Danh mục Luật, Bộ luật hiện hành tại Việt Nam

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
06/05/2024 17:45 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT gửi đến quý khách hàng Danh mục Luật, Bộ luật hiện hành tại Việt Nam.

Danh mục Luật, Bộ luật hiện hành tại Việt Nam

Danh mục Luật, Bộ luật hiện hành tại Việt Nam

1. Quy định về Luật của Quốc hội

Quốc hội ban hành luật để quy định:

- Tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

- Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà theo Hiến pháp phải do luật định; việc hạn chế quyền con người, quyền công dân; tội phạm và hình phạt;

- Chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, ngân sách nhà nước; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế;

- Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường;

- Quốc phòng, an ninh quốc gia;

- Chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước;

- Hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân; hàm, cấp ngoại giao; hàm, cấp nhà nước khác; huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước;

- Chính sách cơ bản về đối ngoại;

- Trưng cầu ý dân;

- Cơ chế bảo vệ Hiến pháp;

- Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

(Điều 15 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015)
 

2. Danh mục Luật, Bộ luật hiện hành tại Việt Nam

2.1. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2023, đang có hiệu lực

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2023

Ban hành: 24/06/2023

Hiệu lực: 15/08/2023

 

Luật Đấu thầu 2023

Ban hành: 23/06/2023

Hiệu lực: 01/01/2024

 

Luật Công an nhân dân sửa đổi 2023

Ban hành: 22/06/2023

Hiệu lực: 15/08/2023

 

Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023

Ban hành: 09/01/2023

Hiệu lực: 01/01/2024

 

2.2. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2022, đang có hiệu lực

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

Ban hành: 15/11/2022

Hiệu lực: 01/03/2023

 

Luật Thanh tra 2022

Ban hành: 14/11/2022

Hiệu lực: 01/07/2023

 

Luật Dầu khí 2022

Ban hành: 14/11/2022

Hiệu lực: 01/07/2023

 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022

Ban hành: 14/11/2022

Hiệu lực: 01/07/2023

 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022

Ban hành: 10/11/2022

Hiệu lực: 01/07/2023

 

Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022

Ban hành: 09/11/2022

Hiệu lực: 01/07/2023

 

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

Ban hành: 16/06/2022

Hiệu lực: 01/01/2023

 

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022

Ban hành: 16/06/2022

Hiệu lực: 01/01/2023

 

Luật Thi đua, Khen thưởng 2022

Ban hành: 15/06/2022

Hiệu lực: 01/01/2024

 

Luật Điện ảnh 2022

Ban hành: 15/06/2022

Hiệu lực: 01/01/2023

 

Luật Cảnh sát cơ động 2022

Ban hành: 14/06/2022

Hiệu lực: 01/01/2023

 

Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: 01/03/2022

 

2.3. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2021, đang có hiệu lực

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 2021

Ban hành: 12/11/2021

Hiệu lực: 01/01/2022

 

Luật sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự 2021

Ban hành: 12/11/2021

Hiệu lực: 01/12/2021

 

Luật Phòng, chống ma túy 2021

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: 01/01/2022

 

2.4. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2020, đang có hiệu lực

Luật Bảo vệ môi trường 2020

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: 01/01/2022

 

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi 2020

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: 01/07/2021

 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: 01/01/2022

 

Luật cư trú 2020

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: 01/07/2021

 

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: 01/01/2022

 

Luật Thỏa thuận quốc tế 2020

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: 01/07/2021

 

Luật Biên phòng Việt Nam 2020

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: 01/01/2022

 

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: 01/01/2021

 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: 01/01/2021

 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: 01/01/2021

 

Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: 01/07/2021

 

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: 01/01/2021

 

Luật Doanh nghiệp 2020

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: 01/01/2021

 

Luật Đầu tư 2020

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: 01/01/2021

 

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: 01/01/2021

 

Luật Thanh niên 2020

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: 01/01/2021

 

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: 01/01/2021

2.5. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2019, đang có hiệu lực

Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019

Ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

 

Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

Ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

 

Luật Chứng khoán 2019

Ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: 01/01/2021

 

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019

Ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019

Ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: 10/01/2020

 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

 

Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019

Ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

 

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

Ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

 

Luật Dân quân tự vệ 2019

Ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

 

Luật Thư viện 2019

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

 

Bộ luật Lao động 2019

Ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: 01/01/2021

 

Luật Thi hành án hình sự 2019

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: 01/01/2020

 

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: 01/01/2020

 

Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: 01/11/2019

 

Luật giáo dục 2019

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

 

Luật Kiến trúc 2019

Ban hành: 13/06/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

 

Luật Quản lý thuế 2019

Ban hành: 13/06/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

 

Luật Đầu tư công 2019

Ban hành: 13/06/2019

Hiệu lực: 01/01/2020

2.6. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2018, đang có hiệu lực

Luật Công an nhân dân 2018

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: 01/07/2019

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: 01/01/2019

 

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: 01/07/2019

 

Luật Đặc xá 2018

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: 01/07/2019

 

Luật Chăn nuôi 2018

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: 01/01/2020

 

Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: 01/07/2019

 

Luật Trồng trọt 2018

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: 01/01/2020

 

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: 01/07/2019

 

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: 01/07/2020

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: 01/01/2019

 

Luật Đo đạc và bản đồ 2018

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: 01/01/2019

 

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: 01/01/2019

 

Luật An ninh mạng 2018

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: 01/01/2019

 

Luật Tố cáo 2018

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: 01/01/2019

 

Luật Cạnh tranh 2018

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: 01/07/2019

 

Luật Quốc phòng 2018

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: 01/01/2019

2.7. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2017, đang có hiệu lực

Luật Quy hoạch 2017

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: 01/01/2019

 

Luật Quản lý nợ công 2017

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: 01/07/2018

 

Luật Thủy sản 2017

Ban hành: 21/11/2017

Hiệu lực: 01/01/2019

 

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017

Ban hành: 21/11/2017

Hiệu lực: 01/07/2018

 

Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017

Ban hành: 20/11/2017

Hiệu lực: 15/01/2018

 

Luật Lâm nghiệp 2017

Ban hành: 15/11/2017

Hiệu lực: 01/01/2019

 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Ban hành: 21/06/2017

Hiệu lực: 01/01/2018

 

Luật Cảnh vệ 2017

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: 01/07/2018

 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: 01/07/2018

 

Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: 01/01/2018

 

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: 01/07/2018

 

Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: 01/01/2018

 

Luật Du lịch 2017

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: 01/01/2018

 

Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: 01/07/2018

 

Luật Thủy lợi 2017

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: 01/07/2018

 

Luật Đường sắt 2017

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: 01/07/2018

 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: 01/01/2018

 

Luật Quản lý ngoại thương 2017

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: 01/01/2018

2.8. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2016, đang có hiệu lực

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

Ban hành: 22/11/2016

Hiệu lực: 01/01/2017

 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: 01/01/2018

 

Luật đấu giá tài sản 2016

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: 01/07/2017

 

Luật điều ước quốc tế 2016

Ban hành: 09/04/2016

Hiệu lực: 01/07/2016

 

Luật Dược 2016

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: 01/01/2017

 

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: 01/09/2016

 

Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: 01/07/2016

 

Luật tiếp cận thông tin 2016

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: 01/07/2018

 

Luật trẻ em 2016

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: 01/06/2017

 

Luật Báo chí 2016

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: 01/01/2017

2.9. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2015, đang có hiệu lực

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: 01/01/2018

 

Bộ luật hình sự 2015

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: 01/01/2018

 

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015

Ban hành: 26/11/2015

Hiệu lực: 01/07/2016

 

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Ban hành: 26/11/2015

Hiệu lực: 01/01/2018

 

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: 01/07/2016

 

Luật trưng cầu ý dân 2015

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: 01/07/2016

 

Luật tố tụng hành chính 2015

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: 01/07/2016

 

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: 01/01/2018

 

Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: 01/07/2017

 

Luật phí và lệ phí 2015

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: 01/01/2017

 

Bộ luật dân sự 2015

Ban hành: 24/11/2015

Hiệu lực: 01/01/2017

 

Luật khí tượng thủy văn 2015

Ban hành: 23/11/2015

Hiệu lực: 01/07/2016

 

Luật thống kê 2015

Ban hành: 23/11/2015

Hiệu lực: 01/07/2016

 

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

Ban hành: 20/11/2015

Hiệu lực: 01/07/2016

 

Luật kế toán 2015

Ban hành: 20/11/2015

Hiệu lực: 01/01/2017

 

Luật an toàn thông tin mạng 2015

Ban hành: 19/11/2015

Hiệu lực: 01/07/2016

 

Luật ngân sách nhà nước 2015

Ban hành: 25/06/2015

Hiệu lực: 01/01/2017

 

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

Ban hành: 25/06/2015

Hiệu lực: 01/07/2016

 

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Ban hành: 25/06/2015

Hiệu lực: 01/09/2015

 

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Ban hành: 25/06/2015

Hiệu lực: 01/07/2016

 

Luật Kiểm toán nhà nước 2015

Ban hành: 24/06/2015

Hiệu lực: 01/01/2016

 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: 01/07/2016

 

Luật thú y 2015

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: 01/07/2016

 

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: 01/01/2016

 

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: 01/01/2016

 

Luật tổ chức Chính phủ 2015

Ban hành: 19/06/2015

Hiệu lực: 01/01/2016

 

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: 01/01/2016

2.10. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2014, đang có hiệu lực

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014

Ban hành: 27/11/2014

Hiệu lực: 01/07/2015

 

Luật Công an nhân dân 2014

Ban hành: 27/11/2014

Hiệu lực: 01/07/2015

 

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

Ban hành: 27/11/2014

Hiệu lực: 01/07/2015

 

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

Ban hành: 26/11/2014

Hiệu lực: 01/01/2015

 

Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014

Ban hành: 26/11/2014

Hiệu lực: 01/07/2015

 

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

Ban hành: 26/11/2014

Hiệu lực: 01/01/2016

 

Luật Nhà ở 2014

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: 01/07/2015

 

Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: 01/07/2015

 

Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: 01/07/2015

 

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: 01/06/2015

 

Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: 01/06/2015

 

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: 01/07/2015

 

Luật Hộ tịch 2014

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: 01/01/2016

 

Luật Căn cước công dân 2014

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: 01/01/2016

 

Luật Tổ chức Quốc hội 2014

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: 01/01/2016

 

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: 01/01/2016

 

Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi 2014

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: 26/06/2014

 

Luật Hải quan 2014

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: 01/01/2015

 

Luật Công chứng 2014

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: 01/01/2015

 

Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: 01/01/2015

 

Luật Phá sản 2014

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: 01/01/2015

 

Luật Đầu tư công 2014

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: 01/01/2015

 

Luật Xây dựng 2014

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: 01/01/2015

 

Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014

Ban hành: 17/06/2014

Hiệu lực: 01/01/2015

 

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: 01/01/2015

 

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: 01/01/2015

2.11. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2013, đang có hiệu lực

Luật đất đai 2013

Ban hành: 29/11/2013

Hiệu lực: 01/07/2014

 

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013

Ban hành: 26/11/2013

Hiệu lực: 01/07/2014

 

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: 01/01/2015

 

Luật tiếp công dân 2013

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: 01/07/2014

 

Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: 01/07/2014

 

Luật việc làm 2013

Ban hành: 16/11/2013

Hiệu lực: 01/01/2015

 

Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013

Ban hành: 16/11/2013

Hiệu lực: 01/06/2014

 

Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: 01/01/2014

 

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: 01/01/2014

 

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: 01/01/2014

 

Luật phòng, chống thiên tai 2013

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: 01/05/2014

 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: 01/01/2014

 

Luật khoa học và công nghệ năm 2013

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: 01/01/2014

 

Luật phòng, chống khủng bố năm 2013

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: 01/10/2013

2.12. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2012, đang có hiệu lực

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

Ban hành: 22/11/2012

Hiệu lực: 01/07/2013

 

Luật Thủ đô 2012

Ban hành: 21/11/2012

Hiệu lực: 01/07/2013

 

Luật xuất bản 2012

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: 01/07/2013

 

Luật Luật sư sửa đổi 2012

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: 01/07/2013

 

Luật dự trữ quốc gia 2012

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: 01/07/2013

 

Luật hợp tác xã 2012

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: 01/07/2013

 

Luật điện lực sửa đổi 2012

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: 01/07/2013

 

Luật Quảng cáo 2012

Ban hành: 21/06/2012

Hiệu lực: 01/01/2013

 

Luật biển Việt Nam 2012

Ban hành: 21/06/2012

Hiệu lực: 01/01/2013

 

Luật tài nguyên nước 2012

Ban hành: 21/06/2012

Hiệu lực: 01/01/2013

 

Luật giám định tư pháp 2012

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: 01/01/2013

 

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: 01/07/2013

 

Luật Công đoàn 2012

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: 01/01/2013

 

Luật giá 2012

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: 01/01/2013

 

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: 01/01/2013

 

Luật giáo dục đại học 2012

Ban hành: 18/06/2012

Hiệu lực: 01/01/2013

 

Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012

Ban hành: 18/06/2012

Hiệu lực: 01/01/2013

 

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012

Ban hành: 18/06/2012

Hiệu lực: 01/05/2013

2.13. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2011, đang có hiệu lực

Luật Cơ yếu 2011

Ban hành: 26/11/2011

Hiệu lực: 01/02/2012

 

Luật khiếu nại 2011

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: 01/07/2012

 

Luật đo lường 2011

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: 01/07/2012

 

Luật lưu trữ 2011

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: 01/07/2012

 

Luật phòng, chống mua bán người năm 2011

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: 01/01/2012

 

Luật kiểm toán độc lập 2011

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: 01/01/2012

2.14. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2010, đang có hiệu lực

Luật khoáng sản 2010

Ban hành: 17/11/2010

Hiệu lực: 01/07/2011

 

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

Ban hành: 17/11/2010

Hiệu lực: 01/07/2011

 

Luật thuế bảo vệ môi trường 2010

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: 01/01/2012

 

Luật thanh tra 2010

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: 01/07/2011

 

Luật viên chức 2010

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: 01/01/2012

 

Luật người khuyết tật 2010

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: 01/01/2011

 

Luật an toàn thực phẩm 2010

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: 01/07/2011

 

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: 01/01/2012

 

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: 01/01/2011

 

Luật bưu chính 2010

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: 01/01/2011

 

Luật nuôi con nuôi 2010

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: 01/01/2011

 

Luật Trọng tài thương mại 2010

Ban hành: 17/06/2010

Hiệu lực: 01/01/2011

 

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010

Ban hành: 16/06/2010

Hiệu lực: 01/01/2011

 

Luật các tổ chức tín dụng 2010

Ban hành: 16/06/2010

Hiệu lực: 01/01/2011

2.15. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2009, đang có hiệu lực

Luật thuế tài nguyên năm 2009

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: 01/07/2010

 

Luật tần số vô tuyến điện năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Hiệu lực: 01/07/2010

Luật người cao tuổi năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Hiệu lực: 01/07/2010

 

Luật viễn thông năm 2009

Ban hành: 23/11/2009

Hiệu lực: 01/07/2010

 

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Ban hành: 19/06/2009

Hiệu lực: 01/01/2010

 

Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: 01/01/2010

 

Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: 02/09/2009

 

Luật Lý lịch tư pháp 2009

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: 01/07/2010

 

Luật Quy hoạch đô thị 2009

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: 01/01/2010

2.16. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2008, đang có hiệu lực

Luật bảo hiểm y tế 2008

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: 01/07/2009

 

Luật thi hành án dân sự 2008

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: 01/07/2009

 

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: 01/04/2009

 

Luật đa dạng sinh học 2008

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: 01/07/2009

 

Luật Công nghệ cao 2008

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: 01/07/2009

 

Luật cán bộ, công chức 2008

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: 01/01/2010

 

Luật giao thông đường bộ 2008

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: 01/07/2009

Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: 01/07/2009

 

Luật dầu khí sửa đổi 2008

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: 01/01/2009

 

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: 01/01/2009

 

Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: 01/01/2009

 

Luật hoạt động chữ thập đỏ 2008

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: 01/01/2009

 

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: 01/07/2008

 

Luật năng lượng nguyên tử 2008

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: 01/01/2009

 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: 01/01/2009

2.17. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2007, đang có hiệu lực

Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: 01/07/2008

 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: 01/07/2008

 

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: 01/01/2009

 

Luật Hóa chất 2007

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: 01/07/2008

 

Luật tương trợ tư pháp 2007

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: 01/07/2008

 

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: 01/07/2008

2.18. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2006, đang có hiệu lực

Luật Đê điều 2006

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: 01/07/2007

 

Luật Thể dục, Thể thao 2006

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: 01/07/2007

 

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: 01/01/2007

 

Luật Luật sư 2006

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: 01/01/2007

 

Luật Công nghệ thông tin 2006

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: 01/01/2007

 

Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: 01/01/2007

 

Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: 01/01/2007

2.19. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2005, đang có hiệu lực

Luật Giao dịch điện tử 2005

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: 01/03/2006

 

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: 01/07/2006

 

Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: 01/07/2006

 

Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: 01/10/2005

 

Luật Thương mại 2005

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: 01/01/2006

2.20. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2004, đang có hiệu lực

Luật An ninh Quốc gia 2004

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: 01/07/2005

 

Luật Điện Lực 2004

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: 01/07/2005

 

Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004

Ban hành: 15/06/2004

Hiệu lực: 01/01/2005

2.21. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2003, đang có hiệu lực

Luật Thi đua, Khen thưởng 2003

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: 01/07/2004

 

Luật Biên giới Quốc gia 2003

Ban hành: 17/06/2003

Hiệu lực: 01/01/2004

2.22. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2001, đang có hiệu lực

Luật di sản văn hóa 2001

Ban hành: 29/06/2001

Hiệu lực: 01/01/2002

2.23. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 2000, đang có hiệu lực

Luật Dầu khí sửa đổi 2000

Ban hành: 09/06/2000

Hiệu lực: 01/07/2000

2.24. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 1993, đang có hiệu lực

Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993

Ban hành: 10/07/1993

Hiệu lực: 01/01/1994

 

Luật Dầu khí 1993

Ban hành: 06/07/1993

Hiệu lực: 01/09/1993

2.25. Luật, Bộ luật được thông qua trong năm 1957, đang có hiệu lực

Luật về quyền lập hội 1957

Ban hành: 20/05/1957

Hiệu lực: 04/06/1957
 

Luật về quyền tự do hội họp 1957

Ban hành: 20/05/1957

Hiệu lực: 26/06/1957

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 184,498

Bài viết về

Xây dựng luật, pháp lệnh

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn