Đã có Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN năm 2022 hướng dẫn về lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022?

Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN năm 2022 về chỉ đạo triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành. Chào anh/chị, tôi hiện đang là một lao động làm việc tại một công ty sản xuất và công việc của tôi đòi hỏi phải có bằng cao đẳng và mức lương hiện tại của tôi ở công ty cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu. Thông qua tìm hiểu tôi có biết vừa có Nghị định 38/2022/NĐ-CP có sự thay đổi về mức lương tối thiểu giờ và mức lương tối thiểu tháng so với quy định cũ. Như vậy đối với những người lao động có bằng cao đẳng như tôi có sự thay đổi hay cắt giảm mức lương gì không?

Hướng dẫn về cơ đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Căn cứ theo điểm a tiểu mục 1.1 Mục 1 Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN năm 2022 quy định về trách nhiệm của các cơ quan ban ngành trong công tác triển khai thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP như sau:

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019, khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia và đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 12 tháng 6 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiếu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Để triển khai thực hiện Nghị định đúng quy định, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất như sau:
1. Đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, các Liên đoàn Lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tại địa phương và các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện một số công việc sau:
1.1. Nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đúng quy định, trong đó lưu ý 02 nội dung sau:
a) Về cơ chế và đối tượng áp dụng: mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động, công đoàn và người sử dụng lao động thỏa thuận mức lương và trả lương cho người lao động, trong đó:
- Mức lương tối thiểu tháng được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo tháng.
- Mức lương tối thiểu giờ được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo giờ.
- Đối với người lao động đang hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương đang trả theo các hình thức trả lương này quy đổi theo tháng hoặc theo giờ (theo điểm a và điểm b, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP) không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định. Việc quy đổi mức lương theo tháng hoặc theo giờ này do người sử dụng lao động lựa chọn, kết quả quy đổi nhằm kiểm tra mức độ tuân thủ việc trả cho người lao động theo các hình thức so với mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định. Nghị định không yêu cầu phải thay đổi hình thức trả lương mà người sử dụng lao động và người lao động đã thỏa thuận.”

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo tháng, mức lương tối thiểu giờ được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo giờ.

Trong trường hợp người lao động đang hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương đang trả theo các hình thức trả lương này quy đổi theo tháng hoặc theo giờ và khong được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định

Tăng cường hỗ trợ người lao động, tổ chức công đoàn trong công tác đối thoại, thương lượng triển khai thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng

Căn cứ theo tiểu mục 1.2 Mục 1 Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN năm 2022 quy định về tăng cường hỗ trợ người lao động, tổ chức công đoàn trong công tác đối thoại, thương lượng triển khai thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP như sau:

- Tăng cường việc hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, tổ chức công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động trong các hoạt động đối thoại, thương lượng, đặc biệt là thương lượng tập thể để thỏa thuận về tiền lương và xác lập các điều kiện lao động khác bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý những vướng mắc phát sinh, hạn chế thấp nhất các tranh chấp lao động, đình công xảy ra, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Kịp thời báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐCP trong các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc để có hướng dẫn xử lý kịp thời.

Mục 2 Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN năm 2022 quy định về trách nhiệm của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bao gồm:

+ Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động để triển khai các nhiệm vụ nêu tại điểm 1 văn bản này.

+ Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đến người lao động và các tổ chức công đoàn cơ sở để triển khai thực hiện đúng quy định; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật đối với người lao động và cán bộ công đoàn cơ sở.

+ Chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ kịp thời công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; rà soát các tiêu chuẩn, điều kiện lao động để chủ động đề xuất và đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động nhằm xác lập các thoả thuận về tiền lương và các điều kiện lao động khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, công đoàn cơ sở giải quyết các vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Đã có Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN năm 2022 hướng dẫn về lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022?

Từ 01/7/2022, tiếp tục áp dụng mức lương cao hơn ít nhất 7% đối với người lao động có bằng đại học, cao đẳng?

Có được tiếp tục áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn ít nhất 7% cho người lao động có bằng đại học, cao đẳng?

Căn cứ theo điểm B tiểu mục 1.1 Mục 1 Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN năm 2022 quy định về tiếp tục triển khai áp dụng mức lương cao hơn ít nhất 7% cho người lao động hoặc chức danh đã qua học nghề, đào tạo nghề như sau:

b) Về trách nhiệm thi hành: tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 38/2022/NĐCP quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm:
- Rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.
- Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, theo đó, các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.”

Như vậy, theo hướng dẫn tại Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN năm 2022thì chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện. Do đó, trong trường hợp của bạn thì bạn vẫn được hưởng mức lương thấp nhất như cũ nếu không có sự thỏa thuận khác.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Lương tối thiểu vùng

Quốc Văn

Lương tối thiểu vùng
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Lương tối thiểu vùng
MỚI NHẤT
Pháp luật
Lương tối thiểu vùng của nhân viên làm việc tại huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Mính là bao nhiêu tiền? Làm việc ở chi nhánh công ty thì tính lương tối thiểu vùng theo ở chi nhánh hay trụ sở chính?
Pháp luật
Công đoàn cơ sở phải chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong quá trình xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp?
Pháp luật
Hướng dẫn mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN kể từ ngày 01/7/2022?
Pháp luật
Từ 01/7/2022, công nhân có được tăng lương theo mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP?
Pháp luật
Mẫu thang lương, bảng lương từ 01/7/2022 khi tăng lương tối thiểu vùng mà các doanh nghiệp cần biết?
Pháp luật
Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất điều chỉnh lương cho NLĐ từ 01/7/2022 khi tăng lương tối thiểu vùng?
Pháp luật
TP Hà Nội: Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022 đối với NLĐ làm việc trên địa bàn thành phố?
Pháp luật
Từ 01/7/2022, không được xóa bỏ, cắt giảm tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm của NLĐ khi lương tối thiểu vùng tăng?
Pháp luật
Không phải thay đổi hình thức trả lương mà NSDLĐ và NLĐ đã thỏa thuận khi tăng lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022?
Pháp luật
Tin vui: 08 lợi ích mà người lao động được hưởng khi mức lương tối thiểu vùng tăng từ 01/7/2022?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào