Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2013 số 44/2013/QH13

Số hiệu: 44/2013/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Trách nhiệm lãnh đạo cơ quan trong chống lãng phí

Ngày 26/11 vừa qua, Quốc hội ban hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mới thay thế Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005 và có một số điểm đáng chú ý sau:

- Trách nhiệm ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm căn cứ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được mở rộng cho cả người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách, vốn, tài sản nhà nước và tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên.
 
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp và người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên nơi xảy ra hành vi lãng phí cũng có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Luật số: 44/2013/QH13

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

LUẬT

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong:

1. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước;

2. Quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên;

3. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước.

2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên.

3. Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tiết kiệm là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định. Đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên ở những lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì tiết kiệm là việc sử dụng ở mức thấp hơn định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định hoặc sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng đạt cao hơn mục tiêu đã định.

2. Lãng phí là việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên không hiệu quả. Đối với lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì lãng phí là việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ hoặc không đạt mục tiêu đã định.

3. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các vốn khác do Nhà nước quản lý.

4. Khu vực nhà nước bao gồm các cơ quan, tổ chức do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý nhằm phục vụ các nhu cầu phát triển chung, thiết yếu của Nhà nước và xã hội.

5. Tài sản nhà nước là tài sản hình thành từ ngân sách nhà nước hoặc do pháp luật quy định thuộc sở hữu, quản lý của Nhà nước, bao gồm: trụ sở làm việc, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc; tài sản từ nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho Nhà nước và các tài sản khác do pháp luật quy định.

6. Tài nguyên bao gồm đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác.

Tài nguyên và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

7. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức là người được bầu, bổ nhiệm hoặc phê chuẩn vào vị trí lãnh đạo, quản lý và chịu trách nhiệm cao nhất trong cơ quan, tổ chức đó.

Điều 4. Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên từ chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách đến tổ chức thực hiện gắn với kiểm tra, giám sát.

2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy định khác của pháp luật.

3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với cải cách hành chính và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức.

4. Thực hiện phân cấp quản lý, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; bảo đảm vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 5. Công khai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Công khai các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên là biện pháp để bảo đảm thực hành tiết kiệm, ngăn chặn, phòng ngừa lãng phí.

2. Trừ lĩnh vực, hoạt động thuộc bí mật nhà nước, các lĩnh vực, hoạt động sau đây phải thực hiện công khai:

a) Dự toán, phân bố, điều chỉnh dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước; các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước;

b) Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản trong cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước;

c) Các khoản thu vào ngân sách nhà nước, huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho tín dụng nhà nước; các quỹ có nguồn huy động đóng góp trong và ngoài nước; nợ công theo quy định tại Luật quản lý nợ công;

d) Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên;

đ) Định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan, tổ chức quy định hoặc áp dụng thực hiện; quy chế quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ của cơ quan, tổ chức; quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành, lĩnh vực;

e) Phân bố, sử dụng nguồn lực lao động;

g) Chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả thực hành tiết kiệm; hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí;

h) Quy trình, thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân;

i) Lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức công khai bao gồm:

a) Phát hành ấn phẩm;

b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

c) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

d) Đưa lên trang thông tin điện tử;

đ) Công bố tại cuộc họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức;

e) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Ngoài các hình thức công khai bắt buộc theo quy định của pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm lựa chọn áp dụng một hoặc một số hình thức công khai cho từng lĩnh vực hoạt động phù hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Chính phủ quy định chi tiết hình thức, nội dung, thời điểm công khai.

Điều 6. Giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Công dân có quyền giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua hình thức tố giác, khiếu nại, tố cáo hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phát hiện và kịp thời phản ánh cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về các hành vi gây lãng phí.

2. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội.

3. Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương theo quy định của pháp luật.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức

1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong phạm vi lĩnh vực, trong cơ quan, tổ chức được giao quản lý; xây dựng các giải pháp để thực hiện nhằm đạt được mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm về việc ban hành các văn bản cá biệt không phù hợp thực tiễn hoặc trái pháp luật gây lãng phí.

3. Chịu trách nhiệm cá nhân về việc tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình, kế hoạch và giải trình về việc để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức mình.

4. Tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, tổ chức.

5. Bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công dân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 6 của Luật này. Khi nhận được phản ánh về các hành vi lãng phí xảy ra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chỉ đạo kiểm tra, xem xét để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời và trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã phát hiện.

6. Tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động thanh tra nhân dân; tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền; xử lý hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với người trong cơ quan, tổ chức mình có hành vi gây lãng phí; thực hiện công khai việc xử lý hành vi gây lãng phí trong cơ quan, tổ chức.

Điều 8. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

1. Thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao.

2. Quản lý, sử dụng vốn nhà nước, tài sản nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ; giải trình và chịu trách nhiệm cá nhân về việc để xảy ra lãng phí thuộc phạm vi quản lý, sử dụng.

3. Tham gia hoạt động thanh tra nhân dân, tham gia giám sát, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức và trong lĩnh vực công tác được phân công; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi gây lãng phí theo thẩm quyền.

Điều 9. Phát hiện lãng phí và trách nhiệm xử lý thông tin phát hiện lãng phí

1. Thông tin phát hiện lãng phí bao gồm:

a) Tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng;

b) Phản ánh dưới hình thức khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Người phát hiện lãng phí có quyền cung cấp thông tin cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi để xảy ra lãng phí, thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp, cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán nhà nước để xem xét giải quyết hoặc cung cấp cho các phương tiện thông tin đại chúng để đưa tin theo quy định và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác của thông tin phát hiện. Trường hợp cố ý cung cấp thông tin sai sự thật, lợi dụng thông tin gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, uy tín của người khác thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi có phát hiện để xảy ra lãng phí có trách nhiệm kiểm tra, làm rõ thông tin phát hiện lãng phí khi được cung cấp; trường hợp có lãng phí xảy ra phải ngăn chặn, khắc phục kịp thời; xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm và thông báo công khai kết quả; giải trình trước cơ quan chức năng về việc để xảy ra lãng phí.

4. Cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp khi nhận được thông tin về lãng phí có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức làm rõ theo chức năng, nhiệm vụ của mình, ngăn chặn và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện trách nhiệm của mình trong việc phát hiện, phản ánh hành vi lãng phí.

6. Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc thực hiện quyền cung cấp thông tin phát hiện lãng phí; đe dọa, trả thù, trù dập, xúc phạm người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí.

7. Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý thông tin và biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí.

Điều 10. Kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chi, kiểm toán nhà nước

1. Kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, bao gồm việc tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức; kiểm tra của cơ quan, tổ chức cấp trên với cơ quan, tổ chức cấp dưới và cá nhân có liên quan.

2. Thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện thông qua hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành hoặc qua việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm tra, kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước theo chính sách, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do Nhà nước quy định để bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

4. Kiểm toán thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước và tài nguyên của các cơ quan, tổ chức.

5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chi và kiểm toán có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định rõ nguyên nhân và kiến nghị biện pháp khắc phục.

Chương 2.

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC

MỤC 1. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG VIỆC BAN HÀNH, THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ

Điều 11. Hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm căn cứ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bao gồm:

1. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật, áp dụng chung trong cả nước hoặc trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương;

2. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước và các nguồn tài nguyên ban hành theo thẩm quyền;

3. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, tổ chức được xây dựng và ban hành đúng pháp luật.

Điều 12. Nguyên tắc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ

1. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành áp dụng chung trong cả nước hoặc trong ngành, lĩnh vực, địa phương phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Có cơ sở khoa học và thực tiễn;

b) Phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và chức năng, nhiệm vụ được giao;

c) Căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để ban hành hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung kịp thời;

d) Định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong ngành, lĩnh vực, địa phương phải phù hợp với định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định áp dụng chung trong cả nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

đ) Tuân theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong quy chế chi tiêu nội bộ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phù hợp với định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng chung trong cả nước, trong ngành, lĩnh vực, địa phương;

b) Phù hợp với khả năng tài chính của cơ quan, tổ chức và công việc, nhiệm vụ được giao;

c) Quy chế chi tiêu nội bộ phải được công khai, thảo luận rộng rãi trong cơ quan, tổ chức; có sự tham gia của tổ chức công đoàn cơ sở.

Điều 13. Trách nhiệm ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan khác ở trung ương có trách nhiệm:

a) Tổ chức xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn, chế độ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền;

b) Thực hiện công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng chung trong cả nước hoặc áp dụng trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý;

c) Tổ chức kiểm tra việc xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ thuộc nội dung quy chế chỉ tiêu nội bộ do các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý ban hành.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

a) Tổ chức xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn, chế độ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền;

b) Thực hiện công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng tại địa phương;

c) Tổ chức kiểm tra việc xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ thuộc nội dung quy chế chi tiêu nội bộ do các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý ban hành.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong lĩnh vực nhà nước; người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên có trách nhiệm xây dựng và công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ, quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng trong cơ quan, tổ chức.

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

1. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước, quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên có trách nhiệm thực hiện đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác áp dụng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và lao động, thời gian lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu cần phải sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn, chế độ, cơ quan, tổ chức thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 15. Trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi áp dụng định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

2. Cơ quan, tổ chức thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ có trách nhiệm tự kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan, tổ chức.

3. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có hành vi vi phạm quy định về thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, quy chế chi tiêu nội bộ để xảy ra lãng phí phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Hành vi vi phạm trong ban hành, thực hiện và kiểm tra định mức, tiêu chuẩn, chế độ

1. Các hành vi vi phạm trong ban hành, thực hiện, kiểm tra định mức, tiêu chuẩn chế độ bao gồm:

a) Ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ trái với nguyên tắc quy định tại Điều 12 của Luật này;

b) Thực hiện vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật hoặc không đạt mục tiêu đã định;

c) Không tổ chức kiểm tra thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; không xử lý hoặc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời đối với trường hợp thực hiện không đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác theo chức năng, nhiệm vụ của mình không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định tại các điều 12, 13, 14 và 15 của Luật này hoặc có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

MỤC 2. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 17. Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước phải đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung, đối tượng và thời gian theo quy định của pháp luật; đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước phải bảo đảm tính chính xác, trung thực; phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 18. Quản lý kinh phí ngân sách nhà nước

1. Quản lý kinh phí ngân sách nhà nước phải căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gắn với kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính.

2. Cơ quan, tổ chức quản lý kinh phí ngân sách nhà nước có trách nhiệm:

a) Xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí để giao cho cơ quan, tổ chức sử dụng thực hiện, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả;

b) Trong phạm vi thẩm quyền quy định chế độ, chính sách đồng bộ để bảo đảm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí;

c) Thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao; xử lý các sai phạm, lãng phí qua kết quả kiểm toán nội bộ và các trường hợp vi phạm theo kết luận của Kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm tra.

Điều 19. Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

1. Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phải bảo đảm đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong phạm vi dự toán được giao, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao, bảo đảm việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Điều 20. Quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia

1. Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia phải được sử dụng đúng mục đích, nội dung và tiến độ đã được phê duyệt; đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ được ban hành và quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia có trách nhiệm:

a) Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia;

b) Xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí;

c) Kiểm tra, kiểm toán nội bộ, đánh giá tình hình thực hiện chương trình và mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, yêu cầu chống lãng phí hàng năm; kịp thời phát hiện các trường hợp lãng phí để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia chỉ được quyết toán sau khi đã được nghiệm thu kết quả thực hiện; đối với nội dung không được nghiệm thu thì người có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình phải làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm cụ thể để xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đúng mục đích, không trùng lặp với các nguồn kinh phí khác và bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

2. Thực hiện cơ chế khoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở định mức nghiên cứu khoa học, công nghệ và kết quả đầu ra. Chỉ quyết toán kinh phí đã cấp khi kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ đã được nghiệm thu. Đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ không được nghiệm thu thì phải hoàn trả một phần hoặc toàn bộ kinh phí đã cấp cho những nội dung, hạng mục không hoàn thành theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 22. Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo

1. Việc lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo phải trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá các điều kiện về cơ sở vật chất và số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên.

2. Việc xây dựng chương trình, nội dung giáo dục phải bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, tính thực tiễn, hợp lý, tính ổn định, thống nhất và tính kế thừa.

3. Kinh phí xây dựng chương trình, nội dung giáo dục phải được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đào tạo.

4. Việc cấp giấy phép đăng ký mở trường học phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 23. Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ y tế

1. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ y tế phải đúng mục đích, đạt mục tiêu, đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định của pháp luật.

2. Việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm, hàng năm và các dự án, công trình về y tế phải trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống cơ sở y tế trong cả nước.

3. Việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế do ngân sách nhà nước cấp kinh phí phải bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch, đúng mục đích, đối tượng và quy trình về xây dựng, mua sắm, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực của cơ sở y tế.

4. Việc cấp giấy phép đăng ký mở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển quy định tại khoản 2 Điều này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 24. Thành lập, quản lý, sử dụng quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước

1. Việc thành lập các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước phải đáp ứng đủ các yêu cầu, điều kiện sau đây:

a) Có đề án thành lập quỹ, trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết, ý nghĩa kinh tế - xã hội và tính không thay thế được bằng các hình thức cấp phát ngân sách;

b) Phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước;

c) Không trùng lặp về mục đích, tôn chỉ của quỹ;

d) Bảo đảm thành lập theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền.

2. Việc quản lý, sử dụng quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

b) Thực hiện đúng quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ;

c) Bảo đảm đúng mục đích, tôn chỉ của quỹ;

d) Thực hiện đầy đủ các quy định về thông tin báo cáo;

đ) Công khai theo quy định của pháp luật.

3. Quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước phải công khai các nội dung sau đây:

a) Quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ;

b) Kế hoạch tài chính hàng năm, trong đó chi tiết các khoản thu, chi có quan hệ với ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền;

c) Kết quả hoạt động của quỹ;

d) Quyết toán tài chính năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và các quỹ thành lập theo quy định của pháp luật nếu hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích hoặc đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ hoặc không hiệu quả thì người có thẩm quyền thành lập quỹ có trách nhiệm giải thể hoặc trình cấp có thẩm quyền giải thể theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số trường hợp sử dụng ngân sách nhà nước

1. Một số trường hợp sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại Điều này bao gồm:

a) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm;

b) Cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, khảo sát trong và ngoài nước;

c) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

d) Sử dụng điện, nước;

đ) Sử dụng văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí;

e) Tiếp khách, khánh tiết; tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

2. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm:

a) Ban hành quy chế quản lý, giao mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí đến từng bộ phận, cá nhân để thực hiện;

b) Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ và dự toán được duyệt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

c) Tùy theo tính chất chỉ tiêu, thực hiện khoán đến người sử dụng các khoản kinh phí hoạt động nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để bảo đảm hiệu quả và phù hợp với yêu cầu công việc;

d) Thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ hàng năm để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Điều 26. Giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các cơ quan, tổ chức

1. Giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính cho các cơ quan, tổ chức hoạt động bằng kinh phí ngân sách nhà nước khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; khuyến khích cơ quan, tổ chức thực hiện giao khoán một số khoản kinh phí đến người quản lý, sử dụng trực tiếp.

2. Việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở đánh giá tình hình sử dụng kinh phí ngân sách thực tế của cơ quan, tổ chức, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc xác định giá trị tài sản nhà nước để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính có đủ điều kiện theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

3. Cơ quan, tổ chức được giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và mục tiêu khi được giao khoán kinh phí hoạt động, được giao tự chủ tài chính.

Điều 27. Hành vi gây lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, giao dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

1. Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và giao dự toán không đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung và thời gian, không đúng đối tượng, vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

2. Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước không đúng mục đích, đối tượng, dự toán được giao; vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ; không xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức.

3. Quyết toán chi ngân sách nhà nước không đúng thủ tục, sai nội dung, đối tượng, vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ; duyệt quyết toán chậm, trì hoãn quyết toán sai quy định của pháp luật.

4. Quản lý, sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và các quỹ thành lập theo quy định của pháp luật không đúng mục đích, tôn chỉ của quỹ; không đúng quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ.

5. Lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch đào tạo không căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị và số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên.

6. Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục không bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, tính thực tiễn, hợp lý, tính ổn định, thống nhất và tính kế thừa.

7. Sử dụng kinh phí xây dựng chương trình, nội dung giáo dục không đúng mục đích, không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đào tạo, khả năng, năng lực của các cơ sở giáo dục.

8. Xây dựng, phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các dự án, công trình về y tế không bảo đảm tính đồng bộ dẫn đến thiếu đội ngũ y, bác sĩ, sử dụng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đạt hiệu suất thấp.

9. Mua sắm trang bị phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp không đúng mục đích, trùng lắp với các nguồn kinh phí khác, mua sắm vượt quá nhu cầu dẫn đến không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả.

10. Cấp phép thành lập trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục, y tế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

MỤC 3. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG MUA SẮM, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG KHU VỰC NHÀ NƯỚC

Điều 28. Mua sắm, trang bị, sửa chữa phương tiện đi lại

1. Mua sắm, trang bị phương tiện đi lại phải đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc; không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Sửa chữa, thay thế phương tiện đi lại phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ và các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

3. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng phương tiện đi lại có trách nhiệm:

a) Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong mua sắm, sửa chữa, thay thế phương tiện đi lại;

b) Hàng năm, xây dựng kế hoạch mua sắm, trang bị mới, sửa chữa phương tiện đi lại hoặc thực hiện điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 29. Quản lý, sử dụng phương tiện đi lại

1. Sử dụng phương tiện đi lại của cơ quan, tổ chức phải đúng mục đích, đối tượng và không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng phương tiện đi lại có trách nhiệm:

a) Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong sử dụng phương tiện đi lại;

b) Thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc bảo quản phương tiện đi lại, sử dụng nhiên liệu theo đúng định mức tiêu hao để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm được giao.

3. Phương tiện đi lại không còn sử dụng được phải được thanh lý và nộp tiền thu được vào ngân sách nhà nước kịp thời theo quy định của pháp luật.

4. Chính phủ quy định và tổ chức thực hiện chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại theo các phương thức sau đây:

a) Trang bị phương tiện đi lại theo chức danh, chức vụ, địa bàn, ngành nghề công tác;

b) Thuê phương tiện đi lại của doanh nghiệp dịch vụ để phục vụ công việc;

c) Khoán kinh phí cho người có tiêu chuẩn, chế độ sử dụng phương tiện đi lại.

Điều 30. Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc

1. Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc phải đúng mục đích, đối tượng; không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phục vụ thiết thực, hiệu quả cho công việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc có trách nhiệm:

a) Bố trí, phân công người quản lý, sử dụng; bảo trì, bảo dưỡng và mở sổ theo dõi các loại phương tiện, thiết bị làm việc;

b) Ban hành quy chế nội bộ về sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc; giao mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí đến từng bộ phận, cá nhân sử dụng để thực hiện;

c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý phương tiện, thiết bị làm việc không cần sử dụng, sử dụng không hiệu quả hoặc không còn sử dụng được bằng hình thức điều chuyển, thu hồi, thanh lý hoặc bán theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc

1. Mua sắm, trang bị phương tiện thông tin, liên lạc tại trụ sở làm việc phải theo yêu cầu công việc, không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Phương tiện thông tin, liên lạc tại trụ sở làm việc chỉ được sử dụng vào mục đích công vụ.

2. Việc trang bị, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc cho cá nhân hoặc tại nhà riêng của cán bộ, công chức phải theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và dự toán được duyệt; thực hiện khoán đến người sử dụng khoản kinh phí này.

3. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc có trách nhiệm;

a) Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế nội bộ về sử dụng phương tiện thông tin, liên lạc; giao mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí đến từng bộ phận, cá nhân sử dụng để thực hiện;

b) Rà soát toàn bộ phương tiện thông tin, liên lạc thuộc phạm vi quản lý, thu hồi những phương tiện được trang bị không đúng đối tượng và lập kế hoạch trang bị, điều chuyển phương tiện thông tin, liên lạc phù hợp với yêu cầu công việc, tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 32. Hành vi gây lãng phí trong mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc

1. Phê duyệt mua sắm, trang bị phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc không đúng đối tượng; vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Bố trí sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc không đúng mục đích; vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc không vì mục đích công vụ hoặc sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

4. Không xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời đối với phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.

5. Thiếu trách nhiệm trong việc bảo quản phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện thông tin, liên lạc gây hư hỏng, thất thoát tài sản.

6. Không xây dựng biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức.

MỤC 4. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, NHÀ Ở CÔNG VỤ VÀ CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI CÔNG CỘNG

Điều 33. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch và danh mục dự án đầu tư

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, lĩnh vực và sản phẩm; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng phải phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của nền kinh tế.

2. Việc lập, thẩm định và phê duyệt danh mục dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, lĩnh vực và sản phẩm; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

Điều 34. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư

1. Lập, thẩm định dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong xây dựng.

2. Phê duyệt dự án đầu tư phải phù hợp với khả năng bố trí nguồn vốn; bảo đảm cân đối giữa nguồn vật tư, nguyên liệu với năng lực sản xuất và thị trường tiêu thụ; đạt hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

3. Dự án đầu tư trước khi quyết định đầu tư phải chứng minh rõ nguồn vốn đầu tư, bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện dự án đúng tiến độ.

Điều 35. Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình

1. Việc khảo sát, thiết kế xây dựng công trình phải theo đúng quy trình, quy phạm khảo sát, thiết kế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình phải theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Điều 36. Lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình phải căn cứ vào định mức, đơn giá, tiêu chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải phù hợp với thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt.

2. Việc điều chỉnh tổng dự toán, dự toán công trình phải căn cứ vào thực tế thực hiện, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm liên quan đến việc phải điều chỉnh và tuân thủ quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 37. Lựa chọn nhà thầu, tổ chức tư vấn giám sát thực hiện dự án đầu tư

1. Chủ đầu tư phải thực hiện thông báo công khai việc mời thầu trên phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu để lựa chọn nhà thầu, tổ chức tư vấn giám sát.

2. Nhà thầu, tổ chức tư vấn giám sát được lựa chọn phải có đủ điều kiện, năng lực thực hiện, giám sát thực hiện dự án đầu tư; có phương án tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 38. Thực hiện dự án đầu tư, thi công công trình

1. Dự án đầu tư chỉ được thực hiện, công trình chỉ được thi công khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Dự án đầu tư, công trình không nằm trong quy hoạch, kế hoạch, không bảo đảm các điều kiện quy định, không đúng quy trình, thủ tục đầu tư phải bị đình chỉ hoặc hủy bỏ.

2. Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

3. Thi công công trình phải đúng thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; đúng tiến độ đã được phê duyệt. Chủ đầu tư, chủ dự án phải chịu trách nhiệm kiểm tra, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng thời gian thi công, thi công đúng thiết kế, sử dụng nguyên liệu, vật liệu theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ thi công.

4. Tổ chức tư vấn giám sát thi công công trình có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với chủ đầu tư, chủ dự án; phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi tiêu cực, gây lãng phí trong quá trình thi công.

5. Chủ đầu tư, chủ dự án có trách nhiệm:

a) Xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí để giao cho nhà thầu thực hiện;

b) Không được tự ý thay đổi thiết kế, dự toán công trình hoặc giá trúng thầu đã được duyệt; tiến hành nghiệm thu và quyết toán công trình theo đúng quy định.

Điều 39. Quản lý vốn đầu tư xây dựng

1. Quản lý vốn đầu tư xây dựng phải bảo đảm nguyên tắc sau đây:

a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý vốn đầu tư, bảo đảm trong phạm vi danh mục dự án đầu tư, dự án hỗ trợ đầu tư được duyệt;

b) Bảo đảm thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu;

c) Phù hợp với khả năng bố trí nguồn vốn, bảo đảm đúng tiến độ trong phạm vi tổng dự toán công trình;

d) Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội và phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đầu tư.

2. Cơ quan, tổ chức quản lý vốn đầu tư xây dựng có trách nhiệm:

a) Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý vốn đầu tư xây dựng để giao cho cơ quan, tổ chức sử dụng thực hiện, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả;

b) Bảo đảm đầu tư tập trung, đúng mục tiêu, có hiệu quả, bố trí vốn kịp thời, tiết kiệm;

c) Thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nội bộ việc quản lý vốn trong cơ quan, tổ chức. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các trường hợp lãng phí xảy ra.

Điều 40. Sử dụng vốn đầu tư xây dựng

1. Sử dụng vốn đầu tư xây dựng phải bảo đảm thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đấu thầu.

Đối với các dự án được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí chủ đầu tư phải chứng minh và cam kết bảo đảm đủ nguồn vốn đối ứng trước khi dự án được phê duyệt.

2. Chủ đầu tư, chủ dự án sử dụng vốn đầu tư xây dựng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp để tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao, bảo đảm hoàn thành công trình, dự án đầu tư đúng tiến độ; tổ chức hoạt động thanh tra nhân dân, kiểm toán nội bộ, đánh giá hàng năm, kịp thời phát hiện các sai phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 41. Tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng

1. Việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành chỉ được thực hiện đối với các công trình sau đây:

a) Công trình quan trọng quốc gia;

b) Công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành đối với công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành đối với công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 42. Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

1. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với diện tích đất thuộc trụ sở làm việc hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp phải quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

Việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hoặc thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước phải phù hợp với định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Trụ sở làm việc sử dụng không đúng mục đích hoặc không sử dụng phải bị thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 43. Quản lý, sử dụng nhà ở công vụ

1. Nhà ở công vụ được bố trí cho cán bộ, công chức để ở trong thời gian thực thi công vụ theo đúng đối tượng, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Nhà ở công vụ bố trí không đúng đối tượng, sử dụng không đúng mục đích, không sử dụng hoặc đã hết thời hạn sử dụng theo hợp đồng phải bị thu hồi.

2. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ phải xây dựng và ban hành quy chế quản lý nhà ở công vụ, thực hiện ký hợp đồng với người được giao sử dụng nhà ở công vụ, định kỳ kiểm tra việc thực hiện hợp đồng, kiểm tra thu hồi nhà khi hết hạn hợp đồng.

3. Người được giao sử dụng nhà ở công vụ phải thực hiện đúng quy chế quản lý nhà ở công vụ, sử dụng đúng mục đích, giữ gìn nhà ở và tài sản khác theo hồ sơ giao nhận; không được tự ý cải tạo, sửa chữa, làm thay đổi kết cấu, công năng của nhà ở công vụ; không được chuyển đổi hoặc cho thuê lại dưới bất kỳ hình thức nào và phải trả lại cho cơ quan quản lý khi không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ hoặc khi không còn nhu cầu thuê nhà ở công vụ.

Điều 44. Quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng

1. Công trình phúc lợi công cộng phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích. Công trình phúc lợi công cộng không đưa vào sử dụng, sử dụng kém hiệu quả phải bị thu hồi, giao cho cơ quan, tổ chức khác quản lý, sử dụng.

2. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng có trách nhiệm:

a) Xây dựng và ban hành quy chế quản lý công trình; xây dựng kế hoạch bảo quản, khai thác, tu bổ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả;

b) Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng;

c) Thực hiện giám sát, kiểm tra, quản lý việc sử dụng công trình phúc lợi công cộng.

Điều 45. Hành vi gây lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng

1. Phê duyệt dự án đầu tư không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được duyệt; thiếu tính khoa học, không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn; vượt định mức, đơn giá theo quy định của pháp luật.

2. Khảo sát địa hình, địa chất không tuân thủ quy trình, quy phạm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; phản ánh số liệu khảo sát không chính xác, trung thực, khách quan. Thiết kế, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình không thực hiện đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án chậm so với tiến độ đã được phê duyệt do nguyên nhân chủ quan; thực hiện dự án, khởi công công trình trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4. Bố trí vốn dàn trải, chậm tiến độ theo kế hoạch; không quyết toán, chậm quyết toán công trình, dự án.

5. Sử dụng vốn đầu tư không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn; vượt định mức, đơn giá theo quy định của pháp luật.

6. Tự điều chỉnh tổng dự toán công trình trái với quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tự điều chỉnh thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng so với thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ không đúng mục đích, không đúng đối tượng, vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

8. Không xử lý theo thẩm quyền hoặc không báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý kịp thời đối với công trình do nhà nước đầu tư không sử dụng được, không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng hiệu quả thấp, không đạt mục tiêu đã định.

9. Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành các công trình không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 41 của Luật này.

10. Không xây dựng các biện pháp và tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng.

MỤC 5. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN

Điều 46. Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên

1. Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch khai thác và bảo vệ tài nguyên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phải đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội và yêu cầu phát triển bền vững của quốc gia gắn với bảo vệ môi trường.

3. Phải sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai thác, chế biến tài nguyên; bảo đảm quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích. Chỉ cấp phép khai thác, chế biến tài nguyên khi việc khai thác, chế biến tài nguyên đáp ứng được yêu cầu sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ.

4. Bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng, các loại tài nguyên khác.

Điều 47. Quản lý, sử dụng đất

1. Việc quản lý, sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải bảo đảm:

a) Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

b) Đúng mục đích sử dụng đất;

c) Tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất có liên quan.

2. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng đất có trách nhiệm:

a) Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất và các quy định khác của pháp luật về đất đai;

b) Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất và xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất; thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan;

c) Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất; phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi sử dụng đất không đúng mục đích, các hành vi gây lãng phí đất.

Điều 48. Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

1. Việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải bảo đảm:

a) Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên nước;

b) Đúng mục đích, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

c) Không gây cản trở hoặc làm thiệt hại đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

2. Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước có trách nhiệm:

a) Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

b) Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

c) Bảo vệ tài nguyên nước đang sử dụng;

d) Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của Luật tài nguyên nước và quy định khác của pháp luật có liên quan;

đ) Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phát hiện và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại, gây thất thoát, lãng phí tài nguyên nước.

Điều 49. Quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản

1. Việc quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải bảo đảm:

a) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch khai thác khoáng sản;

b) Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

c) Theo đúng giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;

d) Thực hiện tận thu triệt để trong khai thác khoáng sản và sử dụng hiệu quả các sản phẩm phụ hữu ích của hoạt động khai thác khoáng sản.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản có trách nhiệm:

a) Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản;

b) Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản;

c) Thực hiện khai thác đúng chủng loại, kỹ thuật, trữ lượng khoáng sản ghi trong giấy phép; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khi khai thác khoáng sản;

d) Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản và quy định khác của pháp luật có liên quan;

đ) Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc khai thác, sử dụng khoáng sản; phát hiện và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại môi trường, gây thất thoát, lãng phí khoáng sản.

Điều 50. Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng

1. Việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải bảo đảm:

a) Phù hợp với chiến lược phát triển lâm nghiệp; đúng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;

b) Bảo vệ, chống cháy rừng và phát triển bền vững tài nguyên rừng;

c) Kết hợp bảo vệ và phát triển rừng với khai thác hợp lý để phát huy hiệu quả tài nguyên rừng;

d) Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với chủ rừng, giữa lợi ích kinh tế của rừng với lợi ích phòng hộ, bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên.

2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng có trách nhiệm:

a) Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng;

b) Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng;

c) Sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới đã quy định trong quyết định giao, cho thuê rừng và theo quy chế quản lý rừng;

d) Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc khai thác, sử dụng tài nguyên rừng; phát hiện và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi làm ô nhiễm, hủy hoại, gây thất thoát, lãng phí tài nguyên rừng.

Điều 51. Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khác

1. Tài nguyên khác chưa được quy định tại các điều 47, 48, 49 và 50 của Luật này phải được quản lý, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao khai thác, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp để khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 52. Sử dụng tài nguyên tái chế và các nguồn năng lượng tái tạo

1. Sử dụng tài nguyên tái chế và các nguồn năng lượng tái tạo được xác định là phương thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả. Các dự án đầu tư tái chế, sử dụng tài nguyên tái chế và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2. Nhà đầu tư góp vốn dưới các hình thức bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật liên quan đến sử dụng tài nguyên tái chế và nguồn năng lượng tái tạo được hỗ trợ tài chính theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân có sáng kiến tái chế, sử dụng tài nguyên tái chế và các nguồn năng lượng tái tạo góp phần tiết kiệm, chống lãng phí được khen thưởng từ nguồn kinh phí tiết kiệm được do áp dụng sáng kiến và theo quy định của pháp luật.

Điều 53. Hành vi gây lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên

1. Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên không đúng quy hoạch, kế hoạch, quy trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Gây ô nhiễm, hủy hoại tài nguyên; không thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường.

3. Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quả; chậm đưa vào sử dụng theo quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất; không thực hiện đúng thời hạn trả lại đất theo quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bỏ hoang, không khai thác hết diện tích được giao.

4. Không xây dựng biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên.

5. Không thực hiện phân loại, xử lý tái chế chất thải theo quy định của pháp luật; gây khó khăn, cản trở cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hiện các dự án sử dụng tài nguyên tái chế.

6. Cấp phép khai thác, chế biến tài nguyên không đáp ứng được yêu cầu sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ.

MỤC 6. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG TỔ CHỨC BỘ MÁY, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỜI GIAN LAO ĐỘNG TRONG KHU VỰC NHÀ NƯỚC

Điều 54. Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

2. Cơ quan có thẩm quyền khi xét duyệt biên chế, quyết định sử dụng nguồn lực lao động, thời gian lao động phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế bảo đảm yêu cầu tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động phải trên cơ sở ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa và yêu cầu cải cách hành chính.

4. Việc tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức phải trên cơ sở rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, định mức biên chế hiện có để tránh chồng chéo, bỏ trống, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

Điều 55. Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong cơ quan nhà nước

1. Tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và trong phạm vi biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Đào tạo nguồn lực, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phải căn cứ vào kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, yêu cầu của vị trí công việc, trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, ngạch cán bộ, công chức. Việc nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức phải theo đúng quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

3. Việc sử dụng lao động, thời gian lao động phải trên cơ sở tổ chức công việc hợp lý, khoa học, hiệu quả và gắn với cải cách hành chính.

4. Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; xây dựng kế hoạch sử dụng thời gian lao động, xử lý công việc phù hợp; xây dựng quy định về kỷ luật lao động phù hợp với quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về cán bộ, công chức.

Điều 56. Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập

1. Tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập phải trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và yêu cầu công việc; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và theo quy định của pháp luật về viên chức.

2. Đào tạo, bồi dưỡng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức vụ quản lý, chức danh nghề nghiệp, yêu cầu cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập phải tổ chức công việc hợp lý, khoa học, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động sự nghiệp.

4. Đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại viên chức theo đúng quy định của pháp luật về viên chức; xây dựng kế hoạch sử dụng thời gian lao động, xử lý công việc phù hợp; xây dựng quy định về kỷ luật lao động phù hợp với quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về viên chức.

Điều 57. Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong các cơ quan, tổ chức khác

Các cơ quan, tổ chức khác căn cứ vào thực tế sử dụng lao động, thời gian lao động của mình để áp dụng quy định tại các điều 54, 55 và 56 của Luật này và quy định của pháp luật về lao động.

Điều 58. Hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước

1. Tuyển dụng công chức vượt quá chỉ tiêu biên chế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; tuyển dụng sai đối tượng, không đúng quy định hoặc thẩm quyền.

2. Tuyển dụng vào biên chế, ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với những công việc có thể áp dụng hình thức hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hoặc tuyển dụng theo hình thức ngược lại.

3. Tuyển dụng viên chức không căn cứ vào yêu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức không căn cứ vào yêu cầu công việc, trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, ngạch, chức danh theo quy định.

5. Đào tạo, bồi dưỡng không đúng kế hoạch, không căn cứ vào yêu cầu cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

6. Sử dụng thời gian lao động vào việc riêng, sử dụng thời gian lao động không hiệu quả.

7. Giao biên chế cao hơn so với nhu cầu thực tế, không phù hợp với tiến bộ khoa học, trình độ tay nghề của người lao động.

MỤC 7. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Điều 59. Quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

1. Việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải trên cơ sở hiệu quả sử dụng, đa dạng hóa nguồn vốn, có cơ cấu vốn hợp lý, tiết kiệm; đúng mục đích, chế độ theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp.

2. Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi, giám sát tình hình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp liên quan đến hiệu quả của vốn góp, kịp thời phát hiện các sai phạm phát sinh, tình trạng sử dụng vốn kém hiệu quả, nguy cơ mất vốn, báo cáo kịp thời chủ sở hữu.

Điều 60. Quản lý, sử dụng đất và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp

1. Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại doanh nghiệp phải trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sử dụng tài sản. Việc quản lý, sử dụng đất phải bảo đảm đúng mục đích ghi trong quyết định giao đất, hợp đồng cho thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm:

a) Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng hiệu quả đất và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp;

b) Hàng năm, tổ chức công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ, đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong doanh nghiệp; kịp thời phát hiện các trường hợp sai phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 61. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại doanh nghiệp nhà nước

1. Ngoài việc thực hiện quy định tại Điều 59 và Điều 60 của Luật này, doanh nghiệp nhà nước còn phải thực hiện các quy định sau đây:

a) Thực hiện chế độ về quản lý tài chính, quy định về giám sát tài chính theo quy định của pháp luật;

b) Xác định và xây dựng đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn, các quỹ, tài sản trong doanh nghiệp;

c) Kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi gây lãng phí phát sinh tại doanh nghiệp;

d) Thực hiện khuyến khích đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân đã có các phát hiện lãng phí xảy ra trong doanh nghiệp, khen thưởng đối với những người có thành tích trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm:

a) Xây dựng, đăng ký với chủ sở hữu mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh hàng năm và dài hạn của doanh nghiệp;

b) Đề ra các biện pháp, giải pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiết giảm chi phí, công khai đến người lao động trong doanh nghiệp;

c) Tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đăng ký, định kỳ hàng năm báo cáo chủ sở hữu và cơ quan quản lý có liên quan về kết quả thực hiện;

d) Tổ chức kiểm tra, kiểm soát nội bộ, thực hiện tự kiểm tra, rà soát, báo cáo giám sát tài chính để phát hiện kịp thời các sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn và các quỹ của doanh nghiệp.

Điều 62. Hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

1. Hành vi gây lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước trong doanh nghiệp, bao gồm:

a) Quản lý, sử dụng vốn nhà nước kém hiệu quả, gây thất thoát;

b) Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước không đúng mục đích;

c) Trích lập và quản lý, sử dụng các quỹ không đúng mục đích, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

d) Không tổ chức xây dựng các biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật này để xảy ra lãng phí thì xử lý như sau:

a) Có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của chủ sở hữu;

b) Tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định tại Điều 61 của Luật này và có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này để xảy ra lãng phí thì xử lý như sau:

a) Có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của chủ sở hữu, của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, giám sát và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

b) Bồi thường một phần hoặc toàn bộ thiệt hại theo quy định của pháp luật;

c) Tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

MỤC 8. THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ TIÊU DÙNG CỦA NHÂN DÂN

Điều 63. Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân

1. Bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

2. Không làm cản trở giao thông và các hoạt động công cộng; không gây mất trật tự, an ninh xã hội; không gây ô nhiễm môi trường.

3. Giữ gìn thuần phong, mỹ tục, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh; tránh lãng phí làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng.

Điều 64. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân

1. Các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh phải thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch bảo tồn, tôn tạo di sản văn hóa, quy hoạch chuyên ngành và quy định về bảo vệ cảnh quan môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Việc sử dụng vốn, lao động, tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực khác trong đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh phải trên cơ sở tiết kiệm và hiệu quả.

3. Nhà nước khuyến khích tổ chức và cá nhân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng để dành vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và các hình thức đầu tư khác mà pháp luật không cấm.

Điều 65. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức lễ hội và các hoạt động khác có sử dụng nguồn lực đóng góp của cộng đồng

1. Việc tổ chức lễ hội và các hoạt động khác có sử dụng nguồn lực đóng góp của cộng đồng phải bảo đảm tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh, tránh lãng phí.

2. Tổ chức, cá nhân không thực hiện, thực hiện không đúng quy định tại khoản 1 Điều này để xảy ra lãng phí phải thực hiện giải trình trước cộng đồng dân cư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan thông tin đại chúng và cơ quan quản lý chuyên ngành nơi diễn ra hoạt động tổ chức.

3. Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân; quy định chính sách khuyến khích toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang.

Điều 66. Tổ chức thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân

1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ vào quy định của Thủ tướng Chính phủ, theo thẩm quyền quyết định quy mô lễ hội và các hoạt động văn hóa khác trên địa bàn; quy định về chính sách khuyến khích thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang; có trách nhiệm tổ chức triển khai phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhân dân, quy định các hình thức biểu dương, khen thưởng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tốt quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng tiêu chuẩn gia đình văn hóa gắn với việc khuyến khích, động viên nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây dựng xã hội văn minh, lành mạnh.

3. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, tổ chức; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và thành viên của tổ chức mình phải gương mẫu thực hiện quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; căn cứ kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để xem xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và thành viên của tổ chức.

4. Cơ quan thông tin đại chúng kịp thời tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, lên án, phê phán hành vi lãng phí.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Điều 67. Trách nhiệm của Chính phủ

1. Trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, biện pháp cụ thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo yêu cầu quản lý, phù hợp với từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn; xác định, định hướng mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí chung trong cả nước gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

3. Chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, quyết định chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể của ngành, lĩnh vực trọng yếu trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các bộ, ngành và địa phương.

4. Quy định chế độ báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổng hợp báo cáo Quốc hội kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm tại kỳ họp đầu năm sau.

5. Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

6. Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 68. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Giúp Chính phủ thống nhất triển khai, hướng dẫn các quy định của Luật này; tổng hợp trình Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn; triển khai thực hiện, kiểm tra và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này.

3. Hướng dẫn và giao chỉ tiêu tiết kiệm chi tiết theo từng lĩnh vực quản lý gắn với lập kế hoạch ngân sách hàng năm; tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

4. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chung trong phạm vi cả nước trình Chính phủ.

5. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc chấp hành, tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; tổ chức triển khai công tác kiểm soát chi của Kho bạc nhà nước theo đúng quy định.

Điều 69. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách và biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền gắn với xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

2. Rà soát hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn, chế độ thuộc thẩm quyền quản lý; sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn, tiến bộ khoa học và công nghệ, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiết kiệm cho ngành, lĩnh vực và cho các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.

4. Tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. Tổng hợp kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý hành vi lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý, gửi Bộ Tài chính tổng hợp để báo cáo Chính phủ.

5. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý và đối với các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 70. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ban hành quy định để thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi địa phương.

2. Quyết định các chủ trương, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm được giao phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện cụ thể của địa phương.

3. Giám sát việc tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương; giám sát việc thực hiện công khai các lĩnh vực, hoạt động quy định tại Điều 5 của Luật này và kết quả thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương.

Điều 71. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và dài hạn, trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp, tiêu chí đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm.

2. Tổ chức, triển khai thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi địa phương; tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan tài chính cấp trên kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý hành vi lãng phí ở địa phương.

3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh, kịp thời theo đúng thẩm quyền và thực hiện công khai việc xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương.

4. Thực hiện công khai đối với các lĩnh vực, hoạt động quy định tại Điều 5 của Luật này theo thẩm quyền và theo phân cấp tại địa phương; bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 72. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, tổ chức của nhà nước; giám sát việc xử lý hành vi gây lãng phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tổ chức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Ban Chấp hành công đoàn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước tổ chức hoạt động giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động giám sát và phản biện xã hội trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 73. Trách nhiệm của cơ quan thanh tra

1. Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra có trách nhiệm triển khai, tổ chức, chỉ đạo việc thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo các nguyên tắc sau đây:

a) Thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật và định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

b) Việc thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức được thanh tra;

c) Thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất, gắn với hoạt động thanh tra trong từng lĩnh vực bảo đảm khách quan, trung thực;

d) Hoạt động thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải theo đúng quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Phương thức thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

a) Thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra của các cơ quan, tổ chức và phải đúng trình tự, thủ tục thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra. Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành phải đưa việc thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào nội dung các cuộc thanh tra thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành;

b) Tổ chức thanh tra chuyên đề về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Kết luận thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được công khai theo quy định của pháp luật. Ngoài các quy định về công khai theo quy định của Luật thanh tra, cơ quan thanh tra căn cứ vào các hình thức công khai quy định tại khoản 3 Điều 5 của Luật này để quyết định hình thức công khai kết quả thanh tra.

4. Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cơ quan thanh tra có trách nhiệm kiến nghị kịp thời và chuyển hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý.

Điều 74. Trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm thực hiện kiểm toán nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Thực hiện công khai các kết quả kiểm toán liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trừ trường hợp thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cơ quan Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm kiến nghị kịp thời và chuyển hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý.

Điều 75. Trách nhiệm của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân

1. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân khi nhận được tố giác, tin báo của cá nhân, cơ quan, tổ chức, kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước về vụ việc lãng phí có dấu hiệu tội phạm phải thụ lý, giải quyết theo trình tự của pháp luật về tố tụng hình sự. Kết quả giải quyết kiến nghị khởi tố phải được thông báo cho cơ quan đã kiến nghị bằng văn bản; trường hợp không khởi tố, phải nêu rõ lý do.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chương 4.

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 76. Khiếu nại, tố cáo

1. Công dân, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức có quyền khiếu nại; công dân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và được bảo vệ theo quy định của pháp luật về tố cáo.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật về khiếu nại, pháp luật về tố cáo.

3. Người có hành vi bao che, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý khiếu nại, tố cáo, xử lý người vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; người có hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 77. Khen thưởng

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích dưới đây thì được khen thưởng;

a) Hoàn thành, hoàn thành vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí được giao;

b) Có giải pháp, sáng kiến trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mang lại kết quả cụ thể;

c) Phát hiện, có thông tin phát hiện, ngăn chặn kịp thời không để lãng phí xảy ra.

2. Nguồn khen thưởng:

a) Nguồn tiền thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng;

b) Nguồn kinh phí tiết kiệm do áp dụng giải pháp, sáng kiến mang lại;

c) Nguồn kinh phí do ngăn chặn được lãng phí khi được phát hiện và khắc phục kịp thời;

d) Nguồn kinh phí được giao tự chủ của cơ quan, tổ chức.

3. Việc tính toán, xác định và sử dụng các nguồn tiền thưởng quy định tại khoản 2 Điều này do Chính phủ quy định.

Điều 78. Xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại các điều 27, 32, 45, 53 và 58 của Luật này; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của Luật này để xảy ra lãng phí thì bị xử lý như sau:

a) Có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý trực tiếp, cơ quan cấp trên, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

b) Bồi thường một phần hoặc toàn bộ thiệt hại theo quy định của pháp luật;

c) Tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức không trực tiếp vi phạm nhưng để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức, để xảy ra hành vi lãng phí của người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ hoặc không xử lý hành vi lãng phí theo thẩm quyền thì bị xử lý như sau:

a) Có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp trên, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

b) Tùy theo mức độ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới về việc để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức cấp dưới và trong cơ quan, tổ chức do cấp phó của mình trực tiếp phụ trách và bị xử lý như sau:

a) Có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp trên, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

b) Tùy theo mức độ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được xem xét giảm trách nhiệm pháp lý quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này nêu đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi lãng phí; xử lý nghiêm minh, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi lãng phí.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 79. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Điều 80. Quy định chi tiết

Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2013.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

NATIONAL ASSEMBLY
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Law No. 44/2013/QH13

Hanoi, November 26, 2013

 

LAW

ON THRIFT PRACTICE AND WASTE COMBAT

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

The National Assembly promulgates Law on Thrift Practice and Waste Combat.

Chapter 1.

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Law provides the thrift practice and waste combat in:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The management, exploitation and use of resources;

3. Production, business and consumption activities of organizations, households and individuals.

Article 2. Subjects of application

1. Agencies, organizations and individuals managing or using state budget, state capital and assets, labor and working time in the state sector.

2. Agencies, organizations, households and individuals managing, exploiting and using resources.

3. Other organizations, households and individuals.

Article 3. Interpretation of terms

In this Law, the terms below are construed as follows:

1. Thrift is the reduction of waste during use of capital, property, labor, working time and resources while the set targets are still achieved. For the management and use of state budget, state capital and assets, labor and working time in the state sector and resources in the fields which competent state agencies have issued norms, criteria and entitlements, thrift is use thereof at levels lower than such norms, criteria and entitlements while the set targets are still achieved or use thereof in conformity with such norms, criteria and entitlements but the achievements are higher than the set targets.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. State capital includes state budget capital, credit capital guaranteed by Government, development investment credit capital of the State, development investment capital of state-owned enterprises and other capitals managed by the State.

4. The state sector includes agencies and organizations set up, invested with physical foundations, partially or fully allocated with operational funds, by the State, which State directly manages or participates in management with the aim to serve the common and essential development demands of the State and society.

5. State assets are assets created from the state budget or owned or managed by the State as prescribed by law, including offices, land use rights and land-attached assets; machinery, means of transport, working equipment; assets originated from aid, donation and contributions of domestic and foreign organizations and individuals to the State, and other assets as prescribed by law.

6. Resources include land, water resources, mineral resources, and resources in sea areas, continental shelf, airspace, and other natural resources.

Resources and assets which are invested in and managed by State are public property belonging to the entire people’s ownership and being uniformly managed by the State as the owner’s representative.

7. Heads of agencies or organizations are those elected, appointed or approved to keep leading or managerial positions, and take the highest responsibility in such agencies or organizations.

Article 4. Principles in thrift practice and waste combat

1. Thrift practice and waste combat shall be a regular task, from guidelines, mechanisms and policies to organization of implementation in association with inspection and supervision.

2. Thrift practice and waste combat must be based on norms, criteria, regimes and other provisions of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Management decentralization and close coordination among levels, sectors, agencies and organizations in the performance of assigned tasks, and in association with the responsibilities of cadres, civil servants and public employees in agencies and organizations must be conducted for thrift practice and waste combat.

5. Democracy, publicity and transparency must be guaranteed; the supervision role of the National Assembly, People’s Councils at all levels, Vietnam Fatherland Front and its member organizations and the people must be protected in thrift practice and waste combat.

Article 5. Publicity of thrift practice and waste combat

1. Publicity of activities related to management and use of state budget, state capital and assets, labor, working time and resources is a measure to guarantee thrift practice and to stop and prevent waste.

2. Except for the fields and activities related to state secrets, the following fields and activities must be publicized:

a) Estimation, allocation, adjustment of estimate and final settlement of state budget of agencies and organizations using state budget; funds originating from the state budget;

b) Capital construction investment, procurement, management and use of assets in agencies and organizations using state budget;

c) Amounts collected into the state budget, capital raised for the state budget and state credit; funds originating from domestic and foreign mobilized contributions; public debts as prescribed by the Law on Management of Public Debts;

d) Master plans and plans on socio-economic development; master plans and plans on sector or regional development; master plans and plans on land use; urban master plans, investment master plans, plans and lists of investment projects and investment capital sources; construction master plans; resource exploitation master plans, plans and activities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f) Distribution and use of labor resources;

g) Programs and plans on thrift practice and waste combat; results of thrift practice; wasteful acts and results of handling of wasteful acts;

h) Process and procedures for settlement of affairs between state agencies with organizations or individuals;

i) Other fields as prescribed by law.

3. Forms of publicity include:

a) Issuance of publications;

b) Announcement in the mass media;

c) Written notification to related agencies, organizations and individuals;

d) Posting on websites;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f) Supply of information at the request of relevant agencies, organizations and individuals.

4. In addition to compulsory forms of publicity as prescribed by law, heads of agencies or organizations shall select and apply one or a number of publicity forms for each field of activities in accordance with Clause 3 of this Article.

5. The Government shall detail the forms, contents and time of publicity.

Article 6. Supervision of thrift practice and waste combat

1. Citizens have the right to supervise the thrift practice and waste combat through reports, complaints and denunciations or through the Vietnam Fatherland Front and its member organizations; detect and report promptly wasteful acts to competent organizations or persons.

2. The National Assembly, the National Assembly Standing Committee, National Assembly’s agencies, National Assembly deputy delegations and National Assembly deputies shall supervise the thrift practice and waste combat in accordance with the Law on supervision Activities of the National Assembly.

3. The People’s Councils at all levels and People’s Council deputies shall supervise the thrift practice and waste combat in their localities as prescribed by law.

4. The Vietnam Fatherland Front and its member organizations, people’s inspectorates, and investment supervision boards of communities shall supervise the thrift practice and waste combat as prescribed by law.

Article 7. Responsibilities of heads of agencies and organizations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Within the scope of their functions, tasks and powers, to take responsibility for the issuance of impractical or illegal documents of internal validity which cause waste.

3. To take personal responsibility for organizing thrift practice and waste combat; to periodically assess and draw experiences from implementation of programs and plans and make explanations on occurrence of waste in their agencies or organizations.

4. To sum up and report on the situation and results of thrift practice and waste combat in their agencies or organizations.

5. To guarantee the exercise of the rights of citizens, agencies and organizations to supervise the thrift practice and waste combat, as prescribed in Article 6 of this Law. Upon receiving reports on wasteful acts, heads of agencies or organizations must direct the inspection and consideration of such acts in order to work out measures to stop and handle them promptly and reply in writing to the agencies, organizations or individuals that have detected such acts.

6. To create necessary conditions for people’s inspection activities; to organize internal audit, examination and inspection activities under their competence; to handle or coordinate with competent state agencies in handling promptly, strictly and lawfully persons in their agencies or organizations who commit wasteful acts; to publicize the handling of wasteful acts in their agencies or organizations.

Article 8. Responsibilities of cadres, civil servants, public employees

1. To realize thrift programs, plans, targets and norms and waste combat requirements as assigned.

2. To manage and use the allocated state capital and assets for proper purposes and according to quotas, criteria and entitlements; to make explanations on, and take personal responsibility for, the occurrence of waste within the scope of their management and use.

3. To participate in people’s inspection activities, participate in supervision and propose measures and solutions for thrift practice and waste combat in their agencies or organizations and in their assigned work fields; to detect, stop and handle in time wasteful acts under their competence.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Waste detection information includes:

a) News and articles in the mass media;

b) Reports in other forms from agencies, organizations and individuals.

2. Persons who detect waste have the right to provide information to heads of agencies or organizations where waste occurs, heads of agencies of immediate higher level, inspection and examination agencies or State Audit Agencies for consideration and settlement, or to the mass media for reporting according to regulations, and shall take responsibility for the truthfulness and accuracy of the detected information. Those who deliberately provide untruthful information, abuse information to affect activities of agencies or organizations or the prestige of other persons shall be handled as prescribed by law.

3. Heads of agencies or organizations where occurrence of waste is detected shall examine and clarify the information on waste detection as receiving information; and they must stop and remedy in time any waste that occurs; handle under their competence or propose competent authorities to handle wrongdoings and violations and publicize the results thereof; and make explanations on occurrence of waste to functional agencies.

4. Inspection and examination agencies, State Audit Agencies, heads of agencies of immediate higher level shall, upon receiving information on waste, direct and organize the clarification thereof under their functions and tasks, stop and handle promptly under their competence or propose competent authorities to handle such cases as prescribed by law.

5. News and press agencies shall perform their responsibility in detecting and reporting on wasteful acts.

6. All acts of obstructing the exercise of the right to provide information on waste detection; intimidating, retaliating against, taking revenge on or hurting persons who provide information on waste detection are prohibited.

7. The Government shall detail the processing of information and measures to protect persons who provide waste detection information.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Examination of thrift practice and waste combat is a regular task, including self- examination by agencies and organizations; examination over subordinate agencies or organizations and related persons by superior agencies or organizations.

2. The inspection of thrift practice and waste combat shall be implemented through administrative inspections, specialized inspections or through the settlement of complaints and denunciations by competent state agencies against agencies, organizations or individuals.

3. The State Treasury shall examine and control state budget expenditures according to policies, norms, criteria and entitlements prescribed by the State to ensure thrifty and efficient use and combat waste.

4. Audit of thrift practice and waste combat includes audit of financial statements, observance audit and operation audit of the management and use of state budget, state capital and assets and resources by agencies and organizations.

5. Competent state agencies, when conducting examinations, inspections, expenditure control and audits, have the responsibility to detect, stop and handle promptly under their competence or propose competent authorities to handle violations related to thrift practice and waste combat; and clearly identify the causes thereof and propose remedies.

Chapter 2.

PROVISIONS ON THRIFT PRACTICE AND WASTE COMBAT IN A NUMBER OF FIELDS

Section 1. THRIFT PRACTICE AND WASTE COMBAT IN THE ISSUANCE AND EXERCISE OF NORMS, CRITERIA AND ENTITLEMENTS

Article 11. Systems of norms, criteria and entitlements

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Norms, criteria and entitlements which are issued by competent state agencies as prescribed by law and applicable nationwide or within a certain sector, field or locality;

2. Norms, criteria and entitlements which are issued by agencies or organizations under their competence, which are assigned to manage and use the state budget, state capital and assets, labor and working time in the state sector and resources.

3. Norms, criteria and entitlements stated in internal expenditure regulations of agencies or organizations, which are formulated and issued in accordance with law.

Article 12. Principles in issuance of norms, criteria and entitlements

1. Norms, criteria and regulations issued by competent state agencies for general application nationwide or application within a certain sector, field or locality must abide by the following principles:

a) Having scientific and practical grounds;

b) Being suitable to the state budget capacity and the assigned functions and tasks;

c) Their issuance and revision are based on the socio-economic development requirements;

d) Norms, criteria and entitlements applicable in a certain sector, field or locality must conform to those applicable nationwide under regulations, unless otherwise provided by law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Norms, criteria and entitlements stated in internal expenditure regulations promulgated by heads of agencies or organizations must abide by the following principles:

a) Being conformable to the norms, criteria and entitlements which are applicable nationwide and applicable with in the sector, field or locality;

b) Being suitable to the financial capability of the agency or organization and the assigned work and tasks;

c) The internal expenditure regulations must be publicized and discussed widely in agencies or organizations with the participation of the grassroots trade union.

Article 13. Responsibility to issue norms, criteria and entitlements

1. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and heads of other central agencies have the responsibility:

a) To organize the elaboration, review, revision, supplementation of norms, criteria and entitlements to be submitted to competent authorities for issuance, or issue them under competence;

b) To publicize the norms, criteria and entitlements which are applicable nationwide or within the sectors or fields under their management;

c) To examine the elaboration of norms, criteria and entitlements in the internal expenditure regulations promulgated by management agencies or organizations,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) To organize the elaboration, review, revision and supplementation of norms, criteria and entitlements to be submitted to competent authorities for issuance, or issue them under competence;

b) To publicize norms, criteria and entitlements which are applicable in their localities;

c) To examine the elaboration of norms, criteria and entitlements in the internal expenditure regulations which are promulgated by the management agencies or organizations.

2. Heads of agencies or organizations using the state budget, state capital and assets, laborers and working time in the state sector; and heads of agencies or organizations managing, exploiting and using resources shall formulate and publicize norms, criteria, regimes and internal expenditure regulations applicable to their agencies or organizations.

Article 14. Responsibility to exercise the norms, criteria and entitlements

1. Agencies, organizations, households or individuals that are assigned to manage and use state budget, state capital and assets, laborers and working time in the state sector, or to manage, exploit and use resources shall comply with the norms, criteria and regulations issued by competent state agencies and the internal expenditure regulations of agencies or organizations.

Other organizations, households and individuals are encouraged to apply norms, criteria and regulations issued by competent state agencies, and to take the initiative in elaborating the internal expenditure regulations for practice thrift and combat waste in the management, use of capital, assets, supplies, raw materials, fuels, materials and laborers, and working time in their production, business and consumption.

2. In the course of implementation, in case of finding it is necessary to revise or supplement norms, criteria and entitlements, agencies or organizations realizing norms, criteria and entitlements shall promptly revise or supplement them under their competence or report such revision and supplementation to competent agencies for study and consideration to have appropriate revision or supplementation.

Article 15. Responsibility to examine implementation of norms, criteria and entitlements

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Agencies and organizations implementing norms, criteria and entitlements shall be responsible for examining the implementation of norms, criteria and regulations issued by competent state agencies and the internal expenditure regulations at agencies and organizations.

3. In the course of examination, upon detecting acts that violate the regulations on implementation of norms, criteria and entitlements or internal expenditure regulations, cause waste, agencies or organizations shall promptly handle such violations under their competence or propose competent authorities to handle them as prescribed by law.

Article 16. Violations involving the issuance, implementation and examination of norms, criteria and entitlements

1. Violations involving the issuance, implementation and examination of norms, criteria and entitlements include:

a) Issuing norms, criteria and entitlements in contravention of the principles prescribed in Article 12 of this Law;

b) Exceeding the norms, criteria and regulations issued by competent agencies as prescribed by law or failing to achieve the set targets;

c) Failing to organize the examination of implementation of norms, criteria and entitlements; failing to handle or to propose competent state agencies to handle promptly cases of implementation in contravention of norms, criteria and entitlements.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, heads of other central agencies, chairpersons of provincial People’s Committees, and heads of other agencies or organizations, according to their functions and tasks, failing to comply or improperly complying with Articles 12, 13, 14 and 15 of this Law, or violating the provisions at Clause 1 of this Article, shall be disciplined as prescribed by law.

Section 2. THRIFT PRACTICE AND WASTE COMBAT IN THE ELABORATION, APPRAISAL AND APPROVAL OF ESTIMATES OF, AND FINAL SETTLEMENT, MANAGEMENT AND USE OF, STATE BUDGET FUNDS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The elaboration, appraisal, approval and allocation of state budget estimates must comply with the competence, order, content, subjects and time as prescribed by law; and comply with norms, criteria and regulations issued by competent state agencies.

2. The elaboration, appraisal and approval of final settlement of the state budget must ensure accuracy and truthfulness; be based on the norms, criteria and regulations issued by competent state agencies and comply with the law on the state budget.

Article 18. Management of state budget funds

1. The management of state budget funds must be based on the estimates approved by competent authorities, in association with results and schedule of task performance and appropriate with administrative reform requirements.

2. Agencies and organizations managing state budget fund have responsibility:

a) To elaborate programs on thrift practice and waste combat, specify the thrift targets and norms and waste combat requirements to assign to state budget-funded agencies and organizations for implementation, ensuring thrift and efficiency;

b) To stipulate within the scope of their jurisdiction synchronous regimes and policies to ensure thrift practice and waste combat;

c) To examine, inspect and audit the use of state budget funds in accordance with law.

3. Heads of agencies or organizations shall organize the implementation of Clauses 1 and 2 of this Article; regularly assess the results of implementation of the assigned thrift targets and norms and waste combat requirements; handle wrongdoings and violations and waste detected through results of internal audit, and violations stated in the conclusions of the State Audit Agencies and inspection and examination agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. State budget funds must be used for proper purposes and subjects, strictly according to the norms, criteria and entitlements within the allocated estimates, and associated with the performance of tasks of agencies and organizations.

2. State budge-funded agencies, organizations and individuals shall draw up plans and measures and organize the implementation thereof with a view to achieving the assigned thrift targets and norms and waste combat requirements, concurrently ensure the fulfillment of their tasks.

3. Heads of agencies or organizations shall regularly assess the results of implementation of the assigned thrift targets and norms and waste combat requirements, and ensure the use of state budget funds for proper purposes and subjects and in accordance with the set norms, criteria and entitlements.

Article 20. Management and use of funds for national target programs, national programs

1. The funds of national target programs and national programs must be used for proper purposes, approved contents and schedules and in accordance with the issued norms, criteria and entitlements and law.

2. Agencies, organizations and individuals using funds of national target programs or national programs have the responsibility:

a) To determine the thrift targets and norms and waste combat requirements in the management and use of funds for national target programs or national programs;

b) To draw up plans and measures and organize the implementation thereof with a view to achieving the thrift targets and norms and waste combat requirements;

c) To annually conduct examination, internally audit and assessment on the implementation of thrift programs and targets and norms and waste combat requirements; to detect in time cases of waste for handling as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 21. Management and use of funds for performance of scientific and technological tasks

1. The management and use of funds for performance of scientific and technological tasks must ensure proper purposes, avoid overlap with other funding sources and ensure thrift and efficiency.

2. To apply the mechanism of assignment of the funding packages for performance of scientific and technological tasks based on scientific and technological research norms and outputs. The allocated funds shall be settled only when the results of scientific and technological task performance are examined and accepted. For unaccepted results, the allocated funds shall be partially or fully refunded with respect to unfulfilled contents and items in accordance with the law on science and technology and other relevant laws.

Article 22. Management and use of funds for performance of education and training tasks

1. The elaboration of training master plans and plans must be based on socio-economic development demands, the assessment of conditions on physical foundations and the quantity and quality of teachers and lecturers.

2. The elaboration of educational programs and contents must ensure the fundamentality, comprehensiveness, practicality, rationality, stability, consistency and inheritance.

3. Funds for elaboration of educational programs and contents must be used efficiently, for proper purposes, in accordance with law, and in conformity with training master plans and plans.

4. Grant of registration permit for establishment of schools must be based on the training master plans and plans prescribed in Clause 1 of this Article and relevant laws.

Article 23. Management and use of funds for performance of health tasks

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The elaboration of health strategies, master plans, long-term, five-year and annual development plans and projects and facilities must be based on research, survey and assessment of the actual state of physical foundations, equipment and human resources, and on socio­-economic efficiency, and ensure synchronism in system of health establishments nationwide.

3. Investment in construction, procurement of equipment and preventive and curative medicines to serve the operation of health establishments from funds allocated by state budget must strictly comply with the construction and procurement master plans and plans, ensure proper purposes and subjects and strictly follow the construction and procurement processes, conform to demands and practical state of physical foundations and human resources of health establishments.

4. The grant of registration permit for establishment of medical examination and treatment establishments must be based on the development strategies, master plans and plans prescribed in Clause 2 of this Article and relevant laws.

Article 24. Establishment, management and use of funds originating from the state budget

1. The establishment of funds originating from the state budget must fully meet the following requirements and conditions:

a) Having a scheme on fund establishment in which clearly states the legal grounds, necessity, socio-economic significance and characteristic which cannot replaced by forms of budget allocation;

b) Being conformable with the state budget capacity;

c) No overlap in the purpose and guidelines of the fund;

d) Establishment according to the prescribed order, procedures and competence.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Abiding by law on state budget;

b) Strict observance of operation regulations and financial regulations of the fund;

c) Compliance with the purpose and guidelines of the fund;

d) Implementing fully regulations on information and reporting;

e) Publicity as prescribed by law.

3. Funds originating from the state budget must publicize the following contents:

a) The operation regulations and financial mechanism of the fund;

b) The annual financial plan which specifies revenues and expenditures in relation to state budget under regulations of competent authorities;

c) Operation results of the fund;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. For funds originating from the state budget and fund established in accordance with law which operate at variance with their guidelines and purposes or have finished their objectives and tasks, or have operated inefficiently, the persons competent to establish such funds shall dissolve or propose competent authorities to dissolve such funds as prescribed by law.

Article 25. Thrift practice and waste combat applied in a number of cases of state budget spending

1. Cases of state budget spending specified in this Article include:

a) Organization of conferences, seminars or talks;

b) Sending of cadres, civil servants or public employees for domestic and overseas working missions or surveys;

c) Training and retraining of cadres, civil servants and public employees;

d) Use of electricity and water;

e) Use of stationeries, books, newspapers and magazines;

f) Guest reception, festivities; organization of festivals and anniversaries.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Promulgate the management regulation, and assign the thrift targets and norms and waste combat requirements to each section and individual for realization;

b) Manage and use state budget funds strictly according to approved norms, criteria, regimes and estimates, ensuring the fulfillment of assigned tasks;

c) Assign fixed operation funds to users depending on nature, targets in case of eligibility under law in order to ensure efficiency and conformity with work requirements;

d) Conduct annual examinations and internal audits to promptly detect, handle violations.

Article 26. Assignment of financial autonomy and accountability to agencies and organizations

1. To assign payroll and financial autonomy and accountability to agencies and organizations operating with state budget funds when they are eligible under law; to encourage agencies and organizations to assign certain funding packages to direct managers and users.

2. The assignment of financial autonomy and accountability must be based on the functions and tasks of agencies or organizations and assessment on their practical use of state budget funds, ensuring thrift practice and waste combat. The valuation of state assets for assignment to financially autonomous public non-business units that are eligible to apply the mechanism of capital assignment to enterprises must strictly comply with the law on management and use of state assets.

3. Agencies and organizations enjoying financial autonomy and accountability must strictly comply with law and properly perform their assigned functions and tasks and achieve the targets when being assigned fixed operation funds and financial autonomy.

Article 27. Acts of causing waste in the elaboration, appraisal, approval, allocation and assignment of estimates, final settlement, management and use of state budget funds

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Using state budget funds not for proper purposes and proper subjects, not according to the assigned estimates; in excess of the norms, criteria and entitlements; failing to make plans, set out measures and organize the implementation thereof for the achievement of thrift targets and norms and waste combat requirements in agencies or organizations.

3. Settling state budget expenditures in contravention of procedures, contents and subjects, in excess of norms, criteria and entitlements; approving the final settlement late or delaying the final settlement in contravention of law.

4. Managing or using funds originating from state budget and funds established under law for improper purpose, in contravention of funds’ guidelines and operation regulations and financial mechanisms.

5. Formulating or approving master plans and plans on training without basing on the socio­economic development demands and assessing conditions on physical foundations, equipment and the quantity and quality of teachers and lecturers.

6. Developing education programs and contents without ensuring the fundamentality, comprehensiveness, practicality, rationality, stability, consistency and inheritance.

7. Using funds for development of education programs and contents for improper purpose, inconsistent to training master plans and plans, capacity and capability of educational institutions.

8. Formulating or approving health strategies, master plans, plans, projects and facilities without ensuring synchronism, thus leading to the lack of assistant doctors, doctors and the low efficiency in use of medical examination and treatment establishments.

9. Procuring equipment for operations of medical examination and treatment establishments with state budget allocations for improper purposes and overlap with other funding sources, procurement beyond demand leading to non-use or inefficient use.

10. Licensing establishment of schools or medical examination and treatment establishments without conformity with the strategies, master plans and plans on education or health development and other relevant laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 28. Procurement, equipping and repair of vehicles

1. Vehicles must be procured and equipped for proper subjects and serve practically work; not in excess of the norms, criteria and regulations issued by competent state agencies and in compliance with the law on bidding and law on management and use of state assets.

2. The repair and replacement of vehicles must be based on norms, criteria, regimes and regulations on technical standards of competent agencies or organizations.

3. Agencies and organizations assigned to manage and use vehicles take the responsibility:

a) To determine the thrift targets and norms and waste combat requirements in the procurement, repair and replacement of vehicles;

b) To annually make plans for procurement of new vehicles and repair of vehicles or transfer thereof from places in surplus to places in shortage for achievement of assigned thrift targets and norms, ensuring the fulfillment of tasks.

Article 29. Management and use of vehicles

1. Vehicles of agencies and organizations must be used for proper purposes and subjects and not in excess of norms, criteria and regulations issued by competent state agencies.

2. Agencies, organizations and individuals assigned to manage and use vehicles take the responsibility:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) To apply measures for thrift practice and waste combat in preservation of vehicles and fuel use in accordance with consumption norms for the achievement of assigned thrift targets and norms.

3. Unusable vehicles must be liquidated and the proceeds therefrom must be paid into the state budget promptly as prescribed by law.

4. The Government shall prescribe, and organize the implementation of regulations on management and use of vehicles by the following modes:

a) Equipping vehicles based on working titles, positions, areas and professions;

b) Hiring vehicles of service enterprises to serve work;

c) Assignment of the funding packages to persons eligible to use vehicles according to the prescribed criteria and regime.

Article 30. Procurement, equipping, management and use of working facilities and equipment

1. The procurement, equipping, management and use of working facilities and equipment must be conducted for proper purposes and subjects, not in excess of norms, criteria and regulations issued by competent state agencies; practically and efficiently serve work, satisfy the technology renewal requirements and comply with the law on bidding and law on management and use of state assets.

2. Agencies and organizations managing and using working facilities and equipment take the responsibility:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) To promulgate internal regulations on use of working facilities and equipment; to assign thrift targets and norms and waste combat requirements to each section and user for observance;

c) To handle under their competence or propose competent agencies or organizations to dispose of working facilities and equipment which are no longer needed, used inefficiently or unusable, by way of transfer, recovery, liquidation or sale as prescribed by law.

Article 31. Procurement, equipping, management and use of information and communications equipment

1. The procurement and equipping of information and communications equipment at working offices must comply with work requirements and not exceed the norms, criteria and regulations issued by competent state agencies. Information and communications equipment at working offices must be used only for working purposes.

2. The equipping and use of information and communications equipment for individuals or at the private houses of officials and civil servants must comply with the norms, criteria and regulations issued by competent state agencies and the approved estimates; this funding shall be allocated a package to users.

3. Agencies and organizations assigned to manage and use information and communications equipment take the responsibility:

a) To promulgate, and organize the implementation of, internal regulations on the use of information and communications equipment; to assign thrift targets and norms and waste combat requirements to each section and user for observance;

b) To review all information and communications equipment under their management, recover equipment provided for improper subjects and make plans for provision and transfer of information and communications equipment in conformity with work requirements, ensuring thrift practice and efficiency.

Article 32. Acts of causing waste in procurement, equipping, management and use of vehicles, working facilities and equipment and information and communications equipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Arranging the use of vehicles, working facilities and equipment and information and communications equipment for improper purposes or in excess of the norms, criteria and regulations issued by competent state agencies.

3. Using vehicles, working facilities and equipment or information and communications equipment not for working purposes or using for production, trading, service, lease, joint venture or cooperation purposes without decision from competent authorities.

4. Failing to handle under competence or to propose competent state agencies to promptly dispose of vehicles, working facilities and equipment or information and communications equipment which are no longer needed or are used inefficiently.

5. Showing irresponsibility in the preservation of vehicles, working facilities and equipment or information and communications equipment, causing damage or loss.

6. Failing to set out measures for the achievement of thrift targets and norms and waste combat requirements in agencies or organizations.

Section 4. THRIFT PRACTICE AND WASTE COMBAT IN CONSTRUCTION INVESTMENT; MANAGEMENT AND USE OF WORKING OFFICES, PUBLIC-DUTY HOUSES AND PUBLIC-WELFARE FACILITIES

Article 33. Elaboration, appraisal and approval of master plans and plans on, and lists of investment projects

1. The elaboration, appraisal and approval of master plans and plans on socio-economic development; master plans and plans on sectoral, regional, field and product development; master plans and plans on land use, and construction master plans must conform to the orientations and strategies on socio-economic development and capability of the economy.

2. The elaboration, appraisal and approval of lists of investment projects must conform to the master plans and plans on socio-economic development; master plans and plans on sectoral, regional, field and product development; master plans and plans on land use and construction master plans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The elaboration and appraisal of investment projects must conform to socio-economic development master plans and plans; sectoral and regional development master plans and plans; land use master plans and plans; construction master plans; and investment project master plans, plans and lists in accordance with the construction norms and standards.

2. The approval of investment projects must conform to the ability to arrange capital sources; ensure the balance between supplies and raw materials sources and production capacity and consumption markets; achieve socio­-economic efficiency and environmental protection.

3. Investment in projects may be decided only after the investment capital sources are clearly proved and ensured enough capital for implementation of the projects as scheduled.

Article 35. Construction survey and design

1. Construction survey and design must strictly comply with the survey and design process and regulations promulgated by competent state agencies.

2. The appraisal and approval of construction designs must strictly comply with norms and standards on construction promulgated by competent state agencies.

Article 36. Elaboration, appraisal and approval of total estimates and construction estimates

1. The elaboration, appraisal and approval of total estimates or construction estimates must be based on the construction norms, unit prices and standards promulgated by competent state agencies and must conform to the approved construction designs.

2. The adjustment of total estimates or construction estimates must be based on the practical implementation, clarified subjective and objective causes and liabilities related to the adjustment, and must comply with the process, procedures and jurisdiction prescribed by the laws on investment, construction, bidding and relevant laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Investors shall publicize invitation for bids in the mass media and organize bidding in accordance with law on bidding in order to select contractors and supervision consultancy organizations.

2. The selected contractors or supervision consultancy organizations must be fully qualified and capable for implementation or supervision of the implementation of investment projects. They shall make plans for practice thrift and combat waste.

Article 38. Implementation of investment projects and works construction

1. Investment projects may be implemented and works may be constructed only after they have been approved by competent state agencies. Investment projects or works not included in master plans or plans, fail to satisfy the prescribed conditions or comply with the investment process and procedures must be terminated or cancelled.

2. Ground clearance for implementation of construction investment projects must ensure the project implementation schedule. The compensation, support and resettlement upon State recover land for implementation of construction investment projects must ensure democracy, objectivity, publicity, transparency, timeliness and lawfulness.

3. Construction of works must strictly comply with designs, construction standards and norms and approved schedules. Investors and project owners must examine and request contractors to keep to the construction schedule, to construct works according to designs, and to use raw materials and materials that meet quality standards and technical requirements, ensuring work quality and construction progress.

4. Supervision consultancy organizations for construction of works shall fulfill their committed obligations toward investors and project owners; detect and promptly stop negative acts, wasteful acts during the construction process.

5. Investors and project owners shall:

a) Specify the thrift targets and norms and waste combat requirements to assign to contractors for observance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 39. Management of construction investment capital

1. The management of construction investment capital must abide by the following principles:

a) Complying the law on management of investment capital and in scope of the approved lists of investment projects and investment support projects;

b) Complying with the norms, standards, criteria, unit prices, process and procedures as prescribed by the laws on investment, construction and bidding;

c) Conforming to the ability to arrange capital sources, ensuring the construction schedule within the limits of total estimates of works;

d) Ensuring socio-economic efficiency and conformity with the investment targets and requirements.

2. Agencies and organizations managing construction investment capital shall:

a) Determine the thrift targets and norms and waste combat requirements in management of construction investment capital, which will be assigned to capital-funded agencies and organizations for implementation, ensuring thrift and efficiency;

b) Ensure concentrated investment, for proper objectives and efficiency, timely and thrift capital allocation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 40. Use of construction investment capital

1. The use of construction investment capital must comply with the criteria, standards, norms, unit prices, process and procedures prescribed by the laws on investment, construction and bidding.

For projects partially supported with state budget, investors must prove and pledge to ensure adequate counterpart capital sources before the projects are approved.

2. Investors and project owners using construction investment capital take the responsibility to set up plans and measures in order to organize implementation of assigned thrift targets and norms and waste combat requirements, ensuring completion of the works or investment projects on schedule; to organize activities of people’s inspection, internal audit and annual assessment in order to detect promptly violations related to thrift practice and waste combat and handle them as prescribed by law.

Article 41. Organization of groundbreaking, construction commencement and construction completion ceremonies

1. State budget funds may be used for organization of groundbreaking, construction commencement and construction completion ceremonies only for the following works:

a) National important works;

b) Local works which have great value and important economic, political, cultural and social significance.

2. The Prime Minister shall decide on the organization of groundbreaking, construction commencement and construction completion ceremonies for works specified at Point a, Clause 1 of this Article, and prescribe organization of groundbreaking, construction commencement and construction completion ceremonies for works specified at Point b, Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Agencies and organizations assigned to manage and use working offices, other assets attached to land areas of working offices or non-business operation facilities must manage and use them for proper purposes and in accordance with law, ensuring thrift and efficiency.

The construction of new ones, upgrading, renovation, repair or lease of working offices and non-business operation facilities of state budget- funded agencies or organizations must conform to the norms, criteria and regulations issued by competent state agencies.

2. Working offices which are used for improper purposes or unused must be recovered and handled as prescribed by law on management and use of state assets and law on the state budget.

Article 43. Management and use of public- duty houses

1. Public-duty houses shall be allocated for cadres and civil servants to live in the period of performing their duties, according to proper subjects and the norms, criteria and regulations issued by competent state agencies. Public-duty houses allocated to improper subjects, used for wrong purposes, unused or at the expiration of contracts must be recovered.

2. Agencies managing public-duty houses shall formulate and promulgate regulations on management of public-duty houses, sign contracts with users, periodically examine the performance of the contracts, and examine and recover the houses upon expiration of the contracts.

3. Persons assigned to use public-duty houses must comply with regulations on management of public-duty houses, use them for proper purposes, preserve houses and other assets according to hand-over dossiers; may neither renovate, repair or alter the structures and utility of public-duty houses at their own will; neither transfer nor sublease such houses in any form; and must return them to the managing agencies when they are no longer eligible or no longer have the demand to rent these houses.

Article 44. Management and use of public-welfare facilities

1. Public-welfare facilities must be managed and used for proper purposes. Public-welfare facilities which are not put into use or used inefficiently shall be recovered and assigned to other agencies or organizations for management and use.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) To draft and promulgate regulations on management of the facilities; to set out plans on thrift and efficient preservation, exploitation, embellishment and use;

b) To determine the thrift targets and norms and waste combat requirements in the management and use of public-welfare facilities;

c) To supervise, examine and manage use of public-welfare facilities.

Article 45. Acts of causing waste during construction investment, management and use of working offices, public-duty houses and public-welfare facilities

1. Approving investment projects outside the approved master plans and plans; lack of scientific grounds or improper with the norms and standards; or in excess of norms and unit prices as prescribed by law.

2. Failing to follow the topographical and geological survey process and regulations promulgated by competent state agencies; reporting inaccurate, untruthful and subjective survey data. Failing to observe the process, norms, criteria and standards, which are promulgated by competent state agencies, upon design, appraisal and approval of construction designs of works.

3. The ground clearance or project implementation is performed later than the approved schedules due to subjective causes; the projects are performed or the construction is started before they are approved by competent state agencies.

4. Allocating capital in a scattered manner and later than the planned schedule; failing to organize final settlement or organizing late final settlement for construction works or projects.

5. Using investment capital at variance with set criteria and standards, or in excess of the norms and unit prices as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Using working offices or public-duty houses for improper purposes or improper subjects, or in excess of the norms, criteria and entitlements issued by competent state agencies.

8. Failing to handle under competence or to propose competent state agencies to handle promptly state-invested works which are unusable, are no longer needed or are used with a low efficiency, failing to achieve the set targets.

9. Using state budget funds for organization of groundbreaking, construction commencement or work completion ceremonies for works other than those specified in Clause 1, Article 41 of this Law.

10. Failing to set out measures and organize the implementation of the thrift targets and norms and waste combat requirements in construction investment, management and use of working offices, public-duty houses and public-welfare facilities.

Section 5. THRIFT PRACTICE AND WASTE COMBAT IN MANAGEMENT, EXPLOITATION AND USE OF RESOURCES

Article 46. Thrift practice and waste combat principles in management, exploitation and use of resources

1. Conforming to the master plans and plans on resource exploitation and protection already approved by competent authority.

2. Assessing impacts, socio-economic efficiency and national requirements of sustainable development in association with environmental protection.

3. Applying scientific and technological advances to exploitation and processing of resources; ensuring the rational, efficient and thrifty management, exploitation and use and for proper purposes. Only licensing resource exploitation and processing activities that meet the requirement of application of scientific and technological advances.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 47. Land management and use

1. The land management and use by agencies, organizations, households and individuals must:

a) Comply with the master plans and plans on land use;

b) Comply with the land use purposes;

c) Ensure thrift, efficiency, environmental protection and not harm the legitimate interests of related land users.

2. Agencies and organizations assigned to manage and use land take the responsibility:

a) To manage and use land according to the certificates of land use rights and ownership of houses and other land-attached assets, decisions on land allocation and land lease contracts, and other provisions of the land law;

b) To determine the thrift targets and norms and waste combat requirements in land management and use, and to set out plans and measures for implementation of the thrift targets and norms and waste combat requirements in land management and use; to implement the provisions on land management and use in the Land Law and relevant laws;

c) To conduct examinations and inspections on land management and use; to detect and handle under competence or propose competent authorities to handle acts of using land for wrong purposes and causing land waste.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The management, exploitation and use of water resources by agencies, organizations, households and individuals must:

a) Comply with master plans and plans on use of water resources;

b) Comply with proper purposes, and ensure thrift and efficiency, environmental protection and sustainable development;

c) Neither obstruct nor damage the lawful exploitation and use of water resources by other organizations and individuals.

2. Agencies and organizations assigned to manage, exploit and use water resources take the responsibility:

a) To determine the thrift targets and norms and waste combat requirements in management, exploitation and use of water resources;

b) To make plans and measures for implementation of the thrift targets and norms and waste combat requirements in management, exploitation and use of water resources;

c) To protect water resources which are in use;

d) To comply with the provisions on management, exploitation and use of water resources in the Law on Water Resources and other relevant laws;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 49. Management, exploitation and use of minerals

1. The management, exploitation and use of minerals by agencies, organizations, households and individuals must ensure:

a) Conformity with strategies and master plans on mineral exploitation;

b) Socio-economic efficiency, environmental protection and sustainable development;

c) Compliance with mineral exploitation licenses granted by competent state management agencies;

d) Full exploitation of minerals and the efficient use of useful by-products from mineral exploitation activities.

2. Agencies, organizations and individuals assigned to manage, exploit and use minerals take the responsibility:

a) To determine the thrift targets and norms and waste combat requirements in the management, exploitation and use of minerals;

b) To set up plans and measures for implementation of the thrift targets and norms and waste combat requirements in management, exploitation and use of minerals;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) To comply with law on management, exploitation and use of minerals and other relevant laws;

e) To organize examination and inspection over exploitation and use of minerals; to detect and promptly handle under competence or to propose competent authorities to handle acts of polluting or destroying the environment, or causing loss or waste of minerals.

Article 50. Management, exploitation and use of forest resources

1. The management, exploitation and use of forest resources by agencies, organizations, households and individuals must ensure:

a) Conformity with strategies on forestry development; complying with master plans and plans on forest protection and development;

b) Forest protection and forest fire fighting and sustainable development of forest resources;

c) Combination between forest protection and development and rational exploitation to efficiently bring into play forest resources;

d) Harmony between the interests of the State and the interests of forest owners, between the economic interests of forests and the interests of forest protection, environmental protection and resource conservation.

2. Agencies, organizations, households and individuals assigned to manage, exploit and use forest resources take the responsibility:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) To make plans and measures for implementation of the thrift targets and norms and waste combat requirements in management, exploitation and use of forest resources;

c) To use forest resources for proper purposes, according to the boundaries determined in the decisions on forest assignment or lease and in accordance with regulations on forest management;

d) To organize examination and inspection over exploitation and use of forest resources; to detect and promptly handle under competence or propose competent authorities to handle acts of polluting, destroying, causing loss or waste of forest resources.

Article 51. Management, exploitation and use of other resources

1. Other resources not yet prescribed in Articles 47, 48, 49 and 50 of this Law must be managed, exploited and used thriftily and efficiently.

2. Agencies, organizations, households and individuals assigned to exploit and use resources shall make plans and measures for thrifty and efficient exploitation and use.

Article 52. Use of recycled resources and recycle energy sources

1. The use of recycled resources and recycle energy sources is determined as a mode of efficient thrift practice and waste combat. Investment projects on resource recycling and use of recycled resources and recycle energy sources are entitled to enjoy investment incentives as prescribed by law on investment.

2. Investors contributing capital in forms of patents, technical know-hows, technological processes and technical services related to the use of recycled resources or recycle energy sources are entitled to financial assistance as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 53. Wasteful acts in management, exploitation and use of resources

1. Managing, exploiting and using resources at variance with master plans, plans and processes approved by competent state agencies.

2. Causing pollution, resource destruction; failing to apply solutions and measures to protect the environment.

3. Assigning land, leasing land, recovering land, permitting change of land use purpose at variance with the approved master plans and plans on land use; using land for improper purposes and without efficiency; being late in putting the land into use as prescribed in decisions on land allocation or contracts of land lease; failing to return land in prescribed time according to decisions on land recovery issued by competent state agencies; leaving land uncultivated, failing to fully tap the allocated areas.

4. Failing to elaborate measures for implementation of the thrift targets and norms and waste combat requirements in management, exploitation and use of resources.

5. Failing to sort and recycle wastes as prescribed by law; causing difficulties or obstacles to agencies, organizations or individuals in scientific and technological research and application or in implementation of projects on using the recycled resources.

6. Licensing the exploitation and processing of resources which fail to satisfy the requirements on application of scientific and technological advances.

Section 6. THRIFT PRACTICE AND WASTE COMBAT IN APPARATUS ORGANIZATION, MANAGEMENT AND USE OF LABORERS AND WORKING TIME IN THE STATE SECTOR

Article 54. Thrift practice and waste combat principles in management and use of laborers and working time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Competent agencies, when considering and approving payrolls or deciding on use of labor resources and working time, shall base on task requirements, working positions and payroll norms, ensuring the thrift practice and waste combat requirements.

3. The management and use of laborers and working time must be based on the application of technologies, modernization, and administrative reform requirements.

4. The apparatus organization of agencies and organizations must be based on the review of working positions, functions, tasks, powers, organizational structures and existing payroll quotas in order to avoid overlap, inadequacy, duplication in functions and tasks.

Article 55. Management and use of laborers and working time in state agencies

1. The recruitment of civil servants in agencies and organizations must be based on task requirements, working positions and within the scope of payroll decided by competent state agencies; ensure publicity, transparency, fairness and objectivity and comply with the law on cadres and civil servants.

2. Training human resource, arrangement and employment of cadres and civil servants must be based on plans on human resource development, requirements of working position, training qualifications, professional competence and ranks of cadres and civil servants. Rank promotion, rank shift and appointment of cadres and civil servants must comply with the law on cadres and civil servants.

3. The use of laborers and working time must be based on the rational, scientific and efficient organization of work in association with administrative reform.

4. Agencies, organizations and heads of agencies or organizations must elaborate plans on training, retraining and evaluation of cadres and civil servants in accordance with law on cadres and civil servants; elaborate appropriate plans on use of working time and handling of work; and elaborate regulations on labor discipline in accordance with law on labor and the law on cadres and civil servants.

Article 56. Management and use of laborers and working time in public non-business units

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Training and retraining for laborers in public non-business units must be based on managerial position criteria, professional titles and requirements on updating professional knowledge and skill.

3. Public non-business units must organize work in a rational and scientific manner, associated with requirement on raising non-business service quality and operation efficiency.

4. Public non-business units must make plans on training, retraining, evaluation and classification of public employees in accordance with the law on public employees; elaborate appropriate plans on use of working time and handling of work; and elaborate regulations on labor discipline in accordance with the law on labor and law on public employees.

Article 57. Management and use of laborers and working time in other agencies and organizations

Other agencies and organizations shall base on their practical use of laborers and working time to apply the provisions of Articles 54, 55 and 56 of this Law and the labor law.

Article 58. Acts of causing waste in management and use of laborers, working time in the state sector

1. Recruiting civil servants in excess of payroll quotas stated in decisions of competent agencies; recruiting improper persons, in contravention of regulations, or ultra vires.

2. Recruiting public employees into payrolls or signing definite-term or indefinite-term labor contracts for jobs eligible for signing seasonal labor contract or labor contract for a specific work of under 12 months or vice versa.

3. Recruiting public employees without basing on work requirements, working positions, professional title criteria and wage funds of public non-business units.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Training and retraining at variance with plans, without basing on requirements on updating professional knowledge and skills and capabilities of cadres, civil servants, public employees and laborers.

6. Using working time to do personal affairs, using working time inefficiently.

7. Assigning payrolls higher than practical demands, not conforming to scientific advances and occupational skills of workers.

Section 7. THRIFT PRACTICE AND WASTE COMBAT IN MANAGEMENT AND USE OF STATE CAPITAL AND ASSETS AT ENTERPRISES

Article 59. Management and use of state capital at enterprises

1. The management and use of state capital at enterprises must be based on capital use efficiency, diversify capital sources, have rational and thrifty capital structure; and comply with purposes and regimes as prescribed by law and the enterprises’ charters.

2. The authorized representatives of state capital at enterprises shall monitor and supervise situations of operation and business of enterprises in relation to the efficiency of contributed capital, detect promptly violations, inefficient use of capital, risks of capital loss, and promptly report them to the owners.

Article 60. Management and use of land and state assets at enterprises

1. The management and use of state assets at enterprises must be based on increase of productivity, quality, and efficiency in asset use. The management and use of land must comply with purposes stated in decisions on land allocation, land lease contracts, or certificates of land use rights and ownership of houses and other land-attached assets which are granted by competent state agencies in conformity with master plans approved by competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) To formulate regulations on management and efficient use of land and state assets at the enterprise;

b) To annually organize the examinations, internal audits to assess the thrift practice and waste combat in enterprises; promptly detect violations for handling as prescribed by law.

Article 61. Thrift practice and waste combat at state-owned enterprises

1. In addition to the provisions of Articles 59 and 60 of this Law, state-owned enterprises must comply with the following provisions:

a) Applying regulations on financial management and financial supervision as prescribed by law;

b) Identifying and developing synchronous solutions for implementation of thrift targets and norms and waste combat requirements in management and use of capital, funds and assets at the enterprises;

c) Examining and detecting promptly wasteful acts arising at the enterprises;

d) Offering incentives to agencies, organizations and individuals that have detected occurrence of waste at the enterprises, rewarding persons who make achievements in thrift practice and waste combat.

2. Heads of state-owned enterprises take the responsibility:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) To set out measures and solutions to implement the thrift and cost reduction targets and norms, and publicize them to laborers in the enterprises;

c) To organize the implementation of registered thrift targets and norms, annually report on the implementation results to the owners and relevant management agencies;

d) To organize examinations and internal audits; to examine, review and make financial supervision reports for timely detection of violations in management and use of capital and funds of the enterprises.

Article 62. Wasteful acts in management and use of state capital at enterprises

1. Wasteful acts in management and use of state capital at enterprises include:

a) Managing and using state capital inefficiently, causing loss;

b) Managing and using state assets for improper purposes;

c) Establishing, managing or using funds for improper purposes and entitlements as promulgated by competent state agencies;

d) Failing to elaborate measures for implementation of thrift targets and norms and waste combat requirements in management and use of state capital and assets at enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) They shall give explanations at the requests of owners;

b) They shall be disciplined or examined for penal liability as prescribed by law, depending on seriousness of violations.

3. Heads of state-owned enterprises who fail to implement or implement in contravention with the provisions of Article 61 of this Law and commit violations prescribed in Clause 1 of this Article, thus causing waste, shall be handled as follows:

a) They shall give explanations at the requests of owners, inspection agencies, State Audit Agencies, supervision agencies and specialized state management agencies;

b) They shall pay compensation partly or entirely for damage as prescribed by law;

c) They shall be disciplined or examined for penal liability as prescribed by law, depending on seriousness of violations.

Section 8. THRIFT PRACTICE AND WASTE COMBAT IN PEOPLE’S PRODUCTION, BUSINESS AND CONSUMPTION ACTIVITIES

Article 63. Thrift practice and waste combat principles in people’s production, business and consumption activities

1. Ensuring the rights and interests of State, the lawful rights and interests of organizations and individuals in production, business and consumption activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Preserving the fine customs and practices, building cultured, civilized and healthy lifestyles; avoiding waste which affects the lawful rights and interests of community.

Article 64. Thrift practice and waste combat in people’s construction investment, production, business and consumption activities

1. Investment projects for production and business development must strictly comply with master plans and plans on land use, construction master plans, master plans on cultural relic conservation and embellishment, specialized master plans and regulations on protection of environmental landscape promulgated by competent state agencies.

2. Use of capital, laborers, natural resources and other resources in construction investment, production and business must be based on thrift and efficiency.

3. State shall encourage practice thrift and combat waste by organizations and individuals in production, business and consumption in order to save capital for investment in production, business and other investment forms not banned by law.

Article 65. Thrift practice and waste combat in organization of festivals and other activities with use of resources contributed by communities

1. Organization of festivals and other activities with use of resources contributed by communities must ensure thrift, proper purposes, efficiency, publicity, transparency, preservation of fine customs and practices, creation of cultured, civilized and healthy lifestyles and avoid waste.

2. Organizations and individuals that fail to comply or improperly comply with the provisions of Clause 1 of this Article, thus causing waste, must give explanations before their communities, Vietnam Fatherland Front and its member organizations, mass media agencies and specialized management agencies in localities where the activities involving such organization take place.

3. The Prime Minister shall specify the application of civilized lifestyle in weddings, funerals and festivals, ensuring thrift practice and waste combat in people’s production, business and consumption activities; and stipulate policies to encourage the entire people’s practice thrift and combat waste in weddings and funerals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The People’s Councils and People’s Committees at all levels shall, based on regulations of the Prime Minister and their competence, decide scales of festivals and other cultural activities in their localities; adopt policies to encourage thrift practice and waste combat in weddings and funerals; take responsibility to organize implementation of the thrift practice and waste combat movements in local people; specify forms of commending and rewarding organizations, households and individuals that properly observe law on thrift practice and waste combat.

2. The Ministry of Culture, Sports and Tourism shall elaborate cultured family criteria, in association with the encouragement and mobilization of people’s practice thrift and combat waste, contributing to building of a civilized and healthy society.

3. Agencies and organizations shall include the thrift practice and waste combat contents into their charters, regulations or rules; request their cadres, civil servants, public employees or members to exemplarily implement legislations on thrift practice and waste combat. They shall consider and assess their cadres, civil servants, public employees or members based on results of thrift practice and waste combat.

4. Mass media agencies shall promptly propagate, and encourage as well as commend good people and good deeds in thrift practice and waste combat, while condemning and criticizing acts of causing waste.

Chapter 3.

RESPONSIBILITIES OF AGENCIES AND ORGANIZATIONS IN THRIFT PRACTICE AND WASTE COMBAT

Article 67. Responsibilities of the Government

1. To submit to the National Assembly or the National Assembly Standing Committee for promulgation or to promulgate under its competence legal normative documents, policies and specific measures for thrift practice and waste combat in conformity with the management requirements and the national socio-economic development in each period.

2. To elaborate, promulgate, and organize implementation of the annual and long-term master programs on thrift practice and waste combat; to determine and direct the national thrift targets and norms and waste combat requirements in association with socio-­economic development plans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. To stipulate the regime of reporting on thrift practice and waste combat; to annually make review reports on thrift practice and waste combat results of a year to the National Assembly at the session convened at the beginning of subsequent year.

5. To organize the work of inspection and examination over thrift practice and waste combat; to promptly, strictly and publicly handle violations of law on thrift practice and waste combat as prescribed by law.

6. To intensify coordination with the Vietnam Fatherland Front Central Committee in supervising the thrift practice and waste combat and direct the mass media agencies to push up the propagation and mobilization of the entire people for thrift practice and waste combat.

Article 68. Responsibilities of the Ministry of Finance

1. To assist the Government in uniformly carrying out and guiding provisions of this Law; to sum up and submit to the Government for approval of the annual and long-term master programs on thrift practice and waste combat; to organize and inspect the implementation of the thrift practice and waste combat programs and periodically review and report the implementation results of programs on thrift practice and waste combat.

2. To promulgate or submit to competent authorities for promulgation of legal documents detailing and guiding implementation of this Law.

3. To guide and assign specific thrift norms for every management field in association with elaboration of the annual budget plans; organize the implementation thereof, and take responsibility for results of thrift practice and waste combat in the sectors and fields under its management.

4. To sum up and report on general thrift practice and waste combat results nationwide to the Government.

5. To inspect, examine and handle violations in observance and implementation of law on thrift practice and waste combat within the sectors and fields under its management; to organize implementation of the State Treasury’s expenditure control activities according to regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To promulgate or propose competent authorities to promulgate mechanisms, policies and measures for thrift practice and waste combat within the sectors and fields under their management under their competence in association with the determination of thrift targets and norms and organize implementation according to the schedule and with ensured quality.

2. To review the systems of techno-economic norms, criteria and entitlements under their management; to revise, supplement and issue or propose competent authorities to issue them promptly in line with the practical situation and scientific and technological advances, ensuring thrift and waste combat.

3. To develop and implement the annual and long-term thrift practice and waste combat programs, clearly identifying the targets, norms and criteria to assess thrift for their sectors and fields and for agencies and organizations under their management, and send them to the Ministry of Finance for sum-up.

4. To organize implementation of the thrift practice and waste combat and take responsibility for the results thereof in the sectors and fields under their management. To sum up results of thrift practice and waste combat and the handling of wasteful acts in the sectors and fields under their management, and send them to the Ministry of Finance for preparing reports to the Government.

5. To inspect, examine and handle violations as well as publicize the handling of violations related to thrift practice and waste combat within the sectors and fields and agencies and organizations under their management.

Article 70. Responsibilities of People’s Councils at all levels

1. To promulgate within scope of their functions, tasks and powers regulations on application of measures for thrift practice and waste combat in their localities.

2. To decide on guidelines and solutions for thrift practice and waste combat in association with implementation of thrift practice and waste combat programs and the assigned thrift targets and norms in line with the local socio-economic development situation and specific conditions.

3. To supervise the application of thrift practice and waste combat measures in localities; to supervise the publicity of the fields and activities specified in Article 5 of this Law and results of inspection and examination over implementation of regulations on thrift practice and waste combat in localities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To elaborate and implement the annual and long-term thrift practice and waste combat programs, clearly determining the targets, norms, measures and criteria for assessment of annual thrift practice and waste combat.

2. To organize the application of thrift practice and waste combat measures within their localities; to sum up and report on the results of thrift practice and waste combat to the People’s Councils at the same level and superior finance agencies, and the handling of wasteful acts in localities.

3. To inspect, examine and strictly and promptly handle under their competence violations of the law on thrift practice and waste combat and publicize the handling results in localities.

4. To publicize the fields and activities specified in Article 5 of this Law under their competence and decentralization in localities; to ensure the right to supervise the thrift practice and waste combat of citizens and relevant agencies and organizations.

Article 72. Responsibilities of the Vietnam Fatherland Front and its member organizations

1. To supervise the thrift practice and waste combat at state agencies and organizations; to supervise the handling of wasteful acts in accordance with current law.

2. To propagate, mobilize and guide people in thrift practice and waste combat during production, business and consumption.

3. The Vietnam Fatherland Front Committees of communes, wards or townships shall guide the people’s inspection boards in communes, wards or townships; the investment supervision boards formed by the communities; trade union committees of state agencies, organizations or state-owned enterprises shall direct the people’s inspection boards in state agencies, organizations or state-owned enterprises to organize activities of supervising the thrift practice and waste combat.

4. Annually, the Vietnam Fatherland Front Committees shall coordinate with ministries, ministerial-level agencies, government- attached agencies and People’s Committees at all levels in elaborating and implementing action programs for supervision of and social criticism on the thrift practice and waste combat.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Agencies with inspection functions shall carry out, organize and direct the inspection of thrift practice and waste combat in the following principles:

a) The inspection of thrift practice and waste combat shall be conducted on basis of law and the norms, criteria and regulations issued by competent state agencies;

b) The inspection of thrift practice and waste combat may not obstruct the normal activities of the inspected agencies and organizations;

c) The inspection of thrift practice and waste combat shall be carried out under programs or plans and unexpectedly in association with inspection activities in each field, ensuring objectivity and honesty;

d) Thrift practice and waste combat inspection activities must strictly comply with this Law and other relevant laws.

2. Methods of thrift practice and waste combat inspection

a) The inspection of thrift practice and waste combat must be associated with the performance of inspection functions and tasks of agencies and organizations and strictly follow the inspection order and procedures as prescribed by law on inspection. Agencies assigned to conduct specialized inspection must include the thrift practice and waste combat inspection in contents of inspections in fields under their specialized management;

b) Conducting specialized inspections of thrift practice and waste combat.

3. Conclusions of thrift practice and waste combat inspection must be publicized as prescribed by law. In addition to the publicity provisions of the Inspection Law, the inspectorates shall base on the forms of publicity specified in Clause 3, Article 5 of this Law to decide on forms of publicizing inspection results.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 74. Responsibilities of the State Audit Agency

1. Within the scope of its tasks and powers, the State Audit Agency shall perform audit to prevent, detect and handle violations of the law on thrift practice and waste combat.

2. To publicize audit results involving thrift practice and waste combat, except for cases of state secrets as prescribed by law.

3. In case of detecting violations of law on thrift practice and waste combat, State Audit Agency shall promptly propose and transfer dossiers to competent state agencies for handling.

Article 75. Responsibilities of investigation agencies, People’s Procuracies and People’s Courts

1. Upon receipt of denunciations or reports of individuals, agencies or organizations, or proposals of state agencies to institute criminal cases against wasteful cases with criminal signs, the investigation agencies or People’s Procuracies must accept such cases for settlement according to the order set by the criminal procedure law. The results of settlement of such proposals must be notified in writing to the proposing agencies; in case of non-institution of criminal cases, they must clearly state the reasons thereof.

2. Within the scope of their functions, tasks and powers, the investigation agencies, People’s Procuracies and People’s Courts shall assume the prime responsibility for, and coordinate with competent agencies in promptly and strictly handling violations of law on thrift practice and waste combat.

Chapter 4.

COMPLAINTS, DENUNCIATIONS, COMMENDATION AND HANDLING OF VIOLATIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Citizens, agencies, organizations, cadres or civil servants have the right to lodge complaints about, citizens have the right to denounce, violations of law on thrift practice and waste combat, and to be protected as prescribed by law on denunciations.

2. Agencies, organizations and individuals, under their jurisdiction, shall settle complaints and denunciations about violations of law on thrift practice and waste combat as prescribed by law on complaints and law on denunciations.

3. Those who cover up violators, obstruct, or show irresponsibility in, the handling of complaints, denunciations and violators involving law on thrift practice and waste combat, those who intimidate, retaliate or take revenge on complainants or denouncers shall be disciplined, administratively sanctioned or examined for penal liability, depending on the nature and seriousness of their violations.

Article 77. Commendation

1. Agencies, organizations or individuals that record the following achievements will be commended:

a) Fulfilling or fulfilling in excess of the assigned thrift targets and norms and waste combat requirements;

b) Having solutions or innovations in thrift practice and waste combat, which give specific results;

c) Detecting or reporting detection information on waste, stopping waste promptly.

2. Funding sources for commendation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Source of fund saved from the application of solutions and innovations;

c) Source of fund earned from the prevention of waste which is detected and redressed promptly;

d) Source of fund allocated to agencies or organizations for self-control.

3. The Government shall provide for the calculation, determination and use of funding sources for commendation stated in Clause 2 of this Article.

Article 78. Handling of violations and compensation for damage

1. Agencies, organizations or individuals that commit violations specified in Articles 27, 32, 45, 53 and 58 of this Law; or fail to implement or improperly implement this Law, thus letting waste occur, shall be handled as follows:

a) Taking responsibility to give explanations at the request of their direct managing agencies, organizations or persons, superior agencies, inspection, examination, audit and supervision agencies and specialized state management agencies;

b) Paying compensation partly or entirely for damages as prescribed by law;

c) Being disciplined, administratively sanctioned or examined for penal liability as prescribed by law, depending on seriousness of their violations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Taking responsibility to give explanations at the request of superior agencies, organizations or individuals, inspection, examination, audit and supervision agencies and specialized state management agencies;

b) Being disciplined or examined for penal liability as prescribed by law, depending on seriousness of such violations.

3. Heads of agencies or organizations of immediate higher level shall take joint responsibility for letting waste occur in their subordinate agencies or organizations or in agencies or organizations which are managed by their deputies and shall be handled as follows:

a) Taking responsibility to give explanations at the request of superior agencies, organizations or individuals, inspection, examination, audit and supervision agencies and specialized state management agencies;

b) Being disciplined or examined for penal liability as prescribed by law, depending on seriousness of such violations.

4. Heads of agencies or organizations who have applied necessary measures to prevent and remedy wasteful acts; have strictly handled such acts and promptly reported wasteful acts to competent agencies or organization will be considered for reduction of legal liability specified in Clauses 2 and 3 of this Article.

5. The Government shall detail this Article.

Chapter 5.

IMPLEMENTATION PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Law takes effect on July 01, 2014.

Law on Thrift Practice and Waste Combat No. 48/2005/QH11 ceases to be effective on the effective date of this Law.

Article 80. Detailed provisions

The Government shall detail the articles and clauses assigned in this Law.

This Law was passed on November 26, 2013 by the XIIIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, at its 6th session.

 

 

CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Sinh Hung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


174.906

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!