Quyết định giám đốc thẩm 06/2012/HC-GĐT ngày 28/08/2012 về vụ án hành chính liên quan đến khiếu kiện quyết định hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước đầu tư

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 06/2012/HC-GĐT NGÀY 28/08/2012 VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 

...

Ngày 28/8/2012, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc

thẩm xét xử vụ án hành chính liên quan đến khiếu kiện quyết định hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về đầu tư, giữa:

- Người khởi kiện: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Lô; trụ sở tại số 242 đường Trần Phú, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Người bị kiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

NHẬN THẤY

Căn cứ vào Quyết định số 1350/QĐ-ĐCKS ngày 29/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt khu vực khoáng sản và bàn giao để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức quản lý, cấp giấy phép khai thác tận thu; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 397/QĐ-UB ngày 05/02/2002 cấp giấy phép khai thác tận thu, chế biến quặng sắt tại mỏ quặng sắt Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Lô (viết tắt là Công ty Sông Lô).

Sau khi được cấp giấy phép trên, Công ty Sông Lô tiến hành khai thác tận thu quặng sắt, đồng thời tiến hành lập dự án nghiên cứu khai thác, tuyển, luyện quặng sắt tại địa điểm mà Công ty được phép khai thác tận thu và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt dự án này.

Ngày 29/8/2002, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 2309/QĐ-UB phê duyệt dự án nghiên cứu khả thi khai thác, tuyển, luyện quặng sắt của Công ty Sông Lô với nội dung: “Điều 1: Dự án khai thác, tuyển, luyện quặng sắt ở Hà Giang của Công ty TNHH Sông Lô là Dự án nguồn vốn đầu tư chủ yếu của tư nhân. Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí san ủi mặt bằng... Điều 2: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định hiện hành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế của dự án. Các cơ quan quản lý chức năng quản lý dự án theo quy định, hướng dẫn kiểm tra chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án. Yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương giải phóng mặt bằng cho Công ty TNHH Sông Lô thuê đất xây dựng nhà máy”.

Trong quá trình khai thác quặng sắt theo quyết định phê duyệt dự án, Công ty Sông Lô có một số vi phạm, cụ thể: Theo Biên bản lập ngày 01/6/2005 của Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương (gồm Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an) thể hiện: Tại mỏ sắt xã Tùng Bá, Công ty Sông Lô đã khai thác ngoài vị trí tọa độ được cấp giấy phép, hoạt động của Công ty chưa có hợp đồng thuê đất, chưa có giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, chưa có phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

Ngày 29/12/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1387/2005/QĐ-TTg về việc xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Căn cứ vào quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ và đối chiếu với Luật khuyến khích đầu tư trong nước (Điều 8); Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhận thấy việc phê duyệt dự án nghiên cứu khả thi khai thác, tuyển, luyện quặng sắt của Công ty Sông Lô không đúng thẩm quyền, trong đó có việc áp dụng chính sách hỗ trợ 50% kinh phí (với số tiền 6.895.000.000 đồng) để san ủi mặt bằng được ghi tại điểm b khoản 13 Điều I của Quyết định số 2309/QĐ-UB ngày 29/8/2002 là không đúng, không đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 hủy bỏ Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 29/8/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt dự án nghiên cứu khả thi khai thác, tuyển, luyện quặng sắt của Công ty Sông Lô.

Sau khi nhận được Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Công ty Sông Lô đã khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định này tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Công ty Sông Lô trực tiếp gặp gỡ, bàn bạc tháo gỡ những vướng mắc. Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cho rằng: Do việc ban hành Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 29/8/2002 không đúng thẩm quyền, nên đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định số 2309/QĐ-UBND là đúng. Tuy nhiên, Quyết định số 1058/QĐ-UBND thiếu nội dung phương hướng khắc phục dẫn đến việc Công ty Sông Lô hiểu lầm Ủy ban nhân dân tỉnh không ủng hộ việc đầu tư của Công ty. Mặc dù vậy, Quyết định số 2309/QĐ-UBND vẫn phải được bãi bỏ. Nếu Công ty Sông Lô có khả năng thực hiện dự án, thì Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tạo điều kiện và Công ty phải hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tại Biên bản ngày 27/02/2007, hai bên đã thống nhất thoả thuận với nội dung: “Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành quyết định khác thay thế Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang hủy bỏ Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 29/8/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt dự án nghiên cứu khả thi khai thác, tuyển, luyện quặng sắt của Công tyTNHH Sông Lô. Công ty TNHH Sông Lô sẽ rút đơn khởi kiện tại Toà án”.

Ngày 05/3/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết đinh số 585/QĐ-UBND, với nội dung:

“Hủy bỏ Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 29/8/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt dự án nghiên cứu khả thi khai thác, tuyển, luyện, quặng sắt ở Hà Giang của Công ty TNHH Sông Lô. Lý do hủy bỏ:

a) Về thẩm quyền: Ban hành không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 22, điểm a khoản 2 Điều 14 và Điều 13 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ.

b) Về nội dung: Tại điểm b khoản 13 Điều 11 của Quyết định số 2309/QĐ-UB quy định về vốn đầu tư do ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí san lấp mặt bằng không phù hợp với quy định của Điều 7, Điều 8 của Luật khuyến khích đầu tư trong nước”.

Ngoài ra, Quyết định số 585/QĐ-UBND còn có nội dung: Nếu Công ty Sông Lô tiếp tục thực hiện dự án đầu tư, thì phải tiếp tục hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và giao cho các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang hướng dẫn Công ty Sông Lô thực hiện trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã gửi quyết định này cho Công ty Sông Lô và Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang.

Sau khi nhận được Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Công ty Sông Lô đã có đơn xin rút đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang. Tại đơn xin rút yêu cầu khởi kiện của Công ty Sông Lô, có nội dung: Ngày 05/3/2007, chúng tôi đã nhận được Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang với nội dung thay thế Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 27/4/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Như vậy, Quyết định số 1058 là đối tượng của vụ kiện hành chính không còn hiệu lực thi hành. Căn cứ biên bản thoả thuận ngày 27/02/2007 giữa Tổ công tác liên ngành của UBND tỉnh Hà Giang và Công ty TNHH Sông Lô; Công ty chính thức rút đơn khởi kiện vụ án hành chính đối với Quyết định số 1058 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang”.

Căn cứ vào Đơn xin rút yêu cầu khởi kiện của Công ty Sông Lô và căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 2 Điều 41 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã sửa đổi, bổ sung năm 2006); Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 11/2007/QĐĐC-HCST ngày 07/3/2007 đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Ngày 17/3/2007, Công ty Sông Lô có đơn khiếu nại đối với Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Ngày 12/6/2007, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại với nội dung bác yêu cầu khiếu nại của Công ty Sông Lô.

Ngày 09/7/2007, Công ty Sông Lô có đơn khời kiện vụ án hành chính đối với Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2007/ HCST ngày 14/9/2007, Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang đã quyết định: Hủy toàn bộ Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc huỷ bỏ Quyết định số 2309/QĐ-UB ngày 29-8-2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt dự án nghiên cứu khả thi khai thác, tuyển, luyện quặng sắt ở Hà Giang của Công ty TNHH Sông Lô.

Ngày 23/9/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang kháng cáo.

Ngày 08/10/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang kháng cáo bổ sung.

Ngày 22/11/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang rút đơn kháng cáo.

Ngày 27/11/2007, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã ban hành Quyết định số 237/2007/HCPT-QĐ đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính; Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2007/HCST ngày 14/9/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang có hiệu lực pháp luật.

Ngày 07/7/2008, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang có đơn đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm

Ngày 06/11/2008, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ra Quyết định số 09/HC-TK kháng nghị Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2007/HCST ngày 14/9/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang; đề nghị Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2007/HCST ngày 14/9/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang; giao hồ sơ về để Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 02/2009/HC-GĐT ngày 21/01/2009, Hội đồng giám đốc thẩm Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định: “Hủy Bản án hành chính sơ thẩm số 01/2007/HCST ngày 14/9/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang; giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật”.

Ngày 30/6/2009, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 01/2009/QĐĐC-HCST đình chỉ việc giải quyết vụ án, với lý do: “Ngày 27/02/2007 giữa Công ty TNHH Sông Lô và UBND tỉnh Hà Giang đã có sự thỏa thuận: Công ty TNHH Sông Lô rút đơn khởi kiện và UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định khác thay thế Quyết định 1058/QĐ-UB, ngày 05/3/2007 UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND, cùng ngày Công ty TNHH Sông Lô rút đơn khởi kiện. Ngày 07/3/2007, Tòa án nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1l/2007/QĐĐC-HCST đình chỉ việc giải quyết vụ án. Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật”.

Ngày 08/7/2009, Công ty Sông Lô kháng cáo.

Tại Quyết định phúc thẩm số 138/2009/QĐ-PT ngày 28/9/2009, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định: “Không chấp nhận kháng cáo của Công ty TNHH Sông Lô; giữ nguyên Quyết định số 01/2009/QĐĐC-HCST ngày 30/6/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang”.

Công ty Sông Lô có đơn gửi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Ngày 20/9/2010, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định số 22/QĐ-KNGĐT-V12 kháng nghị Quyết định phúc thẩm số 138/2009/QĐ-PT ngày 28/9/2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội với nội dung: Kháng nghị Quyết định phúc thẩm số 138/2009/QĐ-PT ngày 28/9/2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo trình tự giám đốc thẩm theo hướng hủy Quyết  định đình chỉ giải quyết vụ án số 0l/2009/QĐĐC-HCST ngày 30/6/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang và Quyết định phúc thẩm nêu trên, giao hồ sơ về cho Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ để Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị như sau:

1. Quá trình thụ lý giải quyết vụ án khi xem xét vụ án ở cấp sơ thẩm lần 1 có hai giai đoạn độc lập:

- Giai đoạn 1: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã thụ lý đơn khởi kiện của Công ty Sông Lô đối với Quyết định số 1058/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang; khi chưa được xem xét giải quyết thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 1058/QĐ-UB. Do đó đối tượng khởi kiện vụ án hành chính là Quyết định số 1058/QĐ-UB không còn nên Công ty Sông Lô đã gửi đơn xin rút đơn khởi kiện là đúng.

Ngày 07/3/2007, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang ra Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án số 11/2007/QĐĐC-HCST, nhưng không nêu rõ lý do như trong đơn xin rút đơn khởi kiện của Công ty Sông Lô và không cho đương sự có quyền kháng cáo; chấm dứt tố tụng khiếu kiện đối với Quyết định số 1058/QĐ-UB.

- Giai đoạn 2: Khi có Quyết định số 585/QĐ-UBND và Quyết định giải quyết khiếu nại số 1517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Công ty Sông Lô thấy rằng Quyết định số 585/QĐ-UBND đã gây thiệt hại đến việc đầu tư của Công ty, nên đã làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang;. Tòa án đã thụ lý giải quyết là đúng với quy định tại khoản 3 Điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006), vì Quyết định số 585/QĐ-UBND là quyết định hành chính lần đầu thuộc đối tượng xem xét của Tòa án.

2. Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án các cấp từ cấp sơ thẩm lần 2 đến cấp giám đốc thẩm đã xem xét tính hợp pháp của Quyết định số 585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang; Quyết định giám đốc thẩm số 02/2009/HC-GĐT ngày 21/01/2009 của Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định giao hồ sơ vụ án để xét xử lại ở cấp sơ thẩm theo đúng quy định của pháp luật, nhưng Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang lại ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án và Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội bác đơn kháng cáo của đương sự, giữ nguyên Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án số 01/2009/QĐĐC-HCST ngày 30/6/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang, chưa xem xét việc khởi kiện của Công ty Sông Lô đối với Quyết định số 585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang; Tòa án hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 41 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006) để đình chỉ giải quyết vụ án này là không đúng.

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

Sau khi nhận được đơn rút đơn khởi kiện của Công ty Sông Lô đối với Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 11/2007/QĐĐC-HCST ngày 07/3/2007 đình chỉ việc giải quyết vụ án là đúng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 41 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006). Quyết định này không bị kháng cáo hoặc kháng nghị nên có hiệu lực pháp luật, chấm dứt việc khiếu kiện vụ án hành chính đối với Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang là quyết định hành chính mới, có nội dung hủy bỏ Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 29/8/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt dự án nghiên cứu khả thi khai thác, tuyển, luyện quặng sắt ở Hà Giang của Công ty Sông Lô. Không đồng ý với quyết định này, Công ty Sông Lô đã khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính và Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang thụ lý giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 30, khoản 13 Điều 11 và khoản 2 Điều 12 Pháp lệnh thủ tục giải quvết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006).

Do đó, việc Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 01/2009/QĐĐC-HCST ngày 30/6/2009 đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính, với lý do: “Vụ việc đã được giải quyết bằng quyết định có hiệu lực của Tòa án” (Quyết định số 11/2007/QĐĐC-HCST ngày 07/3/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang) và Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã ra Quyết định phúc thẩm số 138/2009/QĐ-PT ngày 28/9/2009, với nội dung: “Không chấp nhận kháng cáo của Công ty TNHH Sông Lô, giữ nguyên Quyết định số 01/2009/QĐĐC-HCST ngày 30/6/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang” là không đúng quy định của pháp luật. Do vậy, Quyết định kháng nghị số 22/QĐ-KNGĐT-V12 ngày 20/9/2010 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với Quyết định phúc thẩm số 138/2009/QĐ-PT ngày 28/9/2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội là có căn cứ pháp luật.

Bởi các lẽ trên, căn cứ khoản 3 Điều 219 và khoản 3 Điều 225 Luật tố tụng hành chính;

QUYẾT ĐỊNH

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 22/QĐ-KNGĐT-V12 ngày 20/9/2010 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Hủy Quyết định hành chính phúc thẩm số 138/2009/QĐ-PT ngày 28/9/2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội và Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 01/2009/QĐĐC-HCST ngày 30/6/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang; giao hồ sơ về Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

NỘI DUNG DỰ KIẾN ĐỀ XUẤT CÔNG NHẬN LÀM ÁN LỆ

Trong Quyết định giám đốc thẩm, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã chỉ ra vấn đề pháp lý có giá trị hướng dẫn xét xử như sau:

Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang là quyết định hành chính mới, có nội dung hủy bỏ Quyết đnh số 2309/QĐ-UBND ngày 29/8/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt dự án nghiên cứu khả thi khai thác, tuyển, luyện quặng sắt Hà Giang của Công ty Sông Lô. Không đồng ý với quyết định này, Công ty Sông Lô đã khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính và Tòa án nhân dân tnh Hà Giang th lý giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 30, khoản 13 Điều 11 và khoản 2 Điều 12 Pháp lệnh thủ tục giải quvết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006).

Do đó, việc Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 01/2009/QĐĐC-HCST ngày 30/6/2009 đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính, với lý do: “Vụ việc đã được giải quyết bằng quyết định có hiệu lực của Tòa án” (Quyết định số 11/2007/QĐĐC-HCST ngày 07/3/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang) và Tòa phúc thm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã ra Quyết định phúc thm số 138/2009/QĐ-PT ngày 28/9/2009, với nội dung: “Không chấp nhận kháng cáo của Công ty TNHH Sông Lô, giữ nguyên Quyết định số01/2009/QĐĐC-HCST ngày 30/6/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang” là không đúng quy định của pháp luật. Do vậy, Quyết định kháng nghị số 22/QĐ-KNGĐT-V12 ngày 20/9/2010 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với Quyết định phúc thẩm số 138/2009/QĐ-PT ngày 28/9/2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội là có căn cứ pháp luật.”


188
Bản án/Quyết định đang xem

Quyết định giám đốc thẩm 06/2012/HC-GĐT ngày 28/08/2012 về vụ án hành chính liên quan đến khiếu kiện quyết định hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước đầu tư

Số hiệu:06/2012/HC-GĐT
Cấp xét xử:Giám đốc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:28/08/2012
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Bản án/Quyết định phúc thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về