Công chức cấp xã kiêm nhiệm vị trí của một công chức cấp xã khác nghỉ thai sản 6 tháng thì có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không?

Tôi đang là công chức cấp xã và đồng nghiệp của tôi cũng là công chức cấp xã đang nghỉ hưởng chế độ thai 06 tháng, trong thời gian 06 tháng này tôi kiêm nhiệm luôn vị trí của đồng nghiệp trên thì tôi đã đủ điều kiện để được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chưa?

Công chức cấp xã có các chức danh nào?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định như sau:

"Điều 3. Chức vụ, chức danh
[...] 2. Công chức cấp xã có các chức danh sau đây:
a) Trưởng Công an;
b) Chỉ huy trưởng Quân sự;
c) Văn phòng – thống kê;
d) Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);
đ) Tài chính – kế toán;
e) Tư pháp – hộ tịch;
g) Văn hóa – xã hội."

Công chức cấp xã

Công chức cấp xã (Hình từ Internet)

Công chức cấp xã kiêm nhiệm vị trí của một công chức cấp xã khác nghỉ thai sản 6 tháng thì có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 92/2009/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 10. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh
1. Cán bộ, cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.
2. Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
3. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.”

Như vậy công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa theo quy định của Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm

Anh đối chiếu trường hợp của mình với quy định trên, nếu đủ điều kiện thì anh đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét và thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm chức danh cho mình.

Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm và quyền hạn như thế nào trong việc quản lý công chức cấp xã?

Căn cứ theo khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 46 Nghị định 112/2011/NĐ-CP quy định như sau:

"Điều 46. Thẩm quyền quản lý
[...] 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
a) Quyết định số lượng cụ thể công chức cấp xã theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn Bộ Nội vụ; hướng dẫn việc kiêm nhiệm một số chức danh để bảo đảm các lĩnh vực công tác ở địa phương đều có công chức đảm nhiệm;
b) Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã; hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện đánh giá công chức cấp xã hàng năm;
c) Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức cấp xã;
d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ công chức cấp xã; từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa để nâng cao chất lượng công chức cấp xã;
đ) Hàng năm, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã;
e) Chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức cấp xã;
g) Ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với công chức cấp xã;
h) Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn cấp tỉnh;
i) Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ và theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp đối với công chức cấp xã;
k) Hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ công chức cấp xã.
3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
a) Lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ công chức cấp xã;
b) Tổ chức tuyển dụng đối với công chức cấp xã theo Nghị định này và Quy chế tuyển dụng công chức của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quyết định tiếp nhận, điều động và quản lý công chức cấp xã theo Nghị định này và theo phân cấp quản lý công chức của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện cho thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức cấp xã theo quy định của pháp luật;
c) Tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối với công chức cấp xã;
d) Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã theo hướng dẫn và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
đ) Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với công chức cấp xã theo phân cấp quản lý công chức của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
e) Thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về công chức cấp xã;
g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức cấp xã theo quy định của pháp luật;
h) Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn cấp huyện;
i) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc nhận xét, đánh giá công chức cấp xã hàng năm; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức cấp xã;
k) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã lập và quản lý hồ sơ công chức cấp xã.
4. Ủy ban nhân dân cấp xã có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
a) Trực tiếp quản lý và sử dụng công chức cấp xã; nhận xét, đánh giá hàng năm đối với công chức cấp xã;
b) Thực hiện chế độ, chính sách, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch, tạo nguồn đối với công chức cấp xã;
c) Đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở cấp huyện khen thưởng công chức cấp xã theo phân cấp quản lý công chức ở địa phương;
d) Đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp huyện về xử lý vi phạm đối với công chức cấp xã;
đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức cấp xã theo quy định của pháp luật;
e) Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cấp xã;
g) Lập và quản lý hồ sơ công chức cấp xã."
Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Công chức cấp xã

Nhật Vy

Công chức cấp xã
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công chức cấp xã có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Công chức cấp xã
MỚI NHẤT
Pháp luật
Công chức cấp xã có yêu cầu về trình độ và độ tuổi vào làm như thế nào? Mức lương đối với công chức cấp xã có bằng thạc sĩ được quy định như thế nào?
Pháp luật
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ công chức cấp xã được phê duyệt và khoảng thời gian nào trong năm?
Pháp luật
Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thì ai sẽ có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho cán bộ công chức cấp xã?
Pháp luật
Công chức cấp xã bị mất năng lực hành vi dân sự thì có bị xử lý kỷ luật hay không?
Pháp luật
Những trường hợp đặc biệt nào không cần phải qua thi tuyển công chức cấp xã nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn?
Pháp luật
Một công chức Tài chính kế toán cấp xã khi vào làm việc tại cơ quan, đơn vị cần đáp ứng những yêu cầu về độ tuổi và trình độ học vấn như thế nào?
Pháp luật
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức Tài chính kế toán xã cần đảm bảo thực hiện theo quy định như thế nào?
Pháp luật
Bố trí 19 người và 2 người kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã loại 2 thì có đúng pháp luật không?
Pháp luật
Chức vụ và chức danh của công chức cấp xã được pháp luật quy định ra sao? Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của công cấp xã được quy định như thế nào?
Pháp luật
Điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã là gì? Mức lương của công chức cấp xã hiện nay là bao nhiêu?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào