>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Hủy hóa đơn trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

hủy hóa đơn

Hình từ Internet

Tiêu hủy hóa đơn do cơ quan thuế đặt in là việc sử dụng biện pháp đốt cháy, cắt, xé nhỏ hoặc hình thức tiêu hủy khác, đảm bảo hóa đơn đã tiêu hủy sẽ không thể sử dụng lại các thông tin, số liệu trên đó.

Doanh nghiệp tư nhân không tiếp tục sử dụng hóa đơn thì phải thực hiện tiêu hủy số hóa đơn đó như sau:

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn

Doanh nghiệp tư nhân khi tiến hành tiêu hủy hóa đơn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn;

- Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

- Biên bản tiêu hủy hóa đơn;

- Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp tiêu hủy (theo Mẫu số 02/HUY-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Lưu ý:

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp sử dụng hóa đơn, riêng đối với Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn phải được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thời hạn tiến hành việc tiêu hủy

- Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế về việc tiêu hủy hóa đơn.

- Riêng đối với trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế): thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Trình tự tiêu hủy hóa đơn đối với doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy.

2. Doanh nghiệp thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn (phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của doanh nghiệp).

3. Lập biên bản tiêu hủy hóa đơn có chữ ký của các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn và Hội đồng này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

4. Doanh nghiệp lập 02 bản Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn, một bản lưu tại doanh nghiệp, 01 bản gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hạn chót: không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

Lưu ý:

- Việc hủy các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán.

- Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không tiêu hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,981
Bài viết liên quan: