TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Tra cứu Mức phí, lệ phí Mức phí, lệ phí
Tìm trong: Cơ quan ban hành:

Kết quả 1-50 trong 94504 phí, lệ phí

STT Tên phí, lệ phí Nội dung thu Giá, mức phí, lệ phí Khu vực áp dụng Tỉ lệ trích Cơ sở pháp lý Ghi chú
1 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Cấp nước dùng sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp bằng biện pháp công trình bơm điện 1.800 Đồng/m3 Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

20/2017/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
2 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Cấp nước dùng sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp bằng biện pháp công trình hồ đập, kênh, cống 900 Đồng/m3 Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

20/2017/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
3 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Cấp nước cho nhà máy nước sinh hoạt, chăn nuôi bằng biện pháp công trình bơm điện 1.320 Đồng/m3 Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

20/2017/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
4 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Cấp nước cho nhà máy nước sinh hoạt, chăn nuôi bằng biện pháp công trình hồ đập, kênh, cống 900 Đồng/m3 Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

20/2017/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
5 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Nuôi trồng thủy sản tại công trình hồ chứa thủy lợi 6% giá trị sản lượng Đồng Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

20/2017/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
6 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Nuôi cá bè tại công trình hồ chứa thủy lợi 7% giá trị sản lượng Đồng Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

20/2017/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
7 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Vận tải qua âu thuyền, cống của hệ thống thủy lợi bằng Thuyền, sà lan 7.200 Đồng/tấn/lượt Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

20/2017/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
8 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Vận tải qua âu thuyền, cống của hệ thống thủy lợi bằng các loại bè 1.800 Đồng/m3/lượt Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

20/2017/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
9 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện 10% giá trị sản lượng điện thương phẩm Đồng Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

20/2017/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
10 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Sử dụng các công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí (kể cả kinh doanh sân gôn, casino, nhà hàng) 15%Tổng giá trị doanh thu Đồng Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

20/2017/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
11 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng động lực đối với đất trồng lúa tại miền núi 1.811.000 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
12 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng trọng lực đối với đất trồng lúa tại miền núi 1.267.000 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
13 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ đối với đất trồng lúa tại miền núi 1.539.000 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
14 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng động lực đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng 1.433.000 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
15 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng trọng lực đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng 1.003.000 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
16 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng 1.218.000 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
17 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu chủ động một phần bằng động lực đối với đất trồng lúa tại miền núi 1.086.600 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
18 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu chủ động một phần bằng trọng lực đối với đất trồng lúa tại miền núi 760.200 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
19 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu chủ động một phần bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ đối với đất trồng lúa tại miền núi 923.400 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
20 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu chủ động một phần bằng động lực đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng 859.800 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
21 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu chủ động một phần bằng trọng lực đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng 601.800 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
22 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu chủ động một phần bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng 730.800 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
23 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng động lực đối với đất trồng lúa tại miền núi trong trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực 724.400 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
24 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng trọng lực đối với đất trồng lúa tại miền núi trong trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực 506.800 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
25 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ đối với đất trồng lúa tại miền núi trong trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực 615.600 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
26 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng động lực đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng trong trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực 573.200 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
27 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng trọng lực đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng trong trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực 401.200 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
28 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng trong trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực 487.200 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
29 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng động lực đối với đất trồng lúa tại miền núi trong trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực 905.500 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
30 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng trọng lực đối với đất trồng lúa tại miền núi trong trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực 633.500 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
31 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ đối với đất trồng lúa tại miền núi trong trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực 769.500 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
32 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng động lực đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng trong trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực 716.500 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
33 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng trọng lực đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng trong trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực 501.500 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
34 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng trong trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực 609.000 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
35 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu đối với đất trồng lúa tại miền núi 633.500 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
36 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu tại với đất trồng lúa đồng bằng 501.500 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
37 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng động lực đối với đất trồng lúa tại miền núi trong trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt 2.173.200 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
38 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng trọng lực đối với đất trồng lúa tại miền núi trong trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt 1.520.400 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
39 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ đối với đất trồng lúa tại miền núi trong trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt 1.846.800 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
40 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng động lực đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng trong trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt 1.719.600 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
41 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng trọng lực đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng trong trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt 1.203.600 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
42 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới, tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng trong trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt 1.461.600 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
43 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới bằng động lực đối với đất trồng lúa tại miền núi trong trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích 126.7700 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
44 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới bằng trọng lực đối với đất trồng lúa tại miền núi trong trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích 886.900 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
45 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ đối với đất trồng lúa tại miền núi trong trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích 107.7300 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
46 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới bằng động lực đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng trong trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích 1.003.100 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
47 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới bằng trọng lực đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng trong trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích 702.100 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
48 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tưới bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ đối với đất trồng lúa tại Đồng bằng trong trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích 852.600 Đồng/ha/vụ Khu vực Đồng bằng

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
49 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tiêu bằng động lực đối với đất trồng lúa tại miền núi trong trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích 543.300 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm
50 Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Tiêu bằng trọng lực đối với đất trồng lúa tại miền núi trong trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích 380.100 Đồng/ha/vụ Khu vực Miền núi

Cơ quan ban hành: Hà Tĩnh

45/2018/QĐ-UBND Giá này là giá không có thuế GTGT Xem thêm

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!