Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 1. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2016 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. Integrated document No. 07/VBHN-BTC dated April 05, 2016 Circular guidance on establishment and operation of securities companies
 4. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2016 về hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 23/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Nghị định về thành lập tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2016 Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. Integrated document No. 06/VBHN-BTC dated March 21st, 2016, guidance on establishment and management of the open-ended fund
 8. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn về thành lập và quản lý quỹ mở do Bộ Tài chính ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 462/VBHN-BTP năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã do Bộ Tư pháp ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 22/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2016 quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ Công thương ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2016 Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư về Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 24. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 30. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định quy định về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Thông tư công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 34. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2016 quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 39. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2016 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần
 41. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Quyết định về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Quyết định Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Quyết định về Quy định thành lập và hoạt động Công ty kiều hối trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam kèm theo Quyết định 140/2000/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 46. Integrated document No. 10/VBHN-VPQH dated December 31, 2015, Law on health insurance
 47. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Bộ luật lao động do Văn phòng Quốc hội ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật kiểm toán độc lập do Văn phòng Quốc hội ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật giáo dục nghề nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật giáo dục đại học do Văn phòng Quốc hội ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật bảo hiểm y tế do Văn phòng Quốc hội ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật giáo dục do Văn phòng Quốc hội ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật đường sắt do Văn phòng Quốc hội ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật giao thông đường thủy nội địa do Văn phòng Quốc hội ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật Đầu tư do Văn phòng Quốc hội ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật Công an nhân dân do Văn phòng Quốc hội ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999 do Bộ Công an ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Nghị định về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ Công an ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Quyết định về Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC do Bộ Công an ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công thương ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải do Bộ Công thương ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ Công thương ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 5349/VBHN-BVHTTDL năm 2015 hợp nhất Quyết định về Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 65. Integrated document No. 14/VBHN-BGTVT dated December 28, 2015, providing for operation and management of automobile transport and supporting services to road transport
 66. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 68. Decision No. 04/VBHN-BGDDT dated December 24th, 2015, on enacting the preschool charter
 69. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 05/TTHN-BQP năm 2015 hợp nhất Thông tư về công nhận xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 4645/VBHN-BTP năm 2015 hợp nhất hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Quyết định về Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2015 quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân do Bộ Công an ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 4418/VBHN-BTP năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án do Bộ Tư pháp ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 4417/VBHN-BTP năm 2015 hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
 77. Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 4756/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ Y tế ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 4118/VBHN-BTP năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính do Bộ Tư pháp ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2015 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2015 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2015 Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2015 Nghị định quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệnh đội ngũ trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về Nghi lễ Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 3964/VBHN-BTP năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2015 Thông tư Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 06a/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2015 Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Quyết định về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Bộ Công thương ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành
 98. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ Tài chính ban hành
 99. Integrated document No. 26/VBHN-BTC dated September 14, 2015, guidelines for implementation of the Government's Decree No. 218/2013/ND-CP providing guidelines for implementation of the Law on Corporate income tax
 100. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành