Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cấp Trung ương mới nhất 2023 được thực hiện như thế nào?

Tôi muốn hỏi thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cấp Trung ương mới nhất được thực hiện như thế nào? - câu hỏi của chị P.K.L (Hà Giang)

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cấp Trung ương mới nhất được thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo tiểu mục 14 Mục A Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 2060/QĐ-BKHCN năm 2023 có nêu rõ thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cấp Trung ương mới nhất được thực hiện như sau:

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận đơn

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp đến Cục Sở hữu trí tuệ.

- Bước 2: Xử lý đơn:

Trường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ:

+ Kiểm tra về mặt hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của yêu cầu hủy bỏ;

+ Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ bị yêu cầu huỷ bỏ;

+ Ra quyết định huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.

Trường hợp yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ ba thực hiện:

+ Kiểm tra bằng chứng, lý do yêu cầu huỷ bỏ;

+ Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản cho chủ văn bằng bảo hộ về ý kiến của người thứ ba để chủ văn bằng có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ;

+ Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định huỷ bỏ một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

+ Quyết định huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Cách thức thực hiện:

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Phí, lệ phí:

- Lệ phí yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 50.000 đồng (mỗi đối tượng).

- Phí thẩm định yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 390.000 đồng

- Phí đăng bạ Quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

- Phí công bố Quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cấp Trung ương mới nhất 2023 được thực hiện như thế nào?

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cấp Trung ương mới nhất 2023 được thực hiện như thế nào?

Thành phần hồ sơ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cấp Trung ương gồm những gì?

Căn cứ theo tiểu mục 14 Mục A Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 2060/QĐ-BKHCN năm 2023 có nêu rõ thành phần hồ sơ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cấp Trung ương gồm:

- Tờ khai chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 08 Phụ lục II Nghị định 65/2023/NĐ-CP;

- Chứng cứ (nếu có);

- Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);

- Bản giải trình lý do yêu cầu;

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

- Số lượng hồ sơ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cấp Trung ương: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cấp Trung ương là bao lâu?

Căn cứ theo tiểu mục 14 Mục A Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 2060/QĐ-BKHCN năm 2023 quy định như sau:

Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp chính chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu hủy bỏ: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.
- Trường hợp người thứ ba yêu cầu hủy bỏ: 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng tính từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ mà không có ý kiến phản hồi hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng bảo hộ. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện các thủ tục liên quan khác cần thiết để giải quyết yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ không được tính vào thời hạn nêu trên.

Theo đó, thời hạn giải quyết thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cấp Trung ương như sau:

- Trường hợp chính chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu hủy bỏ: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

- Trường hợp người thứ ba yêu cầu hủy bỏ: 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng tính từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ mà không có ý kiến phản hồi hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng bảo hộ. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu hủy bỏ.

- Thời gian thực hiện các thủ tục liên quan khác cần thiết để giải quyết yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ không được tính vào thời hạn nêu trên.

Văn bằng bảo hộ
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Để được cấp văn bằng bảo hộ khi đăng ký sáng chế thì cá nhân cần phải nộp những loại phí, lệ phí nào cho Cục sở hữu trí tuệ?
Pháp luật
Chủ văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp không nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy định thì có làm chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hay không?
Pháp luật
Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực bao lâu và bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm nào theo quy định?
Pháp luật
Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là văn bằng bảo hộ đúng không? Phạm vi hiệu lực của GCN ra sao?
Pháp luật
Hồ sơ yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ bao gồm những tài liệu nào? Cá nhân yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ phải nộp những loại phí nào?
Pháp luật
Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ cấp Trung ương mới nhất 2023 được thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ cấp Trung ương mới nhất năm 2023 được thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Mẫu tờ khai yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế mới nhất tại Nghị định 65/2023/NĐ-CP?
Pháp luật
Hồ sơ yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế bao gồm những tài liệu gì? Thủ tục ra quyết định duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ được thực hiện ra sao?
Pháp luật
Văn bằng bảo hộ về sở hữu công nghiệp được cấp dưới dạng nào theo quy định tại Nghị định 65/2023/NĐ-CP?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Văn bằng bảo hộ
Nguyễn Hạnh Phương Trâm Lưu bài viết
504 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Văn bằng bảo hộ

TÌM KIẾM VĂN BẢN
Văn bản liên quan đến Văn bằng bảo hộ
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào