Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 57/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 04/2015/TT-BCA mẫu giấy tờ liên quan xuất nhập cảnh

Số hiệu: 57/2020/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thêm mẫu giấy tờ cấp cho người nước ngoài XNC, cư trú ở Việt Nam

Vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 57/2020/TT-BCA về bổ sung mẫu giấy tờ liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, bổ sung một số mẫu giấy tờ so với quy định tại Thông tư 04/2015/TT-BCA như sau:

- Bổ sung thêm 04 mẫu cấp cho người nước ngoài xuất nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam:

+ Thị thực điện tử (NC2a);

+ Thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (NC2b);

+ Mẫu dấu hủy giá trị sử dụng (NC17);

+ Mẫu dấu hết giá trị sử dụng (NC18).

- Bổ sung thêm 03 mẫu cho cơ quan, tổ chức và cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài xuất nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam:

+ Mẫu Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử ử (NA1a);

+ Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử (NA19);

+ Văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử (NA20);

- Bổ sung thêm 03 mẫu dùng cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh:

+ Công văn trả lời đề nghị cấp tài khoản điện tử (NB8);

+ Công văn thông báo từ chối cấp tài khoản điện tử (NB9);

+ Công văn thông báo hủy tài khoản điện tử (NB10).

Thông tư 57/2020/TT-BCA có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2020/TT-BCA

Hà Nội, ngày 10 tháng 6  năm 2020

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 04/2015/TT-BCA NGÀY 05/01/2015 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH MẪU GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/08/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:

“1. Thông tư này quy định, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt NamLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam”.

2. Bổ sung một số khoản của Điều 2 như sau:

a) Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 như sau:

1a. Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử (NA1a).”.

b) Bổ sung khoản 19 và 20 vào sau khoản 18 như sau:

“19. Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử (NA19).

20. Văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử (NA20)”.

3. Bổ sung khoản 3a, 3b và 3c vào sau khoản 3 Điều 3 như sau:

3a. Công văn trả lời đề nghị cấp tài khoản điện tử (NB8).

3b. Công văn thông báo từ chối cấp tài khoản điện tử (NB9).

3c. Công văn thông báo hủy tài khoản điện tử (NB10).”.

4. Bổ sung khoản 2a, 2b vào sau khoản 2 và khoản 14, 15 vào sau khoản 13 Điều 4 như sau:

2a. Thị thực điện tử (NC2a).

2b. Thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (NC2b).

14. Mẫu dấu hủy giá trị sử dụng (NC17).

15. Mẫu dấu hết giá trị sử dụng (NC18).”.

5. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:

“a) Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm hợp đồng với Viện Khoa học và công nghệ - Bộ Công an để nghiên cứu, thiết kế, sản xuất ấn phẩm trắng cung ứng kịp thời yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực.”.

6. Thay thế cụm từ “ngày 29/01/2012” bằng cụm từ “ngày 29/01/2002”, cụm từ “Thông tư số 02/2012/TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 02/2013/TT-BCA” và cụm từ “Thông tư số 25/2013/TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 25/2014/TT-BCA” tại khoản 1 Điều 6.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

2. Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị khác có liên quan tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để có hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;

-
Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ,
Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;

- Lưu: VT,
QLXNC

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm

MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 57/2020/TT-BCA

Hanoi, June 10, 2020

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO CIRCULAR NO. 04/2015/TT-BCA DATED JANUARY 5, 2015 OF MINISTRY OF PUBLIC SECURITY ON FORMS RELATED TO ENTRY, EXIT AND STAY OF FOREIGNERS IN VIETNAM

Pursuant to Law on Entry, Exit, Transit and Stay of Foreigners in Vietnam dated June 16, 2014 and Law on amendments to Law on Entry, Exit, Transit and Stay of Foreigners in Vietnam dated November 25, 2019;

Pursuant to Decree No. 01/2018/ND-CP dated August 6, 2018 of the Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of the Ministry of Public Security;

At the request of Director General of Immigration Department,

Minister of Public Security promulgates Circular on amendments to Circular No. 04/2015/TT-BCA dated January 5, 2015 of Ministry of Public Security on forms related to entry, exit and stay of foreigners in Vietnam.

Article 1. Amendments to Circular No. 04/2015/TT-BCA dated January 5, 2015 of Ministry of Public Security on forms related to entry, exit and stay of foreigners in Vietnam

1. Amendments to Clause 1 Article 1 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Addition of Clauses in Article 2 as follows:

a) Insert Clause 1a after Clause 1 as follows:

 “1a. Information in application for electronic visas (NA1a).”.

b) Insert Clauses 19 and 20 after Clause 18 as follows:

“19. Application for issuance of electronic accounts (NA19).

20. Application for cancellation of electronic accounts (NA20)”.

3. Insert Clauses 3a, 3b and 3c after Clause 3 Article 3 as follows:

 “3a. Official Dispatch responding to application for issuance of electronic accounts (NB8).

3b. Official Dispatch rejecting application for issuance of electronic accounts (NB9).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Insert Clauses 2a and 2b after Clause 2 and Clauses 14 and 15 after Clause 13 Article 4 as follows:

 “2a. Electronic visas (NC2a).

2b. Visas according to list of personnel waiting for approval of immigration agencies (NC2b).

14. Samples of nullifying stamps (NC17).

15. Samples of expiry stamps (NC18).”.

5. Amendments to Point a Clause 1 Article 5 as follows:

“a) Immigration Department is contractually responsible to Science and Technology Institute - Ministry of Public Security for conducting research, designing and producing blank prints to promptly fulfill requirements of competent agencies capable of issuing visas, temporary resident cards, permanent residence cards and visa-free entry documents.”.

6. Replace “ngày 29/01/2012” (January 29, 2012) with “ngày 29/01/2002” (January 29, 2002), “Thông tư số 02/2012/TT-BCA” (Circular No. 02/2012/TT-BCA) with “Thông tư số 02/2013/TT-BCA” (Circular No. 02/2013/TT-BCA), and “Thông tư số 25/2013/TT-BCA” (Circular No. 25/2013/TT-BCA) with “Thông tư số 25/2014/TT-BCA” (Circular No. 25/2014/TT-BCA) under Clause 1 Article 6.

Article 2. Entry into force and responsibility for implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Immigration Department is responsible for taking charge and cooperating with police authorities, local governments and other entities in organizing implementation, guiding and examining implementation of this Circular. Heads of entities affiliated to ministries, directors of police authorities of provinces and central-affiliated cities are responsible for implementation of this Circular. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry (via Immigration Department) for timely guidance./.

 

 

MINISTER
General To Lam

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 57/2020/TT-BCA ngày 10/06/2020 sửa đổi Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.934

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!