Thủ tục để người lao động nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà 01 triệu đồng/tháng theo Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH năm 2022?

Tôi là người lao động vì ở nhà những tháng dịch Covid-19 nên kinh tế khó khăn, nay tôi muốn đi làm trở lại sau dịch. Tôi có nghe nói tôi sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà trong những tháng gần đây. Tuy nhiên tôi không biết làm sao để có thể nhận được tiền thuê nhà như vậy. Mong được tư vấn cụ thể ạ! Cám ơn!

Ngày 28/03/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Trong đó, người lao động quay trở lại thị trường lao động muốn nhận được mức hỗ trợ tiền thuê nhà 1.000.000 đồng/tháng sẽ thực hiện thủ tục sau đây:

Các yêu cầu, điều kiện nào để người lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 1.000.000 đồng/tháng?

Người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà khi đáp ứng đủ các yêu cầu, điều kiện sau đây:

(1) Đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm, cụ thể như sau:

- Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

- Khu vực kinh tế trọng điểm bao gồm:

+ Khu kinh tế được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

+ 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch, thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang).

(2) Có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, cụ thể như sau:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Làm sao để người lao động nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà 1.000.000 đồng/tháng theo Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH năm 2022?

Làm sao để người lao động nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà 1.000.000 đồng/tháng theo Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH năm 2022?

Các hồ sơ cần thiết để người lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 1.000.000 đồng/tháng?

Thành phần hồ sơ

- Đối với người lao động:

Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg .

- Đối với người sử dụng lao động:

+ Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

+ Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Các bước để người lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 1.000.000 đồng/tháng?

Bước 1. Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg để gửi người sử dụng lao động tổng hợp (người lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg).

Bước 2. Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc. Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, người sử dụng lao động tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định trong vòng 02 ngày làm việc.

Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bước 3. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Bước 4. Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Trường hợp người sử dụng lao động là hộ kinh doanh thì gửi kèm theo đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Bước 5. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 6. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 7. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động.

Cách thức thực hiện để người lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 1.000.000 đồng/tháng?

Người sử dụng lao động thực hiện theo một trong cách hình thức sau:

- Nộp trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Nộp trực tuyến.

Thời hạn giải quyết để người lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà 1.000.000 đồng/tháng?

- 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, hồ sơ theo quy định.

- 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, hồ sơ theo quy định trong trường hợp người sử dụng lao động phải tiến hành xác minh.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động, người sử dụng lao động.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan bảo hiểm xã hội.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; Trường hợp không phê duyệt: văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Phí, lệ phí: Không.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hỗ trợ tiền thuê nhà

Tấn Lộc

Hỗ trợ tiền thuê nhà
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Hỗ trợ tiền thuê nhà
MỚI NHẤT
Pháp luật
Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đã được phê duyệt tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?
Pháp luật
Mẫu hồ sơ thực hiện thanh quyết toán tiền thuê nhà đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh?
Pháp luật
Chính phủ đôn đốc tổ chức thực hiện ngay việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà, thuê trọ cho người lao động?
Pháp luật
Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp phải điền như thế nào cho đúng?
Pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gì trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động?
Pháp luật
Người lao động làm việc trong khu chế xuất có thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà hay không?
Pháp luật
Người lao động tại khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà hay không?
Pháp luật
Doanh nghiệp có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền để nhận gộp 03 tháng hỗ trợ tiền thuê nhà hay không?
Pháp luật
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp phải được gửi đến cơ quan có thẩm quyền chậm nhất là khi nào?
Pháp luật
Doanh nghiệp cần lên danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu đơn nào mới phù hợp với quy định?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào