Những lưu ý khi triển khai website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Những lưu ý khi triển khai website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Hình từ Internet

Trong quá trình triển khai website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, doanh nghiệp tư nhân phải có trách nhiệm ngăn chặn và loại bỏ khỏi website các thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

Đồng thời, doanh nghiệp thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật đầu tư 2020 được bổ sung bởi khoản 5 Điều 3 Luật sửa đổi 2022) trên website của mình phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Bên cạnh đó, tùy theo loại hình website cung cấp dịch vụ điện tử được thiết lập mà doanh nghiệp tư nhân có các nghĩa vụ tương ứng như sau:

Doanh nghiệp tư nhân thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là sàn giao dịch thương mại điện tử phải công bố công khai:

1. Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử trên trang chủ website;

2. Các thông tin về doanh nghiệp sở hữu website gồm: tên, địa chỉ trụ sở; số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác để tiếp nhận phản ánh về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

3. Cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. 

4. Thông tin chi tiết về cách thức tính phí dịch vụ và cơ chế thanh toán;

Đồng thời doanh nghiệp thiết lập website phải yêu cầu người bán trên sàn giao dịch cung cấp những thông tin sau đây khi đăng ký sử dụng dịch vụ:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính hoặc địa chỉ thường trú;

2. Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân; hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

3. Số điện thoại hoặc phương thức liên hệ trực tuyến khác để tiếp nhận phản ánh về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Doanh nghiệp thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là khuyến mại trực tuyến cần lưu ý:

- Các hình thức khuyến mại được thực hiện bao gồm:

+ Bán phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ: để khách hàng được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những lợi ích khác;

+ Bán các thẻ khách hàng thường xuyên: cho phép khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ từ một hệ thống các đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những lợi ích khác so với khi mua hàng hóa, dịch vụ tại từng đối tác riêng lẻ;

+ Các hình thức của dịch vụ khuyến mại trực tuyến khác do Bộ Công Thương quy định.

- Hợp đồng dịch vụ khuyến mại là cơ sở xác định quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp thiết lập website, cá nhân, thương nhân, tổ chức có hàng hóa dùng để khuyến mại.

- Trong từng thông tin khuyến mại đăng tải trên website, doanh nghiệp phải đăng công khai các thông tin sau:

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác của chủ thể có hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

2. Mô tả tối thiểu hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và dùng để khuyến mại: xuất xứ , quy cách, chất lượng;

3. Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

4. Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trước thời điểm được khuyến mại;

5. Tổng chi phí thực tế khách hàng phải trả để sở hữu hàng hóa, sử dụng dịch vụ được khuyến mại;

6. Nội dung cụ thể của các điều kiện gắn với việc khuyến mại;

7. Hiển thị công khai ý kiến đánh giá hoặc phản hồi trực tuyến của khách hàng về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại (nếu có) trên website để những khách hàng khác xem được.

- Xây dựng và công bố trên website Quy chế hoạt động của website khuyến mại trực tuyến; Cơ chế tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của khách hàng;

- Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng; bồi thường cho khách hàng nếu phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc thẻ khách hàng thường xuyên do mình phát hành bị đối tác từ chối trái với các điều kiện đã công bố trên website hoặc trên chính phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, thẻ khách hàng thường xuyên đó.

Doanh nghiệp thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là đấu giá trực tuyến cần lưu ý:

- Bảo đảm hệ thống kỹ thuật cho phép:

+ Ghi nhận và lưu trữ mọi mức giá được trả trong một cuộc đấu giá;

+ Sau thời điểm bắt đầu một cuộc đấu giá, cứ 30 (ba mươi) giây một lần hiển thị trên website mức giá cao nhất được ghi nhận và người trả mức giá đó để mọi bên tham gia cuộc đấu giá có thể xem được;

+ Hệ thống không cho phép người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả phải có thông báo rõ ràng đối với người tham gia đấu giá về việc này ngay trước thời điểm đấu giá, trong đó nêu cụ thể trách nhiệm của người tham gia đấu giá trong trường hợp trả giá nhưng không mua hàng.

- Bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ sau:

+ Xây dựng, công bố Quy chế hoạt động của website đấu giá trực tuyến, Cơ chế giải quyết tranh chấp công khai trên trang chủ website;

+ Công bố thông tin chi tiết về cách thức tính phí dịch vụ và cơ chế thanh toán;

+ Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia và thường xuyên cập nhật;

+ Nếu lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến cuộc đấu giá không bắt đầu được vào thời điểm người bán dự định tổ chức đấu giá, người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải hoàn trả cho người bán mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức đấu giá mà người bán đã thanh toán cho người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến;

+ Nếu lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến người tham gia đấu giá không tiếp tục trả giá được sau khi cuộc đấu giá bắt đầu, thì người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải hủy kết quả đấu giá và cho phép người bán tổ chức đấu giá lại, đồng thời chịu mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức đấu giá lại này.

- Trong trường hợp có nhiều người đồng thời trả một mức giá là giá thắng cuộc đấu giá, người bán phải tổ chức rút thăm giữa những người đó để quyết định người mua hàng (hình thức rút thăm do người bán quyết định).

- Ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá, doanh nghiệp lập Thông báo kết quả đấu giá ghi rõ các thông tin về hàng hóa, mức giá cuối cùng được trả, thời điểm hệ thống nhận được mức trả giá cuối cùng, thông tin liên hệ của người mua hàng gửi đến người bán hàng, người mua hàng và các bên có liên quan.

Ngoài ra, nếu website của doanh nghiệp có tính năng cho phép thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, đặt hàng thanh toán, thanh toán trực tuyến thì phải lưu ý các vấn đề tại công việc tương ứng dưới đây:

Những lưu ý khi tiến hành thu thập thông tin cá nhân của khách hàng;

Những lưu ý khi cung cấp chức năng đặt hàng trực tuyến;

Những lưu ý khi cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,272