Trách nhiệm thông báo tình hình biến động lao động hàng tháng (nếu có) trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thông báo về tình hình biến động lao động

Hình từ Internet

Sau khi doanh nghiệp thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm về số lao động làm việc tại đơn vị trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, hằng tháng, doanh nghiệp tư nhân còn phải thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại doanh nghiệp nếu có sự biến động (tăng/giảm) số lượng lao động trong tháng.

Mẫu thông báo: Mẫu 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Thời hạn gửi: Trước ngày 03 hằng tháng (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

Nơi gửi: Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc.

Ví dụ: Trong tháng 7/2022, số lượng lao động làm việc tại doanh nghiệp tư nhân A không thay đổi nên không cần phải thông báo tình hình biến động lao động trong tháng. Đến tháng 8/2022, doanh nghiệp A có 10 lao động nghỉ việc. Theo đó, doanh nghiệp A phải thông báo về tình hình biến động lao động tới Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính trước ngày 03/9/2022.

Lưu ý:

- Trường hợp doanh nghiệp tư nhân giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

- Hiện nay, ở một số địa phương đã bắt đầu sử dụng phần mềm điện tử để khai báo tình hình biến động lao động, do đó, doanh nghiệp tư nhân cần lưu ý xem địa phương mình đã áp dụng chưa để thực hiện cho phù hợp. 

Ví dụ: Tại thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp tư nhân thực hiện thông báo tình hình biến động lao động bằng phần mềm (thông tin về phần mềm tại đây)

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,774