Trách nhiệm trong việc báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Báo cáo về công tác an toàn, vệ sịnh lao động

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Trách nhiệm báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân phải mở sổ thống kê các nội dung cần phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các số liệu thống kê phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật, làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động

Định kỳ hàng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động (Mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Theo đó, Báo cáo này phải được gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm tăng cường các biện pháp cải thiện điều kiện lao động; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người lao động để phòng ngừa tai nạn lao động, các sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

8,845
Bài viết liên quan: