Sắp xếp thời giờ làm việc bình thường trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Sắp xếp thời giờ làm việc bình thường

Hình từ Internet

Doanh nghiệp tư nhân khi xây dựng thời giờ làm việc bình thường, thời giờ nghỉ ngơi cho người lao động thì cần chú ý những vấn đề sau đây:

1. Về thời giờ làm việc bình thường

Doanh nghiệp tư nhân khi bố trí thời giờ làm việc bình thường cho người lao động thì không được quá 08 giờ trong 01 ngày, nếu doanh nghiệp tư nhân quy định làm việc theo tuần thì có thể bố trí thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng đều phải đảm bảo không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm bảo đảm gii hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp tư nhân cần quy định cụ thể trong Nội quy lao động các nội dung về thời giờ làm việc sau đây: thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc.

2. Về thời giờ nghỉ ngơi

- Khi làm việc theo thời giờ làm việc bình thường được nêu tại Mục 1 nêu trên từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục. Ngoài ra, người lao động làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày, trong đó có ít nhất 03 giờ làm việc trong khung giờ làm việc ban đêm (từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau) sẽ được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

- Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc ít nhất 30 phút, trường hợp làm việc ban đêm thì được tính ít nhất 45 phút. Làm việc theo ca liên tục

+ Ca làm việc là khoảng thời gian làm việc của người lao động từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ cho đến khi kết thúc và bàn giao nhiệm vụ cho người khác, bao gồm cả thời gian làm việc và thời gian nghỉ giữa giờ.

+ Tổ chức làm việc theo ca là việc bố trí ít nhất 02 người hoặc 02 nhóm người thay phiên nhau làm việc trên cùng một vị trí làm việc, tính trong thời gian 01 ngày (24 giờ liên tục)

+ Trường hợp làm việc theo ca liên tục khi có đủ các điều kiện sau: Người lao động làm việc trong ca từ 06 giờ trở lên; Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.

- Ngoài thời gian nghỉ nêu trên, doanh nghiệp tư nhân bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động.

3. Về nghỉ hằng tuần

Mỗi tuần, doanh nghiệp tư nhân phải bố trí cho người lao động nghỉ ít nhất 01 ngày (thường vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần). Tuy nhiên, nếu do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì doanh nghiệp phải bố trí cho người lao động được nghỉ ít nhất 04 ngày trong 01 tháng. Doanh nghiệp tư nhân phải ghi ngày nghỉ vào nội quy lao động. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định của pháp luật thì công ty hợp danh được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,670