Toàn văn File Word 03 văn bản hợp nhất các Thông tư về Thuế
Ngày 15/5/2017, Bộ Tài chính ban hành 03 văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế giá trị gia tăng (GTGT). Cụ thể như sau: Toàn văn File ...

40 bệnh viện đầu tiên thực hiện liên thông xét nghiệm 40 bệnh viện đầu tiên thực hiện liên thông xét nghiệm
Việt Nam phản đối Mỹ tiếp tục chính sách cấm vận Cuba Việt Nam phản đối Mỹ tiếp tục chính sách cấm vận Cuba
Quốc hội ban hành 3 nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ ba Quốc hội ban hành 3 nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ ba
Nhiều thay đổi về mức hưởng BHYT áp dụng từ ngày 01/7/2017 Nhiều thay đổi về mức hưởng BHYT áp dụng từ ngày 01/7/2017
Giấy tờ tùy thân sẽ không cần thiết khi du lịch vòng quanh thế giới Giấy tờ tùy thân sẽ không cần thiết khi du lịch vòng quanh thế giới