Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hình từ Internet

Các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế trong các trường hợp sau:

(1) Doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

(2) Doanh nghiệp thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

(3) Doanh nghiệp thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;

(4) Doanh nghiệp nhận thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế;

(5) Doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

(6) Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

(7) Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và bị cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện và yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề này.

Sau đó, căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp được thành lập để thực hiện mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn điện tử để trốn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định ngừng sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh cần có hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử cấp theo từng lần phát sinh.

Trình tự thực hiện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử thuộc trường hợp (5), (6) và (7) nêu trên thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ gửi thông báo đề nghị doanh nghiệp giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử.

2. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo, doanh nghiệp có thể đến cơ quan thuế giải trình trực tiếp hoặc bổ sung thông tin, tài liệu hoặc giải trình bằng văn bản.

3. Trường hợp doanh nghiệp đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu đầy đủ và chứng minh được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật thì doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp doanh nghiệp đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu mà không chứng minh được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thông tin, tài liệu. Thời hạn bổ sung là 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo.

4. Hết thời hạn theo thông báo mà doanh nghiệp không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu thì cơ quan thuế ra thông báo đề nghị doanh nghiệp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử và xử lý theo quy định.

Doanh nghiệp tư nhân được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử trong trường hợp:

- Thông báo với cơ quan thuế về việc tiếp tục kinh doanh;

- Doanh nghiệp được cơ quan thuế khôi phục mã số thuế;

- Cơ quan thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn hoặc khi có thông báo của cơ quan chức năng.

Lưu ý:

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn (trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế) sẽ được xem là hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

>> Xem thêm tại: Các trường hợp hóa đơn không hợp pháp và mức xử phạt

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,280
Bài viết liên quan: