Hoạt động doanh nghiệp trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Tên công việc
1 Thuế - Hóa đơn - Kế toán
2 Bảo hiểm xã hội
3 Lao động
4 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
5 Quản trị, điều hành
6 Tài sản doanh nghiệp
7 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa Xuất khẩu, Nhập khẩu
8 Website và Thương mại điện tử
9 Khuyến mại
10 Sở hữu trí tuệ
11 Tạm ngừng kinh doanh
12 Chuyển đổi doanh nghiệp
13 Đơn vị phụ thuộc
14 Phòng cháy và chữa cháy