Thành phần hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

Hình từ Internet

1. Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp tư nhân sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị của doanh nghiệp trong đó nêu rõ tổng số lao động hiện có, số lao động là người khuyết tật;

- Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy phép hoạt động của cơ sở;

- Danh sách lao động là người khuyết tật và bản sao giấy xác nhận khuyết tật của những người khuyết tật có trong danh sách;

- Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của lao động là người khuyết tật đang làm việc.

2. Trình tự thực hiện thủ tục đề nghị công nhận doanh nghiệp tư nhân sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

- Doanh nghiệp tư nhân sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật lập 01 bộ hồ sơ nêu trên, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và quyết định công nhận doanh nghiệp tư nhân sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc có văn bản gửi doanh nghiệp tư nhân thông báo lý do không công nhận.

- Khi doanh nghiệp tư nhân sử dụng không đủ từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật thì đại diện doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm phải báo cáo kịp thời và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định ngay việc ngừng công nhận doanh nghiệp sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

Lưu ý: Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tư nhân sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật, nếu doanh nghiệp tư nhân không đủ điều kiện thì thu hồi quyết định công nhận đã cấp và xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

538