Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Luật Dầu khí 1993 18-L/CTN

Số hiệu: 18-L/CTN Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Lê Đức Anh
Ngày ban hành: 06/07/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18-L/CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 1993

LUẬT

SỐ 18-L/CTN NGÀY 06/07/1993 CỦA QUỐC HỘI VỀ DẦU KHÍ

Để bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí nhằm phát triển kinh tế quốc dân, mở rộng hợp tác với nước ngoài;
Căn cứ vào các điều 17, 29 và 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Luật này quy định về hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Toàn bộ tài nguyên dầu khí trong lòng đất thuộc đất liền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước Việt Nam thống nhất quản lý.

Điều 2

Nhà nước Việt Nam khuyến khích các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu tư vốn, công nghệ để tiến hành các hoạt động dầu khí trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia của Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Nhà nước Việt Nam bảo hộ quyền sở hữu đối với vốn đầu tư, tài sản và các quyền lợi hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tiến hành các hoạt động dầu khí ở Việt Nam.

Điều 3

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. "Dầu khí" là dầu thô, khí thiên nhiên và hydrocarbon ở thể khí, lỏng, rắn hoặc nửa rắn trong trạng thái tự nhiên, kể cả sulphur và các chất tương tự khác kèm theo hydrocarbon nhưng không kể than, đá phiến sét, bitum hoặc các khoáng sản khác có thể chiết xuất được dầu.

2. "Dầu thô" là hydrocarbon ở thể lỏng trong trạng thái tự nhiên, asphalt, ozokerite và hydrocarbon lỏng thu được từ khí thiên nhiên bằng phương pháp ngưng tụ hoặc chiết xuất.

3. "Khí thiên nhiên" là toàn bộ hydrocarbon ở thể khí, khai thác từ giếng khoan, bao gồm cả khí ẩm, khí khô, khí đầu giếng khoan và khí còn lại sau khi chiết xuất hydrocarbon lỏng từ khí ẩm.

4. "Hoạt động dầu khí" là hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí, kể cả các hoạt động phục vụ trực tiếp cho các hoạt động này.

5. "Hợp đồng dầu khí" là văn bản ký kết giữa Tổng công ty dầu khí Việt Nam với tổ chức, cá nhân để tiến hành hoạt động dầu khí.

6. "Dịch vụ dầu khí" là các hoạt động liên quan đến tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí do Nhà thầu phụ tiến hành.

7. "Lô" là một diện tích, giới hạn bởi các toạ độ địa lý, được phân định để tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí.

8. "Nhà thầu" là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài, được phép tiến hành hoạt động dầu khí trên cơ sở hợp đồng dầu khí.

9. "Nhà thầu phụ" là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài ký kết hợp đồng với Nhà thầu hoặc Xí nghiệp liên doanh dầu khí để thực hiện các dịch vụ dầu khí.

10. "Xí nghiệp liên doanh dầu khí" là Xí nghiệp liên doanh được thành lập trên cơ sở hợp đồng dầu khí hoặc trên cơ sở Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài.

Chương 2:

HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ

Điều 4

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải sử dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, an toàn cho người và tài sản.

Điều 5

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải có đề án bảo vệ môi trường, thực hiện tất cả các biện pháp để ngăn ngừa ô nhiễm, loại trừ ngay các nguyên nhân gây ra ô nhiễm và có trách nhiệm khắc phục hậu quả do sự cố ô nhiễm môi trường gây ra.

Điều 6

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải thiết lập vùng an toàn cho các công trình phục vụ hoạt động dầu khí theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

Điều 7

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải mua bảo hiểm đối với các phương tiện, công trình phục vụ hoạt động dầu khí, bảo hiểm môi trường và các bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với thông lệ trong công nghiệp dầu khí quốc tế.

Điều 8

Diện tích tìm kiếm thăm dò đối với một hợp đồng dầu khí được xác định trên cở sở các lô do Chính phủ Việt Nam phân định.

Điều 9

Không được tiến hành hoạt động dầu khí tại khu vực mà Nhà nước Việt Nam tuyên bố cấm hoặc tạm thời cấm vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia hoặc lợi ích công cộng.

Trong trường hợp hoạt động dầu khí đã được phép tiến hành mà bị cấm hoặc tạm thời cấm, Chính phủ Việt Nam giải quyết thoả đáng những thiệt hại cho tổ chức, cá nhân do việc cấm hoặc tạm thời cấm gây ra.

Điều 10

Chính phủ Việt Nam cho phép tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, tìm kiếm thăm dò và khai thác khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên khác ngoài dầu khí trong diện tích hợp đồng dầu khí theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các hoạt động này không được gây cản trở và làm thiệt hại cho các hoạt động dầu khí.

Điều 11

Toàn bộ mẫu vật, số liệu, thông tin thu được trong quá trình tiến hành các hoạt động dầu khí thuộc sở hữu của Nhà nước Việt Nam. Việc quản lý và sử dụng các mẫu vật, số liệu, thông tin này phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 12

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí được phép lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng các công trình cố định và thiết bị phục vụ các hoạt động dầu khí; được xây dựng, sử dụng đường giao thông, đường ống, kho chứa phục vụ vận chuyển và tàng trữ dầu khí theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các công trình cố định, thiết bị trên đây thuộc sở hữu của Nhà nước Việt Nam kể từ thời điểm do các bên ký kết hợp đồng dầu khí thoả thuận.

Điều 13

Sau khi kết thúc các hoạt động dầu khí, tổ chức, cá nhân phải giải phóng diện tích đã sử dụng, phải tháo dỡ các công trình cố định, thiết bị theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 14

Tổng công ty dầu khí Việt Nam (tên giao dịch quốc tế là "PETROVIETNAM") là doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ Việt Nam thành lập để tiến hành các hoạt động dầu khí và ký kết hợp đồng dầu khí với tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí theo quy định của Luật này.

Chương 3:

HỢP ĐỒNG DẦU KHÍ

Điều 15

Hợp đồng dầu khí được ký kết dưới các hình thức hợp đồng chia sản phẩm, hợp đồng liên doanh hoặc các hình thức khác.

Hợp đồng dầu khí phải tuân thủ Hợp đồng mẫu do Chính phủ Việt Nam ban hành, trong đó có những nội dung chính sau đây:

1. Tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân tham gia ký kết hợp đồng;

2. Đối tượng của hợp đồng;

3. Giới hạn diện tích và tiến độ hoàn trả diện tích hợp đồng;

4. Thời hạn hợp đồng;

5. Điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng;

6. Cam kết về tiến độ công việc và đầu tư tài chính;

7. Quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng;

8. Việc thu hồi vốn đầu tư, xác định lợi nhuận và phân chia lợi nhuận; quyền của nước chủ nhà đối với tài sản cố định sau khi hoàn vốn và khi chấm dứt hợp đồng;

9. Điều kiện chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng; quyền của Tổng công ty dầu khí Việt Nam được tham gia vốn đầu tư;

10. Cam kết đào tạo và ưu tiên sử dụng lao động, dịch vụ Việt Nam;

11. Trách nhiệm bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn trong khi tiến hành hoạt động dầu khí;

12. Thể thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng.

Ngoài những quy định trong Hợp đồng mẫu, các bên ký kết hợp đồng được thoả thuận các điều khoản khác không trái với quy định của Luật này và pháp luật Việt Nam.

Điều 16

Tổ chức, cá nhân muốn ký kết hợp đồng dầu khí phải thông qua đấu thầu hoặc các hình thức khác do Chính phủ Việt Nam quy định. Tổ chức, cá nhân này phải giải trình rõ khả năng tài chính, trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động dầu khí.

Điều 17

Thời hạn hợp đồng dầu khí không quá hai mươi lăm năm (25 năm), trong đó giai đoạn tìm kiếm thăm dò không quá năm năm (5 năm).

Thời hạn hợp đồng dầu khí đối với khu vực nước sâu, xa bờ và thời hạn hợp đồng tìm kiếm thăm dò, khai thác khí thiên nhiên không quá ba mươi năm (30 năm), trong đó giai đoạn tìm kiếm thăm dò không quá bảy năm (7 năm).

Thời hạn hợp đồng dầu khí có thể được kéo dài thêm, nhưng không quá năm năm (5 năm) và thời hạn của giai đoạn tìm kiếm thăm dò có thể được kéo dài thêm, nhưng không quá một năm (1 năm), theo đề nghị của Nhà thầu và phải được Chính phủ Việt Nam quyết định.

Hợp đồng dầu khí có thể kết thúc trước thời hạn với điều kiện Nhà thầu phải hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết và được các bên ký kết hợp đồng thoả thuận.

Điều 18

Diện tích tìm kiếm thăm dò đối với một hợp đồng dầu khí không quá hai lô (2 lô).

Trong trường hợp đặc biệt, Chính phủ Việt Nam có thể cho phép diện tích tìm kiếm thăm dò đối với một hợp đồng dầu khí trên hai lô (2 lô), nhưng không quá bốn lô (4 lô).

Điều 19

Nhà thầu phải hoàn trả diện tích tìm kiếm thăm dò theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

Điều 20

Nhà thầu và Tổng công ty dầu khi Việt Nam phải thoả thuận trong hợp đồng dầu khí tiến độ công việc và cam kết đầu tư tài chính tối thiểu trong gian đoạn tìm kiếm thăm dò.

Điều 21

Ngay sau khi phát hiện thấy dầu khí, Nhà thầu và Tổng công ty dầu khí Việt Nam phải báo cáo và cung cấp mọi thông tin cần thiết về việc phát hiện thấy dầu khí cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Nếu xét thấy dầu khí đã phát hiện có giá trị thương mại, Nhà thầu phải tiến hành ngay chương trình thẩm lượng, lập báo cáo trữ lượng, sơ đồ phát triển mỏ và khai thác trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 22

Ngôn ngữ của hợp đồng dầu khí ký kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài và các văn bản kèm theo hợp đồng phải là tiếng Việt và một thứ tiếng nước ngoài thông dụng do Tổng công ty dầu khí Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài thoả thuận. Bản bằng tiếng Việt và bản bằng tiếng nước ngoài đều có giá trị như nhau.

Điều 23

Hợp đồng dầu khí có hiệu lực sau khi được Chính phủ Việt Nam chuẩn y.

Điều 24

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần hợp đồng dầu khí của các bên tham gia hợp đồng chỉ có hiệu lực sau khi được Chính phủ Việt Nam chuẩn y.

Tổng công ty dầu khí Việt Nam được quyền ưu tiên mua lại một phần hoặc toàn bộ hợp đồng được chuyển nhượng.

Điều 25

Tổng công ty dầu khí Việt Nam được quyền tham gia vốn vào hợp đồng dầu khí. Tỷ lệ, thời gian tham gia vốn, việc hoàn lại chi phí cho Nhà thầu và thoả thuận về điều hành được quy định trong hợp đồng dầu khí phù hợp với thông lệ trong công nghiệp dầu khí quốc tế.

Điều 26

Nhà thầu được quyền ký kết hợp đồng về dịch vụ dầu khí, nhưng phải ưu tiên ký kết những hợp đồng đó với tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Việt Nam tự đảm nhiệm dịch vụ bay hoặc ký kết hợp đồng liên doanh với nước ngoài để thực hiện các dịch vụ bay phục vụ hoạt động dầu khí.

Điều 27

Các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng dầu khí trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải.

Trong trường hợp các bên tranh chấp không thể hoà giải được với nhau, nếu các bên tranh chấp là tổ chức, cá nhân Việt Nam, thì vụ tranh chấp được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam; nếu bên tranh chấp là tổ chức, cá nhân nước ngoài, thì vụ tranh chấp được giải quyết theo các quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Chương 4:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU

Điều 28

Nhà thầu có các quyền sau đây:

1. Được hưởng những ưu đãi và những bảo đảm theo quy định của pháp luật Việt Nam;

2. Được sử dụng các mẫu vật, số liệu, thông tin thu được để tiến hành các hoạt động dầu khí;

3. Được tuyển dụng người lao động để thực hiện các công việc của hợp đồng dầu khí trên cơ sở ưu tiên tuyển dụng người lao động ViệtNam;

4. Được thuê Nhà thầu phụ theo quy định của Luật này và phù hợp với thông lệ trong công nghiệp dầu khí quốc tế;

5. Được miễn thuế nhập khẩu các thiết bị, vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí và miễn thuế tái xuất khi các thiết bị nhập khẩu không được lắp đặt cố định hoặc vật tư không sử dụng hết theo quy định của pháp luật Việt Nam;

6. Được quyền sở hữu phần dầu khí của mình sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam;

7. Được xuất khẩu phần dầu khí của mình theo thoả thuận trong hợp đồng dầu khí;

8. Được thu hồi vốn đầu tư theo thoả thuận trong hợp đồng dầu khí;

9. Nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài được chuyển vốn đầu tư và lợi nhuận thu được trong quá trình hoạt động dầu khí ra nước ngoài theo các quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 29

Nhà thầu phụ được hưởng các quyền quy định tại các điểm 1, 3 và 5 Điều 28 của Luật này.

Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân nước ngoài còn được hưởng quyền quy định tại điểm 9 Điều 28 của Luật này.

Điều 30

Nhà thầu có các nghĩa vụ sau đây:

1. Tuân thủ pháp luật Việt Nam;

2. Thực hiện các cam kết ghi trong hợp đồng dầu khí;

3. Nộp các loại thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật Việt Nam;

4. Chuyển giao công nghệ; đào tạo, sử dụng cán bộ, công nhân ViệtNam và bảo đảm quyền lợi của người lao động;

5. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường;

6. Báo cáo hoạt động dầu khí với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và Tổng công ty dầu khí Việt Nam;

7. Cung cấp các tài liệu cho đoàn thanh tra;

8. Thu dọn các công trình, thiết bị, phương tiện sau khi kết thúc hoạt động dầu khí theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;

9. Bán tại thị trường ViệtNam một phần dầu khí thuộc quyền sở hữu của mình khi Chính phủ Việt Nam yêu cầu.

Điều 31

Nhà thầu phụ có các nghĩa vụ quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Điều 30 của Luật này.

Chương 5:

THUẾ VÀ LỆ PHÍ

Điều 32

Tổ chức, cá nhân khai thác dầu khí phải nộp thuế tài nguyên.

Thuế tài nguyên được tính theo sản lượng khai thác thực tế trong thời kỳ nộp thuế cho từng hợp đồng dầu khí.

Thuế suất thuế tài nguyên đối với dầu thô được quy định từ sáu phần trăm (6%) đến hai mươi lăm phần trăm (25%), trường hợp đặc biệt có thể cao hơn.

Thuế suất thuế tài nguyên đối với khí thiên nhiên được quy định từ không phần trăm (0%) đến mười phần trăm (10%).

Chính phủ Việt Nam quy định thuế suất cụ thể trong phạm vi khung thuế suất nói trên tuỳ thuộc vào các điều kiện địa lý, kinh tế kỹ thuật của mỏ và mức sản lượng dầu thô hoặc khí thiên nhiên.

Điều 33

Tổ chức, cá nhân tiến hành tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí phải nộp thuế lợi tức với thuế suất năm mươi phần trăm (50%) trên lợi tức chịu thuế trong thời kỳ nộp thuế.

Trong trường hợp đặc biệt, tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí có thể được miễn hoặc giảm thuế lợi tức. Việc miễn hoặc giảm thuế lợi tức do Chính phủ Việt Nam quy định.

Điều 34

Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân Việt Nam tiến hành các hoạt động tại Việt Nam phải nộp thuế lợi tức theo quy định của Luật thuế lợi tức.

Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân nước ngoài có đăng ký hoạt động tại Việt Nam phải nộp thuế lợi tức theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân nước ngoài không đăng ký hoạt động tại Việt Nam phải nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 35

Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tiền thuê sử dụng mặt đất hoặc thuế nhà đất, các khoản thuế khác và lệ phí theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động dầu khí phải nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 36

Người nước ngoài và người Việt Nam làm việc cho Nhà thầu, Xí nghiệp liên doanh dầu khí, Nhà thầu phụ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 37

Theo thoả thuận trong hợp đồng dầu khí, thuế tài nguyên và các khoản thuế mà Nhà thầu hoặc Xí nghiệp liên doanh dầu khí phải nộp có thể được tính gộp vào phần chia sản phẩm của Tổng công ty dầu khí Việt Nam, với điều kiện Tổng công ty dầu khí Việt Nam cam kết nộp thuế tài nguyên và các khoản thuế đó thay cho Nhà thầu hoặc Xí nghiệp liên doanh dầu khí.

Chương 6:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ

Điều 38

Nội dung quản lý Nhà nước về dầu khí bao gồm:

1. Quyết định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển ngành công nghiệp dầu khí;

2. Ban hành các văn bản pháp quy về quản lý các hoạt động dầu khí;

3. Kiểm tra, thanh tra và giám sát các hoạt động dầu khí;

4. Quyết định việc phân định và điều chỉnh các lô hoặc diện tích tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí;

5. Quyết định chủ trương và hình thức hợp tác với nước ngoài;

6. Chuẩn y các hợp đồng dầu khí;

7. Quyết định chính sách khuyến khích hoặc hạn chế xuất khẩu dầu khí nhằm bảo đảm lợi ích của Nhà nước, có tính đến lợi ích của Nhà thầu;

8. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các ngành và địa phương trong việc thực hiện các hoạt động có liên quan đến hoạt động dầu khí;

9. Giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền tiến hành hoạt động dầu khí, xử lý các vi phạm Luật này.

Điều 39

Chính phủ Việt Nam thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động dầu khí.

Cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí được thành lập theo Luật tổ chức Chính phủ để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động dầu khí.

Các Bộ và các cơ quan Nhà nước khác thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động dầu khí theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Chương 7

THANH TRA CÁC HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ

Điều 40

Thanh tra các hoạt động dầu khí là thanh tra chuyên ngành nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của Luật này, các quy chế, quy trình, quy phạm kỹ thuật, bảo vệ tài nguyên dầu khí, bảo vệ môi trường, an toàn kỹ thuật và việc thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước Việt Nam của tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí.

Điều 41

Cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí tổ chức thực hiện chức năng thanh tra các hoạt động dầu khí.

Khi tiến hành thanh tra các hoạt động dầu khí, đoàn thanh tra có quyền:

1. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu và trả lời về những vấn đề cần thiết cho việc thanh tra;

2. Tiến hành các biện pháp kiểm tra kỹ thuật tại hiện trường;

3. Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ các hoạt động dầu khí có nguy cơ gây tai nạn hoặc tổn thất nghiêm trọng đối với người hoặc tài sản, tài nguyên dầu khí và ô nhiễm môi trường;

4. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm.

Điều 42

Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí phải tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh tra thi hành nhiệm vụ và phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quyết định của đoàn thanh tra.

Tổ chức, cá nhân được quyền khiếu nại quyết định của đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chương 8

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 43

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Luật này thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị cảnh cáo, phạt tiền, tịch thu phương tiện hoặc bị áp dụng các hình thức, biện pháp xử phạt hành chính khác.

Cá nhân vi phạm có hành vi cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 44

Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí gây thiệt hại đối với tài nguyên dầu khí, tài nguyên thiên nhiên khác, môi trường hoặc tài sản của Nhà nước, của tổ chức, cá nhân, thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 45

Tổ chức, cá nhân cản trở bất hợp pháp các hoạt động dầu khí bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 46

Tổ chức, cá nhân được quyền khiếu nại các quyết định xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chương 9:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 47

Luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam cũng được áp dụng:

1. Trên các công trình, phương tiện, thiết bị phục vụ cho các hoạt động dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

2. Trên các công trình, phương tiện, thiết bị của tổ chức, cá nhân Việt Nam phục vụ cho các hoạt động dầu khí trên cơ sở hợp tác với nước ngoài tại các vùng không thuộc quyền tài phán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 48

Chính phủ Việt Nam bảo đảm các quyền lợi về kinh tế của các bên đã ký kết các Hiệp định, hợp đồng dầu khí và đã được Chính phủ Việt Nam chuẩn y trước ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 49

Căn cứ vào những quy định trong Luật này, Chính phủ Việt nam ký kết với Chính phủ nước ngoài Hiệp định hợp tác tiến hành các hoạt động dầu khí tại Việt Nam.

Điều 50

Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết thi hành Luật này.

Điều 51

Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 1993.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 06 tháng 7 năm 1993.

Lê Đức Anh

(Đã ký)

THE STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 18-L/CTN

Hanoi, July 6, 1993

 

LAW

ON PETROLEUM

In order to efficiently protect, exploit and use the petroleum resources for developing the national economy, expanding cooperation with foreign countries;
Pursuant to Articles 17, 29 and 84 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
This Law prescribes activities of petroleum prospection, exploration and exploitation within the territory, exclusive economic zone and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam.

Chapter I.

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- The entire petroleum resources lying underground within the mainland, islands, inland waters, territorial waters, exclusive economic zone and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam belong to the entire-people ownership, and are uniformly managed by the Vietnamese State.

Article 2. The Vietnamese State encourages Vietnamese and foreign organizations and individuals to invest capital and technologies in conducting petroleum activities on the basis of respect for Vietnam’s independence, territorial integrity and national security and observance of Vietnamese law.

The Vietnamese State protects the ownership rights of Vietnamese and foreign organizations and individuals conducting petroleum activities in Vietnam over their investment capital, assets and other legitimate interests.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. “Petroleum” means crude oil, natural gas and hydrocarbon in gaseous, liquid, solid or semi-solid form in the natural state, including sulphur and the like accompanying hydrocarbon, but excluding coal, agrillaceous rock, bitum or other minerals, from which oil can be extracted.

2. “Crude oil” means hydrocarbon in liquid form in natural status, asphalt, ozokerite and liquid hydrocarbon obtained from natural gas by method of condensation or extraction.

3. “Natural” gas means the entire hydrocarbon in gaseous form, exploited from drilling wells, including wet gas, dry gas, drilling-well head gas and remaining gas after extraction of liquid hydrocarbon from wet gas.

4. “Petroleum activities” mean activities of prospecting, exploring, developing fields of, and exploiting petroleum, including activities in direct service of these activities.

5. “Petroleum contracts” mean documents signed between Vietnam Petroleum Corporation and organizations or individuals for conducting petroleum activities.

6. “Petroleum services” mean activities related to petroleum prospection, exploration, field development and exploitation, which are conducted by subcontractors.

7. “Lot” means an area delimited with geographical coordinates and determined for petroleum prospection, exploration and exploitation.

8. “Contractors” mean Vietnamese or foreign organizations, individuals, that are permitted to conduct petroleum activities on the basis of petroleum contracts.

9. “Subcontractors” mean Vietnamese or foreign organizations, individuals, that sign contracts with contractors or petroleum joint-venture enterprises for provision of petroleum services.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter II.

PETROLEUM ACTIVITIES

Article 4. Organizations and individuals conducting petroleum activities must employ advance techniques and technologies and comply with Vietnamese laws on natural- resource protection, environmental protection and safety for humans and property.

Article 5. Organizations and individuals conducting petroleum activities draw up schemes for environmental protection, apply all measures to prevent pollution, get rid of all polluting causes and have to address the consequences caused by environmental pollution incidents.

Article 6. Organizations and individuals conducting petroleum activities must establish safety zones for works in service of petroleum activities as provided for by the Vietnamese Government.

Article 7. Organizations and individuals conducting petroleum activities must buy insurance for means and facilities in service of petroleum activities, environmental insurance and other insurances as provided for by Vietnamese law, in accordance with international practices in petroleum industry.

Article 8. The prospection and exploration area for a petroleum contract shall be determined on the basis of lots delimited by the Vietnamese Government.

Article 9. Petroleum activities must not be conducted in zones banned or temporarily banned by the Vietnamese State for reasons of national defense, security or public interests.

Where petroleum activities have been licensed but are banned or temporarily banned, the Vietnamese Government shall satisfactorily settle damage caused to organizations and/or individuals by such bans or temporary bans.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 11. All specimen, data and information gathered in the process of conducting petroleum activities belong to the Vietnamese State’s ownership. The management and use of , data and information must comply with the provisions of Vietnamese laws.

Article 12. Organizations and individuals conducting petroleum activities are allowed to install, operate and maintain fixed works and equipment in service of petroleum activities; are allowed to construct and use traffic ways, pipe lines, depots in service of petroleum transportation and storage according to the provisions of Vietnamese laws.

The above-said fixed works and equipment shall belong to the Vietnamese State’s ownership from the time agreed upon by parties to petroleum contracts.

Article 13. Upon the termination of petroleum activities, organizations and individuals must free the used areas and dismantle fixed works and equipment at the requests of competent State management agencies.

Article 14. Vietnam Petroleum Corporation (with its international transaction name being “PETROVIETNAM”) is a State enterprise set up by the Vietnamese Government to conduct petroleum activities and sign petroleum contracts with organizations or individuals conducting petroleum activities according to the provisions of this Law.

Chapter III.

PETROLEUM CONTRACTS

Article 15. Petroleum contracts shall be signed in form of production-sharing contract, joint-venture contract or other forms.

The petroleum contracts must comply with the model contract promulgated by the Vietnamese Government, comprising the following principal contents:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The contractual objects;

3. The area limits and schedule for return of contractual areas;

4. The contractual term;

5. Conditions for termination of contracts ahead of time or for prolongation of contractual term;

6. Commitments on work schedules and financial investment;

7. Rights and obligations of the contractual parties;

8. The recovery of investment capital, the profit determination and division; the host country’s rights over fixed assets upon capital reimbursement and contract termination;

9. Conditions for transfer of rights and obligations of contractual parties; Vietnam Petroleum Corporation’s right to contribute investment capital;

10. Commitment to training and prioritized use of Vietnamese labor and services;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.12. Procedures for settlement of disputes arising from contracts.

Apart from the provisions in the model contract, the contractual parties may agree on other terms, which are not contrary to this Law and Vietnamese legislation.

Article 16. Organizations and individuals wishing to sign petroleum contracts must go through biddings or other forms prescribed by the Vietnamese Government. They must clearly explain their financial capabilities, technical levels and professional experiences in petroleum activities.

Article 17. The term of a petroleum contract shall not exceed twenty five (25) years, of which the prospection and exploration duration shall not exceed five (5) years.

The term of petroleum contracts for deep-water, offshore areas and the term of contracts on natural gas prospection, exploration and exploitation shall not exceed thirty (30) years, of which the prospection and exploration duration shall not exceed seven (7) years.

The terms of petroleum contracts may be prolonged but for not more than five (5) years and the propection and exploration duration may be prolonged but for not more than one (1) year, at the requests of contractors and the prolongation must be decided by the Vietnamese Government.

Petroleum contracts may terminate ahead of time provided that the contractors must fulfill all committed obligations and such termination must be agreed upon by the contractual parties.

Article 18. The prospection and exploration area for a petroleum contract shall not exceed 2 lots (two lots)

In special cases, the Vietnamese Government may permit the prospection and exploration area of more than 2 lots (two lots) for a petroleum contract, which, however, must not exceed

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 20. Contractors and Vietnam Petroleum Corporation must agree in the petroleum contracts on the work schedules and commitments to minimum financial investment in the prospection and exploration period.

Article 21. Immediately after the discovery of petroleum, contractors and Vietnam Petroleum Corporation must report and provide all necessary information on the discovery of petroleum to competent State management agencies.

If deeming that the discovered petroleum is of commercial value, the contractors must immediately realize the program for reserve appraisal, make reports on deposits, field development and exploitation charts and submit them to the competent State management agencies for approval.

Article 22. The languages used for petroleum contracts signed with foreign organizations or individuals and the documents enclosed with the contracts must be the Vietnamese and a common foreign language agreed upon by Vietnam Petroleum Corporation and such foreign organizations or individuals. The Vietnamese-language and the foreign-language copies shall have the equal value.

Article 23. Petroleum contracts shall take effect after they are approved by the Vietnamese Government.

Article 24. The partial or full transfers of petroleum contracts by contractual parties shall take effect only after they are approved by the Vietnamese Government.

Vietnam Petroleum Corporation shall have the priority right to repurchase the partially or fully transferred contracts.

Article 25. Vietnam Petroleum Corporation may contribute capital to petroleum contracts. The percentage and time for capital contribution, the reimbursement of expenses for contractors and the agreement on administration shall be prescribed in the petroleum contracts in accordance with international practices in the petroleum industry.

Article 26. The contractors may sign petroleum service contracts but must prioritize the signing of such contracts with Vietnamese organizations or individuals.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 27. Disputes arising from petroleum contracts must be settled first of all through negotiations and conciliation.

In cases where the disputing parties cannot reconcile with one another, their disputes shall be settled under the provisions of Vietnamese laws if the disputing parties are Vietnamese organizations and/or individuals; or under the provisions of the Law on Foreign Investment in Vietnam if they are foreign organizations and/or individuals.

Chapter IV.

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CONTRACTORS

Article 28. The contractors shall have the following rights:  

1. To enjoy preferences and guarantees as provided for by Vietnamese law;

2. To use gathered specimen, data and information for petroleum activities;

3. To recruit laborers for performance of jobs under petroleum contracts on the basis of prioritizing the recruitment of Vietnamese laborers;

4. To hire subcontractors in accordance with the provisions of this Law and international practices in the petroleum industry;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. To own their petroleum shares after fulfilling the financial obligations towards the Vietnamese State;

7. To export their petroleum shares as agreed upon in the petroleum contracts.

8. To recover investment capital as agreed upon in the petroleum contracts;

9. The contractors being foreign organizations and individuals may transfer their investment capital and profits earned in the process of petroleum activities abroad according to the provisions of the Law on Foreign Investment in Vietnam.

Article 29. The subcontractors are entitled to enjoy the rights prescribed at Points 1, 3 and 5, Article 28 of this Law.

The subcontractors being foreign organizations and individuals may also enjoy the rights prescribed at Point 9, Article 28 of this Law.

Article 30. The contractors shall have the following obligations:

1. To comply with the Vietnamese law;

2. To fulfill the commitments inscribed in the petroleum contracts;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. To transfer technologies, to train, employ Vietnamese cadres and workers and ensure the laborers’ interests;

5. To apply measures for environmental protection;

6. To report on their petroleum activities to competent State management bodies and Vietnam Petroleum Corporation;

7. To supply documents for inspection teams;

8. To clear the works and remove equipment and means upon termination of petroleum activities at the requests of competent State management agencies;

9. To sell on the Vietnamese market part of the petroleum under their respective ownership when so requested by the Vietnamese Government.

Article 31. The subcontractors shall have the obligations prescribed at Points 1, 2, 3, 4, 5 and 7, Article 30 of this Law.

Chapter V.

TAXES AND FEES

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The natural resource tax shall be calculated on the actually exploited output in the tax payment period for each petroleum contract.

The natural resource tax rates prescribed for crude oil shall range from six percent (6%) to twenty five percent (25%) or higher in special cases.

The natural resource tax rates prescribed for natural gas shall range from zero percent (0%) to ten percent (10%).

The Vietnamese Government shall prescribe the specific tax rates within the above-mentioned tax rate brackets, depending on the geographical, economic and technical conditions of oil fields and crude oil or natural gas output.

Article 33. Organizations and individuals conducting oil and gas prospection, exploration and exploitation must pay income tax at the rate of fifty percent (50%) on the taxable income in the tax payment period.

In special cases, organizations and individuals conducting activities of petroleum prospection, exploration and exploitation may enjoy income tax exemption or reduction. The income tax exemption or reduction shall be provided for by the Vietnamese Government.

Article 34. The subcontractors being Vietnamese organizations or individuals, that conduct activities in Vietnam must pay income tax according to the provisions of the Profits Tax Law.

The subcontractors being foreign organizations or individuals and registering their operations in Vietnam shall have to pay income tax according to the provisions of the Law on Foreign Investment in Vietnam.

The subcontractors being foreign organizations or individuals that fail to register their operations in Vietnam shall have to pay tax according to the provisions of Vietnamese laws.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Foreign organizations and individuals conducting petroleum activities shall have to pay tax on transfer of profits overseas according to the provisions of the Law on Foreign Investment in Vietnam.

Article 36. Foreigners and Vietnamese working for contractors, oil and gas joint-venture enterprises or subcontractors must pay income tax according to the provisions of Vietnamese laws.

Article 37. Under the agreements in petroleum contracts, the natural resource tax  and taxes to be paid by contractors or petroleum joint-venture enterprises can be aggregated into the portion of shared products of Vietnam Petroleum Corporation provided that Vietnam Petroleum Corporation commits to pay the natural resource tax and such taxes for the contractors or the petroleum joint-venture enterprises.

Chapter VI.

STATE MANAGEMENT OVER PETROLEUM ACTIVITIES

Article 38. The State management over petroleum activities shall cover the following contents:

1. Deciding on strategies, plannings, plans and policies for development of the petroleum industry;

2. Promulgating normative documents on management of petroleum activities;

3. Examining, inspecting and supervising petroleum activities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Deciding on undertakings and forms of cooperation with foreign countries;

6. Approving petroleum contracts;

7. Deciding on policies to promote or limit petroleum export in order to ensure the State’s interests, taking into account the contractors’ interests;

8. Directing, guiding and examining branches and localities in their activities related to petroleum activities;

9. Settling matters related to the rights to conduct petroleum activities, handle violations of this Law.

Article 39. The Vietnamese Government shall perform the uniform State management over petroleum activities.

The petroleum-State management agencies shall be set up under the Law on Organization of the Government to perform the function of State management over petroleum activities.

The ministries and other State agencies shall perform the function of State management over petroleum activities according to their respective tasks and powers.

Chapter VII.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 40. The inspection of petroleum activities is the specialized inspection aiming to ensure the observance of provisions of this Law, rules, technical process and regulations, to protect petroleum resources, protect environment, to ensure technical safety and the fulfillment of obligations towards the Vietnamese State by organizations and individuals conducting petroleum activities.

Article 41. The petroleum-State management agencies shall organize the performance of function of inspecting petroleum activities.

When conducting inspection of petroleum activities, the inspection teams shall have the powers:

1. To request relevant organizations and individuals to supply documents and give answers on matters necessary for the inspection;

2. To apply measures of technical examination on the field;

3. To suspend or propose competent State agencies to suspend petroleum activities threatening to cause accidents or serious loss of human lives, property or petroleum resources and environmental pollution;

4. To handle according to competence or propose competent State agencies to handle violations.

Article 42. Organizations and individuals conducting petroleum activities must create favorable conditions for inspection teams to perform their tasks and must strictly abide by all decisions of the inspection teams.

Organizations and individuals are entitled to complain about decisions of the inspection teams according to the provisions of Vietnamese laws.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.HANDLING OF VIOLATIONS

Article 43. Organizations and individuals violating the provisions of this Law shall, depending on the seriousness of their violations, be subject to caution, fines, confiscation of means or to the application of other administratively sanctioning forms and measures.

Violating individuals who commit criminal acts shall be examined for penal liability according to the provisions of Vietnamese law.

Article 44. Organizations and individuals conducting petroleum activities, if causing damage to petroleum resources or other natural resources, environment or properties of the State, organizations and/or individuals, shall have to pay compensations therefor according to the provisions of Vietnamese laws.

Article 45. Organizations and individuals that illegally obstruct petroleum activities shall be handled for their violations according to the provisions of Vietnamese laws.

Article 46. Organizations and individuals are entitled to complain about violation-handling decisions according to the provisions of Vietnamese laws.

Chapter IX.

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 47. This Law and other law provisions of Vietnam shall also apply to:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Works, means and equipment of Vietnamese organizations and/or individuals in service of petroleum activities on the basis of cooperation with foreign countries in regions falling beyond the jurisdiction of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 48. The Vietnamese Government ensures the economic benefits of the parties to signed petroleum agreements, contracts, already approved by the Vietnamese Government before the effective date of this Law.

Article 49. Basing itself on the provisions of this Law, the Vietnamese Government shall sign with foreign Governments the agreements on cooperation in conducting petroleum activities in Vietnam.

Article 50. The previous provisions contrary to this Law are hereby all annulled.

The Vietnamese Government shall detail the implementation of this Law.

Article 51. This Law takes effect as from September 1, 1993.

This Law was passed on July 6, 1993 by the IXth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, at its Third Session./.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật Dầu khí 1993

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


35.940

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!