Doanh Nghiệp Tư Nhân trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Tên công việc
1 Thành lập doanh nghiệp
2 Hoạt động doanh nghiệp
3 Chấm dứt hoạt động doanh nghiệp
Loại hình doanh nghiệp khác: