Các trường hợp bị huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Bằng bảo hộ giống cây trồng bị hủy bỏ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

(1) Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng do người không có quyền đăng ký thực hiện việc đăng ký;

(2) Giống cây trồng được bảo hộ không đáp ứng các điều kiện về tính mới hoặc tính khác biệt tại thời điểm cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng;

(3) Giống cây trồng không đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất hoặc tính ổn định trong trường hợp Bằng bảo hộ giống cây trồng được cấp dựa trên kết quả khảo nghiệm kỹ thuật do người đăng ký thực hiện.

2. Hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng theo yêu cầu của bên thứ ba được thực hiện như sau:

Trong thời gian hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng của doanh nghiệp tư nhân; mọi tổ chức, cá nhân khác có quyền yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng.

Hoặc, doanh nghiệp tư nhân có quyền yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng của tổ chức, cá nhân khác trong thời gian Bằng còn hiệu lực.

Căn cứ vào kết quả xem xét đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng và ý kiến của các bên liên quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra thông báo từ chối huỷ bỏ hoặc ra quyết định huỷ bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng.

Cụ thể như sau:

2.1. Hồ sơ yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Chủ thể có ý kiến phản đối thuộc một trong các trường hợp nêu tại Mục 1 thì phải nộp hồ sơ sau đây đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng:

- Đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng (theo Mẫu số 14 ban hành kèm theo Nghị định 79/2023/NĐ-CP).

- Chứng cứ chứng minh lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng.

2.2. Cách thức nộp hồ sơ

Nộp 01 bồ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lưu ý: Hồ sơ nộp qua môi trường điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP.

2.3. Trình tự thực hiện

(i) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và ra Quyết định hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giồng cây trồng

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành thẩm định, thông báo cho chủ sở hữu Bằng bảo hộ giống cây trồng.

- Trường hợp lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ là Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng do người không có quyền đăng ký thực hiện việc đăng ký hoặc giống cây trồng được bảo hộ không đáp ứng các điều kiện về tính mới tại thời điểm cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng:

+ Nếu ý kiến phản đối của người thứ ba (là người nộp hồ sơ) đủ căn cứ pháp lý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng.

+ Nếu ý kiến phản đối của người thứ ba chưa đủ căn cứ pháp lý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trường hợp lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng là giống cây trồng được bảo hộ không đáp ứng các điều kiện về tính khác biệt tại thời điểm cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc giống cây trồng không đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất hoặc tính ổn định khi Bằng bảo hộ giống cây trồng được cấp dựa trên kết quả khảo nghiệm kỹ thuật do người đăng ký tự thực hiện:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khảo nghiệm đánh giá lại tính khác biệt hoặc tính đồng nhất hoặc tính ổn định của giống cây trồng trên. Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành thẩm định:

+ Trường hợp ý kiến phản đối của người thứ ba đủ căn cứ pháp lý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng.

+ Trường hợp ý kiến phản đối của người thứ ba chưa đủ căn cứ pháp lý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(ii) Đăng tải Quyết định hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng

Quyết định hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng được đăng tải trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định.

3. Hệ quả pháp lý khi Bằng bảo hộ cây trồng bị hủy bỏ

Trong trường hợp Bằng bảo hộ giống cây trồng bị huỷ bỏ, mọi giao dịch phát sinh trên cơ sở giống cây trồng được cấp Bằng bảo hộ đó bị vô hiệu. Việc xử lý giao dịch vô hiệu thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,778