Khai thuế khi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Việc khai thuế khi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản được thực hiện cụ thể trong các trường hợp như sau:

1. Đối với doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản (là doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản) thì: doanh nghiệp thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản.

2. Đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản (là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) thì: doanh nghiệp thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý theo quy định.

3. Đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ dưới mọi hình thức thì:

- Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà xác định được chi phí tương ứng với doanh thu đã ghi nhận (bao gồm cả chi phí trích trước của phần dự toán hạng mục công trình chưa hoàn thành tương ứng với doanh thu đã ghi nhận) thì doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo doanh thu trừ chi phí.

- Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền và doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm.

Khi bàn giao bất động sản, doanh nghiệp phải quyết toán chính thức số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Việc xử lý số thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại trụ sở chính được thực hiện như sau:

Trường hợp số thuế đã nộp thấp hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì: doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thì:

- Được trừ (-) số thuế nộp thừa vào số thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu của hoạt động kinh doanh khác.

- Hoặc được trừ (-) vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo.

- Hoặc được hoàn thuế theo quy định.

Trường hợp hoạt động chuyển nhượng bất động sản bị lỗ thì: doanh nghiệp phải theo dõi riêng, thực hiện bù trừ lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh khác nếu có và chuyển lỗ trong các năm sau theo quy định. Xem chi tiết cách chuyển lỗ tại công việc “Xác định lỗ và chuyển lỗ”.

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

- Đối với doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì: doanh nghiệp phải nộp Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (Mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC) cho từng lần chuyển nhượng.

- Đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì: doanh nghiệp chỉ cần nộp số thuế tạm tính hàng quý chứ không phải nộp tờ khai thuế.

Kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý hoặc theo từng lần phát sinh.

Nơi nộp hồ sơ khai thuế:

- Tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế quản lý trực tiếp: trong trường hợp doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

- Tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản: trong trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác.

11,403
Bài viết liên quan: