Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT sản phẩm hàng hóa khả năng gây mất an toàn thuộc Bộ Nông nghiệp

Số hiệu: 14/2018/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 29/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2018/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Cht lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cht lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Qun lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2019.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Đối với sản phẩm, hàng hóa chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc gia thì thực hiện kiểm tra theo Tiêu chuẩn cơ sở do cơ sở tự công bố áp dụng đến khi có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc gia ban hành có hiệu lực, không quá 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam được dẫn chiếu áp dụng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới tương ứng thì áp dụng theo các văn bản mới đó.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét sửa đổi, bổ sung./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (đ b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (đ
b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Các Bộ, CQ ngang Bộ,
CQ thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực th
uộc TW;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, QLCL.
(30)

KT. BTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên sản phẩm/ hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

Phương thức kiểm tra hàng nhập khẩu và văn bản điều chỉnh

I

Giống cây trồng

1.1

Giống lúa

QCVN 01-50:2011/BNNPTNT; QCVN 01-51:2011/BNNPTNT; QCVN 01-54:2011/BNNPTNT;

- Kiểm tra trước thông quan.

- Thông tư s46/2015/TT-BNNPTNT, ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng.

1.2

Giống ngô

QCVN 01-47:2011/BNNPTNT; QCVN 01-53:2011/BNNPTNT

2

Giống vật nuôi

2.1

Ngựa

TCVN 9371:2012

- Kiểm tra sau thông quan.

- Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

- Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua bán gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

2.2

TCVN 11908:2017; TCVN 11909:2017 .

TCVN 9120:2011;

QCVN 01 - 43: 2011/BNNPTNT;

QCVN 01 - 44: 2011/BNNPTNT

2.3

Trâu

TCVN 9370:2012; QCVN 01 - 76: 2011/BNNPTNT

2.4

Ln

TCVN 9111:2011; TCVN 9713:2013 ;

QCVN 01- 148/2013/BNNPTNT

2.5

TCVN 9715:2013; QCVN 01 - 72: 2011/BNNPTNT

2.6

Cừu

QCVN 01 - 71: 2011/BNNPTNT

2.7

TCVN 9117:2011; QCVN 01 - 46: 2011/BNNPTNT

2.8

Vịt

QCVN 01 - 45: 2011/BNNPTNT

2.9

Ngan

QCVN 01 - 73: 2011/BNNPTNT

2.10

Thỏ

TCVN 9714:2013; QCVN 01 - 75: 2011/BNNPTNT

2.11

Đà điu

TCVN 8922:2011; QCVN 01 - 102: 2012/BNNPTNT

2.12

Ong

QCVN 01 - 101:2012/BNNPTNT

2.13

Tm

TCVN 10737:2015; QCVN 01 - 74: 2011/BNNPTNT

2.14

Tinh bò sữa, bò thịt

TCVN 8925:2012

- Kiểm tra trước thông quan.

- Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

- Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua bán gia công và quá cnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

3

Giống thủy sản

TCVN 8398:2012; TCVN 8399:2012 ; TCVN 9388:2014; TCVN 9389:2014 ; TCVN 9586:2014 ; TCVN 9963:2014 ; TCVN 10257:2014 ; TCVN 10462:2014 ; TCVN 10463:2014 ; TCVN 10464:2014 ; TCVN 10465:2014

- Kiểm tra sau thông quan.

- Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

4

Thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú y

QCVN 01- 187:2018/BNNPTNT; TCVN I-2:2017.

Dược điển Việt Nam; Dược điển Anh; Dược điển Mỹ; Dược điển Châu Âu;

QCVN 01- 03:2009/BNNPTNT, QCVN 22:2016/BTC; TCVN 8684:2011 ; TCVN 8685-1:2011; TCVN 8685-2:2011; TCVN 8685-3:2011; TCVN 8685-4:2011; TCVN 8685-5:2011; TCVN 8685-6:2011; TCVN 8685-7:2011; TCVN 8685-8:2011; TCVN 3298:2010; TCVN 8685-9:2014 ; TCVN 8685-10:2014; TCVN 8685-11:2014; TCVN 8685-12:2014; TCVN 8685-13:2014; TCVN 8685-14:2017; TCVN 8685-15:2017; TCVN 8685-16:2017; TCVN 8685-17:2017; TCVN 8685-18:2017; TCVN 8685-19:2017; TCVN 8686-1:2011 ; TCVN 8686-2:2011 ; TCVN 8686-3:2011 ; TCVN 8686-4:2011 ; TCVN 8686-5:2011 ; TCVN 8686-6:2011; TCVN 8686-7:2011 ;

Hướng dẫn chẩn đoán và kiểm nghiệm vắc xin động vật trên cạn của Tchức Thú y thế giới; Tiêu chuẩn Asean về vắc xin thú y.

- Kiểm tra trước thông quan.

- Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về qun lý thuốc thú y.

5

Thức ăn chăn nuôi

5.1

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn đậm đặc cho lợn, gà, chim cút, vịt, ngan.

Thức ăn tinh hỗn hợp cho bê, bò thịt.

QCVN 01- 183: 2016/BNNPTNT

- Kiểm tra trước thông quan.

- Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về thc ăn chăn nuôi, thủy sản

- Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

5.2

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho động vật cảnh (chim, chó, mèo và động vật cảnh khác)

Tiêu chuẩn cơ sở do đơn vị tự công báp dụng

5.3

Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đơn cho gia súc, gia cầm.

QCVN 01 - 78: 2011/BNNPTNT

5.4

Thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Tiêu chuẩn cơ sở do đơn vị tự công bố áp dụng

6

Thức ăn thủy sản sn phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

TCVN 9964:2014; TCVN 10300:2014 ; TCVN 10301:2014; TCVN 10325:2014 ; TCVN 11754:2016 ;

- Kiểm tra trước thông quan.

- Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

7

Thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật (nguyên liệu) và thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm

QCVN 01- 188:2018/BNNPTNT

TCVN 8143:2009; TCVN 8144:2009 ; TCVN 8145:2009 ; TCVN 8380:2010 ; TCVN 8381:2010 ; TCVN 8382:2010; TCVN 8383:2010 , TCVN 8384:2010 ; TCVN 8385:2010 ; TCVN 8386:2010 ; TCVN 8387:2010 ; TCVN 8388:2010 ; TCVN 8983:2011 ; TCVN 8984:2011 ; TCVN 9475:2012 ; TCVN 9476:2012 ; TCVN 9477:2012 ; TCVN 9478:2012 ; TCVN 9479:2012 ; TCVN 9480:2012; TCVN 9481:2012 ; TCVN 9482:2012 ; TCVN 9483:2012 ; TCVN 10157:2013 ; TCVN 10158:2013 ; TCVN 10159:2013 ; TCVN 10160:2013 ; TCVN 10161:2013 ; TCVN 10162:2013; TCVN 10163:2013 ; TCVN 10164:2013 ; TCVN 8749:2014 ; TCVN 8750:2014 ; TCVN 8751:2014 ; TCVN 8752:2014 ; TCVN 8050:2016 ; TCVN 10979:2016 ; TCVN 10980:2016; TCVN 10981:2016 ; TCVN 10982:2016 ; TCVN 10983:2016 ; TCVN 10984:2016; TCVN 10985:2016 ; TCVN 10986:2016 ; TCVN 10987:2016 ; TCVN 10988:2016 ; TCVN 11729:2016 ; TCVN 11730:2016 ; TCVN 11731:2016 ; TCVN 11732:2016 ; TCVN 11733:2016; TCVN 11734:2016 ; TCVN 11735:2016 ; TCVN 12017:2017

- Kiểm tra trước thông quan,

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về qun lý thuốc bảo vệ thực vật.

8

Phân bón

Phụ lục V, Nghị định số 108/2017/NĐ-CP

- Kiểm tra trước thông quan.

- Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón.

9

Muối công nghiệp

TCVN 9640:2013;

- Kiểm tra sau thông quan.

- Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khu.

10

Keo dán gỗ

QCVN 03-01: 2018/BNNPTNT

Kiểm tra sau thông quan

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 14/2018/TT-BNNPTNT

Hanoi, October 29, 2018

 

CIRCULAR

LIST OF POTENTIALLY UNSAFE PRODUCTS AND GOODS UNDER THE AUTHORITY OF MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Government’s Decree No. 15/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

Pursuant to the Law on quality of goods and products dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 providing guidelines for implementation of the Law on quality of goods and products;

Pursuant to the Government’s Decree No. 74/2018/ND-CP dated May 15, 2018 providing amendments to the Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 providing guidelines for implementation of the Law on quality of goods and products;

At the request of the Director General of the National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department;

The Minister of Agriculture and Rural Development promulgates a Circular introducing the list of potentially unsafe products and goods under the authority of Ministry of Agriculture and Rural Development.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Implementation

1. This Circular comes into force from January 01, 2019.

2. This Circular supersedes the Circular No. 28/2017/TT-BNNPTNT dated December 25, 2017 of the Minister of Agriculture and Rural Development promulgating the list of potentially unsafe products and goods under the authority of Ministry of Agriculture and Rural Development.

3. The inspection of goods or products of an establishment for which the national technical regulations or national standards are not available shall be carried out according to internal standards announced by that establishment until national technical regulations or national standards for such goods or products come into force but for a period not exceeding 12 months from the date of entry into force of this Circular.

If any legislative documents, national technical regulations or standards of Vietnam that are referred to in this Circular are amended, supplemented or superseded, the new ones shall apply.

4. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Agriculture and Rural Development for consideration./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER

 


Ha Cong Tuan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX

 LIST OF POTENTIALLY UNSAFE PRODUCTS AND GOODS UNDER THE AUTHORITY OF MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
(Enclosed with the Circular No. 14/2018/TT-BNNPTNT dated October 29, 2018 of the Minister of Agriculture and Rural Development)

No.

Name of products/ goods

Grounds for inspection

Inspection method for imports and governing documents

I

Plant varieties

1.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 01-50:2011/BNNPTNT; QCVN 01-51:2011/BNNPTNT; QCVN 01-54:2011/BNNPTNT;

- Inspection carried out before customs clearance.

- The Circular No. 46/2015/TT-BNNPTNT dated December 15, 2015 if the Minister of Agriculture and Rural Development on certification and announcement of conformity for plant varieties.

1.2

Maize seeds

QCVN 01-47:2011/BNNPTNT; QCVN 01-53:2011/BNNPTNT

2

Breeds

2.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 9371:2012

- Post-clearance inspection.

- The Circular No. 19/2011/TT-BNNPTNT dated April 06, 2011 by the Minister of Agriculture and Rural Development on amendments to and abrogation of certain regulations on administrative procedures in animal husbandry promulgated under the Resolution No. 57/NQ-CP dated December 15, 2010.

- The Circular No. 04/2015/TT-BNNPTNT dated February 12, 2015 of the Minister of Agriculture and Rural Development providing guidance on the Government’s Decree No. 187/2013/ND-CP dated November 20, 2013 on guidance on the Commercial Law in terms of international trade in goods and commercial agency, trading, processing and transit of goods with foreign countries in the agriculture, forestry and aquaculture sectors.

2.2

Cattle

TCVN 11908:2017; TCVN 11909:2017.

TCVN 9120:2011;

QCVN 01 - 43: 2011/BNNPTNT;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3

Buffaloes

TCVN 9370:2012; QCVN 01 - 76: 2011/BNNPTNT

2.4

Pigs

TCVN 9111:2011; TCVN 9713:2013;

QCVN 01- 148/2013/BNNPTNT

2.5

Goats

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.6

Sheep

QCVN 01 - 71: 2011/BNNPTNT

2.7

Chicken

TCVN 9117:2011; QCVN 01 - 46: 2011/BNNPTNT

2.8

Ducks

QCVN 01 - 45: 2011/BNNPTNT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Geese

QCVN 01 - 73: 2011/BNNPTNT

2.10

Rabbits

TCVN 9714:2013; QCVN 01 - 75: 2011/BNNPTNT

2.11

Ostriches

TCVN 8922:2011; QCVN 01 - 102: 2012/BNNPTNT

2.12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 01 - 101:2012/BNNPTNT

2.13

Silkworm

TCVN 10737:2015; QCVN 01 - 74: 2011/BNNPTNT

2.14

Dairy and beef cattle semen

TCVN 8925:2012

- Inspection carried out before customs clearance.

- The Circular No. 19/2011/TT-BNNPTNT dated April 06, 2011 by the Minister of Agriculture and Rural Development on amendments to and abrogation of certain regulations on administrative procedures in animal husbandry promulgated under the Resolution No. 57/NQ-CP dated December 15, 2010.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Aquatic breeds

TCVN 8398:2012; TCVN 8399:2012; TCVN 9388:2014; TCVN 9389:2014; TCVN 9586:2014; TCVN 9963:2014; TCVN 10257:2014; TCVN 10462:2014; TCVN 10463:2014; TCVN 10464:2014; TCVN 10465:2014

- Post-clearance inspection.

- Decrees providing guidelines and measures for implementing the Law on Fisheries

4

Veterinary drugs and ingredients thereof

QCVN 01- 187:2018/BNNPTNT; TCVN I-2:2017.

Vietnamese Pharmacopoeia; British Pharmacopoeia; United States Pharmacopeia; European Pharmacopoeia;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Manual of Diagnostic Test and Vaccines for Terrestrial Animals of the World Organization for Animal Health (OIE); Asean Standards for animal vaccines.

- Inspection carried out before customs clearance.

- The Circular No. 13/2016/TT-BNNPTNT dated June 02, 2016 of the Minister of Agriculture and Rural Development providing for management of veterinary drugs.

5

Animal feeds

5.1

Complete mixed feeds and concentrated feeds for pigs, chicken, quails and geese.

Concentrate mixed feeds for calf and beef cattle.

QCVN 01- 183: 2016/BNNPTNT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Government’s Decree No. 39/2017/ND-CP dated April 04, 2017 providing regulatory framework for animal feeds and aqua feeds

- The Circular No. 20/2017/TT-BNNPTNT dated November 10, 2017 of the Minister of Agriculture and Rural Development providing guidelines for implementing the Government’s Decree No. 39/2017/ND-CP dated April 04, 2017 providing regulatory framework for animal feeds and aqua feeds.

5.2

Complete mixed feeds for pet animals (birds, dogs, cats and other pets)

Internal standards announced by the relevant establishment

5.3

Feed ingredients or individual feeds for cattle and poultry.

QCVN 01 - 78: 2011/BNNPTNT

5.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Internal standards announced by the relevant establishment

6

Aquatic feeds and aqua environmental remediation products

TCVN 9964:2014; TCVN 10300:2014; TCVN 10301:2014; TCVN 10325:2014; TCVN 11754:2016;

- Inspection carried out before customs clearance.

- Decrees providing guidelines and measures for implementing the Law on Fisheries

7

Technical pesticides (materials) and formulated pesticides

QCVN 01- 188:2018/BNNPTNT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Inspection carried out before customs clearance.

- The Circular No. 21/2015/TT-BNNPTNT dated June 08, 2015 of the Minister of Agriculture and Rural Development providing for management of pesticides.

8

Fertilizers

Appendix V enclosed with the Decree No. 108/2017/ND-CP

- Inspection carried out before customs clearance.

- The Government’s Decree No. 108/2017/ND-CP dated September 20, 2017 on fertilizer management

9

 Industrial sodium chloride

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 0Post-clearance inspection.

- The Circular No. 27/2017/TT-BNNPTNT dated December 25, 2017 of the Minister of Agriculture and Rural Development providing guidance on inspection of food safety and quality of imported salt.

10

Wood adhesives

QCVN 03-01: 2018/BNNPTNT

0Post-clearance inspection.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.344

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!