Khi chuyển từ cán bộ cấp xã sang làm công chức cấp xã thì có được bảo lưu phụ cấp chức vụ không? Nếu có thì thời hạn bảo lưu là bao lâu?

Khi chuyển từ cán bộ cấp xã sang làm công chức cấp xã thì có được bảo lưu phụ cấp chức vụ không? Tháng 7 năm 2016 tôi không trúng cử chức danh phó chủ tịch UBND xã (trước đó tôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã) đến tháng 5 năm 2017 tôi được sắp xếp công chức văn phòng thống kê xã. Vậy tôi có được nhận bảo lưu hệ số lương chức vụ hay không?

Phó Chủ tịch UBND xã là cán bộ hay công chức cấp xã?

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định như sau:

"Điều 3. Chức vụ, chức danh
1. Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây:
a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;
b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
d) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
đ) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);
h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
2. Công chức cấp xã có các chức danh sau đây:
a) Trưởng Công an;
b) Chỉ huy trưởng Quân sự;
c) Văn phòng – thống kê;
d) Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);
đ) Tài chính – kế toán;
e) Tư pháp – hộ tịch;
g) Văn hóa – xã hội."

Như vậy thì trước đây anh là Phó Chủ tịch UBND cấp xã được xác định là cán bộ xã (căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định này).

Sau đó anh được sắp xếp vào vị trí công việc mới công chức văn phòng thống kê xã thuộc công chức cấp xã.

Công chức cấp xã (Hình từ Internet)

Khi chuyển từ cán bộ cấp xã sang làm công chức cấp xã thì có được bảo lưu phụ cấp chức vụ không?

Căn cứ theo Mục 4 Phần II Thông tư 79/2005/TT-BNV có quy định như sau:

"II- NGUYÊN TẮC XẾP LƯƠNG
[...] 4- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử hoặc bổ nhiệm) khi thôi giữ chức danh lãnh đạo thì không được dùng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đã được hưởng trước đó để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch công chức, viên chức đang giữ; việc bảo lưu và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. [...]"

Và căn cứ theo Mục 3 Phần III Thông tư 79/2005/TT-BNV quy định như sau:

III- CÁCH CHUYỂN XẾP LƯƠNG
[...] 3- Cán bộ thôi giữ chức danh chuyên trách cấp xã thì thực hiện bảo lưu chức vụ đang hưởng theo nguyên tắc quy định tại điểm c khoản 1 mục II Thông tư này. Nếu thôi giữ chức danh chuyên trách cấp xã do được chuyển vào làm công chức cấp xã hoặc công chức trong cơ quan Nhà nước và viên chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thì thực hiện như sau: a) Trường hợp trước khi giữ chức danh chuyên trách cấp xã đã là công chức cấp xã, thì căn cứ vào thời gian giữ bậc lương theo chức danh chuyên môn đã được xếp ở ngạch công chức cho đến khi giữ chức danh chuyên trách cấp xã cộng với thời gian giữ chức danh chuyên trách cấp xã có đóng bảo hiểm xã hội (không nhất thiết phải cùng chức danh và nếu có thời gian giữ chức danh chuyên trách đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn) để xếp vào bậc lương trong ngạch được bổ nhiệm theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên ở ngạch được bổ nhiệm đó (ngạch được bổ nhiệm là cùng ngạch công chức đã được xếp trước khi giữ chức danh chuyên trách cấp xã hoặc ngạch khác tương đương phù hợp với vị trí và chuyên môn, nghiệp vụ của công việc mới được đảm nhiệm).
b) Trường hợp trước khi giữ chức danh chuyên trách cấp xã đã là công chức trong cơ quan Nhà nước từ cấp huyện trở lên hoặc viên chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, thì tiếp tục hưởng theo ngạch, bậc công chức, viên chức đang giữ. Nếu được bổ nhiệm vào ngạch khác thì phải chuyển ngạch cho phù hợp với vị trí và chuyên môn, nghiệp vụ của công việc mới đảm nhiệm.
c) Trường hợp trước khi giữ chức danh chuyên trách cấp xã chưa xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức, thì căn cứ vào trình độ đào tạo chuyên ngành đã đạt được, nội dung công việc và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức, viên chức để thực hiện bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống. Cách chuyển xếp lương khi được bổ nhiệm vào ngạch (từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống) được tính như sau:
Tính từ bậc 1 của ngạch được bổ nhiệm và thời gian giữ chức danh chuyên trách cấp xã có đóng bảo hiểm xã hội (không nhất thiết phải cùng chức danh và nếu có thời gian giữ chức danh chuyên trách đứt quãng mà chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn) để xếp vào bậc lương trong ngạch được bổ nhiệm (theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên ở ngạch đó). Nếu hệ số lương cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) được xếp ở ngạch được bổ nhiệm thấp hơn hệ số lương chức vụ đang hưởng ở chức danh chuyên trách cấp xã, thì được bảo lưu hệ số lương chức vụ đang hưởng ở chức danh chuyên trách cấp xã đó trong 6 tháng, sau đó xếp lương vào ngạch được bổ nhiệm. Trường hợp đang trong thời gian 6 tháng bảo lưu lương mà tính xếp lương ở ngạch được bổ nhiệm có hệ số lương bằng hoặc cao hơn hệ số lương chức vụ đang được bảo lưu thì thôi hưởng bảo lưu lương chức vụ để xếp lương vào ngạch được bổ nhiệm.
[...] d) Trường hợp thôi giữ chức danh chuyên trách cấp xã do được bầu giữ chức danh theo nhiệm kỳ thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ, thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử được đảm nhiệm; việc xếp lương khi bổ nhiệm vào ngạch công chức hành chính thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a, b và c khoản 3 này. [...]"

Như vậy khi anh thôi giữ chức danh chuyên trách cấp xã (cán bộ cấp xã) để làm công việc khác có mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thấp hơn mức lương chức vụ đang hưởng thì được bảo lưu mức lương chức vụ đang hưởng trong 6 tháng, sau đó xếp lại lương theo chức danh hoặc công việc mới được đảm nhiệm.

Anh căn cứ theo quy định này để xác định mình có được bảo lưu mức lương chức vụ đang hưởng hay không.

Phụ cấp thâm niên vượt khung đối với các công chức cấp xã được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 8 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định như sau:

"Điều 8. Phụ cấp thâm niên vượt khung
Cán bộ cấp xã quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định này và công chức cấp xã quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định này được thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP."
Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Công chức cấp xã

Nhật Vy

Công chức cấp xã
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công chức cấp xã có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Công chức cấp xã
MỚI NHẤT
Pháp luật
Công chức cấp xã có yêu cầu về trình độ và độ tuổi vào làm như thế nào? Mức lương đối với công chức cấp xã có bằng thạc sĩ được quy định như thế nào?
Pháp luật
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ công chức cấp xã được phê duyệt và khoảng thời gian nào trong năm?
Pháp luật
Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thì ai sẽ có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho cán bộ công chức cấp xã?
Pháp luật
Công chức cấp xã bị mất năng lực hành vi dân sự thì có bị xử lý kỷ luật hay không?
Pháp luật
Những trường hợp đặc biệt nào không cần phải qua thi tuyển công chức cấp xã nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn?
Pháp luật
Một công chức Tài chính kế toán cấp xã khi vào làm việc tại cơ quan, đơn vị cần đáp ứng những yêu cầu về độ tuổi và trình độ học vấn như thế nào?
Pháp luật
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức Tài chính kế toán xã cần đảm bảo thực hiện theo quy định như thế nào?
Pháp luật
Bố trí 19 người và 2 người kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức cấp xã loại 2 thì có đúng pháp luật không?
Pháp luật
Chức vụ và chức danh của công chức cấp xã được pháp luật quy định ra sao? Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của công cấp xã được quy định như thế nào?
Pháp luật
Điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã là gì? Mức lương của công chức cấp xã hiện nay là bao nhiêu?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào