Thành phố Hồ Chí Minh: Người sử dụng lao động lập danh sách người lao động đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà như thế nào?

Tôi có xem thời sự và biết được Chính phủ đang có chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà do đại dịch Covid-19. Tôi đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cho tôi hỏi tôi sẽ đăng ký với cơ quan nào để nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà? Tôi xin cảm ơn!

Cơ quan, đơn vị nào có trách nhiệm lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà?

Theo như hướng dẫn tại Công văn 2220/BHXH-QLT ngày 29/4/2022 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thì trách nhiệm lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thuộc về đơn vị sử dụng lao động. Theo đó:

- Đối với người lao động làm việc quy định tại Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg như sau:

+ Lập Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg) gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu.

+ Thời hạn nộp hồ sơ: hàng tháng hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng. Chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

- Đối với Người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg như sau:

+ Lập Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg) gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu.

+Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 15 hàng tháng. Chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

- Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Quy trình thực hiện việc lập danh sách người lao động đề nghị được hổ trợ tiền thuê nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Quy trình thực hiện việc lập danh sách người lao động đề nghị được hổ trợ tiền thuê nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Cơ quan nào sẽ thực hiện việc xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà?

Theo như hướng dẫn tại Công văn 2220/BHXH-QLT ngày 29/4/2022 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thì trách nhiệm xác nhận danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ do cơ quan Bảo hiểm xã hội phụ trách. Theo đó:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH.

- Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại Danh sách kèm Phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Đối tượng người lao động nào sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà?

Theo Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ban hành ngày 28/3/2022 quy định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp như sau:

- Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

+ Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Theo Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ban hành ngày 28/3/2022 quy định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trợ lại thị trường lao động như sau:

- Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

+ Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trên đây là những hướng dẫn mới nhất về việc lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Nhựt Hào

Hỗ trợ tiền thuê nhà
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Giái đáp một số vướng mắc về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?
Pháp luật
Ký hợp đồng lao động vào tháng 6/2022, NLĐ có được hỗ trợ tiền thuê nhà? Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà gồm những gì?
Pháp luật
Thủ tục để người lao động nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà 01 triệu đồng/tháng theo Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH năm 2022?
Pháp luật
Làm sao để người lao động nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/tháng theo Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH năm 2022?
Pháp luật
Để nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà thì cần đáp ứng những điều kiện nào? Hồ sơ làm thủ tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà bao gồm những giấy tờ gì?
Pháp luật
Người lao động quay trở lại làm việc trong khu công nghiệp có được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà không?
Pháp luật
Doanh nghiệp cần lên danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu đơn nào mới phù hợp với quy định?
Pháp luật
Doanh nghiệp có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền để nhận gộp 03 tháng hỗ trợ tiền thuê nhà hay không?
Pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gì trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động?
Pháp luật
Doanh nghiệp phải nộp đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động chậm nhất là vào ngày nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Lao Động 247
Pháp Luật Doanh Nghiệp
Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hỗ trợ tiền thuê nhà
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Hỗ trợ tiền thuê nhà
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào