CẬP NHẬT: Giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 63 tỉnh, thành

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
13/06/2024 19:19 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp văn bản quy định về giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy định về giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013 và điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 2013, giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như sau:

- Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

- Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong trường hợp: tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo quy định nêu trên, Nhà nước sẽ căn cứ theo giá đất cụ thể để bồi thường khi tiến hành thu hồi đất.

Giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 63 tỉnh, thành

Giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 63 tỉnh, thành mới nhất

Giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 63 tỉnh, thành

1. Hà Nội

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017quy định nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sửa đổi tại Quyết định 20/2022/QĐ-UBND ngày 06/5/2022, Quyết định 27/2024/QĐ-UBND ngày 05/4/2024)

2. Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sửa đổi tại Quyết định 07/2020/QĐ-UBND ngày 18/3/2020)

3. Cần Thơ

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (sửa đổi tại Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 và Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021)

4. Hải Phòng

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

5. Đà Nẵng

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sửa đổi tại Quyết định 25/2023/QĐ-UBND ngày 27/6/2023)

6. Vĩnh Phúc

Quyết định 61/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 về đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022

Quyết định 05/2023/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo Quyết định 61/2021/QĐ-UBND

7. Lào Cai

Quyết định 31/2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 quy định nội dung bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai (được sửa đổi tại Quyết định 39/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022)

8. Yên Bái

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 quy định về bồi thường nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

9. Điện Biên

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên (được sửa đổi tại Quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 04/6/2016, Quyết định 20/2023/QĐ-UBND ngày 11/10/2023)

- Quyết định 20/2023/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 quy định về mức bồi thường thiệt hại đối với cây trồng và vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

10. Hòa Bình

- Quyết định 08/2024/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 về "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 sửa đổi Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về ban hành Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 sửa đổi Điều 1 Quyết định 47/2019/QĐ-UBND về bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

11. Lai Châu

Quyết định 21/2023/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

12. Sơn La

Quyết định 50/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

13. Hà Giang

- Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Quyết định 06/2022/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

14. Bắc Ninh

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (được sửa đổi tại Quyết định 19/2023/QĐ-UBND ngày 29/9/2023)

15. Hà Nam

Quyết định 59/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 về Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di dời chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

16. Hải Dương

- Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Quyết định 03/2020/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 sửa đổi Quyết định 37/2014/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Quyết định 28/2020/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương kèm theo Quyết định 37/2014/QĐ-UBND

- Quyết định 25/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 về "Đơn giá bồi thường một số loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương"

17. Cao Bằng

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (được sửa đổi tại Quyết định 30/2022/QĐ-UBND ngày 18/10/2022).

18. Bắc Kạn

Quyết định 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 về Đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quyết định 2710/QĐ-UBND ngày  31/12/2021 công bố đơn giá bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quyết định 419/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 công bố đơn giá bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

19. Lạng Sơn

- Quyết định 26/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 về Đơn giá xây dựng mới nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

- Quyết định 07/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 hướng dẫn một số điều của Luật Đất đai năm 2013Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định của pháp luật có liên quan về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

- Quyết định 02/2024/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 quy định về đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

20. Tuyên Quang

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 về đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (nhà, công trình xây dựng khác, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Xem thêm Tại đây

21. Thái Nguyên

Quyết định 03/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 quy định về đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quyết định 46/2021/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 quy định về bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (sửa đổi bổ sung tại Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016)

22. Phú Thọ

Quyết định 756/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 về Đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất và đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 quy định về bồi thường nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất; bồi thường di chuyển mồ mả và chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Quyết định 41/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 quy định cụ thể nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

23. Quảng Ninh

Quyết định 45/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 quy định về Bộ đơn giá bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (được sửa đổi tại Quyết định 18/2023/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 và Quyết định 32/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020)

24. Bắc Giang

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (được sửa đổi tại Quyết định 20/2020/QĐ-UBND ngày 07/02/2020, Quyết định 70/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 và Quyết định 21/2023/QĐ-UBND ngày 13/7/2023)

25. Hưng Yên

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

26. Thái Bình

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình (sửa đổi tại Quyết định 12/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020)

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 quy định về bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

27. Nam Định

Quyết định 43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 quy định cụ thể về một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định (được sửa đổi tại Quyết định 40/2023/QĐ-UBND ngày 09/11/2023)

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 quy định về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp vắng chủ và không xác định được chủ trên địa bàn tỉnh Nam Định

28. Ninh Bình

Quyết định 46/2023/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 về Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

29. Thanh Hóa

Quyết định 16/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

30. Nghệ An

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

31. Hà Tĩnh

Quyết định 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (sửa đổi tại Quyết định 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018)

32. Quảng Bình

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (sửa đổi tại Quyết định 38/2022/QĐ-UBND ngày 21/9/2022)

33. Quảng Trị

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

34. Thừa Thiên Huế

Quyết định 50/2023/QĐ-UBND ngày 25/9/2023 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

35. Quảng Nam

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (sửa đổi tại Quyết định 29/2022/QĐ-UBND ngày 02/10/2022)

36. Quảng Ngãi

Quyết định 75/2021/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà Nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sửa đổi tại Quyết định 16/2023/QĐ-UBND ngày 27/4/2023)

37. Kon Tum

Quyết định 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sửa đổi tại Quyết định 30/2018/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 và Quyết định 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021)

38. Gia Lai

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 về quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai (sửa đổi tại Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ngày 09/01/2020)

39. Bình Định

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định (sửa đổi bổ sung tại Quyết định 21/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019, Quyết định 58/2019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019, Quyết định 09/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022, Quyết định 30/2023/QĐ-UBND ngày 29/6/2023, Quyết định 34/2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2023)

40. Phú Yên

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 quy định chi tiết về một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

41. Đắk Lắk

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

42. Khánh Hòa

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sửa đổi tại Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022)

43. Đắk Nông

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 quy định cụ thể nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (sửa đổi tại Quyết định 12/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 và Quyết định 46/2022/QĐ-UBND ngày 28/11/2022)

44. Lâm Đồng

Quyết định 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

45. Ninh Thuận

Quyết định 24/2023/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

46. Bình Phước

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước (sửa đổi tại Quyết định 31/2020/QĐ-UBND ngày 07/12/2020)

47. Tây Ninh

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (sửa đổi tại Quyết định 39/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015)

48. Bình Dương

Quyết định 10/2023/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

49. Đồng Nai

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 về quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

50. Bình Thuận

Quyết định 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy trình thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quy trình Chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (sửa đổi tại Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 25/01/2018)

51. Long An

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An (sửa đổi tại Quyết định 40/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020)

52. Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/4/2022 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sửa đổi tại Quyết định 15/2023/QĐ-UBND ngày 10/4/2023)

53. Đồng Tháp

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (sửa đổi tại Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 và Quyết định 37/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016)

54. An Giang

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

55. Tiền Giang

Quyết định 19/2024/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

56. Vĩnh Long

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (sửa đổi tại Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 và Quyết định 13/2020/QĐ-UBND ngày 08/4/2020)

57. Bến Tre

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre (sửa đổi tại Quyết định 02/2022/QĐ-UBND ngày 10/01/2022)

58. Kiên Giang

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (sửa đổi tại Quyết định 02/2022/QĐ-UBND ngày 25/01/2022)

59. Trà Vinh

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

60. Hậu Giang

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (sửa đổi tại Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ngày 12/02/2020)

61. Sóc Trăng

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về Quy định chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (sửa đổi tại Quyết định 35/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 và Quyết định 28/2021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021)

62. Bạc Liêu

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

63. Cà Mau

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sửa đổi tại Quyết định 24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 58,637

Bài viết về

Tổng hợp văn bản hướng dẫn

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn