Trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã như thế nào? Điều kiện đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã ra sao?

Xin chào công ty, em năm nay là sinh viên mới tốt nghiệp của một trường đại học (tốt nghiệp loại giỏi), Em có dự tính trở về quê làm một công chức ở xã và em muốn tìm hiểu về trình tự, thủ tục về việc tuyển dụng công chức cấp xã ra sao? Em xin cảm ơn !

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển ra sao?

Căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định 112/2011/NĐ-CP; điều này được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP như sau:

“8. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:
“Điều 17. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo công khai ít nhất 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp huyện và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng công chức về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng và chức danh công chức cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển.
2. Người đăng ký dự tuyển công chức phải nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định này tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.
3. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày sau ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng.
4. Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải lập danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp huyện và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng và gửi thông báo tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.”
...”

Như vậy, bạn thấy rằng theo quy trình thì Ủy ban nhân dân cấp huyện phải niêm yết ít nhất 1 lần trên phương tiện thông tin đại chúng

Tuyển dụng công chức

Việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã như thế nào?

Căn cứ Điều 18 Nghị định 112/2011/NĐ-CP quy định về việc tổ chức tuyển dụng (khoản 1 Điều này được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP) như sau:

“1. Khi hết thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, chậm nhất là 10 ngày trước khi tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc thành lập Hội đồng tuyển dụng để tổ chức tuyển dụng.
2. Trường hợp số lượng người đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng công chức cấp xã trong phạm vi quản lý của cấp huyện dưới 20 người thì không phải thành lập Hội đồng tuyển dụng; Phòng Nội vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc tuyển dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này.”
Như vậy, bạn thấy rằng khi hết thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thì chậm nhất là 10 ngày trước khi tổ chức thi hoặc xét tuyển thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thành lập Hội đồng tuyển dụng."

Tuy nhiên trong trường hợp số lượng người đăng ký trong một kỳ tuyển dụng công chức cấp xã quá ít dưới 20 người thì không cần phải thành lập Hội đồng tuyển dụng.

Điều kiện đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã ra sao?

Căn cứ Điều 21 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về Điều kiện đặc biệt trong tuyển dụng; (Điều này được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP) như sau:

“1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 6 Nghị định này và yêu cầu công việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:
a) Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;
b) Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng.
2. Công chức cấp xã được bầu giữ chức vụ quy định là cán bộ cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ (không trong thời hạn bị kỷ luật) thì được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, tiếp nhận trở lại. Trường hợp không còn vị trí chức danh công chức cấp xã thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định này được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.
4. Việc tuyển dụng công chức cấp xã đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.
a) Hội đồng kiểm tra, sát hạch có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 01 ủy viên là lãnh đạo phòng Nội vụ, kiêm Thư ký Hội đồng; 01 ủy viên là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến bố trí công chức sau khi được tiếp nhận; các ủy viên khác là đại diện một số bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan.
b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch: Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển; sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận. Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu chức danh công chức cần tuyển, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch; Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.”

Như vậy, bạn thấy rằng pháp luật quy định rất rõ ràng về trường hợp của bạn, đã tốt nghiệp loại giỏi trong nước thì sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được tuyển dụng mà không cần qua thi tuyển, xét tuyển. Có nghĩa rằng bạn sẽ được tuyển thẳng vào đúng vị trí phù hợp với chuyên ngành bạn đã được đào tạo.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Công chức

Đình Khôi

Công chức
Công chức cấp xã
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Công chức Công chức cấp xã
MỚI NHẤT
Pháp luật
Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi với công chức 2022? Chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp nào?
Pháp luật
Ứng xử của công chức y tế khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và ứng xử đối với đồng nghiệp được quy định thế nào?
Pháp luật
Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện kê khai tài sản, thu nhập? Đối tượng nào phải xác minh tài sản, thu nhập?
Pháp luật
Cán bộ, công chức, viên chức là gì? Cách phân biệt và một số ví dụ về cán bộ, công chức, viên chức mới nhất?
Pháp luật
Cập nhật bảng lương công chức chuyên ngành văn thư năm 2022? Nguyên tắc xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư?
Pháp luật
Công chức năm 2022 được tuyển dụng theo các hình thức nào? Đối tượng nào được xét tuyển công chức năm 2022?
Pháp luật
Những việc phải làm của công chức y tế đối với người đến khám bệnh được quy định thế nào? Công chức y tế có những trách nhiệm gì?
Pháp luật
Mức chi đào tạo, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025?
Pháp luật
Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức được thực hiện như thế nào? Căn cứ xác định vị trí việc làm, biên chế công chức được quy định thế nào?
Pháp luật
Công chức có được kinh doanh để tăng thu nhập không? Công chức nhà nước được kinh doanh dưới hình thức nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào