Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 1. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
 2. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư Quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và Công nghệ về Quỹ gen do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 4. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 6. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Nghị định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức cá nhân Việt Nam trên các vùng biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 7. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Nghị định về nhập khẩu tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 8. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 9. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh ngành nghề thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 10. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư liên tịch về quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch nhà nước cho dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt, tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 11. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 12. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 13. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định công bố Danh mục loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 14. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Nghị định về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 15. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Nghị định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 16. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 17. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 19. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 20. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 21. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Quyết định quy định việc cấp giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 22. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2015 hợp nhất Thông tư liên tịch quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành
 23. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Thông tư về Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 24. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2015 hợp nhất Quyết định quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 25. Văn bản hợp nhất 724/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 26. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 27. Văn bản hợp nhất 678/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 hợp nhất Nghị định thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 28. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Quyết định Quy định về cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 29. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 30. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 31. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 32. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 33. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 34. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 35. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 36. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 37. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Quyết định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ôtô do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 38. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 39. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 45/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định 123/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
 40. Văn bản hợp nhất 465/VBHN-BTP năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành
 41. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 42. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh do Bộ Tài chính ban hành
 43. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành
 44. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn do Bộ Tài chính ban hành
 45. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành
 46. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 47. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu do Bộ giao thông vận tải ban hành
 48. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 49. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 50. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Quyết định về Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 51. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Quyết định về Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành
 52. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 53. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 54. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2015 Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 55. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2015 Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 56. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành
 57. Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 58. Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong trường chuyên, trường năng khiếu, cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 59. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 60. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định và hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 61. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định và hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 62. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định và hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 63. Văn bản hợp nhất 4779/VBHN-BVHTTDL năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 64. Văn bản hợp nhất 4778/VBHN-BVHTTDL năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch về lưu trú du lịch do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 65. Văn bản hợp nhất 4780/VBHN-BVHTTDL năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 66. Văn bản hợp nhất 11/QĐHN-BQP năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu do Bộ Quốc phòng ban hành
 67. Văn bản hợp nhất 5183/VBHN-BTP năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành
 68. Văn bản hợp nhất 4679/VBHN-BVHTTDL năm 2014 hợp nhất Thống tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 69. Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2014 hướng dẫn thi hành Quyết định 17-TTg về trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho đối tượng đã xử lý do Bộ Tài chính ban hành
 70. Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại do Bộ Tài chính ban hành
 71. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Nghị định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 72. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 73. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật quản lý thuế do Văn phòng Quốc hội ban hành
 74. Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành
 75. Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Văn phòng Quốc hội ban hành
 76. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế tài nguyên do Văn phòng Quốc hội ban hành
 77. Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 78. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Quốc hội ban hành
 79. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thi hành án dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
 80. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành
 81. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật công nghệ cao do Văn phòng Quốc hội ban hành
 82. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật giáo dục đại học do Văn phòng Quốc hội ban hành
 83. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật hàng không dân dụng Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành
 84. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật giá do Văn phòng Quốc hội ban hành
 85. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật hải quan do Văn phòng Quốc hội ban hành
 86. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Văn phòng Quốc hội ban hành
 87. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật giáo dục do Văn phòng Quốc hội ban hành
 88. Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2014 Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 89. Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 90. Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản do Bộ Tài chính ban hành
 91. Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ Tài chính ban hành
 92. Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
 93. Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước do Bộ Tài chính ban hành
 94. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 95. Văn bản hợp nhất 01/VBHN-UBDT năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg về cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 96. Văn bản hợp nhất 10/TLHN-BQP năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng ban hành
 97. Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định ban hành Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 98. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 99. Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 100. Văn bản hợp nhất 4441/VBHN-BLĐTBXH năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành