HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
1
  1.1 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp có sai, sót 2
  1.2 Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 27
  1.3 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản 6
  1.4 Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2
  1.5 Các khoản chi phí được trừ (chi phí hợp lý) 10
  1.6 Các khoản thu nhập khác 1
  1.7 Xác định doanh thu khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 1
  1.8 Cách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 1
  1.9 Xác định lỗ và chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 1
  1.10 Các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2
  1.11 Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 1
  1.12 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 1
  1.13 Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp 1
  1.14 Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 1
2
  2.1 Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng 10
  2.2 Khai, tính thuế và phân bổ tiền thuế giá trị gia tăng 6
  2.3 Khai thuế giá trị gia tăng 11
  2.4 Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đối với doanh nghiệp 3
  2.5 Thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ 1
  2.6 Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh 2
  2.7 Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp đối với doanh nghiệp 1
  2.8 Trách nhiệm kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của chi nhánh 2
  2.9 Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 3
  2.10 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng có sai, sót 2
  2.11 Chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 5
  2.12 Thời điểm tính thuế giá trị gia tăng 3
3
  3.1 Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 7
  3.2 Tính thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh 1
  3.3 Trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp, hộ kinh doanh 1
  3.4 Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp, hộ kinh doanh 2
  3.5 Khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng/quý hoặc theo từng lần phát sinh 15
  3.6 Hoàn thuế thu nhập cá nhân 2
  3.7 Trường hợp được giảm thuế thu nhập cá nhân 4
  3.8 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân có sai, sót 2
  3.9 Trách nhiệm khi ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam
  3.10 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn 1
  3.11 Lập và cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 2
  3.12 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản 1
  3.13 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng 1
  3.14 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 1
  3.15 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp 1
  3.16 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ cho thuê tài sản 1
  3.17 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán 1
  3.18 Trường hợp khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân 1
  3.19 Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công 2
  3.20 Đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh 3
  3.21 Thủ tục đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân 5
  3.22 Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân 2
  3.23 Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân 4
  3.24 Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân 4
  3.25 Xác định cá nhân cư trú và không cư trú khi tính thuế thu nhập cá nhân 4
4
  4.1 Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 2
  4.2 Lập hóa đơn điện tử 2
  4.3 Hóa đơn điện tử hợp lệ
  4.4 Xử lý hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế bị mất, cháy, hỏng hoặc không tiếp tục sử dụng 3
  4.5 Xử lý hóa đơn đã lập có sai sót 2
  4.6 Bảo quản, lưu trữ hóa đơn
  4.7 Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy
  4.8 Xử lý sự cố đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 1
  4.9 Thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 1
  4.10 Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế 1
  4.11 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2
  4.12 Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền
  4.13 Mua hóa đơn từ cơ quan thuế trong quá trình hoạt động 3
  4.14 Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử 1
  4.15 Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
  4.16 Các loại hóa đơn
5
  5.1 Tạo chữ ký số, chứng thư số 6
  5.2 Thu hồi chứng thư số
  5.3 Tạm dừng, phục hồi chứng thư số
  5.4 Gia hạn chứng thư số
6
  6.1 Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng
  6.2 Dự phòng hợp đồng có rủi ro lớn của doanh nghiệp
  6.3 Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp
  6.4 Dự phòng nợ phải thu khó đòi 1
  6.5 Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính
  6.6 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
7
  7.1 Khai, nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp 3
  7.2 Thủ tục nộp lệ phí môn bài
8
  8.1 Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN
  8.2 Chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
  8.3 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động 1
  8.4 Giải quyết chế độ tử tuất cho người lao động 1
  8.5 Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động 1
  8.6 Giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 1
  8.7 Giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp cho người lao động 3
  8.8 Giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động 1
  8.9 Giải quyết chế độ trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản 1
  8.10 Giải quyết chế độ thai sản cho người lao động 1
  8.11 Giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động 1
  8.12 Truy thu BHXH, BHYT, BHTN 1
  8.13 Cấp lại sổ BHXH, đổi và điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT 1
  8.14 Đăng ký điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN (tăng, giảm lao động; đổi thông tin đơn vị sử dụng lao động; đổi mức lương; gia hạn BHYT) 3
9
  9.1 Thông báo về tình hình biến động lao động hàng tháng (nếu có) 4
  9.2 Thủ tục báo cáo sử dụng lao động định kỳ 6 tháng và hằng năm 2
  9.3 Xây dựng và thông báo Thỏa ước lao động, quy chế dân chủ tại cơ sở
  9.4 Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
  9.5 Tổ chức hội nghị người lao động định kỳ 1
  9.6 Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp 3
  9.7 Lập hồ sơ giám định suy giảm khả năng lao động cho NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 3
  9.8 Khai báo sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 1
  9.9 Khai báo tai nạn lao động khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động 1
  9.10 Thủ tục trích nộp kinh phí công đoàn 
  9.11 Quy định về tổ chức làm thêm giờ, thông báo làm thêm giờ trên 200 giờ/năm 2
  9.12 Xây dựng và thông báo định mức lao động 2
  9.13 Yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại tài sản cho doanh nghiệp 3
  9.14 Tạm đình chỉ công việc do xử lý kỷ luật lao động 1
  9.15 Kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 1
  9.16 Tổ chức thương lượng tập thể trong doanh nghiệp
  9.17 Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động 1
  9.18 Thủ tục báo cáo y tế lao động 1
  9.19 Thủ tục tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động
  9.20 Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật
  9.21 Các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động 1
  9.22 Thủ tục gia hạn giấy phép lao động 1
  9.23 Hồ sơ, trình tự cấp lại giấy phép lao động 1
  9.24 Trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 2
  9.25 Các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động 2
  9.26 Tuyển dụng và sử dụng người lao động nước ngoài 8
  9.27 Chấm dứt hợp đồng lao động
  9.28 Tiền lương cho những ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động
  9.29 Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động
  9.30 Chế độ ngày nghỉ của người lao động
  9.31 Giao kết hợp đồng lao động 7
  9.32 Trả lương làm thêm giờ cho người lao động
  9.33 Trả lương cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh
  9.34 Xây dựng và thông báo Thang lương, Bảng lương và phụ cấp lương
  9.35 Xử lý kỷ luật lao động
  9.36 Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm
  9.37 Thủ tục đề nghị công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi
  9.38 Xây dựng quy chế khen thưởng 1
  9.39 Giao kết hợp đồng đào tạo 1
  9.40 Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động 1
  9.41 Tạm ứng tiền lương cho người lao động
  9.42 Trả lương cho người lao động khi ngừng việc
  9.43 Giao kết phụ lục hợp đồng lao động
  9.44 Giao kết hợp đồng thử việc 3
  9.45 Tuyển dụng lao động 1
10
  10.1 Thay đổi kế toán trưởng của doanh nghiệp 1
  10.2 Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên 2
  10.3 Thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân khi bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết 1
  10.4 Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh trong công ty hợp danh 2
  10.5 Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên 2
  10.6 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 1
  10.7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 1
  10.8 Thay đổi thông tin đăng ký thuế 6
  10.9 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp 2
  10.10 Thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp 1
  10.11 Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập 2
  10.12 Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài 1
  10.13 Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài 2
  10.14 Thủ tục thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh 1
  10.15 Quy định về thủ tục thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư 1
  10.16 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 1
  10.17 Thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp 1
  10.18 Thay đổi tên doanh nghiệp 1
11
  11.1 Thủ tục họp và ra quyết định, nghị quyết của Hội đồng thành viên với công ty TNHH hai thành viên trở lên 1
  11.2 Đăng ký biến động để chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi góp vốn vào doanh nghiệp 1
  11.3 Kê khai lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản góp vốn vào doanh nghiệp 1
  11.4 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên của công ty TNHH một thành viên 4
  11.5 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty TNHH một thành viên 4
  11.6 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên 4
  11.7 Thủ tục tiến hành cuộc họp và ra quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
  11.8 Cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp đối với công ty hợp danh
  11.9 Bầu/bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc (Giám đốc), Ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong công ty cổ phần
  11.10 Bầu/bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc (Giám đốc), Ban kiểm soát, Kiểm soát viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên
  11.11 Quyền quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
  11.12 Trình tự tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH một thành viên
  11.13 Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ 9
  11.14 Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan
  11.15 Chuyển nhượng, mua lại cổ phần của cổ đông đối với công ty cổ phần
  11.16 Thủ tục tiến hành cuộc họp và ban hành quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần 6
  11.17 Điều hành hoạt động kinh doanh
  11.18 Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp
  11.19 Chuyển nhượng, mua lại phần vốn góp của thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên
  11.20 Trình tự tiến hành họp và ban hành quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh 1
  11.21 Bán, cho thuê doanh nghiệp tư nhân 2
  11.22 Chia lợi nhuận cho các thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên 1
  11.23 Trả cổ tức đối với công ty cổ phần
  11.24 Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu/thành viên/cổ đông công ty là tổ chức
  11.25 Lập Sổ đăng ký cổ đông/Sổ đăng ký thành viên
  11.26 Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân 1
  11.27 Cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên
12
  12.1 Các chứng từ khi dùng tài sản góp vốn vào doanh nghiệp 5
  12.2 Yêu cầu về định giá tài sản thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp 1
  12.3 Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định 4
  12.4 Xác định nguyên giá của tài sản cố định
  12.5 Thời gian trích khấu hao tài sản cố định 1
  12.6 Thanh lý tài sản cố định 1
  12.7 Quản lý, trích khấu hao tài sản cố định đi thuê hoặc cho thuê
  12.8 Thay đổi thời gian, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định 1
  12.9 Nguyên tắc quản lý và trích khấu hao tài sản cố định 3
  12.10 Phân loại tài sản cố định
  12.11 Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định
  12.12 Tiêu chuẩn xác định là tài sản cố định
13
  13.1 Đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ và trị giá hải quan 5
  13.2 Khai hải quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu 10
  13.3 Đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên khi làm thủ tục hải quan 2
  13.4 Thông báo Danh mục hàng hoá nhập khẩu được miễn thuế 3
  13.5 Khai trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu 2
  13.6 Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
  13.7 Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
  13.8 Khai bổ sung hồ sơ hải quan 10
  13.9 Hủy tờ khai hải quan 3
  13.10 Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
14
  14.1 Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (website thông tin tổng hợp) 1
  14.2 Tạo tên miền cho website 2
  14.3 Thiết lập ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động 1
  14.4 Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 1
  14.5 Thiết lập website thương mại điện tử bán hàng
  14.6 Thủ tục thiết lập mạng xã hội 6
  14.7 Những lưu ý khi cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến
  14.8 Những lưu ý đối với trường hợp cung cấp chức năng đặt hàng trực tuyến
  14.9 Những lưu ý khi tiến hành thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng
15
  15.1 Thông báo hoặc đăng ký thực hiện khuyến mại 5
  15.2 Nguyên tắc chung khi thực hiện khuyến mại
  15.3 Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại 3
  15.4 Chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố 3
  15.5 Hình thức tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
  15.6 Hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình mang tính may rủi
  15.7 Hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng
  15.8 Hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
  15.9 Hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó
  15.10 Hình thức tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền
  15.11 Hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
16
  16.1 Cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy; cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ 2
  16.2 Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động của cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy 1
  16.3 Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng, hệ thống báo cháy, chữa cháy 3
  16.4 Lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy 8
  16.5 Báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy 3
  16.6 Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 3
  16.7 Kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh 4
  16.8 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 6
  16.9 Thành lập và điều động lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành 2
  16.10 Xây dựng và thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy 5
17
  17.1 Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid 2
  17.2 Duy trì, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế 3
  17.3 Gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu 4
  17.4 Thay đổi đơn đăng ký bảo hộ sáng chế (sửa đổi, bổ sung, tách, rút, chuyển đổi đơn) 1
  17.5 Đăng ký bảo hộ sáng chế
  17.6 Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý 1
  17.7 Gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 2
  17.8 Đăng ký chuyển giao quyền đối với giống cây trồng 4
  17.9 Đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng 3
  17.10 Chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng 2
  17.11 Sửa đổi, cấp lại văn bằng bảo hộ giống cây trồng 1
  17.12 Sửa đổi, bổ sung, rút đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng 1
  17.13 Đăng ký bảo hộ giống cây trồng 3
  17.14 Thủ tục yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý 1
  17.15 Cấp lại văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý 1
  17.16 Thay đổi thông tin của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý 1
  17.17 Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý 1
  17.18 Sửa đổi khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý 1
  17.19 Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý 1
  17.20 Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 3
  17.21 Cấp lại hoặc cấp phó bản đối với văn bằng bảo hộ nhãn hiệu 1
  17.22 Thu hẹp phạm vi bảo hộ nhãn hiệu 1
  17.23 Sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu 1
  17.24 Thay đổi đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (sửa đổi, bổ sung, tách đơn, thay đổi người nộp đơn) 3
  17.25 Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí 2
  17.26 Cấp lại/cấp phó bản đối với văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí 3
  17.27 Yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí 1
  17.28 Yêu cầu sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ thiết kế bố trí 1
  17.29 Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí 1
  17.30 Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí 1
  17.31 Đăng ký hợp đồng chuyển giao kiểu dáng công nghiệp 4
  17.32 Yêu cầu cấp lại/cấp phó bản đối với văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 1
  17.33 Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 1
  17.34 Yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 1
  17.35 Thay đổi đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (sửa đổi, bổ sung, tách đơn) 2
  17.36 Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
  17.37 Yêu cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế 1
  17.38 Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế 5
  17.39 Cấp lại/cấp phó bản đối với văn bằng bảo hộ sáng chế 1
  17.40 Thu hẹp phạm vi bảo hộ sáng chế 1
  17.41 Thay đổi chủ văn bằng bảo hộ sáng chế 1
  17.42 Chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đối với quyền tác giả, quyền liên quan
  17.43 Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 3
  17.44 Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 11
  17.45 Đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan 13
18
  18.1 Thông báo kinh doanh trở lại trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo 1
  18.2 Thông báo tạm ngừng kinh doanh 2
19
  19.1 Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty cổ phần 8
  19.2 Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên 2
  19.3 Công ty TNHH hai thành viên trở lên chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên 1
  19.4 Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên 2
  19.5 Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên 1
  19.6 Công ty TNHH một thành viên/hai thành viên trở lên chuyển đổi thành công ty cổ phần 4
20
  20.1 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 2
  20.2 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 4
  20.3 Tạm ngừng kinh doanh/Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng đã thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 2
  20.4 Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 2
21
  21.1 Xây dựng phương án sử dụng lao động khi tổ chức lại doanh nghiệp
  21.2 Thủ tục hợp nhất công ty 2
  21.3 Thủ tục sáp nhập công ty
  21.4 Thủ tục tách công ty 6
  21.5 Thủ tục chia công ty 6
22
  22.1 Phát hành trái phiếu ở nước ngoài 6
  22.2 Điều kiện, hồ sơ chào bán trái phiếu có bảo đảm ra công chúng
  22.3 Điều kiện, hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng 3
  22.4 Điều kiện, hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng 3
  22.5 Phát hành trái phiếu riêng lẻ ở trong nước 4
  22.6 Những vấn đề chung về trái phiếu doanh nghiệp
  22.7 Quy định về việc mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài
  22.8 Đăng ký, lưu ký trái phiếu
  22.9 Thanh toán lãi, gốc trái phiếu
  22.10 Đăng ký giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 1
  22.11 Đăng ký niêm yết trái phiếu doanh nghiệp 1
23
  23.1 Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, cổ phần, phần vốn góp của công ty khác 6
  23.2 Chào bán cổ phiếu ra công chúng 6
  23.3 Chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2
  23.4 Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 3
  23.5 Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty không phải là công ty đại chúng
  23.6 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty đại chúng 3
  23.7 Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 3
  23.8 Đăng ký công ty đại chúng 1