Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 721/QĐ-BCA Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Quốc Hùng
Ngày ban hành: 01/02/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Danh mục văn bản pháp luật còn hiệu lực thuộc quản lý của Bộ Công an về an ninh quốc gia

Ngày 01/02/2024, Bộ Công an đã ban hành Quyết định 721/QĐ-BCA công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an kỳ 2019-2023.

Danh mục văn bản pháp luật còn hiệu lực thuộc quản lý của Bộ Công an về an ninh quốc gia

Theo đó, tại Quyết định 721/QĐ-BCA năm 2024 Bộ Công an đã công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công.

Trong đó tại Mục II danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an ban hành kèm theo Quyết định 721/QĐ-BCA năm 2024 có quy định về các văn bản còn hiệu lực trong công tác an ninh quốc gia. Cụ thể như sau:

Trong công tác quản lý nhà nước an ninh quốc gia hiện tại thì có 16 văn bản pháp luật còn hiệu lực thi hành gồm có: 01 Luật, 06 Nghị định, 04 Thông tư liên tịch, 05 Thông tư, như sau:

- Luật An ninh quốc gia 2004 được ban hành ngày 03/12/2004 và có hiệu lực ngày 01/7/2005.

- Nghị định 16/2006/NĐ-CP quy định về khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia được ban hành ngày 25/01/2006 và có hiệu lực 22/02/2006.

- Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác báo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan được ban hành ngày 23/4/2009 và có hiệu lực 08/6/2009.

- Nghị định 35/2011/NĐ-CP về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được ban hành ngày 18/5/2011 và có hiệu lực 10/7/2011.

- Nghị định 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được ban hành ngày 21/01/2014 và có hiệu lực 08/3/2014.

- Nghị định 39/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan được ban hành ngày 30/3/2021 và có hiệu lực 15/5/2021.

- Thông tư liên bộ 14/TTLB về công tác bảo vệ an ninh và tài sản Nhà nước do ngành Ngân hàng quản lý và bảo quản được ban hành ngày 04/11/1992 và có hiệu lực 04/11/1992.

- Thông tư liên tịch 03/2002/TTLT-BXD-BCA về phối hợp công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn của các cơ quan, đơn vị của Bộ Xây dựng được ban hành ngày 30/5/2002 và có hiệu lực 14/6/2002.

- Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch được ban hành ngày 04/5/2016 và có hiệu lực 25/6/2016.

- Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BTC-BCA quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính được ban hành ngày 20/6/2016 và có hiệu lực 05/8/2016.

- Thông tư 20/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan được ban hành ngày 23/6/2010 và có hiệu lực 09/8/2010.

Lưu ý: Văn bản này hết hiệu lực một phần:

- Thông tư 01/2011/TT-BCA quy định về hoạt động vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của lực lượng Cảnh sát bảo vệ được ban hành ngày 18/01/2011 và có hiệu lực 08/3/2011.

- Thông tư 51/2011/TT-BCA quy định các mục tiêu thuộc Bộ Công an do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ được ban hành ngày 20/7/2011 và có hiệu lực 05/9/2011.

Lưu ý: Văn bản này còn hiệu lực đến ngày 01/01/2024:

- Thông tư 28/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan được ban hành ngày 15/7/2022 và có hiệu lực 01/10/2022.
 
- Thông tư 18/2023/TT-BCA quy định mẫu, quản lý và sử dụng thẻ An ninh trên không được ban hành ngày 24/5/2023 và có hiệu lực 08/7/2023.

Chi tiết xem thêm tại Quyết định 721/QĐ-BCA ban hành ngày 01/02/2024.

 

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 721/QĐ-BCA

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN KỲ 2019 - 2023

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại Công văn số 570/V03-P4 ngày 31 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an kỳ 2019 - 2023 bao gồm các Danh mục như sau:

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 (gồm 268 văn bản);

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 (gồm 54 văn bản);

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023 (gồm 574 văn bản);

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 (gồm 56 văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an;
- Lưu: VT, V03(P4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Lê Quốc Hùng

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 721/QĐ-BCA ngày01 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an)

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu/

Ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Hiệu lực

Ghi chú

I.

An ninh mạng/Bảo vệ dữ liệu cá nhân (04 văn bản, gồm: 01 Luật, 03 Nghị định)

1.

Luật

24/2018/QH14; 12/6/2018

Luật An ninh mạng

01/01/2019

Còn hiệu lực

2.

Nghị định

25/2014/NĐ-CP; 07/4/2014

Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

22/5/2014

Còn hiệu lực

3.

Nghị định

53/2022/NĐ-CP; 15/8/2022

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

01/10/2022

Còn hiệu lực

4.

Nghị định

13/2023/NĐ-CP; 17/4/2023

Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

01/7/2023

Còn hiệu lực

II.

An ninh quốc gia (16 văn bản, gồm: 01 Luật, 06 Nghị định, 04 Thông tư liên tịch, 05 Thông tư)

5.

Luật

32/2004/QH11; 03/12/2004

Luật An ninh quốc gia

01/7/2005

Còn hiệu lực

6.

Nghị định

16/2006/NĐ-CP; 25/01/2006

Nghị định quy định về khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia

22/02/2006

Còn hiệu lực

7.

Nghị định

127/2006/NĐ-CP; 27/10/2006

Nghị định quy định về bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

27/11/2006

Còn hiệu lực

8.

Nghị định

37/2009/NĐ-CP; 23/4/2009

Nghị định quy định mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác báo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

08/6/2009

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

9.

Nghị định

35/2011/NĐ-CP; 18/5/2011

Nghị định về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

10/7/2011

Còn hiệu lực

10.

Nghị định

06/2014/NĐ-CP; 21/01/2014

Nghị định về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

08/3/2014

Còn hiệu lực

11.

Nghị định

39/2021/NĐ-CP; 30/3/2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

15/5/2021

Còn hiệu lực

12.

Thông tư liên bộ

14/TTLB; 04/11/1992

Thông tư liên bộ về công tác bảo vệ an ninh và tài sản Nhà nước do ngành Ngân hàng quản lý và bảo quản

04/11/1992

Còn hiệu lực

13.

Thông tư liên tịch

03/2002/TTLT-BXD-BCA; 30/5/2002

Thông tư liên tịch về phối hợp công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn của các cơ quan, đơn vị của Bộ Xây dựng

14/6/2002

Còn hiệu lực

14.

Thông tư liên tịch

02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA; 04/5/2016

Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

25/6/2016

Còn hiệu lực

15.

Thông tư liên tịch

85/2016/TTLT-BTC-BCA; 20/6/2016

Thông tư liên tịch quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính

05/8/2016

Còn hiệu lực

16.

Thông tư

20/2010/TT-BCA; 23/6/2010

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23-4-2009 quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan

09/8/2010

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

17.

Thông tư

01/2011/TT-BCA; 18/01/2011

Thông tư quy định về hoạt động vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của lực lượng Cảnh sát bảo vệ

08/3/2011

Còn hiệu lực

18.

Thông tư

51/2011/TT-BCA; 20/7/2011

Thông tư quy định các mục tiêu thuộc Bộ Công an do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ

05/9/2011

Còn hiệu lực đến ngày 01/01/2024

19.

Thông tư

28/2022/TT-BCA; 15/7/2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

01/10/2022

Còn hiệu lực

20.

Thông tư

18/2023/TT-BCA; 24/5/2023

Thông tư quy định mẫu, quản lý và sử dụng thẻ An ninh trên không

08/7/2023

Còn hiệu lực

III.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (33 văn bản, gồm: 01 Nghị quyết của Quốc hội, 03 Nghị định, 06 Thông tư liên tịch, 21 Thông tư, 02 Quyết định của Bộ trưởng (02 TTLT không do Bộ Công an chủ trì))

21.

Nghị quyết của Quốc hội

73/2022/QH15; 15/11/2022

Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

01/7/2023

Còn hiệu lực

22.

Nghị định

109/2009/NĐ-CP; 01/12/2009

Nghị định quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

01/02/2010

Còn hiệu lực

23.

Nghị định

27/2010/NĐ-CP; 24/3/2010

Nghị định quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết

01/6/2010

Còn hiệu lực

24.

Nghị định

39/2023/NĐ-CP; 26/6/2023

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

01/7/2023

Còn hiệu lực

25.

Thông tư liên ngành

01/TTLN-KS-NV-TP-NG; 08/9/1988

Thông tư liên ngành Kiểm sát - Nội vụ - Tư pháp - Ngoại giao hướng dẫn việc điều tra, xử lý các vụ vi phạm luật lệ giao thông đường bộ do người, phương tiện giao thông nước ngoài gây ra

08/9/1988

Còn hiệu lực

26.

Thông tư liên bộ

69/TTLB-GTVT-NV; 22/02/1993

Thông tư liên Bộ Giao thông vận tải - Nội vụ hướng dẫn việc phòng ngừa và giải quyết tai nạn về người trong giao thông đường sắt

22/02/1993

Còn hiệu lực

27.

Thông tư liên tịch

01/2010/TTLT-BCA-BGTVT; 03/3/2010

Thông tư liên tịch quy định về phối hợp cung cấp số liệu đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, dữ liệu về tai nạn giao thông và cấp, đổi, thu hồi, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ

17/4/2010

Còn hiệu lực

28.

Thông tư liên tịch

08/2011/TTLT-BCA-BGTVT; 29/11/2011

Thông tư liên tịch quy định về phối hợp thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt

15/01/2012

Còn hiệu lực

29.

Thông tư liên tịch

04/2012/TTLT-BCA-BCT; 08/3/2012

Thông tư liên tịch quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

05/5/2012

Còn hiệu lực

30.

Thông tư liên tịch

26/2014/TTLT-BYT-BCA; 23/7/2014

Thông tư liên tịch quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

19/9/2014

Còn hiệu lực

31.

Thông tư

11/2007/TT-BCA(C11); 31/8/2007

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ

25/9/2007

Còn hiệu lực

32.

Thông tư

23/2007/TT-BCA-V22; 22/10/2007

Thông tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do ngân sách trung ương cấp

21/11/2007

Còn hiệu lực

33.

Thông tư

07/2008/TT-BCA-V22; 05/6/2008

Thông tư hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng vé "Phí đường bộ toàn quốc" trong lực lượng Công an nhân dân

05/7/2008

Còn hiệu lực

34.

Thông tư

58/2009/TT-BCA(C11); 28/10/2009

Thông tư quy định và hướng dẫn thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tai nạn giao thông đường bộ

12/12/2009

Còn hiệu lực

35.

Thông tư

39/2011/TT-BCA; 21/6/2011

Thông tư quy định lực lượng Công an kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

05/8/2011

Còn hiệu lực

36.

Thông tư

45/2012/TT-BCA; 27/7/2012

Thông tư quy định về biển hiệu và Giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ

12/9/2012

Còn hiệu lực

37.

Thông tư

03/2016/TT-BCA; 04/01/2016

Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên đường cao tốc của Cảnh sát giao thông

15/02/2016

Còn hiệu lực

38.

Thông tư

37/2016/TT-BCA; 20/9/2016

Thông tư quy định về huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ trên tàu hỏa

10/11/2016

Còn hiệu lực

39.

Thông tư

32/2018/TT-BCA; 08/10/2018

Thông tư quy định trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt của lực lượng Cảnh sát giao thông

28/11/2018

Còn hiệu lực

40.

Thông tư

34/2018/TT-BCA; 15/10/2018

Thông tư quy định trình tự điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt của lực lượng Cảnh sát giao thông

01/12/2018

Còn hiệu lực

41.

Thông tư

72/2019/TT-BCA; 12/12/2019

Thông tư quy định việc tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, xe máy chuyên dùng trong Công an nhân dân

26/01/2020

Còn hiệu lực

42.

Thông tư

79/2019/TT-BCA; 26/12/2019

Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp và quản lý giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

10/02/2020

Còn hiệu lực

43.

Thông tư

63/2020/TT-BCA; 19/6/2020

Thông tư quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông

01/01/2021

Còn hiệu lực

44.

Thông tư

64/2020/TT-BCA; 19/6/2020

Thông tư quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông

01/01/2021

Còn hiệu lực

45.

Thông tư

61/2021/TT-BCA; 27/5/2021

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng phương tiện thủy nội địa và trang thiết bị phương tiện thủy nội địa trong Công an nhân dân

20/7/2021

Còn hiệu lực

46.

Thông tư

118/2021/TT-BCA; 06/12/2021

Thông tư quy định về việc cải tạo xe cơ giới trong Công an nhân dân

20/01/2022

Còn hiệu lực

47.

Thông tư

15/2022/TT-BCA[1]; 06/4/2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy; Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

21/5/2022

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

48.

Thông tư

56/2022/TT-BCA; 30/11/2022

Thông tư quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa của lực lượng Công an nhân dân

15/01/2023

Còn hiệu lực

49.

Thông tư

24/2023/TT-BCA; 01/7/2023

Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

15/8/2023

Còn hiệu lực

50.

Thông tư

32/2023/TT-BCA; 01/8/2023

Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông

15/9/2023

Còn hiệu lực

51.

Thông tư

36/2023/TT-BCA; 02/8/2023

Thông tư quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy

16/9/2023

Còn hiệu lực

52.

Quyết định của Bộ trưởng

607/2005/QĐ-BCA(C11); 11/5/2005

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn đạo đức, tác phong của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, những việc cần phải "xây" và "chống"

26/5/2005

Còn hiệu lực

53.

Quyết định của Bộ trưởng

1417/2005/QĐ-BCA; 07/10/2005

Quyết định ban hành một số mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông

22/10/2005

Còn hiệu lực

IV.

Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

A.

Căn cước công dân (16 văn bản, gồm: 02 Luật, 04 Nghị định, 10 Thông tư)

54.

Luật

59/2014/QH13; 20/11/2014

Luật Căn cước công dân

01/01/2016

Còn hiệu lực đến 01/7/2024

55.

Luật

26/2023/QH15; 27/11/2023

Luật Căn cước

01/7/2024

Còn hiệu lực

56.

Nghị định

137/2015/NĐ-CP; 31/12/2015

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

15/02/2016

Còn hiệu lực

57.

Nghị định

37/2021/NĐ-CP; 29/3/2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

14/5/2021

Còn hiệu lực

58.

Nghị định

59/2022/NĐ-CP; 05/9/2022

Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

20/10/2022

Còn hiệu lực

59.

Nghị định

104/2022/NĐ-CP; 21/12/2022

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

01/01/2023

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

60.

Thông tư

66/2015/TT-BCA; 15/12/2015

Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

02/02/2016

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

61.

Thông tư

10/2016/TT-BCA; 03/3/2016

Thông tư quy định về công tác tàng thư căn cước công dân

18/04/2016

Còn hiệu lực

62.

Thông tư

39/2019/TT-BCA; 01/10/2019

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2016/TT-BCA ngày 03 tháng 3 năm 2016 quy định về công tác tàng thư căn cước công dân

18/11/2019

Còn hiệu lực

63.

Thông tư

41/2019/TT-BCA; 01/10/2019

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

18/11/2019

Còn hiệu lực

64.

Thông tư

104/2020/TT-BCA; 30/9/2020

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công an

14/11/2020

Còn hiệu lực

65.

Thông tư

06/2021/TT-BCA; 23/01/2021

Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân

23/01/2021

Còn hiệu lực

66.

Thông tư

59/2021/TT-BCA; 15/5/2021

Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021

01/7/2021

Còn hiệu lực

67.

Thông tư

60/2021/TT-BCA; 15/5/2021

Thông tư quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

01/7/2021

Còn hiệu lực

68.

Thông tư

08/2022/TT-BCA; 27/01/2022

Thông tư quy định danh mục sản phẩm khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

14/3/2022

Còn hiệu lực

69.

Thông tư

46/2022/TT-BCA; 04/11/2022

Thông tư quy định việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác

19/12/2022

Còn hiệu lực

B.

Chứng minh nhân dân (02 văn bản, gồm: 01 Nghị định, 01 Thông tư)

70.

Nghị định

05/1999/NĐ-CP; 03/02/1999

Nghị định về Chứng minh nhân dân

01/5/1999

Còn hiệu lực

71.

Thông tư

04/1999/TT-BCA (C13); 29/4/1999

Thông tư hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân

01/5/1999

Còn hiệu lực

C.

Cư trú (09 văn bản, gồm: 01 Luật, 01 Nghị định, 01 Thông tư liên tịch, 06 Thông tư (01 TTLT không do Bộ Công an chủ trì))

72.

Luật

68/2020/QH14; 13/11/2020

Luật Cư trú

01/7/2021

Còn hiệu lực

73.

Nghị định

62/2021/NĐ-CP; 29/6/2021

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú

01/7/2021

Còn hiệu lực

74.

Thông tư liên tịch

05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT; 15/5/2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuối

01/7/2015

Còn hiệu lực

75.

Thông tư

06/2008/TT-BCA-C11; 27/5/2008

Thông tư hướng dẫn một số điểm về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân

26/6/2008

Còn hiệu lực

76.

Thông tư

55/2021/TT-BCA; 15/5/2021

Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

01/7/2021

Còn hiệu lực

77.

Thông tư

56/2021/TT-BCA; 15/5/2021

Thông tư quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú

01/7/2021

Còn hiệu lực

78.

Thông tư

57/2021/TT-BCA; 15/5/2021

Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú

01/7/2021

Còn hiệu lực

79.

Thông tư

58/2021/TT-BCA; 15/5/2021

Thông tư quy định về công tác tàng thư hồ sơ cư trú

01/7/2021

Còn hiệu lực

80.

Thông tư

66/2023/TT-BCA; 17/11/2023

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú

01/01/2024

Còn hiệu lực

D.

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (06 văn bản, gồm: 03 Nghị định, 03 Thông tư)

81.

Nghị định

56/2023/NĐ-CP[2]; 24/7/2023

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo

15/8/2023

Còn hiệu lực

82.

Nghị định

66/2017/NĐ-CP; 19/5/2017

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

05/7/2017

Còn hiệu lực

83.

Nghị định

96/2016/NĐ-CP; 01/7/2016

Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

01/7/2016

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

84.

Thông tư

42/2017/TT-BCA; 20/10/2017

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

06/12/2017

Còn hiệu lực

85.

Thông tư

43/2017/TT-BCA; 20/10/2017

Thông tư quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ

06/12/2017

Còn hiệu lực

86.

Thông tư

15/2022/TT-BCA[3]; 06/4/2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy; Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

21/5/2022

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

E.

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (13 văn bản, gồm: 02 Luật, 01 Nghị định, 02 Thông tư liên tịch, 07 Thông tư, 01 Quyết định của Bộ trưởng (02 TTLT không do Bộ Công an chủ trì))

87.

Luật

14/2017/QH14; 20/6/2017

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

01/7/2018

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

88.

Luật

50/2019/QH14; 25/11/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

10/01/2020

Còn hiệu lực

89.

Nghị định

79/2018/NĐ-CP; 16/5/2018

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

01/7/2018

Còn hiệu lực

90.

Thông tư liên tịch

19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA; 29/12/2006

Thông tư liên tịch hướng dẫn công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội

03/02/2007

Còn hiệu lực

91.

Thông tư liên tịch

01/2007/TTLT-BTS-BCA; 07/02/2007

Thông tư liên tịch hướng dẫn trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ của Thanh tra Thủy sản

22/02/2007

Còn hiệu lực

92.

Thông tư

06/2016/TT-BCA; 27/01/2016

Thông tư quy định về sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân

18/3/2016

Còn hiệu lực

93.

Thông tư

16/2018/TT-BCA; 15/5/2018

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

01/7/2018

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

94.

Thông tư

17/2018/TT-BCA; 15/5/2018

Thông tư quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

01/7/2018

Còn hiệu lực

95.

Thông tư

18/2018/TT-BCA; 15/5/2018

Thông tư quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ

01/7/2018

Còn hiệu lực

96.

Thông tư

21/2019/TT-BCA; 18/7/2019

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

03/9/2019

Còn hiệu lực

97.

Thông tư

21/2022/TT-BCA; 05/5/2022

Thông tư quy định hoạt động kiểm định phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân

06/6/2022

Còn hiệu lực

98.

Thông tư

1103/2000/QĐ-BCA (E17); 07/12/2000

Quyết định ban hành Quy định về sản xuất, tồn trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối, sử dụng, tiêu huỷ chất CS và bình xịt hơi cay có chứa chất CS làm công cụ hỗ trợ của lực lượng Công an nhân dân

22/12/2000

Còn hiệu lực

99.

Quyết định của Bộ trưởng

767/2002/QĐ-BCA; 21/8/2002

Quyết định về việc ban hành biểu mẫu để sử dụng khi đăng ký chất lượng sản phẩm và sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ

21/8/2002

Còn hiệu lực

F.

Quản lý và sử dụng con dấu (04 văn bản, gồm: 02 Nghị định, 02 Thông tư)

100.

Nghị định

56/2023/NĐ-CP[4]; 24/7/2023

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo

15/8/2023

Còn hiệu lực

101.

Nghị định

99/2016/NĐ-CP; 01/7/2016

Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

01/7/2016

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

102.

Thông tư

45/2017/TT-BCA; 20/10/2017

Thông tư quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu

06/12/2017

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

103.

Thông tư

15/2022/TT-BCA[5]; 06/4/2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy; Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

21/5/2022

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

G.

Quản lý, sử dụng pháo (04 văn bản, gồm: 02 Nghị định, 02 Thông tư)

104.

Nghị định

56/2023/NĐ-CP[6]; 24/7/2023

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo

15/8/2023

Còn hiệu lực

105.

Nghị định

137/2020/NĐ-CP; 27/11/2020

Nghị định về quản lý, sử dụng pháo

11/01/2021

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

106.

Thông tư

08/2010/TT-BCA; 05/02/2010

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15-4-2009 về quản lý, sử dụng pháo

22/3/2010

Còn hiệu lực

107.

Thông tư

125/2021/TT-BCA; 30/12/2021

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; Danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ; Danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ

01/3/2022

Còn hiệu lực

V.

Bảo đảm trật tự công cộng

A.

Biện pháp bảo đảm trật tự công cộng (02 văn bản, gồm: 01 Nghị định, 01 Thông tư)

108.

Nghị định

38/2005/NĐ-CP; 18/3/2005

Nghị định quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng

08/4/2005

Còn hiệu lực

109.

Thông tư

09/2005/TT-BCA; 05/9/2005

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng

01/10/2005

Còn hiệu lực

B.

Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (09 văn bản, gồm: 01 Luật, 02 Nghị định, 01 Thông tư liên tịch, 05 Thông tư)

110.

Luật

30/2023/QH15; 28/11/2023

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

01/7/2024

Chưa có hiệu lực

111.

Nghị định

06/2013/NĐ-CP; 09/01/2013

Nghị định quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

01/3/2013

Còn hiệu lực

112.

Nghị định

38/2006/NĐ-CP; 17/4/2006

Nghị định về Bảo vệ dân phố

15/5/2006

Còn hiệu lực

113.

Thông tư liên tịch

02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC; 01/03/2007

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17-4-2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố

25/4/2007

Còn hiệu lực

114.

Thông tư

46/2014/TT-BCA; 16/10/2014

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

06/12/2014

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

115.

Thông tư

08/2016/TT-BCA; 16/02/2016

Thông tư quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

05/4/2016

Còn hiệu lực

116.

Thông tư

122/2021/TT-BCA; 21/12/2021

Thông tư quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

10/02/2022

Còn hiệu lực

117.

Thông tư

124/2021/TT-BCA; 28/12/2021

Thông tư quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"

10/02/2022

Còn hiệu lực

118.

Thông tư

67/2022/TT-BCA; 30/12/2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

15/02/2023

Còn hiệu lực

VI.

Bảo vệ bí mật nhà nước (07 văn bản, gồm: 01 Luật, 02 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 03 Thông tư)

119.

Luật

29/2018/QH14; 15/11/2018

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

01/7/2020

Còn hiệu lực

120.

Nghị định

100/2022/NĐ-CP; 07/12/2022

Nghị định bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao

07/12/2022

Còn hiệu lực

121.

Nghị định

26/2020/NĐ-CP; 28/02/2020

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

01/7/2020

Còn hiệu lực

122.

Quyết định của Thủ tướng

06/2021/QĐ-TTg; 18/02/2021

Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật

10/4/2021

Còn hiệu lực

123.

Thông tư

24/2020/TT-BCA; 10/3/2020

Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

01/7/2020

Còn hiệu lực

124.

Thông tư

21/2021/TT-BCA; 19/02/2021

Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật

10/4/2021

Còn hiệu lực

125.

Thông tư

104/2021/TT-BCA; 08/11/2021

Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân

23/12/2021

Còn hiệu lực

VII.

Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến An ninh quốc gia (03 văn bản, gồm: 01 Pháp lệnh, 01 Nghị định, 01 Thông tư)

126.

Pháp lệnh

32/2007/PL-UBTVQH11; 20/4/2007

Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến An ninh quốc gia

01/7/2007

Còn hiệu lực

127.

Nghị định

126/2008/NĐ-CP; 11/12/2008

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến An ninh quốc gia

31/12/2008

Còn hiệu lực

128.

Thông tư

72/2009/TT-BCA; 18/12/2009

Thông tư quy định cụ thể thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

02/02/2010

Còn hiệu lực

VIII.

Bảo vệ môi trường và phòng, chống vi phạm pháp luật về môi trường (13 văn bản, gồm: 01 Pháp lệnh, 01 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 09 Thông tư, 01 Quyết định của Bộ trưởng)

129.

Pháp lệnh

10/2014-UBTVQH13; 23/12/2014

Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

05/6/2015

Còn hiệu lực

130.

Nghị định

105/2015/NĐ-CP; 20/10/2015

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

05/12/2015

Còn hiệu lực

131.

Quyết định của Thủ tướng

20/2009/QĐ-TTg; 10/02/2009

Quyết định quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân

26/3/2009

Còn hiệu lực

132.

Thông tư

18/2009/TT-BCA(C11); 09/4/2009

Thông tư quy định việc thu thập, bảo quản và vận chuyển mẫu vật môi trường phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân

24/5/2009

Còn hiệu lực

133.

Thông tư

15/2011/TT-BCA; 05/4/2011

Thông tư quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

19/5/2011

Còn hiệu lực

134.

Thông tư

61/2012/TT-BCA; 16/10/2012

Thông tư ban hành các loại biểu mẫu sử dụng trong hoạt động kiểm định môi trường phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân

03/12/2012

Còn hiệu lực

135.

Thông tư

03/2014/TT-BCA; 20/01/2014

Thông tư quy định quản lý các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trong Công an nhân dân

10/3/2014

Còn hiệu lực

136.

Thông tư

41/2020/TT-BCA; 06/5/2020

Thông tư quy định kiểm định nước thải

24/6/2020

Còn hiệu lực đến 01/02/2024

137.

Thông tư

69/2020/TT-BCA; 22/6/2020

Thông tư quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

06/8/2020

Còn hiệu lực

138.

Thông tư

70/2020/TT-BCA; 22/6/2020

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân

06/8/2020

Còn hiệu lực

139.

Thông tư

51/2022/TT-BCA; 09/11/2022

Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; kiểm tra phương tiện, đồ vật, địa điểm có liên quan đến tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm

25/12/2022

Còn hiệu lực

140.

Thông tư

71/2023/TT-BCA; 18/12/2023

Thông tư quy định kiểm định môi trường về nước thải của lực lượng Công an nhân dân

01/02/2024

Còn hiệu lực

141.

Quyết định của Bộ trưởng

2044/2006/QĐ-BCA(E11); 28/12/2006

Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

12/01/2007

Còn hiệu lực

IX.

Cảnh vệ (04 văn bản, gồm: 01 Luật, 01 Nghị định, 02 Thông tư)

142.

Luật

13/2017/QH14; 20/6/2017

Luật Cảnh vệ

01/7/2018

Còn hiệu lực

143.

Nghị định

90/2018/NĐ-CP; 25/6/2018

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

10/8/2018

Còn hiệu lực

144.

Thông tư

14/2018/TT-BCA; 15/5/2018

Thông tư quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ

01/7/2018

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

145.

Thông tư

89/2021/TT-BCA; 06/10/2021

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2018/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy Bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ

20/11/2021

Còn hiệu lực

X.

Cảnh sát cơ động (05 văn bản, gồm: 01 Luật, 01 Nghị định, 03 Thông tư)

146.

Luật

04/2022/QH15; 14/6/2022

Luật Cảnh sát cơ động

01/01/2023

Còn hiệu lực

147.

Nghị định

21/2018/NĐ-CP; 23/02/2018

Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ

10/4/2018

Còn hiệu lực

148.

Thông tư

54/2022/TT-BCA; 14/11/2022

Thông tư quy định quy trình hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động

01/01/2023

Còn hiệu lực

149.

Thông tư

55/2022/TT-BCA; 16/11/2022

Thông tư quy định phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động

01/01/2023

Còn hiệu lực

150.

Thông tư

10/2023/TT-BCA; 28/02/2023

Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Cảnh sát cơ động và bố trí sử dụng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động

15/4/2023

Còn hiệu lực

XI.

Công an xã (06 văn bản, gồm: 01 Pháp lệnh, 01 Nghị định, 04 Thông tư)

151.

Pháp lệnh

06/2008/PL-UBTVQH12; 21/11/2008

Pháp lệnh Công an xã

01/7/2009

Còn hiệu lực đến 01/7/2024

152.

Nghị định

73/2009/NĐ-CP; 07/9/2009

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã

25/10/2009

Còn hiệu lực

153.

Thông tư

32/2009/TT-BCA-V19; 28/5/2009

Thông tư quy định về Chương trình bồi dưỡng huấn luyện đối với Công an xã

20/7/2009

Còn hiệu lực

154.

Thông tư

12/2010/TT-BCA; 08/4/2010

Thông tư quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07-9-2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã

24/5/2010

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

155.

Thông tư

08/2013/TT-BCA; 01/02/2013

Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự

20/3/2013

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

156.

Thông tư

14/2014/TT-BCA; 04/4/2014

Thông tư sửa đổi khoản 2 Điều 17 Thông tư số 12/2010/TT-BCA ngày 08-4-2010 quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07-9-2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã

19/5/2014

Còn hiệu lực

XII.

Đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học (05 văn bản, gồm: 02 Thông tư liên tịch, 03 Thông tư (01 TTLT không do Bộ Công an chủ trì))

157.

Thông tư liên tịch

11/2007/TTLT/BCA-BKHCN; 27/7/2007

Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức khoa học và công nghệ công lập mời chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài hoạt động khoa học và công nghệ

02/9/2007

Còn hiệu lực

158.

Thông tư liên tịch

94/2012/TTLT-BQP-BCA; 09/8/2012

Thông tư liên tịch về việc hợp tác đào tạo và tuyển chọn học viên tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

01/10/2012

Còn hiệu lực

159.

Thông tư

43/2020/TT-BCA; 11/5/2020

Thông tư quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Công an nhân dân

01/7/2020

Còn hiệu lực

160.

Thông tư

50/2021/TT-BCA; 11/5/2021

Thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân

01/7/2021

Còn hiệu lực

161.

Thông tư

20/2022/TT-BCA; 29/4/2022

Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân

15/6/2022

Còn hiệu lực

XIII.

Hình sự (24 văn bản, gồm: 01 Nghị định, 23 Thông tư liên tịch (16 TTLT không do Bộ Công an chủ trì))

162.

Nghị định

19/2018/NĐ-CP[7]; 02/02/2018

Nghị định quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015

02/02/2018

Còn hiệu lực

163.

Thông tư liên bộ

1332/TTLB-TANDTC-BNV-BQP-BTP; 08/9/1984

Thông tư liên Bộ: Tòa án nhân dân tối cao - Tư pháp - Nội vụ - Quốc phòng hướng dẫn việc xử lý vi phạm luật nghĩa vụ quân sự

08/9/1984

Còn hiệu lực

164.

Thông tư liên ngành

01/TTLN; 08/12/1988

Thông tư liên ngành hướng dẫn thi hành một số quy định trong Bộ luật tố tụng Hình sự

08/12/1988

Còn hiệu lực

165.

Thông tư liên ngành

01/TTLN-TANDTC-VKSNDTC-BNV; 17/12/1991

Thông tư liên ngành Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ hướng dẫn xử lý đối với người trốn đi nước ngoài đã tự nguyện hồi hương

17/02/1991

Còn hiệu lực

166.

Thông tư liên ngành

02/TTLN; 07/01/1995

Thông tư liên ngành hướng dẫn áp dụng Điều 186, Điều 188 Bộ luật Hình sự

07/01/1995

Còn hiệu lực

167.

Thông tư liên ngành

01/TTLN-TANDTC-VKSNDTC-BNV; 07/01/1995

Thông tư liên ngành hướng dẫn áp dụng Điều 95, Điều 96 Bộ luật Hình sự

07/01/1995

Còn hiệu lực

168.

Thông tư liên tịch

01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA; 12/6/2000

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21-12-1999 của Quốc hội và Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 28-1-2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

27/6/2000

Còn hiệu lực

Tòa án nhân dân tối cáo đã công bố HHL tai Quyết định số 3555/QĐ-TANDTC ngày 08/10/2021

169.

Thông tư liên tịch

02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA; 05/7/2000

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật hình sự năm 1999Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21-12-1999 của Quốc hội

20/7/2000

Còn hiệu lực

Tòa án nhân dân tối cáo đã công bố HHL tai Quyết định số 3555/QĐ-TANDTC ngày 08/10/2021

170.

Thông tư liên tịch

01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC; 25/9/2001

Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình" của Bộ luật Hình sự năm 1999

10/10/2001

Còn hiệu lực

171.

Thông tư liên tịch

02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP; 25/12/2001

Thông tư liên tịch của Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIV "Các tội xâm phạm sở hữu" của Bộ luật Hình sự năm1999.

10/01/2002

Còn hiệu lực

Tòa án nhân dân tối cao công bố hết hiệu lực bởi Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 08/10/2021

172.

Thông tư liên tịch

01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP; 11/8/2003

Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXIII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật Hình sự năm 1999

21/9/2003

Còn hiệu lực

Tòa án nhân dân tối cao công bố hết hiệu lực bởi Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 08/10/2021

173.

Thông tư liên tịch

09/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC; 04/8/2006

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

31/8/2006

Còn hiệu lực

174.

Thông tư liên tịch

17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP; 24/12/2007

Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII "Các tội phạm về ma túy" của Bộ luật Hình sự năm 1999

18/01/2008

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

175.

Thông tư liên tịch

01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP; 29/02/2008

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

02/4/2008

Còn hiệu lực

Tòa án nhân dân tối cáo đã công bố HHL tai Quyết định số 3555/QĐ-TANDTC ngày 08/10/2021

176.

Thông tư liên tịch

06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC; 25/12/2008

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo

16/01/2009

Còn hiệu lực

177.

Thông tư liên tịch

09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC; 30/11/2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền

07/02/2012

Còn hiệu lực

178.

Thông tư liên tịch

10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC; 10/9/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông

29/10/2012

Còn hiệu lực

179.

Thông tư liên tịch

09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC; 28/8/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

06/11/2013

Còn hiệu lực

180.

Thông tư liên tịch

10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC; 26/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán

15/8/2013

Còn hiệu lực

181.

Thông tư liên tịch

01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP; 23/7/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em

09/9/2013

Còn hiệu lực

Tòa án nhân dân tối cao công bố hết hiệu lực bởi Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 08/10/2021

182.

Thông tư liên tịch

27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC; 17/8/2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự

05/10/2015

Còn hiệu lực

183.

Thông tư liên tịch

08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP; 14/11/2015

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII "Các tội phạm về ma túy" của Bộ luật hình sự năm 1999

30/12/2015

Còn hiệu lực

184.

Thông tư liên tịch

14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC; 26/11/2020

Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

18/01/2021

Còn hiệu lực

185.

Thông tư liên tịch

03/2020/TTLT-BCA-BQP-BTP-NNHNVN-VKSNDTC-TANDTC[8]; 11/12/2020

Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NNHNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tài trợ khủng bố

25/01/2021

Còn hiệu lực

XIV.

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (28 văn bản, gồm: 02 Luật, 03 Nghị định, 04 Thông tư liên tịch, 19 Thông tư (02 TTLT không do Bộ Công an chủ trì)

186.

Luật

27/2001/QH10; 29/6/2001

Luật Phòng cháy và chữa cháy

04/10/2001

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

187.

Luật

40/2013/QH13; 22/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

01/7/2014

Còn hiệu lực

188.

Nghị định

78/2011/NĐ-CP; 01/9/2011

Nghị định quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng

20/10/2011

Còn hiệu lực

189.

Nghị định

83/2017/NĐ-CP; 18/7/2017

Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

04/10/2017

Còn hiệu lực

190.

Nghị định

136/2020/NĐ-CP; 24/11/2020

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy

10/01/2021

Còn hiệu lực

191.

Thông tư liên bộ

870/TTLB-NV-TT; 07/12/1989

Thông tư liên Bộ về việc tăng cường phối hợp tuyên truyền vận động quần chúng phòng cháy, chữa cháy

07/12/1989

Còn hiệu lực

192.

Thông tư liên tịch

15/2001/TTLT-BTM-BCA; 10/5/2001

Thông tư liên tịch quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ

25/5/2001

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

193.

Thông tư liên tịch

04/2009/TTLT/BXD-BCA; 10/4/2009

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp

25/5/2009

Còn hiệu lực

194.

Thông tư liên tịch

03/2014/TTLT-BCA-BQP; 03/9/2014

Thông tư liên tịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01-9-2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng

23/10/2014

Còn hiệu lực

195.

Thông tư

48/2015/TT-BCA; 06/10/2015

Thông tư quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

08/01/2016

Còn hiệu lực

196.

Thông tư

57/2015/TT-BCA; 26/10/2015

Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

06/01/2016

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

197.

Thông tư

08/2018/TT-BCA; 05/3/2018

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

25/4/2018

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

198.

Thông tư

52/2019/TT-BCA; 31/10/2019

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với "Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt"

18/12/2019

Còn hiệu lực

199.

Thông tư

52/2020/TT-BCA; 26/5/2020

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy

04/10/2020

Còn hiệu lực

200.

Thông tư

55/2020/TT-BCA; 03/6/2020

Thông tư quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân

20/7/2020

Còn hiệu lực

201.

Thông tư

139/2020/TT-BCA; 23/12/2020

Thông tư quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân

08/02/2021

Còn hiệu lực

202.

Thông tư

140/2020/TT-BCA; 23/12/2020

Thông tư quy định về triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân

08/02/2021

Còn hiệu lực

203.

Thông tư

141/2020/TT-BCA; 23/12/2020

Thông tư quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân

08/02/2021

Còn hiệu lực

204.

Thông tư

147/2020/TT-BCA; 31/12/2020

Thông tư quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

20/02/2021

Còn hiệu lực

205.

Thông tư

148/2020/TT-BCA; 31/12/2020

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện cơ giới đường bộ

20/02/2021

Còn hiệu lực

206.

Thông tư

149/2020/TT-BCA; 31/12/2020

Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

20/02/2021

Còn hiệu lực

207.

Thông tư

150/2020/TT-BCA; 31/12/2020

Thông tư quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

20/02/2021

Còn hiệu lực

208.

Thông tư

17/2021/TT-BCA; 05/02/2021

Thông tư quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

22/3/2021

Còn hiệu lực

209.

Thông tư

82/2021/TT-BCA; 06/8/2021

Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

20/9/2021

Còn hiệu lực

210.

Thông tư

123/2021/TT-BCA; 28/12/2021

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy"

28/6/2022

Còn hiệu lực đến 01/4/2024

211.

Thông tư

06/2022/TT-BCA; 17/01/2022

Thông tư quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân

05/3/2022

Còn hiệu lực

212.

Thông tư

02/2023/TT-BCA; 13/01/2023

Thông tư quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân

03/3/2023

Còn hiệu lực

213.

Thông tư

56/2023/TT-BCA; 30/10/2023

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy”

01/4/2024

Còn hiệu lực

XV.

Phòng, chống khủng bố (07 văn bản, gồm: 01 Luật, 03 ghị định, 03 Thông tư liên tịch)

214.

Luật

28/2013/QH13; 12/06/2013

Luật Phòng, chống khủng bố

01/10/2013

Còn hiệu lực

215.

Nghị định

122/2013/NĐ-CP; 11/10/2013

Nghị định quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố

11/10/2013

Còn hiệu lực

216.

Nghị định

07/2014/NĐ-CP; 27/01/2014

Nghị định quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp

25/3/2014

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

217.

Nghị định

62/2023/NĐ-CP; 18/8/2023

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp

05/10/2023

Còn hiệu lực

218.

Thông tư liên tịch

02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT; 20/6/2016

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố

03/8/2016

Còn hiệu lực

219.

Thông tư liên tịch

03/2020/TTLT-BCA-BQP-BTP-NNHNVN-VKSNDTC-TANDTC[9]; 11/12/2020

Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT- BCA-BQP-BTP-NNHNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tài trợ khủng bố

25/01/2021

Còn hiệu lực

220.

Thông tư liên tịch

02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC[10]; 31/03/2023

Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

25/5/2023

Còn hiệu lực

XVI.

Phòng, chống ma túy (20 văn bản, gồm: 01 Luật, 06 Nghị định, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 07 Thông tư liên tịch, 03 Thông tư (04 TTLT không do Bộ Công an chủ trì))

221.

Luật

73/2021/QH14; 30/3/2021

Luật Phòng, chống ma túy

01/01/2022

Còn hiệu lực

222.

Nghị định

103/2002/NĐ-CP; 09/10/2002

Nghị định quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản

01/01/2003

Còn hiệu lực

223.

Nghị định

04/2003/NĐ-CP; 16/01/2003

Nghị định quy định về khen thưởng đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong phòng, chống ma túy

14/02/2003

Còn hiệu lực

224.

Nghị định

05/2003/NĐ-CP; 21/01/2003

Nghị định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy

05/02/2003

Còn hiệu lực

225.

Nghị định

19/2018/NĐ-CP[11]; 02/02/2018

Nghị định quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015

02/02/2018

Còn hiệu lực

226.

Nghị định

105/2021/NĐ-CP; 04/12/2021

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy

01/01/2022

Còn hiệu lực

227.

Nghị định

57/2022/NĐ-CP; 25/8/2022

Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

25/8/2022

Còn hiệu lực

228.

Quyết định của Thủ tướng

41/2008/QĐ-TTg; 18/3/2008

Quyết định số quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm ma túy

10/4/2008

Còn hiệu lực

229.

Quyết định của Thủ tướng

127/2009/QĐ-TTg; 26/10/2009

Quyết định số ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

10/12/2009

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

230.

Quyết định của Thủ tướng

13/2019/QĐ-TTg; 27/02/2019

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

15/4/2019

Còn hiệu lực

231.

Thông tư liên tịch

03/2005/TTLT-BCA-BTC-BLĐTBXH-BQP; 06/6/2005

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17/12/2002 quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma tuý bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản

08/7/2005

Còn hiệu lực

232.

Nghị quyết liên tịch

01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBMTTQVN; 17/11/2005

Nghị quyết liên tịch quy định và hướng dẫn hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm

01/01/2006

Còn hiệu lực

233.

Thông tư liên tịch

01/2006/TTLT-BCA-BBCVT;

05/5/2006

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc mở và kiểm tra thư, bưu phẩm, bưu kiện, kiện, gói hàng hóa gửi qua mạng bưu chính công cộng và mạng chuyển phát nhằm phát hiện tội phạm về ma túy

06/6/2006

Còn hiệu lực

234.

Nghị quyết liên tịch

01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-VHTTDL-UBTWMTTQVN; 28/8/2008

Nghị quyết liên tịch ban hành các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá và biểu mẫu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm

07/10/2008

Còn hiệu lực

235.

Thông tư liên tịch

07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC; 24/7/2009

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-TTg ngày 18-3-2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma tuý

07/9/2009

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

236.

Thông tư liên tịch

03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA; 10/02/2012

Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 08/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

26/3/2012

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

237.

Thông tư liên tịch

96/2014/TTLT-BTC-BCA; 17/7/2014

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015

01/9/2014

Còn hiệu lực

238.

Thông tư

09/2004/TT-BCA(V19); 16/6/2004

Thông tư hướng dẫn áp dụng một số biện pháp bảo vệ người tố giác, người làm chứng, người bị hại trong các vụ án về ma tuý

16/7/2004

Còn hiệu lực

239.

Thông tư

57/2012/TT-BCA; 18/09/2012

Thông tư quy định chi tiết thi hành việc nhập khẩu, quản lý, sử dụng, tiêu hủy mẫu các chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh

05/11/2012

Còn hiệu lực

240.

Thông tư

13/2022/TT-BCA; 05/4/2022

Thông tư quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

15/6/2022

Còn hiệu lực

XVII.

Phòng, chống mua bán người (03 văn bản, gồm: 01 Luật, 01 Nghị định, 01 Thông tư liên tịch)

241.

Luật

66/2011/QH12; 29/3/2011

Luật Phòng, chống mua bán người

01/01/2012

Còn hiệu lực

242.

Nghị định

62/2012/NĐ-CP; 13/8/2012

Nghị định quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ

10/10/2012

Còn hiệu lực

243.

Thông tư liên tịch

01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG; 10/02/2014

Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán

25/3/2014

Còn hiệu lực

XVIII.

Phòng, chống tham nhũng; Thanh tra; Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân (21 văn bản, gồm: 03 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư liên tịch, 15 Thông tư (02 TTLT không do Bộ Công an chủ trì)

244.

Nghị định

25/2021/NĐ-CP; 24/3/2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

20/5/2021

Còn hiệu lực

245.

Nghị định

22/2019/NĐ-CP; 25/02/2019

Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

15/4/2019

Còn hiệu lực

246.

Nghị định

41/2014/NĐ-CP; 13/5/2014

Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

01/7/2014

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

247.

Quyết định của Thủ tướng

09/2010/QĐ-TTg; 08/02/2010

Quyết định quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra Công an nhân dân

30/3/2010

Còn hiệu lực

248.

Thông tư liên tịch

12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA; 15/12/2011

Thông tư liên tịch quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

01/02/2012

Còn hiệu lực

249.

Thông tư liên tịch

2478/2007/TTLT-TTCP-BNV-BTC-BCA; 22/11/2007

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra đối với Thanh tra viên Công an nhân dân

20/12/2007

Còn hiệu lực

250.

Thông tư

02/2009/TT-BCA(V24); 09/01/2009

Thông tư quy định về trách nhiệm thực hiện và phối hợp phòng, chống tham nhũng trong Công an nhân dân

23/02/2009

Còn hiệu lực

251.

Thông tư

03/2015/TT-BCA; 05/01/2015

Thông tư quy định phối hợp trong hoạt động thanh tra hành chính của lực lượng Công an nhân dân

20/02/2015

Còn hiệu lực

252.

Thông tư

28/2015/TT-BCA; 29/6/2015

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13-5-2014 quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

16/8/2015

Còn hiệu lực

253.

Thông tư

29/2019/TT-BCA; 30/8/2019

Thông tư quy định việc thực hiện kết luận thanh tra trong Công an nhân dân

15/10/2019

Còn hiệu lực

254.

Thông tư

78/2020/TT-BCA; 08/7/2020

Thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra Công an nhân dân

20/8/2020

Còn hiệu lực

255.

Thông tư

85/2020/TT-BCA; 03/8/2020

Thông tư quy định việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

19/9/2020

Còn hiệu lực

256.

Thông tư

129/2020/TT-BCA; 08/12/2020

Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

22/01/2021

Còn hiệu lực

257.

Thông tư

145/2020/TT-BCA; 29/12/2020

Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí

15/02/2021

Còn hiệu lực

258.

Thông tư

98/2021/TT-BCA; 20/10/2021

Thông tư quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân

03/12/2021

Còn hiệu lực

259.

Thông tư

128/2021/TT-BCA; 31/12/2021

Thông tư quy định quy trình thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân

15/02/2022

Còn hiệu lực

260.

Thông tư

18/2022/TT-BCA; 20/4/2022

Thông tư quy định quy trình thanh tra hành chính trong lực lượng Công an nhân dân

06/62022

Còn hiệu lực

261.

Thông tư

19/2022/TT-BCA; 29/4/2022

Thông tư quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân

15/6/2022

Còn hiệu lực

262.

Thông tư

23/2022/TT-BCA; 16/5/2022

Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

30/6/2022

Còn hiệu lực

263.

Thông tư

01/2023/TT-BCA; 05/01/2023

Thông tư quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân

20/02/2023

Còn hiệu lực

264.

Thông tư

57/2023/TT-BCA; 31/10/2023

Thông tư quy định công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an

15/12/2023

Còn hiệu lực

XIX.

Quản lý xuất nhập cảnh (38 văn bản, gồm: 04 Luật, 09 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ, 09 Thông tư liên tịch, 14 Thông tư, 01 Quyết định của Bộ Công an (04 TTLT không do Bộ Công an chủ trì))

265.

Luật

47/2014/QH13; 16/6/2014

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

01/01/2015

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

266.

Luật

49/2019/QH14; 22/11/2019

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

01/7/2020

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

267.

Luật

51/2019/QH14; 25/11/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

01/7/2020

Còn hiệu lực

268.

Luật

23/2023/QH15; 24/6/2023

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

15/8/2023

Còn hiệu lực

269.

Nghị định

27/2011/NĐ-CP; 09/4/2011

Nghị định về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không

01/6/2011

HHL 1 phần

270.

Nghị định

75/2013/NĐ-CP; 15/7/2013

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09/4/2011 về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không

01/9/2013

Còn hiệu lực

271.

Nghị định

64/2015/NĐ-CP; 06/8/2015

Nghị định quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

15/10/2015

Còn hiệu lực

272.

Nghị định

82/2015/NĐ-CP; 24/9/2015

Nghị định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam

15/11/2015

Còn hiệu lực

273.

Nghị định

73/2020/NĐ-CP; 30/6/2020

Nghị định quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

01/7/2020

Còn hiệu lực

274.

Nghị định

75/2020/NĐ-CP; 01/7/2020

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

01/7/2020

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

275.

Nghị định

76/2020/NĐ-CP; 01/7/2020

Nghị định quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành

01/7/2020

Còn hiệu lực

276.

Nghị định

77/2020/NĐ-CP; 01/7/2020

Nghị định quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

01/7/2020

Còn hiệu lực

277.

Nghị định

93/2022/NĐ-CP; 07/11/2022

Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không

22/12/2022

Còn hiệu lực

278.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

09/2023/QĐ-TTg; 12/4/2023

Quyết định quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC

10/7/2023

Còn hiệu lực

279.

Thông tư liên ngành

1665/TTLN-NG-NV-DL-VKTW; 22/12/1988

Thông tư liên ngành về việc giải quyết cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch

22/12/1988

Còn hiệu lực

280.

Thông tư liên bộ

04/TTLB-NV-NG; 02/6/1988

Thông tư liên Bộ Nội vụ - Ngoại giao về việc giải quyết cho người Việt Nam có nguyện vọng xuất cảnh đoàn tụ gia đình vì lý do nhân đạo

02/6/1988

Còn hiệu lực

281.

Thông tư liên bộ

11/TTLB-NV-NG; 22/12/1988

Thông tư liên bộ hướng dẫn thủ tục xét duyệt nhân sự và cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam

22/12/1988

Còn hiệu lực

282.

Thông tư liên bộ

09/TTLB-NV-NG; 07/4/1990

Thông tư liên Bộ về việc cấp giấy tờ cho công dân Việt Nam sang Campuchia theo Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam - Campuchia

07/4/1990

Còn hiệu lực

283.

Thông tư liên tịch

15/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG; 06/6/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân về Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ

15/7/2012

Còn hiệu lực

284.

Thông tư liên tịch

15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG; 06/5/2015

Thông tư liên tịch quy định về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam

01/10/2015

Còn hiệu lực

285.

Thông tư liên tịch

03/2016/TTLT-BCA-BQP; 24/6/2016

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện vận tải hàng hóa nước ngoài vào, ra khu kinh tế cửa khẩu và cảng biển thuộc khu kinh tế

08/8/2016

Còn hiệu lực

286.

Thông tư liên tịch

21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG; 29/6/2016

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ

19/8/2016

Còn hiệu lực

287.

Thông tư liên tịch

04/2016/TTLT-BCA-BNG; 30/6/2016

Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam

01/9/2016

Còn hiệu lực

288.

Thông tư

41/2011/TT-BCA; 29/6/2011

Thông tư hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào

14/8/2011

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

289.

Thông tư

43/2011/TT-BCA; 29/6/2011

Thông tư hướng dẫn việc cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang các tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam

14/8/2011

Còn hiệu lực

290.

Thông tư

02/2013/TT-BCA; 05/01/2013

Thông tư về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh

20/32013

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

291.

Thông tư

04/2015/TT-BCA; 05/01/2015

Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

25/02/2015

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

292.

Thông tư

31/2015/TT-BCA; 06/7/2015

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

20/8/2015

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

293.

Thông tư

28/2016/TT-BCA; 05/7/2016

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

20/8/2016

Còn hiệu lực

294.

Thông tư

53/2016/TT-BCA; 28/12/2016

Thông tư quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam

15/02/2017

Còn hiệu lực

295.

Thông tư

57/2020/TT-BCA; 10/6/2020

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

01/7/2020

Còn hiệu lực

296.

Thông tư

74/2020/TT-BCA; 01/7/2020

Thông tư quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu

15/8/2020

Còn hiệu lực

297.

Thông tư

79/2020/TT-BCA; 14/7/2020

Thông tư hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh

01/9/2020

Còn hiệu lực

298.

Thông tư

110/2020/TT-BCA; 16/10/2020

Thông tư quy định quy trình thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

30/11/2020

Còn hiệu lực

299.

Thông tư

15/2022/TT-BCA[12]; 06/4/2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy; Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

21/5/2022

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

300.

Thông tư

22/2023/TT-BCA; 30/6/2023

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an

15/8/2023

Còn hiệu lực

301.

Thông tư

31/2023/TT-BCA; 20/7/2023

Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

15/8/2023

Còn hiệu lực

302.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an

849/2004/QĐ-BCA; 27/8/2004

Quyết định của Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế về tổ chức và quản lý công dân Trung Quốc sử dụng Giấy phép nhập, xuất cảnh do Trung Quốc cấp vào Việt Nam tham quan, du lịch

11/9/2004

Còn hiệu lực

XX.

Thi hành án hình sự

A.

Thi hành án hình sự (45 ăn bản, gồm 01 Luật, 01 Nghị quyết của Quốc hội, 08 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 15 Thông tư liên tịch, 19 Thông tư (02 TTLT không do Bộ Công an chủ trì))

303.

Luật

41/2019/QH14; 14/6/2019

Luật Thi hành án hình sự

01/01/2020

Còn hiệu lực

304.

Nghị quyết của Quốc hội

54/2022/QH15; 16/6/2022

Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

01/9/2022

Còn hiệu lực

305.

Nghị định

43/2020/NĐ-CP; 08/4/2020

Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

15/4/2020

Còn hiệu lực

306.

Nghị định

44/2020/NĐ-CP; 08/4/2020

Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

01/6/2020

Còn hiệu lực

307.

Nghị định

49/2020/NĐ-CP; 17/4/2020

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

15/6/2020

Còn hiệu lực

308.

Nghị định

55/2020/NĐ-CP; 22/5/2020

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

15/7/2020

Còn hiệu lực

309.

Nghị định

59/2020/NĐ-CP; 27/5/2020

Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

05/6/2020

Còn hiệu lực

310.

Nghị định

65/2020/NĐ-CP; 10/6/2020

Nghị định quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

15/6/2020

Còn hiệu lực

311.

Nghị định

133/2020/NĐ-CP; 09/11/2020

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự

25/12/2020

Còn hiệu lực

312.

Nghị định

09/2023/NĐ-CP; 13/3/2023

Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

13/3/2023

Còn hiệu lực

313.

Quyết định của Thủ tướng

22/2023/QĐ-TTg; 17/8/2023

Quyết định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

10/10/2023

Còn hiệu lực

314.

Thông tư liên bộ

11/TTLB; 20/12/1993

Thông tư liên hướng dẫn việc giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, dạy văn hóa, dạy nghề, chế độ sinh hoạt giải trí cho phạm nhân

20/12/1993

Còn hiệu lực

315.

Thông tư liên bộ

19/TTLB-LĐTBXH-NV; 02/8/1995

Thông tư liên Bộ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp quản lý trại giam

01/5/1995

Còn hiệu lực

316.

Thông tư liên tịch

07/2004/TTLT-BCA-VKSNDTC; 29/4/2004

Thông tư liên tịch của Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi hành hình phạt tù đối với phạm nhân chấp hành hình phạt tại nhà tạm giữ

02/6/2004

Còn hiệu lực

317.

Thông tư liên tịch

07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG; 16/11/2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành án phạt trục xuất

01/01/2012

Còn hiệu lực

318.

Thông tư liên tịch

02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT; 06/02/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân

26/3/2012

Còn hiệu lực

319.

Thông tư liên tịch

03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG; 13/02/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân

02/4/2012

Còn hiệu lực

320.

Thông tư liên tịch

13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC[13]; 09/10/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự về truy nã

01/12/2012

Còn hiệu lực

321.

Thông tư liên tịch

07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC; 06/02/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân

01/4/2013

Còn hiệu lực

322.

Thông tư liên tịch

01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC; 22/02/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù

15/4/2013

Còn hiệu lực

323.

Thông tư liên tịch

12/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC; 02/12/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn về chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân trong trại giam

20/01/2014

Còn hiệu lực

324.

Thông tư liên tịch

02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT; 22/01/2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

07/3/2015

Còn hiệu lực

325.

Thông tư liên tịch

07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT; 19/10/2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc khám chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

15/12/2015

Còn hiệu lực

326.

Thông tư liên tịch

01/2019/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC; 10/10/2019

Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự

25/11/2019

Còn hiệu lực

327.

Thông tư liên tịch

02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC; 14/10/2020

Thông tư liên tịch quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

01/12/2020

Còn hiệu lực

328.

Thông tư liên tịch

01/2023/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC; 18/01/2023

Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp trong thực hiện một số quy định của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án hình sự tại cộng đồng

10/3/2023

Còn hiệu lực

329.

Thông tư

63/2011/TT-BCA; 07/09/2011

Thông tư quy định các loại biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án hình sự

24/10/2011

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

330.

Thông tư

39/2013/TT-BCA; 25/9/2013

Thông tư quy định về giáo dục và tư vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù

15/11/2013

Còn hiệu lực

331.

Thông tư

12/2018/TT-BCA; 07/5/2018

Thông tư quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân

22/6/2018

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

332.

Thông tư

64/2019/TT-BCA; 28/11/2019

Thông tư quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú

15/01/2020

Còn hiệu lực

333.

Thông tư

65/2019/TT-BCA; 28/11/2019

Thông tư quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng

15/01/2020

Còn hiệu lực

334.

Thông tư

74/2019/TT-BCA; 18/12/2019

Thông tư quy định về tổ chức bộ máy Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân

02/02/2020

Còn hiệu lực

335.

Thông tư

84/2019/TT-BCA; 31/12/2019

Thông tư quy định về biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng

15/02/2020

Còn hiệu lực

336.

Thông tư

10/2020/TT-BCA; 06/02/2020

Thông tư quy định về đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm

20/3/2020

Còn hiệu lực

337.

Thông tư

12/2020/TT-BCA; 07/02/2020

Thông tư quy định biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án phạt tù, thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, theo dõi, quản lý người ở cơ sở lưu trú

23/3/2020

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

338.

Thông tư

14/2020/TT-BCA; 10/02/2020

Thông tư quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân

26/3/2020

Còn hiệu lực

339.

Thông tư

17/2020/TT-BCA; 18/02/2020

Thông tư ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân

03/4/2020

Còn hiệu lực

340.

Thông tư

46/2020/TT-BCA; 15/5/2020

Thông tư quy định về hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân

29/6/2020

Còn hiệu lực

341.

Thông tư

112/2020/TT-BCA[14]; 21/10/2020

Thông tư quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, hoạt động thi hành án hình sự, hoạt động quản lý hành chính trong Công an nhân dân

10/12/2020

Còn hiệu lực

342.

Thông tư

07/2021/TT-BCA; 18/01/2021

Thông tư ban hành Nội quy cơ sở lưu trú

05/3/2021

Còn hiệu lực

343.

Thông tư

103/2021/TT-BCA; 01/11/2021

Thông tư quy định xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

16/12/2021

Còn hiệu lực

344.

Thông tư

105/2021/TT-BCA; 11/11/2021

Thông tư quy định thông tin cần thu thập trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân

01/01/2022

Còn hiệu lực

345.

Thông tư

106/2021/TT-BCA; 11/11/2021

Thông tư quy định việc thu thập, nhập, cập nhật thông tin, quản lý, sử dụng, khai thác và cung cấp cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân

01/01/2022

Còn hiệu lực

346.

Thông tư

120/2021/TT-BCA; 09/12/2021

Thông tư quy định việc tổ chức xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

01/02/2022

Còn hiệu lực

347.

Thông tư

31/2022/TT-BCA; 10/8/2022

Thông tư quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong Công an nhân dân

2509/2022

Còn hiệu lực

B.

Thi hành tạm giữ, tạm giam (08 văn bản, gồm: 01 Luật, 03 Nghị định, 02 Thông tư liên tịch, 02 Thông tư (01 TTLT không do Bộ Công an chủ trì))

348.

Luật

94/2015/QH13; 25/11/2015

Luật thi hành tạm giam, tạm giữ

01/01/2018

Còn hiệu lực

349.

Nghị định

120/2017/NĐ-CP; 06/11/2017

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

01/01/2018

Còn hiệu lực

350.

Nghị định

121/2017/NĐ-CP; 06/11/2017

Nghị định quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

01/01/2018

Còn hiệu lực

351.

Nghị định

113/2021/NĐ-CP; 14/12/2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

14/12/2021

Còn hiệu lực

352.

Thông tư liên tịch

01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC[15]; 23/01/2018

Thông tư liên tịch quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

12/3/2018

Còn hiệu lực

353.

Thông tư liên tịch

08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC[16]; 14/01/2021

Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển

09/3/2021

Còn hiệu lực

354.

Thông tư

32/2017/TT-BCA; 19/9/2017

Thông tư quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm

01/01/2018

Còn hiệu lực

355.

Thông tư

34/2017/TT-BCA; 19/9/2017

Thông tư quy định việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân; nhận quà; gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu

01/01/2018

Còn hiệu lực

C.

Đặc xá (02 văn bản, gồm: 01 Luật, 01 Nghị định)

356.

Luật

30/2018/QH14; 19/11/2018

Luật Đặc xá

01/7/2019

Còn hiệu lực

357.

Nghị định

52/2019/NĐ-CP; 14/6/2019

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá

01/8/2019

Còn hiệu lực

XXI.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở (10 văn bản, gồm: 10 Thông tư)

358.

Thông tư

67/2019/TT-BCA; 28/11/2019

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

15/01/2019

Còn hiệu lực

359.

Thông tư

83/2019/TT-BCA; 31/12/2019

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường

18/02/2020

Còn hiệu lực

360.

Thông tư

15/2020/TT-BCA; 12/02/2020

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

30/03/2020

Còn hiệu lực

361.

Thông tư

18/2020/TT-BCA; 20/02/2020

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân

06/04/2020

Còn hiệu lực

362.

Thông tư

19/2020/TT-BCA; 21/02/2020

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân

01/07/2020

Còn hiệu lực

363.

Thông tư

71/2020/TT-BCA; 26/06/2020

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm, quản lý trang bị và kho vận trong Công an nhân dân

10/08/2020

Còn hiệu lực

364.

Thông tư

92/2020/TT-BCA; 20/08/2020

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân

04/10/2020

Còn hiệu lực

365.

Thông tư

126/2020/TT-BCA; 01/12/2020

Thông tư quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân

15/01/2021

Còn hiệu lực

366.

Thông tư

44/2021/TT-BCA; 27/04/2021

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân

16/06/2021

Còn hiệu lực

367.

Thông tư

117/2021/TT-BCA; 01/12/2021

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân

15/01/2022

Còn hiệu lực

XXII.

Tố tụng hình sự

A.

Điều tra hình sự (11 văn bản, gồm: 01 Luật, 01 Thông tư liên tịch, 08 Thông tư, 01 Quyết định của Bộ trưởng)

368.

Luật

99/2015/QH13; 26/11/2015

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

01/01/2018

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

369.

Thông tư liên bộ

04/TTLB; 30/11/1985

Thông tư liên Bộ về phân cấp điều tra và kiểm sát điều tra cho cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (dưới đây gọi tắt là quận, huyện)

30/11/1985

Còn hiệu lực

370.

Thông tư

12/2004/TT-BCA(V19); 23/9/2004

Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân.

23/9/2004

Còn hiệu lực

371.

Thông tư

04/2007/TT-BCA-V19; 21/5/2007

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23-9-2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân

28/6/2007

Còn hiệu lực

372.

Thông tư

41/2009/TT-BCA-V19; 02/7/2009

Thông tư bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23-9-2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân

16/8/2009

Còn hiệu lực

373.

Thông tư

09/2012/TT-BCA; 09/02/2012

Thông tư quy định về việc tiến hành một số hoạt động điều tra của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

26/3/2012

Còn hiệu lực

374.

Thông tư

56/2017/TT-BCA; 16/11/2017

Thông tư quy định về phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân và các đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện

01/01/2018

Còn hiệu lực

375.

Thông tư

26/2018/TT-BCA; 10/8/2018

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BCA ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân và các đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện

10/8/2018

Còn hiệu lực

376.

Thông tư

36/2022/TT-BCA; 06/10/2022

Thông tư quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra trong Công an nhân dân

20/11/2022

Còn hiệu lực

377.

Thông tư

46/2023/TT-BCA; 06/10/2023

Thông tư quy định về thi tuyển Điều tra viên trong Công an nhân dân

15/12/2023

Còn hiệu lực

378.

Quyết định

1314/2004/QĐ-BCA(X13); 15/11/2004

Quyết định về tổ chức Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện

15/11/2004

Còn hiệu lực

B.

Tố tụng hình sự ( 65 văn bản, gồm: 05 Nghị định, 48 Thông tư liên tịch, 12 Thông tư (33 TTLT không do Bộ Công an chủ trì))

379.

Nghị định

18/2002/NĐ-CP; 18/02/2002

Nghị định ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng

05/3/2002

Còn hiệu lực

HHL 1 phần

380.

Nghị định

64/2011/NĐ-CP; 28/7/2011

Nghị định quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

15/9/2011

Còn hiệu lực

381.

Nghị định

70/2013/NĐ-CP; 02/7/2013

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ

16/8/2013

Còn hiệu lực

382.

Nghị định

127/2017/NĐ-CP; 16/11/2017

Nghị định quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

01/01/2018

Còn hiệu lực

383.

Nghị định

128/2017/NĐ-CP; 16/11/2017

Nghị định quy định về chế độ báo cáo về điều tra hình sự

01/01/2018

Còn hiệu lực

384.

Thông tư liên ngành

03/TTLN; 12/4/1990

Thông tư liên ngành hướng dẫn bảo vệ phiên toà và xử lý những người vi phạm trật tự phiên toà

12/4/1990

Còn hiệu lực

385.

Thông tư liên ngành

05/TTLN; 02/6/1990

Thông tư liên ngành hướng dẫn thi hành chính sách đối với người phạm tội ra tự thú

02/6/1990

Còn hiệu lực

386.

Thông tư liên ngành

03/TTLN-TANDTC-BNV; 26/12/1991

Thông tư liên ngành hướng dẫn việc đảm bảo sự có mặt tại phiên toà phúc thẩm của bị cáo đang bị giam

26/12/1991

Còn hiệu lực

387.

Thông tư liên ngành

03/TTLN-VKSNDTC-BNV-BQP-BLN; 15/5/1992

Thông tư liên ngành hướng dẫn việc thi hành các quy định của Luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm

15/5/1992

Còn hiệu lực

388.

Thông tư liên ngành

03/TTLN; 20/6/1992

Thông tư liên ngành hướng dẫn việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về lý lịch của bị can, bị cáo

20/6/1992

Còn hiệu lực

389.

Thông tư liên ngành

01/TTLN-TANDTC-VKSNDTC-BNV; 15/10/1994

Thông tư liên hướng dẫn việc giải quyết các vụ án trọng điểm

15/10/1994

Còn hiệu lực

390.

Thông tư liên ngành

03/TTLN-TANDTC-KSNDTC-NV; 07/01/1995

Thông tư liên ngành hướng dẫn thực hiện một số quy định về việc truy nã bị can, bị cáo trong giai đoạn truy tố và xét xử

07/01/1995

Còn hiệu lực

391.

Thông tư liên ngành

06/1998/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC-BTP; 24/10/1998

Thông tư liên tịch hướng dẫn một số vấn đề về bảo quản và xử lý tài sản là vật chứng, tài sản bị kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự

10/11/1998

Còn hiệu lực

392.

Thông tư liên tịch

01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA; 18/4/2005

Thông tư liên tịch hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của Toàn án quân sự

10/6/2005

Còn hiệu lực

393.

Thông tư liên tịch

02/2006/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC; 8/5/2006

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng

12/6/2006

Còn hiệu lực

394.

Thông tư liên tịch

01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA; 20/10/2008

Thông tư liên tịch về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong Quân đội và ngoài Quân đội

20/11/2008

Còn hiệu lực

395.

Thông tư liên tịch

13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC[17]; 09/10/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự về truy nã

01/12/2012

Còn hiệu lực