Pháp luật về Chứng khoán

Pháp luật Quy trình, quy chế nội bộ về quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán phải có tối thiểu những nội dung nào? 07:15 | 22/07/2024
Quy trình, quy chế nội bộ về quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán phải có tối thiểu những nội dung nào? Ai có trách nhiệm xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán? Công ty chứng khoán phải xây dựng hệ thống quy trình quản trị rủi ro gồm có các nội dung gì?
Pháp luật Biện pháp cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được áp dụng đối với các chức danh nào? 03:45 | 22/07/2024
Có thể cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty quản lý quỹ để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán? Biện pháp cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty quản lý quỹ được áp dụng đối với các chức danh nào?
Pháp luật Quỹ bù trừ được hình thành từ các khoản nào? Lãi tiền gửi phát sinh liên quan đến khoản đóng góp quỹ bù trừ bằng tiền được xử lý như thế nào? 21:20 | 21/07/2024
Quỹ bù trừ được hình thành từ các khoản nào? Lãi tiền gửi phát sinh liên quan đến khoản đóng góp quỹ bù trừ bằng tiền được xử lý như thế nào? Thành viên bù trừ có trách nhiệm đóng góp bổ sung bất thường vào quỹ bù trừ trong trường hợp nào?
Pháp luật Thành viên bù trừ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được sử dụng tài sản ký quỹ của nhà đầu tư trong trường hợp nào? 16:48 | 21/07/2024
Thành viên bù trừ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được sử dụng tài sản ký quỹ của nhà đầu tư trong trường hợp nào? Thành viên bù trừ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có nghĩa vụ gì khi nhà đầu tư ký quỹ mất khả năng thanh toán?
Pháp luật Lệnh bán chứng chỉ quỹ mở của nhà đầu tư được thực hiện khi nào? Công ty quản lý quỹ phải đền bù thiệt hại cho nhà đầu tư giao dịch chứng chỉ quỹ mở khi nào? 16:52 | 20/07/2024
Lệnh bán chứng chỉ quỹ mở của nhà đầu tư được thực hiện khi nào? Công ty quản lý quỹ phải đền bù thiệt hại cho nhà đầu tư giao dịch chứng chỉ quỹ mở khi nào? Mức đền bù thiệt hại cho nhà đầu tư giao dịch chứng chỉ quỹ mở khi xảy ra thiệt hại là bao nhiêu?
Pháp luật Mẫu báo cáo thống kê hàng ngày về tình hình giao dịch trên thị trường chứng khoán là mẫu nào? Tải về mẫu báo cáo thống kê? 16:39 | 20/07/2024
Mẫu báo cáo thống kê hàng ngày về tình hình giao dịch trên thị trường chứng khoán là mẫu nào? Tải về mẫu báo cáo thống kê? Thực hiện báo cáo thống kê hàng ngày về tình hình giao dịch trên thị trường chứng khoán trước thời điểm nào? Các phương thức báo cáo thông kê hàng ngày về tình hình giao dịch trên thị trường chứng khoán?
Pháp luật Ngân hàng thương mại đăng ký làm thành viên giao dịch đặc biệt trên Sở giao dịch chứng khoán phải có hợp đồng ủy thác đúng không? 15:27 | 20/07/2024
Ngân hàng thương mại đăng ký làm thành viên giao dịch đặc biệt trên Sở giao dịch chứng khoán phải có hợp đồng ủy thác đúng không? Để đăng ký thành viên giao dịch đặc biệt trên Sở giao dịch chứng khoán thì Ngân hàng thương mại phải những bị những giấy tờ nào?
Pháp luật Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan gì? Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có được phép thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề chứng khoán hay không? 12:30 | 20/07/2024
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan gì? Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có được phép thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề chứng khoán hay không? Tổ chức xã hội nghề nghiệp về chứng khoán sẽ chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đúng không?
Pháp luật Quỹ đầu tư bất động sản trong lĩnh vực chứng khoán được đầu tư vào các bất động sản nào theo quy định pháp luật? 22:00 | 19/07/2024
Quỹ đầu tư bất động sản trong lĩnh vực chứng khoán được đầu tư vào các bất động sản nào? Trước đi đầu tư vào bất động sản, công ty quản lý quỹ phải lên kế hoạch cho việc khai thác và sử dụng bất động sản trong vòng mấy năm?
Pháp luật Thành viên Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán có thể bỏ phiếu biểu quyết từ xa không? 14:20 | 19/07/2024
Thành viên Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán có thể bỏ phiếu biểu quyết từ xa không? Nếu quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán chưa phù hợp với quy định của pháp luật thì phải xử lý thế nào?
Pháp luật Công ty đại chúng được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thì giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom bị hủy đúng không? 06:31 | 19/07/2024
Công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom trong trường hợp nào? Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của công ty đại chúng? Công ty đại chúng được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thì giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom bị hủy đúng không?
Pháp luật Nhà đầu tư nước ngoài được ủy thác vốn cho đối tượng nào để được đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam? 06:00 | 19/07/2024
Nhà đầu tư nước ngoài được ủy thác vốn cho đối tượng nào để được đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam? Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam qua hình thức ủy thác vốn thì có phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán không?
Pháp luật Khi kết thúc đợt chào mua công khai thì tổ chức thực hiện chào mua công khai phải thực hiện công bố thông tin trong bao nhiêu ngày? 05:07 | 19/07/2024
Thời gian thực hiện 01 đợt chào mua công khai tối đa là bao nhiêu ngày? Khi kết thúc đợt chào mua công khai thì tổ chức thực hiện chào mua công khai phải thực hiện công bố thông tin trong bao nhiêu ngày? Ngày kết thúc đợt chào mua công khai là ngày nào?
Pháp luật Công ty chứng khoán không được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán thì có được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh không? 03:01 | 19/07/2024
Công ty chứng khoán không được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán thì có được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh không? Công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán thì được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến đúng không? Công ty chứng khoán khi thực hiện cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến phải được cơ quan nào chấp thuận?
Pháp luật Thành viên công ty chứng khoán là tổ chức có vốn chủ sở hữu 5% thì có phải thông báo cho công ty chứng khoán khi thay đổi tên không? 13:31 | 18/07/2024
Thành viên công ty chứng khoán là tổ chức có vốn chủ sở hữu 5% thì có phải thông báo cho công ty chứng khoán khi thay đổi tên không? Để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động thì tổ chức là thành viên góp vốn vào công ty chứng khoán phải hoạt động kinh doanh có lãi trong mấy năm?
Pháp luật Công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc thì có phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom không? 10:56 | 18/07/2024
Cổ phiếu của công ty đại chúng có bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc khi tổ chức niêm yết giải thể không? Công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc thì có phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom không? Thời hạn thực hiện đăng ký giao dịch đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom đối với công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc là bao lâu?
Pháp luật Để thay đổi vốn điều lệ của công ty đầu tư chứng khoán có cần sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông không? 05:02 | 18/07/2024
Để thay đổi vốn điều lệ của công ty đầu tư chứng khoán có cần sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông không? Nếu có thì quyết định Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán về việc tăng vốn điều lệ có được thông qua bằng hình thức biểu quyết không?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Công thức tính giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất từ 01/8/2024?
Pháp luật
Bổ sung thêm 2 đối tượng được rút BHXH 1 lần từ 1/7/2025? Mức hưởng BHXH 1 lần được tính như thế nào?
Pháp luật
Mã trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh là gì? Danh sách mã ngành của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh năm 2024?
Pháp luật
Mã trường Đại học Sư phạm TPHCM? Danh sách các mã ngành Đại học Sư phạm TPHCM 2024 như thế nào?
Pháp luật
Giáo viên là người bản ngữ tại trung tâm ngoại ngữ có phải chịu sự kiểm tra của giám đốc và các cấp quản lý giáo dục không?
Pháp luật
Thành viên Hội đồng thành viên của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể đồng thời làm Giám đốc của Quỹ không?
Pháp luật
Từ 01/9/2024, trình tự chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ ra sao?
Pháp luật
Cha mẹ có hành vi bán con thì có vi phạm pháp luật không? Hành vi bán con thì bị phạt tù bao nhiêu năm?
Pháp luật
Mẫu bài phát biểu Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 7? Phát biểu kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ thế nào?
Pháp luật
Trong hoạt động mở thầu, bên mời thầu khi mở các hồ sơ dự thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ cần tuân thủ theo những nguyên tắc nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào