Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Luật Thi đua, Khen thưởng 2003 số 15/2003/QH11

Số hiệu: 15/2003/QH11 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 26/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2003/QH11

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003

LUẬT

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về thi đua, khen thưởng.

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Luật này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.

Điều 2

Luật này áp dụng đối với cá nhân, tập thể người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và cá nhân, tập thể người nước ngoài.

Điều 3

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua.

Điều 4

Nhà nước thực hiện khen thưởng qua tổng kết thành tích các giai đoạn cách mạng; khen thưởng thường xuyên và đột xuất; khen thưởng theo niên hạn công tác và khen thưởng đối ngoại.

Điều 5

Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Điều 6

1. Nguyên tắc thi đua gồm:

a) Tự nguyện, tự giác, công khai;

b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

2. Nguyên tắc khen thưởng gồm:

a) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

b) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;

c) Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

d) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Điều 7

Danh hiệu thi đua gồm:

1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân;

2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể;

3. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình.

Điều 8

Các hình thức khen thưởng gồm:

1. Huân chương;

2. Huy chương;

3. Danh hiệu vinh dự nhà nước;

4. "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng nhà nước";

5. Kỷ niệm chương, Huy hiệu;

6. Bằng khen;

7. Giấy khen.

Điều 9

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 10

1. Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua:

a) Phong trào thi đua;

b) Đăng ký tham gia thi đua;

c) Thành tích thi đua;

d) Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.

2. Căn cứ xét khen thưởng:

a) Tiêu chuẩn khen thưởng;

b) Phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích;

c) Trách nhiệm và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích.

Điều 11

Nhà nước bảo đảm mọi quyền lợi về tinh thần và vật chất của cá nhân, tập thể được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Nhà nước dành ngân sách thích đáng cho công tác thi đua, khen thưởng; khuyến khích mọi cá nhân, tập thể người Việt Nam và nước ngoài tham gia đóng góp vào Quỹ thi đua, khen thưởng của Nhà nước.

Điều 12

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

1. Tuyên truyền, động viên các thành viên của mình và tham gia với các cơ quan chức năng tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng;

2. Tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua;

3. Giám sát việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Điều 13

Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, cổ động phong trào thi đua, khen thưởng.

Điều 14

Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

1. Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi;

2. Cản trở hoặc ép buộc tham gia các phong trào thi đua;

3. Kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng;

4. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị, quyết định khen thưởng trái pháp luật;

5. Lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể trong thi đua, khen thưởng.

Chương 2:

TỔ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 15

1. Hình thức tổ chức thi đua gồm:

a) Thi đua thường xuyên;

b) Thi đua theo đợt.

2. Phạm vi thi đua gồm:

a) Toàn quốc;

b) Bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và cơ sở.

Điều 16

Nội dung tổ chức phong trào thi đua gồm:

1. Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng và nội dung thi đua;

2. Xác định chỉ tiêu, khẩu hiệu và thời hạn thi đua;

3. Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi đua;

4. Phát động, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua;

5. Sơ kết, tổng kết và khen thưởng thi đua.

Điều 17

Cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động phong trào thi đua có trách nhiệm:

1. Tổ chức phong trào thi đua gắn với lao động, sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu;

2. Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm động viên, khích lệ mọi người tự giác, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, cần kiệm, sáng tạo, cống hiến sức lực, trí tuệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

3. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, sơ kết, tổng kết công tác thi đua;

4. Phát hiện, tuyên truyền, phổ biến để học tập và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến;

5. Thực hiện tốt chính sách khen thưởng nhằm động viên mọi người tích cực thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu.

Điều 18

1. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi cả nước.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong ngành và lĩnh vực do mình phụ trách.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi địa phương.

4. Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 19

Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng có trách nhiệm:

1. Tham mưu, đề xuất chủ trương trong công tác thi đua;

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua;

3. Hướng dẫn tổ chức thi đua và kiểm tra thực hiện;

4. Tham mưu việc sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng và kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Điều 20

1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm:

a) "Chiến sĩ thi đua toàn quốc";

b) Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

c) "Chiến sĩ thi đua cơ sở";

d) "Lao động tiên tiến", "Chiến sĩ tiên tiến".

2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm:

a) "Cờ thi đua của Chính phủ";

b) Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

c) "Tập thể lao động xuất sắc", "Đơn vị quyết thắng";

d) "Tập thể lao động tiên tiến", "Đơn vị tiên tiến";

đ) Danh hiệu thi đua đối với thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương là thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hoá.

3. Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình là "Gia đình văn hoá".

4. Các danh hiệu thi đua được xét tặng hàng năm hoặc theo đợt.

Điều 21

Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Điều 22

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Điều 23

Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến";

2. Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động.

Điều 24

1. Danh hiệu "Lao động tiên tiến" được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

c) Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, chiến sĩ Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này được xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến".

3. Người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất, hoạt động xã hội và lao động có năng suất cao thì được xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến".

Điều 25

"Cờ thi đua của Chính phủ" được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc;

2. Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập;

3. Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

Điều 26

Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho tập thể thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

2. Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương học tập;

3. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

Điều 27

1. Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến";

d) Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều này có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến" thì được xét tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng".

Điều 28

1. Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

c) Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến" thì được xét tặng danh hiệu "Đơn vị tiên tiến".

Điều 29

Danh hiệu "Gia đình văn hoá" ở xã, phường, thị trấn được xét tặng cho hộ gia đình đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú;

2. Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng;

3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Điều 30

Danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hoá được xét tặng cho thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển;

2. Đời sống văn hoá, tinh thần lành mạnh, phong phú;

3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp;

4. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Điều 31

1. Danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội do cơ quan trung ương của các tổ chức này quy định và được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương.

2. Danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân, tập thể những người đang học tập tại nhà trường hoặc cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Chương 3:

HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Mục 1: HUÂN CHƯƠNG

Điều 32

Huân chương để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có công trạng, lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 33

1. Huân chương gồm:

a) "Huân chương Sao vàng";

b) "Huân chương Hồ Chí Minh";

c) "Huân chương Độc lập" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

d) "Huân chương Quân công" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

đ) "Huân chương Lao động" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

e) "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

g) "Huân chương Chiến công" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

h) "Huân chương Đại đoàn kết dân tộc";

i) "Huân chương Dũng cảm";

k) "Huân chương Hữu nghị".

2. Hình thức các loại, hạng huân chương được phân biệt bằng màu sắc, số sao, số vạch trên dải và cuống huân chương.

Điều 34

1. "Huân chương Sao vàng" là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. "Huân chương Sao vàng" để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc;

b) Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với đất nước ở một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác.

3. "Huân chương Sao vàng" để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 10 năm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 50 năm trở lên; trường hợp đã được tặng thưởng "Huân chương Hồ Chí Minh" phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 45 năm trở lên.

4. Tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc và có quá trình xây dựng và phát triển là 20 năm kể từ khi được tặng thưởng "Huân chương Sao vàng" lần thứ nhất thì được xét tặng "Huân chương Sao vàng" lần thứ hai.

Điều 35

1. "Huân chương Hồ Chí Minh" để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc ở một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác.

2. "Huân chương Hồ Chí Minh" để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 40 năm trở lên; trường hợp đã được tặng thưởng "Huân chương Độc lập" hạng nhất hoặc "Huân chương quân công" hạng nhất phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 35 năm trở lên.

Điều 36

1. "Huân chương Độc lập" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc ở một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác.

2. "Huân chương Độc lập" hạng nhất để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 30 năm trở lên; trường hợp đã được tặng thưởng "Huân chương Độc lập" hạng nhì phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 25 năm trở lên.

Điều 37

1. "Huân chương Độc lập" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc ở một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác.

2. "Huân chương Độc lập" hạng nhì để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 25 năm trở lên; trường hợp đã được tặng thưởng "Huân chương Độc lập" hạng ba phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 20 năm trở lên.

Điều 38

1. "Huân chương Độc lập" hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc ở một trong các trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác.

2. "Huân chương Độc lập" hạng ba để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 20 năm trở lên; trường hợp đã được tặng thưởng "Huân chương Lao động" hạng nhất phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 15 năm trở lên.

Điều 39

1. "Huân chương Quân công" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân lập được chiến công xuất sắc, quả cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân hoặc hy sinh anh dũng, có tác dụng nêu gương sáng trong toàn quốc.

2. "Huân chương Quân công" hạng nhất để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

b) Có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 30 năm trở lên; trường hợp đã được tặng thưởng "Huân chương Quân công" hạng nhì phải có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 25 năm trở lên.

Điều 40

1. "Huân chương Quân công" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân lập được chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân hoặc hy sinh anh dũng, có tác dụng nêu gương sáng trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. "Huân chương Quân công" hạng nhì để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

b) Có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 25 năm trở lên; trường hợp đã được tặng thưởng "Huân chương Quân công" hạng ba phải có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 20 năm trở lên.

Điều 41

1. "Huân chương Quân công" hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân lập được chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân hoặc hy sinh anh dũng, có tác dụng nêu gương sáng trong toàn quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, tổng cục và tương đương.

2. "Huân chương Quân công" hạng ba để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;

b) Có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 20 năm trở lên; trường hợp đã được tặng thưởng "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhất hoặc "Huân chương Chiến công" hạng nhất phải có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 15 năm trở lên.

Điều 42

1. "Huân chương Lao động" để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng Tổ quốc.

2. "Huân chương Lao động" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng "Huân chương Lao động" hạng nhì và sau đó được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc";

b) Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp Nhà nước;

c) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

3. "Huân chương Lao động" hạng nhất để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng "Huân chương Lao động" hạng nhì, 5 năm tiếp theo liên tục đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" hoặc "Đơn vị quyết thắng" và có ba lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc hai lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ";

b) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất.

Điều 43

1. "Huân chương Lao động" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng "Huân chương Lao động" hạng ba, sau đó có hai lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ";

b) Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

2. "Huân chương Lao động" hạng nhì để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng "Huân chương Lao động" hạng ba, 5 năm tiếp theo liên tục đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" hoặc "Đơn vị quyết thắng" và có hai lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ";

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

Điều 44

1. "Huân chương Lao động" hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có 7 năm liên tục đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" và có hai lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ";

b) Có công trình khoa học, nghệ thuật hoặc có sáng kiến, giải pháp hữu ích được Hội đồng khoa học cấp bộ đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực;

c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

2. "Huân chương Lao động" hạng ba để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có 5 năm liên tục đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" hoặc "Đơn vị quyết thắng" và có một lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ";

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

Điều 45

1. "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

2. "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhì và sau đó được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc";

b) Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp Nhà nước;

c) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong lực lượng vũ trang nhân dân.

3. "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhất để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhì, 5 năm tiếp theo liên tục đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" hoặc "Đơn vị quyết thắng" và có ba lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc hai lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ";

b) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất.

Điều 46

1. "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng ba và sau đó có hai lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ";

b) Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhì để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng ba, 5 năm tiếp theo liên tục đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" hoặc "Đơn vị quyết thắng" và có hai lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ";

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

Điều 47

1. "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có 7 năm liên tục đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" và có hai lần được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ";

b) Có công trình khoa học, nghệ thuật hoặc có sáng kiến, giải pháp hữu ích được Hội đồng khoa học cấp bộ đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực;

c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng ba để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có 5 năm liên tục đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" hoặc "Đơn vị quyết thắng" và có một lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc được tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ";

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất.

Điều 48

1. "Huân chương Chiến công" hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể lập được chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

2. "Huân chương Chiến công" hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể lập được chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

3. "Huân chương Chiến công" hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Điều 49

"Huân chương Đại đoàn kết dân tộc" để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến, có công lao to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Điều 50

"Huân chương Dũng cảm" để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân.

Điều 51

"Huân chương Hữu nghị" để tặng hoặc truy tặng cho người nước ngoài, tặng cho tập thể người nước ngoài có những đóng góp to lớn trong xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Mục 2: HUY CHƯƠNG

Điều 52

Huy chương để tặng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và người nước ngoài đã có thời gian cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 53

1. Huy chương gồm:

a) "Huy chương Quân kỳ quyết thắng";

b) "Huy chương Vì an ninh Tổ quốc";

c) "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;

d) "Huy chương Hữu nghị".

2. Hình thức các loại, hạng huy chương được phân biệt bằng màu sắc, số vạch trên dải và cuống huy chương.

Điều 54

"Huy chương Quân kỳ quyết thắng" để tặng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng có thời gian phục vụ liên tục trong Quân đội nhân dân từ 25 năm trở lên.

Điều 55

"Huy chương Vì an ninh Tổ quốc" để tặng cho sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp có thời gian phục vụ liên tục trong Công an nhân dân từ 25 năm trở lên.

Điều 56

1. "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" để tặng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

2. Tiêu chuẩn xét tặng "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này như sau:

a) "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" hạng nhất để tặng cho cá nhân có thời gian công tác từ 15 năm trở lên;

b) "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" hạng nhì để tặng cho cá nhân có thời gian công tác từ 10 năm trở lên;

c) "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" hạng ba để tặng cho cá nhân có thời gian công tác từ 5 năm trở lên.

Điều 57

"Huy chương Hữu nghị" để tặng cho người nước ngoài có thời gian làm việc tại Việt Nam, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Mục 3: DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC

Điều 58

1. Danh hiệu vinh dự nhà nước để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Danh hiệu vinh dự nhà nước gồm:

a) "Bà mẹ Việt Nam anh hùng";

b) "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân";

c) "Anh hùng Lao động";

d) "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú";

đ) "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú";

e) "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú";

g) "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú".

Điều 59

Danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" để tặng hoặc truy tặng cho những Bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Việc xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" thực hiện theo quy định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Điều 60

1. Danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có đạo đức, phẩm chất cách mạng.

2. Danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" để tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nội bộ đoàn kết tốt; tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Điều 61

1. Danh hiệu "Anh hùng Lao động" để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có đạo đức, phẩm chất cách mạng.

2. Danh hiệu "Anh hùng Lao động" để tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; nội bộ đoàn kết tốt, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Điều 62

1. Đối tượng được xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" là những nhà giáo trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cán bộ quản lý giáo dục.

2. Danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" được xét tặng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu học trò, có tài năng sư phạm xuất sắc, có công lớn trong sự nghiệp giáo dục, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng;

c) Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

3. Danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" được xét tặng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu học trò, có tài năng sư phạm, có công trong sự nghiệp giáo dục, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng;

c) Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

4. Danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" được xét và công bố hai năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Điều 63

1. Đối tượng được xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" gồm bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, thầy thuốc y học dân tộc làm công tác khám chữa bệnh, sản xuất dược phẩm, nghiên cứu y dược, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch và cán bộ quản lý y tế.

2. Danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" được xét tặng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, có tài năng và có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân, có ảnh hưởng rộng rãi trong nhân dân, được người bệnh và đồng nghiệp tin cậy, kính trọng;

c) Có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 20 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

3. Danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" được xét tặng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, có tài năng, có nhiều thành tích xuất sắc trong nghề, được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tín nhiệm;

c) Có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 15 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

4. Danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" được xét và công bố hai năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.

Điều 64

1. Đối tượng được xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" gồm diễn viên, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc, biên đạo, quay phim, nhạc sĩ, hoạ sĩ, phát thanh viên hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật.

2. Danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" được xét tặng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ;

c) Có thời gian hoạt động nghệ thuật từ 20 năm trở lên, riêng đối với loại hình nghệ thuật xiếc từ 15 năm trở lên; được tặng nhiều giải thưởng của các cuộc liên hoan, hội diễn nghệ thuật trong nước hoặc ngoài nước.

3. Danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" được xét tặng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng nghệ thuật, có tinh thần phục vụ nhân dân, được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ;

c) Có thời gian hoạt động nghệ thuật từ 15 năm trở lên, riêng đối với loại hình nghệ thuật xiếc từ 10 năm trở lên; được tặng nhiều giải thưởng của các cuộc liên hoan, hội diễn nghệ thuật trong nước hoặc ngoài nước.

4. Danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" được xét và công bố hai năm một lần vào dịp Quốc khánh 2-9.

Điều 65

1. Danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" để tặng cho cá nhân có nhiều năm trong nghề, kế tục, giữ gìn, sáng tạo và phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống.

2. Danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng xuất sắc, tay nghề điêu luyện đã trực tiếp làm ra các sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao;

c) Có công lớn trong việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề, sáng tạo và phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống;

d) Được đồng nghiệp, quần chúng mến mộ, kính trọng, tiêu biểu cho các nghề thủ công mỹ nghệ trong cả nước.

3. Danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng xuất sắc, tay nghề cao đã trực tiếp làm ra sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật;

c) Có công trong việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề và phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống;

d) Được đồng nghiệp, quần chúng mến mộ, tiêu biểu cho các nghề thủ công mỹ nghệ của địa phương.

4. Danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" được xét và công bố hai năm một lần vào dịp Quốc khánh 2-9.

Mục 4: "GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH", "GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC"

Điều 66

1. "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng nhà nước" để tặng cho tác giả của một hoặc nhiều công trình, tác phẩm đã được công bố, sử dụng kể từ ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, bao gồm:

a) Công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, sách giáo khoa, giáo trình sử dụng trong nhà trường và các cở sở giáo dục khác;

b) Tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình nghiên cứu lý luận phê bình dưới các hình thức xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, giảng dạy, đĩa hát hoặc các hình thức khác.

2. "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng nhà nước" cũng được tặng cho người nước ngoài có tác phẩm, công trình nghiên cứu về Việt Nam.

Điều 67

1. "Giải thưởng Hồ Chí Minh" được xét tặng cho tác giả của một hoặc nhiều tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và văn học, nghệ thuật đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đặc biệt xuất sắc;

b) Có giá trị rất cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng;

c) Có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học, công nghệ, giáo dục, văn học, nghệ thuật.

2. "Giải thưởng Hồ Chí Minh" được xét và công bố 5 năm một lần vào dịp Quốc khánh 2-9.

Điều 68

1. "Giải thưởng nhà nước" được xét tặng cho tác giả của một hoặc nhiều công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục, những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội theo tiêu chuẩn sau:

a) Các công trình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ xuất sắc, có tác dụng nâng cao năng suất lao động, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội;

b) Những sách giáo khoa, giáo trình có giá trị xuất sắc và được sử dụng rộng rãi trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

c) Các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần đáng kể vào sự phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam.

2. "Giải thưởng nhà nước" được xét và công bố hai năm một lần vào dịp Quốc khánh 2-9.

Mục 5: KỶ NIỆM CHƯƠNG, HUY HIỆU

Điều 69

Kỷ niệm chương hoặc Huy hiệu để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.

Tên kỷ niệm chương, tên Huy hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương, Huy hiệu do bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội quy định. Kỷ niệm chương, Huy hiệu phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương.

Mục 6: BẰNG KHEN

Điều 70

1. Bằng khen để tặng cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất.

2. Bằng khen gồm:

a) "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ";

b) Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Điều 71

1. "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" được tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" liên tục từ 5 năm trở lên;

b) Lập được thành tích đột xuất.

2. "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" được tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" hoặc "Đơn vị quyết thắng" liên tục từ 3 năm trở lên;

b) Lập được thành tích đột xuất.

Điều 72

1. Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghĩa vụ công dân;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

c) Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua;

c) Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;

d) Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;

đ) Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Điều 73

Việc khen thưởng bằng hình thức bằng khen của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội do cơ quan trung ương của các tổ chức này quy định.

Mục 7: GIẤY KHEN

Điều 74

1. Giấy khen để tặng cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất.

2. Giấy khen gồm:

a) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

b) Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước;

c) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

đ) Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Điều 75

1. Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

c) Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Giấy khen để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

b) Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua;

c) Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;

d) Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

Điều 76

1. Việc khen thưởng bằng hình thức giấy khen của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội do cơ quan trung ương của các tổ chức này quy định.

2. Việc khen thưởng bằng hình thức giấy khen đối với cá nhân, tập thể người đang học tập tại nhà trường hoặc cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

3. Việc khen thưởng bằng hình thức giấy khen của các tổ chức khác do Chính phủ quy định.

Chương 4:

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG, THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Mục 1: THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG

Điều 77

Chủ tịch nước quyết định tặng huân chương, huy chương, "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng nhà nước", danh hiệu vinh dự nhà nước.

Điều 78

Chính phủ quyết định tặng "Cờ thi đua của Chính phủ".

Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc", "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ".

Điều 79

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo cơ quan, tổ chức ở trung ương của đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tặng bằng khen, cờ thi đua, danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc", "Đơn vị quyết thắng", danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Điều 80

1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ban, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở", danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Chiến sỹ tiên tiến", "Tập thể lao động tiên tiến", "Đơn vị tiên tiến" và giấy khen.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định tặng giấy khen, danh hiệu "Gia đình văn hoá".

Điều 81

1. Người có thẩm quyền quyết định tặng hình thức khen thưởng nào thì trực tiếp trao tặng hoặc uỷ quyền trao tặng hình thức khen thưởng đó.

2. Đại sứ hoặc người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được uỷ quyền trao tặng các hình thức khen thưởng của Nhà nước Việt Nam cho tập thể, cá nhân ở nước sở tại.

Điều 82

Việc tổ chức lễ trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng do Chính phủ quy định.

Mục 2: THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ

Điều 83

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo cơ quan trung ương của đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng nhà nước", danh hiệu vinh dự nhà nước.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo cơ quan trung ương của đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Chính phủ quyết định tặng "Cờ thi đua của Chính phủ"; đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ", danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc".

3. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác do cấp dưới trực tiếp của người có thẩm quyền quyết định danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị.

4. Cơ quan chức năng về thi đua, khen thưởng tiếp nhận, xem xét hồ sơ và giúp người có thẩm quyền quyết định việc khen thưởng.

Điều 84

1. Hồ sơ xét danh hiệu thi đua gồm:

a) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;

b) Đề nghị của Hội đồng thi đua;

c) Biên bản bình xét thi đua.

2. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng gồm:

a) Bản thành tích của cá nhân hoặc tập thể được đề nghị khen thưởng;

b) Văn bản đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có cá nhân, tập thể được xét khen thưởng;

c) Trường hợp đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể có phát minh sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo trong các lĩnh vực khác phải kèm chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

3. Trường hợp đề nghị tặng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, "Cờ thi đua của Chính phủ", "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" phải có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước theo ngành dọc ở trung ương hoặc chính quyền địa phương.

Điều 85

1. Những trường hợp có đủ các điều kiện sau đây được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản:

a) Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịp thời động viên, khích lệ quần chúng;

b) Cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong chiến đấu, công tác, lao động, học tập;

c) Thành tích, công trạng rõ ràng.

2. Việc khen thưởng theo thủ tục đơn giản do Chính phủ quy định.

Điều 86

Chính phủ quy định thủ tục, quy trình, thời gian xét đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Chương 5:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Điều 87

Cá nhân, tập thể được khen thưởng, tuỳ từng hình thức khen thưởng, được tặng hiện vật khen thưởng và được hưởng lợi ích khác theo quy định của pháp luật.

Điều 88

Cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng hiện vật khen thưởng.

Tập thể được tặng các hình thức khen thưởng có quyền lưu giữ, trưng bày, được sử dụng biểu tượng của các hình thức khen thưởng đó trên các văn bản, tài liệu chính thức của tập thể.

Điều 89

Cá nhân, tập thể được khen thưởng có nghĩa vụ bảo quản các hiện vật khen thưởng, không được cho người khác mượn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Chương 6:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 90

Nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng bao gồm:

1. Ban hành các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng;

2. Xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng;

3. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng;

4. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

5. Sơ kết, tổng kết, tặng thưởng các hình thức khen thưởng; đánh giá hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng;

6. Hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng;

7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng;

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Điều 91

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước.

Cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương có trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

3. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong phạm vi địa phương mình theo quy định của pháp luật.

Điều 92

Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quản lý thi đua, khen thưởng trong phạm vi ngành.

Điều 93

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội căn cứ vào quy định của Luật này và các văn bản khác có liên quan thực hiện quản lý thi đua, khen thưởng trong phạm vi tổ chức mình.

Điều 94

Quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành trên cơ sở ngân sách nhà nước, sự đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, cá nhân, tổ chức nước ngoài và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng.

Điều 95

Chính phủ quy định mẫu, màu sắc, số sao, số vạch cho từng loại, hạng huân chương, huy chương, huy hiệu; chất liệu, kích thước, khung các loại huân chương, huy chương, cờ thi đua, bằng khen, giấy khen và các hiện vật khen thưởng khác.

Chương 7:

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 96

1. Người nào gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề nghị khen thưởng; người lợi dụng chức vụ quyền hạn quyết định khen thưởng trái pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 97

1. Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật thì có thể bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước đó theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

2. Việc tước danh hiệu vinh dự nhà nước do Chủ tịch nước quyết định.

Điều 98

1. Cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức có quyền khiếu nại về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương 8:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 99

Nhà nước bảo hộ các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã được tặng hoặc truy tặng trước khi Luật này có hiệu lực.

Điều 100

Cá nhân, tập thể người Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài nhận các hình thức khen thưởng của nước ngoài phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng ý hoặc theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Điều 101

1. Nhà nước tiếp tục xem xét và thực hiện việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến cho những cá nhân, gia đình, địa phương và cơ sở có công lao, thành tích.

Chính phủ hướng dẫn thể thức và thời hạn kết thúc việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.

2. Ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức động viên phù hợp đối với cá nhân, tập thể để kịp thời nêu gương tốt trong lao động, sản xuất, công tác và động viên phong trào thi đua, phù hợp với các nguyên tắc do Luật này quy định.

Điều 102

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

Điều 103

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 15/2003/QH11

Hanoi, November 26, 2003

 

LAW

ON EMULATION AND COMMENDATION
(No. 15/2003/QH11)

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001 of the Xth National Assembly, the 10th session;
This Law provides for emulation and commendation.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- This Law provides for the subjects, scope, principles, forms, criteria, competence, order and procedures for emulation and commendation.

Article 2.- This Law shall apply to Vietnamese individuals and collectives, overseas Vietnamese and foreign individuals as well as collectives.

Article 3.- In this Law, the following words and phrases are construed as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Commendation means the recognition, praise and honoring of merits and the encouragement with material benefits of individuals and collectives that have recorded achievements in national construction and defense.

3. Emulation titles mean the forms of recognition, praise and honoring of individuals and collectives that have recorded achievements in emulation movements.

Article 4.- The State shall effect commendation through reviewing the achievements recorded at different stages of revolution; regular and unexpected commendation; seniority-based commendation and external commendation.

Article 5.- Emulation aims to create a motive force to mobilize, attract and encourage all individuals and collectives to promote their patriotic tradition, dynamism and creativity in striving to well accomplish the assigned tasks for the objective of a prosperous people, a strong country, an equitable, democratic and civilized society.

Article 6.-

1. Emulation principles include:

a/ Voluntariness, self-consciousness and publicity;

b/ Unity, cooperation and mutual development.

2. Commendation principles include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ One commendation form may be awarded many times to one subject;

c/ Assurance of uniformity between nature, form and subject of commendation;

d/ Close combination of spiritual encouragement with material benefits.

Article 7.- Emulation titles include:

1. Emulation titles for individuals;

2. Emulation titles for collectives;

3. Emulation titles for households.

Article 8.- Commendation forms include:

1. Order;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. State honorable title;

4. "Ho Chi Minh Prize," "State prize";

5. Commemorative medal, badge;

6. Diploma of merit;

7. Certificate of merit.

Article 9.- Competent agencies, organizations and individuals shall have to direct and organize the emulation and commendation work according to law.

Article 10.-

1. Bases for consideration and conferment of emulation titles:

a/ Emulation movements;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Emulation achievements;

d/ Criteria of emulation titles.

2. Bases for consideration of commendation:

a/ Commendation criteria;

b/ Scope and degree of effect of achievements;

c/ Responsibilities and specific circumstances under which achievements have been recorded.

Article 11.- The State shall guarantee all spiritual and material benefits for individuals and collectives commended according to law.

The State shall set aside an adequate budget for the emulation and commendation work; encourage all Vietnamese as well as foreign individuals and collectives to make contributions to the State's Emulation and Commendation Fund.

Article 12.- Vietnam Fatherland Front, its member organizations and other social organizations shall, within the scope of their tasks and powers, have the following responsibilities:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To organize, or coordinate with State agencies in organizing, emulation campaigns and movements;

3. To supervise the implementation of the legislation on emulation and commendation.

Article 13.- The mass media shall have to regularly popularize, disseminate and exemplarily laud typical advanced models, good people, good deeds and campaign for emulation and commendation movements.

Article 14.- The following acts are strictly forbidden:

1. Organizing emulation or commendation contrary to the State policies and laws; taking advantage of emulation or commendation for self-seeking purposes;

2. Obstructing or forcing people to participate in emulation movements;

3. Making false declaration; forging dossiers, making wrong certification or proposals for emulation or commendation;

4. Abusing one's positions and powers to propose or decide on commendation contrary to law;

5. Wasting the property of the State and collectives in emulation and commendation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ORGANIZATION OF EMULATION, EMULATION TITLES AND CRITERIA THEREOF

Article 15.-

1. Forms of organization of emulation include:

a/ Regular emulation;

b/ Emulation drive;

2. The scope of emulation:

a/ On a nationwide scale;

b/ Within ministries, departments, branches, localities or units.

Article 16.- The contents of organization of emulation movements include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To determine emulation criteria, slogans and periods;

3. To determine measures to organize emulation movements;

4. To launch, and direct the implementation of, emulation movements;

5. To organize preliminary and final reviews of emulation and presentation of emulation awards.

Article 17.- Agencies, organizations and units which launch emulation movements shall have the following responsibilities:

1. To organize emulation movements associated with labor, production, study, working or combat;

2. To organize practical activities in order to mobilize and encourage everyone to consciously and enthusiastically emulate in labor, production, study, working, combat, industriousness, thriftiness, creativity, and devote their strengths and intelligence to the cause of national construction and defense;

3. To urge and examine the implementation, to make preliminary and final reviews of the emulation work;

4. To discover, popularize and disseminate typical advanced models for study and wide multiplication;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 18.-

1. The State President or the Prime Minister shall launch and direct emulation movements on a national scale.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, Government-attached agencies; leaders of departments, branches, agencies and organizations at the central level shall launch and direct emulation movements within the branches and domains under their respective charge.

3. The presidents of People's Committees at all levels shall launch and direct emulation movements within their respective localities.

4. Leaders of agencies, organizations or units shall launch and direct emulation movements within their respective agencies, organizations or units. .

Article 19.- Agencies in charge of the emulation and commendation work shall have the following responsibilities:

1. To give advice on, and propose undertakings in, the emulation work;

2. To formulate emulation programs, plans and contents;

3. To guide the organization of emulation and examine the implementation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 20.-

1. Emulation titles for individuals include:

a/ "National Emulation Fighter";

b/ Emulation Fighter of the ministerial-, branch-, provincial- or central mass organization-level;

c/ "Grassroots-Level Emulation Fighter";

d/ "Advanced Laborer," "Advanced Fighter".

2. Emulation titles for collectives include:

a/ The "Government's Emulation Flag";

b/ Emulation Flag of the ministerial-, branch-, provincial or central mass organization-level;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ "Advanced Labor Collective", "Advanced Unit";

e/ The emulation title for villages, hamlets, street quarter groups and the equivalent is the Cultured Village, Hamlet or Street Quarter Group.

3. The emulation title for households is the "Cultured Family."

4. Emulation titles shall be considered and conferred annually or for each drive.

Article 21.- The "National Emulation Fighter" title shall be considered and conferred on individuals who have recorded typical outstanding achievements among those individuals who have won the title of Emulation Fighter of the ministerial-, branch-, provincial- or central mass organization-level for two consecutive times.

Article 22.- The title of Emulation Fighter of the ministerial-, branch-, provincial- or central mass organization-level shall be considered and conferred on individuals who have recorded typical outstanding achievements among those individuals who have won the "Grassroots-Level Emulation Fighter" title for three consecutive times.

Article 23.- The "Grassroots-Level Emulation Fighter" title shall be considered and conferred on individuals who satisfy the following criteria:

1. Having satisfied the criteria of the "Advanced Laborer" or "Advanced Fighter" title;

2. Having had initiatives, technical modifications or applied new technologies to increase labor productivity.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The "Advanced Laborer" title shall be considered and conferred on officials, public employees, workers or public servants who satisfy the following criteria:

a/ Having well fulfilled their assigned tasks, achieving high productivity and quality;

b/ Having well observed undertakings and policies of the Party, laws of the State, showing a spirit of self-reliance and self-strengthening, unity and mutual assistance, having actively participated in emulation movements;

c/ Having actively studied political, cultural and professional knowledge;

d/ Possessing good ethics and a healthy lifestyle.

2. Officers, non-commissioned officers, professional armymen, defense workers and soldiers of the People's Army; officers, professional non-commissioned officers and soldiers of the People's Police who satisfy the criteria prescribed in Clause 1 of this Article shall be considered and conferred the "Advanced Fighter" title.

3. Laborers who do not fall into the subjects prescribed in Clause 1 and Clause 2 of this Article but have been exemplary in observing undertakings, policies and laws of the State, possess good ethics and a healthy lifestyle, a spirit of unity and mutual assistance, have actively participated in production emulation movements, social activities and achieved high labor productivity shall be considered and conferred the "Advanced Laborer" title.

Article 25.- The "Government's Emulation Flag" shall be considered and conferred on collectives that satisfy the following criteria:

1. Having recorded achievements, over-fulfilled emulation norms and their assigned tasks in the year; being typical outstanding collectives in the whole country;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Having preserved internal unity, taken the lead in practicing thrift, combating wastefulness, corruption and other social evils.

Article 26.- The Emulation Flag of the ministerial-, branch-, provincial- or central mass organization-level shall be considered and conferred on collectives under ministries, branches, ministerial-level agencies, Government-attached agencies, central mass organizations, provinces or centrally run cities, which satisfy the following criteria:

1. Having over-fulfilled emulation norms and their assigned tasks in the year, are typical outstanding collectives of ministries, branches, provinces or central mass organizations;

2. Having new factors and/or new models for other collectives of ministries, branches, ministerial-level agencies, Government-attached agencies, central mass organizations, provinces or centrally-run cities to follow;

3. Having preserved internal unity, actively practiced thrift, combated wastefulness, corruption and other social evils.

Article 27.-

1. The "Excellent Labor Collective" title shall be considered and conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a/ Having been creative, having overcome difficulties and excellently fulfilled their tasks, well performed their obligations toward the State;

b/ Having regular, practical and effective emulation movements;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Having at least one individual winning the "Grassroots-Level Emulation Fighter" title and no individual being disciplined in the form of caution or a heavier form;

e/ Having preserved internal unity, been exemplary in observing undertakings and policies of the Party and laws of the State.

2. Collectives of the people's armed forces which satisfy the criteria prescribed at Points a, b, d and e, Clause 1 of this Article, and 100% of their individual members having fulfilled their assigned tasks, at least 70% of whom winning the "Advanced Fighter" title, shall be considered and conferred the "Determined-To-Win Unit" title.

Article 28.-

1. The "Advanced Labor Collective" title shall be considered and conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a/ Having well fulfilled their assigned tasks and plans;

b/ Having regular, practical and effective emulation movements;

c/ With more than 50% of their individual members having won the "Advanced Laborer" title and none of their individual members having been disciplined in the form of caution or a heavier form;

d/ Having preserved internal unity, well observed undertakings and policies of the Party and laws of the State.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 29.- The "Cultured Family" title in communes, wards and townships shall be considered and conferred on households which satisfy the following criteria:

1. Having been exemplary in observing undertakings and policies of the Party, laws of the State, actively participated in emulation movements in the localities where they reside;

2. Their families are harmonious, happy and progressive; support and help other people in the community;

3. Having organized labor, production, business, work and study with good productivity, quality and efficiency.

Article 30.- The title of Cultured Village, Hamlet or Street Quarter Group shall be considered and conferred on villages, hamlets, street quarter groups and the equivalent, which satisfy the following criteria:

1. Economic life is stable and step by step improves;

2. Cultural and spiritual life is healthy and diversified;

3. The environment and landscape is clean and beautiful;

4. Having well observed undertakings and policies of the Party and laws of the State;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 31.-

1. The emulation titles and criteria thereof of political organizations, socio-political organizations and social organizations shall be prescribed by the central agencies of these organizations and registered with the central agencies performing the State management over emulation and commendation.

2. The emulation titles and criteria thereof for students and collectives of students in schools or other education establishments of the national education system shall be prescribed by the Ministry of Education and Training.

Chapter III

FORMS, SUBJECTS AND CRITERIA OF COMMENDATION

Section 1. ORDERS

Article 32.- Orders shall be conferred or posthumously conferred on individuals and conferred on collectives that have rendered meritorious services, recorded regular or unexpected achievements, contributing to the cause of national construction and defense.

Article 33.-

1. Orders include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ "Ho Chi Minh Order";

c/ "Independence Order", first, second and third classes;

d/ "Military Exploit Order", first, second and third classes;

e/ "Labor Order", first, second and third classes;

f/ "Fatherland Defense Order", first, second and third classes;

g/ "Feat Order", first, second and third classes;

h/ "Great National Unity Order";

i/ "Bravery Order";

j/ "Friendship Order."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 34.-

1. The "Gold Star Order" is the noblest order of the Socialist Republic of Vietnam.

2. The "Gold Star Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who satisfy one of the following criteria:

a/ Having rendered great and exceptionally outstanding meritorious services in the revolutionary cause of the Party and the nation;

b/ Having rendered great and exceptionally outstanding meritorious services to the country in one of the political, economic, social, literature, art, scientific, technological, defense, security, diplomatic or other domains.

3. The "Gold Star Order" shall be conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a/ Having recorded outstanding achievements for 10 or more consecutive years before the time of nomination; having maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organizations;

b/ Having a process of building and development of 50 years or more; if having been conferred the "Ho Chi Minh Order," having a process of building and development of 45 years or more.

4. Collectives which have recorded exceptionally outstanding achievements and a process of building and development of 20 years, counting from the time of being conferred the first "Gold Star Order," shall be considered for conferment of the second "Gold Star Order."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The "Ho Chi Minh Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have rendered great meritorious services, recorded numerous outstanding achievements in one of the political, economic, social, literature, art, scientific, technological, defense, security, diplomatic or other domains.

2. The "Ho Chi Minh Order" shall be conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a/ Having recorded outstanding achievements for five or more consecutive years before the time of nomination; having maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organizations;

b/ Having a process of building and development of 40 years or more; if having been conferred the first-class "Independence Order" or first-class "Military Exploit Order," they must have a process of building and development of 35 years or more.

Article 36.-

1. The first-class "Independence Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have recorded exceptionally outstanding achievements in one of the political, economic, social, literature, art, scientific, technological, defense, security, diplomatic or other domains.

2. The first-class "Independence Order" shall be conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a/ Having recorded outstanding achievements for five or more consecutive years before the time of nomination; having maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organizations;

b/ Having a process of building and development of 30 years or more; if having been conferred the second-class "Independence Order," they must have a process of building and development of 25 years or more.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The second-class "Independence Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have recorded many outstanding achievements in one of the political, economic, social, literature, art, scientific, technological, defense, security, diplomatic or other domains.

2. The second-class "Independence Order" shall be conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a/ Having recorded outstanding achievements for five or more consecutive years before the time of nomination; having maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organizations;

b/ Having a process of building and development of 25 years or more; if having been conferred the third-class "Independence Order," they must have a process of building and development of 20 years or more.

Article 38.-

1. The third-class "Independence Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have recorded outstanding achievements in one of the political, economic, social, literature, art, scientific, technological, defense, security, diplomatic or other domains.

2. The third-class "Independence Order" shall be conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a/ Having recorded outstanding achievements for five or more consecutive years before the time of nomination; having maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organizations;

b/ Having a process of building and development of 20 years or more; if having been conferred the first-class "Labor Order," they must have a process of building and development of 15 years or more.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The first-class "Military Exploit Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have recorded outstanding and brave exploits in combat, combat service, training, force building, consolidation of the all-people defense and people's security, or have sacrificed their lives heroically, setting bright examples in the whole country.

2. The first-class "Military Exploit Order" shall be conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a/ Having recorded outstanding achievements for five or more consecutive years before the time of nomination; having maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organizations;

b/ Having a process of combat, combat service, training, building and growth of 30 years or more; if having been conferred the second-class "Military Exploit Order," they must have a process of combat, combat service, training, building and growth of 25 years or more.

Article 40.-

1. The second-class "Military Exploit Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have recorded outstanding exploits in combat, combat service, training, force building, consolidation of the all-people defense and people's security, or have sacrificed their lives heroically, setting bright examples in the people's armed forces.

2. The second-class "Military Exploit Order" shall be conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a/ Having recorded outstanding achievements for five or more consecutive years before the time of nomination; having maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organizations;

b/ Having a process of combat, combat service, training, building and growth of 25 years or more; if having been conferred the third-class "Military Exploit Order," they must have a process of combat, combat service, training, building and growth of 20 years or more.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The third-class "Military Exploit Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have recorded outstanding exploits in combat, combat service, training, force building, consolidation of the all-people defense and people's security, or have sacrificed their lives heroically, setting bright examples in the military zones, army corps, military services or arms, general departments and the equivalent.

2. The third-class "Military Exploit Order" shall be conferred on collectives which satisfy the following criteria:

a/ Having recorded outstanding achievements for five or more consecutive years before the time of nomination; having maintained internal unity, with clean and strong Party and mass organizations;

b/ Having a process of combat, combat service, training, building and growth of 20 years or more; if having been conferred the first-class "Fatherland Defense Order" or first-class "Feat Order," they must have a process of combat, combat service, training, building and growth of 15 years or more.

Article 42.-

1. The "Labor Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals and conferred on collectives that have recorded outstanding achievements in labor, creativity or national construction.

2. The first-class "Labor Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who satisfy one of the following criteria:

a/ Having been conferred the second-class "Labor Order" and then the "National Emulation Fighter" title.

b/ Having inventions, scientific works or outstanding works of the State level;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The first-class "Labor Order" shall be conferred on collectives which satisfy one of the following criteria:

a/ Having been conferred the second-class "Labor Order," then the "Excellent Labor Collective" or "Determined-to-Win Unit" title for the subsequent five consecutive years, and the Emulation Flag of the ministerial-, branch-. provincial- or central mass organization-level for three times or the "Government's Emulation Flag" twice;

c/ Having recorded unexpected exceptionally outstanding achievements.

Article 43.-

1. The second-class "Labor Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who satisfy one of the following criteria:

a/ Having been conferred the third-class "Labor Order," then the title of Emulation Fighter of the ministerial-, branch-. provincial- or central mass organization-level twice or the "Prime Minister's Diploma of Merit" once;

b/ Having inventions, scientific works or outstanding works of the ministerial-, branch-. provincial- or central mass organization-level;

c/ Having recorded unexpected outstanding achievements or a long process of devotion in agencies, organizations or mass organizations.

2. The second-class "Labor Order" shall be conferred on collectives which satisfy one of the following criteria:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Having recorded unexpected outstanding achievements.

Article 44.-

1. The third-class "Labor Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who satisfy one of the following criteria:

a/ Having won the "Grassroots-level Emulation Fighter" title for seven consecutive years and been conferred the Diploma of Merit of the ministerial-, branch-. provincial- or central mass organization-level twice or the "Prime Minister's Diploma of Merit" once;

b/ Having scientific or art works or innovations or utility solutions, rated as excellent by the ministerial-level Science Councils and applied in practice with high efficiency and practical results;

c/ Having recorded unexpected outstanding achievements or a long process of devotion in agencies, organizations or mass organizations.

3. The third-class "Labor Order" shall be conferred on collectives which satisfy one of the following criteria:

a/ Having won the "Excellent Labor Collective" or "Determined-to-Win Unit" title for five consecutive years, been conferred the Emulation Flag of the ministerial-, branch-. provincial- or central mass organization-level once or the "Prime Minister's Diploma of Merit" once;

c/ Having recorded unexpected outstanding achievements.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The "Fatherland Defense Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals and conferred on collectives that have recorded achievements in training and building forces, consolidating the all-people defense and people's security.

2. The first-class "Fatherland Defense Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who satisfy one of the following criteria:

a/ Having been conferred the second-class "Fatherland Defense Order," then the "National Emulation Fighter" title;

b/ Having inventions, scientific works or outstanding works of the State level;

c/ Having recorded unexpected exceptionally outstanding achievements or a long process of devotion in the people's armed forces.

3. The first-class "Fatherland Defense Order" shall be conferred on collectives which satisfy one of the following criteria:

a/ Having been conferred the second-class "Fatherland Defense Order," the "Excellent Labor Collective" or "Determined-To-Win Unit" title for the subsequent five consecutive years, and the Emulation Flag of the ministerial-, branch-. provincial- or central mass organization-level for three times or the "Government's Emulation Flag" twice;

c/ Having recorded unexpected exceptionally outstanding achievements.

Article 46.-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Having been conferred the third-class "Fatherland Defense Order," then the title of Emulation Fighter of the ministerial-, branch-. provincial- or central mass organization-level twice or the "Prime Minister's Diploma of Merit" once;

b/ Having inventions, scientific works or outstanding works of the ministerial-, branch-. provincial- or central mass organization-level;

c/ Having recorded unexpected outstanding achievements or a long process of devotion in people's armed forces.

2. The second-class "Fatherland Defense Order" shall be conferred on collectives which satisfy one of the following criteria:

a/ Having been conferred the third-class "Fatherland Defense Order," then the "Excellent Labor Collective" or "Determined-to-Win Unit" title for the subsequent five consecutive years, and the Emulation Flag of the ministerial-, branch-. provincial- or central mass organization-level twice or the "Government's Emulation Flag" once;

b/ Having recorded unexpected outstanding achievements.

Article 47.-

1. The third-class "Fatherland Defense Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who satisfy one of the following criteria:

a/ Having won the "Grassroots-Level Emulation Fighter" title for seven consecutive years and been conferred the Diploma of Merit of the ministerial-, branch-. provincial- or central mass organization-level twice or the "Prime Minister's Diploma of Merit" once;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Having recorded unexpected outstanding achievements or a long process of devotion in the people's armed forces.

2. The third-class "Fatherland Defense Order" shall be conferred on collectives which satisfy one of the following criteria:

a/ Having won the "Excellent Labor Collective" or "Determined-to-Win Unit" title for five consecutive years and been conferred the Emulation Flag of the ministerial-, branch-. provincial- or central mass organization-level once or the "Prime Minister's Diploma of Merit";

c/ Having recorded unexpected outstanding achievements.

Article 48.-

1. The first-class "Feat Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals or conferred on collectives that have recorded exceptionally outstanding feats in combat or combat service.

2. The second-class "Feat Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals or conferred on collectives that have recorded outstanding feats in combat or combat service.

3. The third-class "Feat Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals or conferred on collectives that have been brave, wise, creative in excellently fulfilled their assigned tasks in combat or combat service.

Article 49.- The "Great National Unity Order" shall be conferred or posthumously conferred on individuals who have a long process of devotion, have rendered great meritorious services and recorded exceptionally outstanding achievements in the cause of building the great national unity block.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 51.- The "Friendship Order" shall be conferred or posthumously conferred on foreigners and on collectives of foreigners that have made great contributions to building, consolidating and developing the friendship between Vietnam and other countries in the world.

Section 2. MEDALS

Article 52.- Medals shall be awarded to officers, professional armymen, defense workers working in agencies and units of the People's Army; officers, professional non-commissioned officers working in agencies and units of the People's Police, and foreigners who have, for a period of time, devoted and/or made contributions to the cause of national construction and defense.

Article 53.-

1. Medals include:

a/ "Determined-to-Win Military Flag Medal";

b/ "For National Security Medal"

c/ "Glorious Fighter Medal", first, second and third classes;

d/ "Friendship Medal".

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 54.- The "Determined-to-Win Military Flag Medal" shall be awarded to officers, professional armymen or defense workers who have served in the People's Army for 25 or more consecutive years.

Article 55.- The "For National Security Medal" shall be awarded to officers, professional non-commissioned officers who have served in the People's Police for 25 or more consecutive years.

Article 56.-

1. The "Glorious Fighter Medal" shall be awarded to officers, professional armymen or defense workers working in agencies or units of the People's Army, and officers and professional non-commissioned officers working in agencies or units of the People's Police.

2. The criteria for considering and awarding the "Glorious Fighter Medal" to all subjects defined in Clause 1 of this Article are as follows:

a/ The first-class "Glorious Fighter Medal" shall be awarded to individuals who have a working period of 15 years or more;

b/ The second-class "Glorious Fighter Medal" shall be awarded to individuals who have a working period of 10 years or more;

c/ The third-class "Glorious Fighter Medal" shall be awarded to individuals who have a working period of 5 years or more.

Article 57.- The "Friendship Medal" shall be awarded to foreigners who have worked in Vietnam for a certain period, made many contributions to the cause of construction and defense of Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 58.-

1. State honorable titles shall be awarded or posthumously awarded to individuals and awarded to collectives that have made exceptionally outstanding contributions to the cause of national construction and defense.

2. State honorable titles include:

a/ "Vietnamese Heroic Mother";

b/ "People's Armed Force Hero"

c/ "Labor Hero";

d/ "People's Teacher," "Teacher of Merit";

e/ "People's Doctor," "Doctor of Merit";

f/ "People's Artist," "Artist of Merit";

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 59.- The "Vietnamese Heroic Mother" title shall be awarded or posthumously awarded to mothers who have made numerous contributions and sacrifices for the cause of national liberation, national construction and defense, and the performance of international obligations.

The consideration of award or posthumous award of the "Vietnamese Heroic Mother" title shall comply with the regulations of the National Assembly Standing Committee.

Article 60.-

1. The "People's Armed Force Hero" title shall be awarded or posthumously awarded to individuals who have recorded exceptionally outstanding achievements in combat, combat service, preservation of security, social order and safety, are loyal to the socialist Fatherland of Vietnam and possess revolutionary virtues and qualities.

2. The "People's Armed Force Hero" title shall be awarded to collectives which have recorded exceptionally outstanding achievements in combat, combat service, preservation of security, social order and safety; are loyal to the socialist Fatherland of Vietnam; have maintained good internal unity, with clean and strong Party and mass organizations.

Article 61.-

1. The "Labor Hero" title shall be awarded or posthumously awarded to individuals who have recorded exceptionally outstanding achievements in labor and creation for the objective of a prosperous people, a strong country and an equitable, democratic and civilized society, are loyal to the Socialist Republic of Vietnam, and possess revolutionary virtues and qualities.

2. The "Labor Hero" title shall be awarded to collectives which have recorded exceptionally outstanding achievements in labor and creation for the objective of a prosperous people, a strong country and an equitable, democratic and civilized society; have maintained good internal unity, clean and strong Party and mass organizations.

Article 62.-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The "People's Teacher" title shall be considered and awarded to the subjects defined in Clause 1 of this Article who satisfy the following criteria:

a/ Being loyal to the socialist Fatherland of Vietnam;

b/ Possessing good ethical qualities, being devoted to their jobs and fond of pupils, possessing excellent pedagogical talents, having made great contributions to the education cause, exerting widespread influences in the service and the entire society, being respected by pupils, colleagues and people;

c/ Having personally engaged in teaching or lecturing for 20 years or more; for education administrators, having worked in the service for 25 years or more, including 15 years of being personally engaged in teaching or lecturing.

3. The "Teacher of Merit" title shall be considered and awarded to the subjects defined in Clause 1 of this Article, who satisfy the following criteria:

a/ Being loyal to the socialist Fatherland of Vietnam;

b/ Possessing good ethical qualities, being devoted to their jobs and fond of pupils, possessing excellent pedagogical talents, having made contributions to the education cause, being respected by pupils, colleagues and people;

c/ Having personally engaged in teaching or lecturing for 15 years or more; for education administrators, having worked in the service for 20 years or more, including 10 years of being personally engaged in teaching or lecturing.

4. The "People's Teacher" and "Teacher of Merit" titles shall be considered and announced one every two years on the anniversary of Vietnamese Teacher's Day of November 20.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The subjects eligible for consideration and award of the "People's Doctor" or "Doctor of Merit" title include medical doctors, pharmacists and traditional medicine doctors who are engaged in medical examination and treatment, production of pharmaceuticals, medical and/or pharmaceutical research, hygiene and disease prevention, epidemic prevention, and health administrators.

2. The "People's Doctor" title shall be considered and awarded to the subjects defined in Clause 1 of this Article, who satisfy the following criteria:

a/ Being loyal to the socialist Fatherland of Vietnam;

b/ Possessing good ethical qualities, being devoted to their jobs and wholeheartedly fond of patients, having talents and numerous outstanding achievements in disease prevention, disease treatment, scientific and technical development in the medical domain, having made numerous contributions to the cause of protection and improvement of people's health, exerting widespread influence among people, and being trusted and respected by patients and colleagues;

c/ Having personally engaged in professional or technical work in the service for 20 years or more; for health administrators, having worked in the service for 25 years or more, including 15 years of personally performing the professional and technical work.

2. The "Doctor of Merit" title shall be considered and awarded to the subjects defined in Clause 1 of this Article, who satisfy the following criteria:

a/ Being loyal to the socialist Fatherland of Vietnam;

b/ Possessing good ethical qualities, being devoted to their jobs and wholeheartedly fond of patients, having talents and numerous outstanding achievements in their professions, and being trusted by people, patients and colleagues;

c/ Having personally engaged in professional or technical work in the service for 15 years or more; for health administrators, having worked in the service for 20 years or more, including 10 years of personally performing the professional and technical work.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 64.-

1. The subjects eligible for consideration and award of the "People's Artist" or "Artist of Merit" title include actors, actresses, directors, artistic instructors, orchestra conductors, choreographers, cameramen, musicians, painters and announcers working in the cultural and art domains.

2. The "People's Artist" title shall be considered and awarded to the subjects defined in Clause 1 of this Article, who satisfy the following criteria:

a/ Being loyal to the socialist Fatherland of Vietnam;

b/ Possessing good ethical qualities, excellent artistic talents, having made numerous contributions to the Vietnamese revolutionary cause, being admired by colleagues and people;

c/ Having engaged in art activities for 20 years or more; 15 years for the circus art in particular; having won numerous prizes in domestic and international art festivals and shows.

3. The "Artist of Merit" title shall be considered and awarded to the subjects defined in Clause 1 of this Article who satisfy the following criteria:

a/ Being loyal to the socialist Fatherland of Vietnam;

b/ Possessing good ethical qualities, artistic talents, a sense of serving the people, being admired by colleagues and people;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The "People's Artist" and "Artist of Merit" titles shall be considered and announced one every two years on the anniversary of the National Day of September 2

Article 65.-

1. The "People's Artisan" and "Artisan of Merit" titles shall be awarded to individuals who have worked in the traditional handicrafts or fine art crafts for many years, inherited, preserved, created and developed such crafts.

2. The "People's Artisan" title shall be considered and awarded to the subjects defined in Clause 1 of this Article, who satisfy the following criteria:

a/ Being loyal to the socialist Fatherland of Vietnam;

b/ Possessing good ethical qualities, excellent talents, excellent skills, having personally created various products of high economic, technical and fine-art value;

c/ Having made great merits in preserving, handing down, teaching their crafts, creating and developing traditional handicrafts and fine-art crafts.

d/ Being admired and respected by colleagues and people, exemplary for handicrafts or fine-art crafts in the whole country.

3. The "Artisan of Merit" title shall be considered and awarded to the subjects defined in Clause 1 of this Article, who satisfy the following criteria:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Possessing good ethical qualities, excellent talents, good skills, having personally created various products of high economic, technical and fine-art value;

c/ Having made merits in preserving, handing down, teaching their crafts, creating and developing traditional handicrafts or fine-art crafts.

d/ Being admired and respected by colleagues and people, exemplary for the handicrafts or fine-art crafts in the localities.

4. The "People's Artisan" and "Artisan of Merit" titles shall be considered and announced one every two years on the anniversary of the National Day of September 2.

Section 4. "HO CHI MINH PRIZE", "STATE PRIZE"

Article 66.-

1. "The "Ho Chi Minh Prize" and "State Prize" shall be awarded to authors of one or many works which have been published and used since the date of foundation of the Democratic Republic of Vietnam, including:

a/ Scientific and technological research works, textbooks, course books used in schools and other education establishments;

b/ Literary or art works, theoretical or critical research works in various publication forms, architectural, exhibition, theatrical, cinematographic, broadcasting, television, teaching works, music records or other forms.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 67.-

1. The "Ho Chi Minh Prize" shall be considered and awarded to authors of one or many scientific and technological research, education or literary and art works satisfying the following criteria:

a/ Being exceptionally excellent;

b/ Being of very high scientific, literary or art value in terms of ideological content;

b/ Bearing great effects in service of the revolutionary cause, having widespread and long-term influence in the people's life, making important contributions to the cause of development of the national economy, science, technology, education, literature or arts.

2. The "Ho Chi Minh Prize" shall be considered and announced once every five years on the anniversary of the National Day of September 2.

Article 68.-

1. The "State Prize" shall be considered and awarded to authors of one or many scientific, technological, education works, literary or art works of high scientific, literature or art value in terms of ideological content, having great effects and influences in the society according to the following criteria:

a/ Excellent works of scientific and technological research or application of scientific and technological advances, having the effect of raising labor productivity, bringing about economic efficiency, making considerable contributions to the socio-economic development;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Literary or art works of high value in terms of ideological content and artistic form, having good effects in educating and building people of new type, raising the aesthetic level of people, having made considerable contributions to the development of Vietnam's arts or literature.

2. The "State Prize" shall be considered and announced once every two years on the anniversary of the National Day of September 2.

Section 5. COMMEMORATIVE MEDALS, BADGES

Article 69.- Commemorative medals or badges shall be awarded to individuals who have made contributions to the process of development of ministries, departments, branches, political organizations, socio-political organizations or social organizations.

The names of commemorative medals or badges, the subjects and criteria for being awarded commemorative medals or badges shall be prescribed by ministries, departments, branches, political organizations, socio-political organizations or social organizations. Commemorative medals and badges must be registered with the central agencies in charge of the State management over emulation and commendation.

Section 6. DIPLOMAS OF MERIT

Article 70.-

1. Diplomas of Merit shall be awarded to individuals or collectives that have recorded regular or unexpected achievements.

2. Diplomas of Merit include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ The Diploma of Merit of the ministerial-, branch-, provincial- or central mass organization-level.

Article 71.-

1, The "Prime Minister's Diploma of Merit" shall be awarded to individuals who satisfy one of the following criteria:

a/ Having been awarded the Diploma of Merit of the ministerial-, branch-, provincial- or central mass organization-level and won the "Grassroots-Level Emulation Fighter" title for 5 consecutive years;

b/ Having recorded unexpected achievements.

2. The "Prime Minister's Diploma of Merit" shall be awarded to collectives that satisfy one of the following criteria:

a/ Having been awarded the Diploma of Merit of the ministerial-, branch-, provincial- or central mass organization-level and won the "Excellent Labor Collective" or "Determined-To-Win Unit" title for 3 or more consecutive years;

b/ Having recorded unexpected achievements.

Article 72.-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Having excellently accomplished their tasks and civic obligations;

b/ Possessing good ethical qualities; a sense of unity, having been exemplary in observing undertakings and policies of the Party and laws of the State;

c/ Having actively studied to raise their professional qualifications.

2. The Diploma of Merit of the ministerial-, branch-, provincial- or central mass organization-level shall be awarded to collectives which satisfy the following criteria:

a/ Having excellently accomplished their tasks;

b/ Having preserved internal unity; well implemented the regulation on grassroots democracy, actively responded to emulation movements;

c/ Having ensured the material and spiritual life in their collectives, practiced thrift;

d/ Having well implemented regimes and policies to all collective members;

e/ Having clean and strong Party and mass organizations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The commendation in the form of diplomas of merit of political organizations, socio-political organizations or social organizations shall be prescribed by the central agencies of these organizations.

Section 7. CERTIFICATES OF MERIT

Article 74.-

1. Certificates of Merit shall be awarded to individuals or collectives that have recorded regular or unexpected achievements.

2. Certificates of Merit include:

a/ Certificates of Merit of heads of agencies or units under ministries, branches, ministerial-level agencies or Government-attached agencies;

b/ Certificates of Merit of chairmen of Managing Boards, general directors or directors of State Enterprises;

c/ Certificates of Merit of heads of professional agencies or the equivalent under provincial-level People's Committees.

d/ Certificates of Merit of presidents of district-level People's Committees;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 75.-

1. Certificates of Merit shall be awarded to individuals who satisfy the following criteria:

a/ Having well accomplished their tasks and civic obligations;

b/ Possessing good ethical qualities; a sense of unity, having been exemplary in observing undertakings and policies of the Party and laws of the State;

c/ Having constantly studied to raise their professional qualifications.

2. Certificates of Merit shall be awarded to collectives which satisfy the following criteria:

a/ Having well accomplished their tasks;

b/ Having preserved internal unity; well implemented the regulations on grassroots democracy, well organized emulation movements;

c/ Having taken care of the material and spiritual life in their collectives, practiced thrift;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 76.-

1. The commendation in the form of certificates of merit of political organizations, socio-political organizations or social organizations shall be prescribed by the central agencies of these organizations.

2. The commendation in the form of certificates of merit for individual students and collectives of students at schools or other education establishments within the national education system shall be prescribed by the Ministry of Education and Training.

3. The commendation in the form of certificates of merit of other organizations shall be prescribed by the Government.

Chapter IV

DECIDING AND AWARDING COMPETENCE, PROCEDURES AND DOSSIERS OF PROPOSAL FOR COMMENDATION

Section 1. DECIDING AND AWARDING COMPETENCE

Article 77.- The State President shall decide to confer orders, medals, the "Ho Chi Minh Prize," the "State Prize" and State honorable titles.

Article 78.- The Government shall decide to confer the "Government's Emulation Flag."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 79.- Ministers, heads of ministerial-level agencies or Government-attached agencies, the chief judge of the Supreme People's Court, the chairman of the Supreme People's Procuracy, leaders of central agencies or organizations of mass organizations, and presidents of provincial-level People's Committees shall decide to award diplomas of merit, emulation flags, the "Excellent Labor Collective" title, the "Determined- To-Win Unit" title and the title of Emulation Fighter of the ministerial-, branch-, provincial or central mass organization-level.

Article 80.-

1. Heads of agencies or organizations under ministries, branches, ministerial-level agencies, Government-attached agencies; chairmen of Managing Boards, general directors, directors of State enterprises; heads of professional agencies and the equivalent under the provincial-level People's Committees, and presidents of district-level People's Committees shall decide to award the "Grassroots-Level Emulation Fighter," "Advanced Laborer," "Advanced Fighter," "Advanced Labor Collective" and "Advanced Unit" titles and certificates of merit.

2. The presidents of district-level People's Committees shall decide to award the title of Cultured Village, Hamlet or Street Quarter Group.

3. The presidents of commune-level People's Committees shall decide to award certificates of merit and the "Cultured Family" title.

Article 81.-

1. Persons competent to decide certain commendation forms shall directly award or authorize others to award commendations of such forms.

2. Ambassadors or heads of foreign-based diplomatic representation missions of the Socialist Republic of Vietnam shall be authorized to award commendations of various forms of the Vietnamese State to collectives and individuals in their host countries.

Article 82.- The organization of the award of emulation titles and commendations of various forms shall be prescribed by the Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 83.-

1. Ministers, heads of ministerial-level agencies or Government-attached agencies, the chief judge of the Supreme People's Court, the chairman of the Supreme People's Procuracy, leaders of central agencies or organizations of mass organizations, and presidents of provincial-level People's Committees shall consider and submit to the Prime Minister for proposal to the State President to decide to confer orders, medals, the "Ho Chi Minh Prize," the "State Prize," and State honorable titles.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies or Government-attached agencies, leaders of central agencies or organizations of mass organizations, and presidents of provincial-level People's Committees shall propose the Government to decide to award the "Government's Emulation Flag," propose the Prime Minister to decide to award the "Prime Minister's Diploma of Merit" and the "National Emulation Fighter" title.

3. Other emulation titles and commendation forms shall be proposed by the immediate subordinate levels of the persons competent to decide on emulation titles and commendation forms.

4. Functional agencies in charge of emulation and commendation shall receive and consider dossiers and assist competent persons in deciding on commendation.

Article 84.-

1. A dossier of consideration of an emulation title comprises:

a/ The achievement report of the individual or collective concerned;

b/ The proposal of the Emulation Council;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A dossier of proposal for commendation comprises:

a/ The written statement of achievements of the individual or collective nominated for commendation;

b/ The written proposal for commendation, made by the head of the agency or organization having the individual or organization considered for commendation;

c/ In case of proposal for commendation of individuals or collectives with inventions, innovations, improvements, application of scientific and technological advances, compositions or creations in other domains, written certifications of competent management agencies must be enclosed.

3. In case of nomination for conferment of orders, medals, State honorable titles, the "Government's Emulation Flag" or the "Prime Minister's Diploma of Merit," written opinions of central State management agencies in the specialized hierarchies or local administrations shall be required.

Article 85.-

1. Cases which meet all the following conditions shall be proposed for commendation according to simple procedures:

a/ The commendation aims to serve political requirements, mobilize and encourage the masses in time;

b/ Individuals and/or collectives that have recorded unexpected outstanding achievements in combat, working, labor or study;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The commendation according to simple procedures shall be prescribed by the Government.

Article 86.- The Government shall prescribe the procedures, process and time limits for consideration of emulation titles and commendation forms.

Chapter V

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF COMMENDED INDIVIDUALS AND COLLECTIVES

Article 87.- Commended individuals and collectives shall, depending on the commendation forms, be presented rewards in kind and enjoy other benefits as prescribed by law.

Article 88.- Individuals awarded with emulation titles and commendations of various forms shall have the right to preserve, display and use their rewards in kind.

Collectives awarded with commendations of various forms shall have the right to preserve, display and use the symbols of such commendation forms on their official documents.

Article 89.- Commended individuals and collectives shall have the obligation to preserve their rewards in kind and must not lend them to other persons for committing law violation acts.

Chapter VI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 90.- The contents of State management over emulation and commendation include:

1. Promulgating legal documents on emulation and commendation;

2. Formulating policies on emulation and commendation;

3. Popularizing, disseminating, guiding and organizing the implementation of, law provisions on emulation and commendation;

4. Organizing training and refresher courses for State officials and employees engaged in the emulation and commendation work;

5. Conducting preliminary and final reviews, awarding commendations of various forms, evaluating the effectiveness of the emulation and commendation work;

6. Undertaking international cooperation on emulation and commendation;

7. Inspecting and examining the implementation of law provisions on emulation and commendation;

8. Settling complaints and denunciations related to, handling law violations in, emulation and commendation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Government shall perform unified State management over emulation and commendation nationwide.

The central agency performing the State management over emulation and commendation shall have to assist the Government in performing the State management over emulation and commendation.

The Government shall define the functions, tasks, powers and organizational structure of the agency performing the State management over emulation and commendation.

2, Ministries and ministerial-level agencies shall, within the scope of their tasks and powers, perform the State management over emulation and commendation according to law.

3. The People's Committees at all levels shall perform the State management emulation and commendation in their respective localities according to law.

Article 92.- The Supreme People's Court and the Supreme People's Procuracy shall, within the scope of their tasks and powers, manage the emulation and commendation within their respective services.

Article 93.- Political organizations, socio-political organizations and social organizations shall base themselves on the provisions of this Law and other relevant documents to manage the emulation and commendation within their respective organizations.

Article 94.- The Emulation and Commendation Fund shall be formed on the basis of the State budget, contributions of individuals and organizations at home and abroad and other revenue sources prescribed by law.

The Government shall prescribed the establishment, management and use of the Emulation and Commendation Fund.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter VII

HANDLING OF VIOLATIONS

Article 96.-

1. Those who have made false declarations of their achievements in order to be commended shall have their commendation decisions cancelled and their rewards in kind and cash recovered, and, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined, administratively sanctioned or examined for penal liability; if causing any damage, they shall have to pay compensation therefor according to law.

2. Individuals who have made false certifications or forged dossiers or papers for other persons in order to make commendation proposals; those who have abused their positions and powers to make commendation decisions in contravention of law shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined, administratively sanctioned or examined for penal liability; if causing any damage, they shall have to pay compensation therefor according to law.

Article 97.-

1. Individuals who have been conferred State honorable titles but then committed law violations may have such State honorable titles stripped off at the proposals of the Prime Minister.

2. The stripping of State honorable titles shall be decided by the State President.

Article 98.-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Organizations shall have the right to lodge denunciations related to emulation or commendation according to law provisions on complaints and denunciations.

2. Competent agencies, organizations and individuals shall have to settle complaints and denunciations related to emulation or commendation according to law provisions on complaints and denunciations

Chapter VIII

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 99.- The State shall protect emulation titles and commendation forms already conferred or posthumously conferred before this Law takes effect.

Article 100.- In order to receive foreign commendation forms, Vietnamese individuals and collectives at home and abroad must obtain the consent of competent State bodies of the Socialist Republic of Vietnam or observe the provisions of international agreements which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to.

Article 101.-

1. The State shall continue considering and effecting the commendation and sum-up review of revolutionary merits for individuals, families, localities and units which have made merits and achievements.

The Government shall provide guidance on the modes and time limits for conclusion of the commendation and final review of revolutionary achievements.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 102.- This Law takes implementation effect as from July 1, 2004.

Article 103.- The Government shall specify and guide the implementation of this Law.

This Law was adopted on November 26, 2003 by the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 4th session.

 

 

CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Van An

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật Thi đua, Khen thưởng 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


186.241

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!