Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Hình từ Internet

Doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động như sau:

Nhóm người lao động Số lần khám sức khỏe

- Tất cả người lao động

Ít nhất một lần mỗi năm

- Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

- Người lao động là người khuyết tật

- Người lao động chưa thành niên

- Người lao động cao tuổi

Ít nhất một lần mỗi 06 tháng

Khi khám sức khỏe định kỳ theo các trường hợp nêu trên thì người lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản và người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

Ngoài ra, doanh nghiệp tư nhân còn có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trong các trường hợp sau:

-  Trước khi bố trí việc làm cho người lao động. 

- Trước khi chuyển người lao động sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn.

- Sau khi người lao động bị tai nạn lao động hoặc bị bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe và tiếp tục trở lại làm việc, trừ trường hợp đã được Hội đồng y khoa khám giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Doanh nghiệp tư nhân liên hệ với các cơ sở y tế công lập hoặc cơ sở khám, chữa bệnh được cấp phép thực hiện khám sức khỏe để thỏa thuận, hợp đồng tổ chức khám sức khỏe theo các trách nhiệm nêu trên. Các cơ sở này sẽ hướng dẫn công ty hợp danh cụ thể về các nội dung cần khám.

Doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp; thông báo kết quả khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để người lao động biết; hằng năm, báo cáo về việc quản lý sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm quản lý cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền

Chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động do doanh nghiệp tư nhân chi trả được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,666
Câu hỏi thường gặp: