TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Tra cứu Mức phí, lệ phí Mức phí, lệ phí
Tìm trong: Cơ quan ban hành:

Kết quả 1-50 trong 83838 phí, lệ phí

STT Tên phí, lệ phí Nội dung thu Giá, mức phí, lệ phí Khu vực áp dụng Tỉ lệ trích Cơ sở pháp lý Ghi chú
1 Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố Sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông, giữ xe 5.000 Đồng/m2/ngày Các phường thuộc thành phố

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

50% nộp NSNN, 50% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
2 Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố Sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông, giữ xe 3.000 Đồng/m2/ngày Các xã, thị trấn

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
3 Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố Sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích khác 15.000 Đồng/m2/tháng Các phường thuộc thành phố

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

50% nộp NSNN, 50% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
4 Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố Sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích khác 5.000 Đồng/m2/tháng Các xã, thị trấn

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
5 Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố Sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích khác 3.000 Đồng/m2/tháng Các xã còn lại

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
6 Phí thăm quan danh lam thắng cảnh Tham quan Hồ Ba Bể 40.000 Đồng/lần/người Hồ Ba Bể

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

15% nộp NSNN, 85% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Mức thu chưa bao gồm bảo hiểm Ghi chú?
7 Phí thăm quan danh lam thắng cảnh Tham quan Động Hua Mạ 20.000 Đồng/lần/người Động Hua Mạ

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

15% nộp NSNN, 85% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Mức thu chưa bao gồm bảo hiểm Ghi chú?
8 Phí thăm quan danh lam thắng cảnh Tham quan Động Nàng Tiên 10.000 Đồng/lần/người Động Nàng Tiên

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Mức thu chưa bao gồm bảo hiểm Ghi chú?
9 Phí thăm quan di tích lịch sử Tham quan Di tích Đồn Phủ Thông, Di tích Nà Tu, Di tích ATK 10.000 Đồng/lần/người Di tích Đồn Phủ Thông, Di tích Nà Tu, Di tích ATK

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

100% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
10 Phí thư viện Thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu 20.000 Đồng/thẻ/năm Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

100% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
11 Phí thư viện Sử dụng phòng đọc đa phương tiện 80.000 Đồng/thẻ/năm Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

100% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
12 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường (nhóm 1) có tổng vốn đầu tư đến 50 tỷ đồng 4.500.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
13 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường (nhóm 1) có tổng vốn đầu tư trên 50 đến 100 tỷ đồng 5.850.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
14 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường (nhóm 1) có tổng vốn đầu tư trên 100 đến 200 tỷ đồng 10.800.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
15 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường (nhóm 1) có tổng vốn đầu tư trên 200 đến 500 tỷ đồng 12.600.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
16 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường (nhóm 1) có tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng 15.300.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
17 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án công trình dân dụng (nhóm 2) có tổng vốn đầu tư đến 50 tỷ đồng 6.210.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
18 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án công trình dân dụng (nhóm 2) có tổng vốn đầu tư trên 50 đến 100 tỷ đồng 7.650.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
19 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án công trình dân dụng (nhóm 2) có tổng vốn đầu tư trên 100 đến 200 tỷ đồng 13.500.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
20 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án công trình dân dụng (nhóm 2) có tổng vốn đầu tư trên 200 đến 500 tỷ đồng 14.400.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
21 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án công trình dân dụng (nhóm 2) có tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng 22.500.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
22 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án hạ tầng kỹ thuật (nhóm 3) có tổng vốn đầu tư đến 50 tỷ đồng 6.750.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
23 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án hạ tầng kỹ thuật (nhóm 3) có tổng vốn đầu tư trên 50 đến 100 tỷ đồng 8.550.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
24 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án hạ tầng kỹ thuật (nhóm 3) có tổng vốn đầu tư trên 100 đến 200 tỷ đồng 15.300.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
25 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án hạ tầng kỹ thuật (nhóm 3) có tổng vốn đầu tư trên 200 đến 500 tỷ đồng 16.200.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
26 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án hạ tầng kỹ thuật (nhóm 3) có tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng 22.500.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
27 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (nhóm 4) có tổng vốn đầu tư đến 50 tỷ đồng 7.020.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
28 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (nhóm 4) có tổng vốn đầu tư trên 50 đến 100 tỷ đồng 8.550.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
29 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (nhóm 4) có tổng vốn đầu tư trên 100 đến 200 tỷ đồng 15.300.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
30 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (nhóm 4) có tổng vốn đầu tư trên 200 đến 500 tỷ đồng 16.200.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
31 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (nhóm 4) có tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng 21.600.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
32 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án giao thông (nhóm 5) có tổng vốn đầu tư đến 50 tỷ đồng 7.290.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
33 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án giao thông (nhóm 5) có tổng vốn đầu tư trên 50 đến 100 tỷ đồng 9.000.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
34 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án giao thông (nhóm 5) có tổng vốn đầu tư trên 100 đến 200 tỷ đồng 16.200.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
35 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án giao thông (nhóm 5) có tổng vốn đầu tư trên 200 đến 500 tỷ đồng 18.000.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
36 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án giao thông (nhóm 5) có tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng 22.500.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
37 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án công nghiệp (nhóm 6) có tổng vốn đầu tư đến 50 tỷ đồng 7.560.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
38 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án công nghiệp (nhóm 6) có tổng vốn đầu tư trên 50 đến 100 tỷ đồng 9.450.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
39 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án công nghiệp (nhóm 6) có tổng vốn đầu tư trên 100 đến 200 tỷ đồng 17.100.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
40 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án công nghiệp (nhóm 6) có tổng vốn đầu tư trên 200 đến 500 tỷ đồng 18.000.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
41 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án công nghiệp (nhóm 6) có tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng 23.400.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
42 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án khác (không thuộc nhóm 1,2,3,4,5,6) có tổng vốn đầu tư đến 50 tỷ đồng 4.500.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
43 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án khác (không thuộc nhóm 1,2,3,4,5,6) có tổng vốn đầu tư trên 50 đến 100 tỷ đồng 5.400.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
44 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án khác (không thuộc nhóm 1,2,3,4,5,6) có tổng vốn đầu tư trên 100 đến 200 tỷ đồng 9.720.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
45 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án khác (không thuộc nhóm 1,2,3,4,5,6) có tổng vốn đầu tư trên 200 đến 500 tỷ đồng 10.800.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
46 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lần đầu báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án khác (không thuộc nhóm 1,2,3,4,5,6) có tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng 14.040.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
47 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường (nhóm 1) có tổng vốn đầu tư đến 50 tỷ đồng 2.250.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
48 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường (nhóm 1) có tổng vốn đầu tư trên 50 đến 100 tỷ đồng 2.925.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
49 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường (nhóm 1) có tổng vốn đầu tư trên 100 đến 200 tỷ đồng 5.400.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?
50 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường (nhóm 1) có tổng vốn đầu tư trên 200 đến 500 tỷ đồng 6.300.000 Đồng/báo cáo Toàn tỉnh

Cơ quan ban hành: Bắc Kạn

10% nộp NSNN, 90% tổ chức thu giữ lại 09/2020/NQ-HĐND Ghi chú?

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.180.193