Hình thức tuyển dụng công chức cấp xã tại Hà Nội năm 2022: Thi tuyển đối với chức danh nào? Chức danh nào được xét tuyển?

Vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, thị trấn; quy định áp dụng Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, thi trấn trên địa bàn Thành phố. Theo đó, từ ngày 19/4/2022, chức danh nào sẽ được tuyển dụng theo hình thức thi tuyển? Chức danh nào sẽ được xét tuyển?

Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí công chức ở một xã, thị trấn?

Theo hướng dẫn tại Điều 2 Quy chế tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 17/2022/QĐ-UBND thì việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

"Điều 2. Nguyên tắc tuyển dụng
1. Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan và đúng quy định của pháp luật.
2. Căn cứ vào số lượng công chức được giao, cơ cấu chức danh công chức cấp xã, số lượng công chức cấp xã còn thiếu, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của từng chức danh công chức cấp xã để tuyển dụng.
3. Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí công chức ở một xã, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã trong cùng một kỳ tuyển dụng công chức cấp xã."

Theo đó, cần lưu ý, mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí công chức ở một xã, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã trong cùng một kỳ tuyển dụng công chức cấp xã.

tuyển dụng công chức

Hình thức tuyển dụng công chức cấp xã tại Hà Nội năm 2022: Thi tuyển đối với chức danh nào? Chức nào được xét tuyển?

Hình thức tuyển dụng công chức cấp xã thông qua thi tuyển và xét tuyển đối với chức danh nào?

Theo hướng dẫn tại Điều 3 Quy chế tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 17/2022/QĐ-UBND thì có 02 hình thức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội tùy theo các chức danh, cụ thể như sau:

"Điều 3. Phương thức tuyển dụng
1. Thi tuyển
a) Thực hiện thi tuyển đối với các chức danh Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội (trừ trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã quy định tại Điều 40, Điều 41 Quy chế này).
b) Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển thực hiện theo Điều 11, Điều 12 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Nghị định 112/2011/NĐ-CP), được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
2. Xét tuyển
a) Thực hiện xét tuyển và bổ nhiệm đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn;
b) Điều kiện đăng ký dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn theo quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2011/NĐ-CP, việc bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của Luật Dân quân tự vệ."

Theo đó, hình thức thi tuyển được áp dụng đối với các chức danh công chức cấp xã sau đây: Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội, trừ trường hợp đặc biệt được phép tuyển công chức không qua thi tuyển, xét tuyển theo quy định tại Điều 40, Điều 41 Quy chế này.

Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển thực hiện theo Điều 11, Điều 12 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là Nghị định 112/2011/NĐ-CP), được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đối với hình thức xét tuyển, áp dụng với các chức danh công chức cấp xã sau đây: Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn.

Điều kiện đăng ký dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn theo quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2011/NĐ-CP, việc bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

Thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022?

Theo hướng dẫn tại Điều 2 Quy chế tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 17/2022/QĐ-UBND thì thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022 như sau:

"Điều 4. Thẩm quyền tuyển dụng
1. Thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện theo khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định 112/2011/NĐ-CP.
2. Trên cơ sở đăng ký tuyển dụng của UBND cấp xã, UBND huyện, thị xã (sau đây gọi chung là cấp huyện) tổng hợp, phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu và kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định của pháp luật. Quyết định phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu và kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã của huyện, thị xã được gửi đến Sở Nội vụ Thành phố để theo dõi, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ. Nội dung kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã bao gồm:
a) Số lượng công chức cấp xã được cấp có thẩm quyền giao; số lượng công chức hiện có tại từng xã, thị trấn; số lượng, cơ cấu công chức còn thiếu tại từng xã, thị trấn so với số lượng được giao.
b) Số lượng cần tuyển ở từng chức danh công chức cấp xã;
c) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí công chức cấp xã cần tuyển dụng;
d) Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển; xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển;
đ) Nội dung, hình thức, xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã:
e) Các nội dung khác (nếu có)."

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND chính thức có hiệu lực từ ngày 19/4/2022.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tuyển dụng công chức

Ngọc Mai

Tuyển dụng công chức
Công chức cấp xã
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Tuyển dụng công chức Công chức cấp xã
MỚI NHẤT
Pháp luật
Công chức cấp xã kiêm nhiệm vị trí của một công chức cấp xã khác nghỉ thai sản 6 tháng thì có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không?
Pháp luật
Công chức cấp xã kiêm nhiệm Trưởng Ban quản lý chợ có trái quy định pháp luật không? Nếu có thì xử lý như thế nào?
Pháp luật
Khi chuyển từ cán bộ cấp xã sang làm công chức cấp xã thì có được bảo lưu phụ cấp chức vụ không? Nếu có thì thời hạn bảo lưu là bao lâu?
Pháp luật
Xếp lương đối với công chức cấp xã có bằng đại học theo quyết định cử đi đào tạo được quy định như thế nào?
Pháp luật
Công chức cấp xã có được đứng tên công ty kinh doanh vật liệu xây dựng không? Có phải mọi cá nhân đều được thành lập và đứng tên công ty không?
Pháp luật
Công chức Tài chính kế toán cấp xã có yêu cầu như thế nào về các trình độ phải có và độ tuổi để phù hợp với công việc?
Pháp luật
Có được mua sắm trang thiết bị phòng làm việc của công chức cấp xã không? Nếu được thì hồ sơ đề nghị mua sắm gồm những giấy tờ gì?
Pháp luật
Một công chức Tài chính kế toán cấp xã khi vào làm việc tại cơ quan, đơn vị cần đáp ứng những yêu cầu về độ tuổi và trình độ học vấn như thế nào?
Pháp luật
Công chức cấp xã có yêu cầu về trình độ và độ tuổi vào làm như thế nào? Mức lương đối với công chức cấp xã có bằng thạc sĩ được quy định như thế nào?
Pháp luật
Việc thông báo kết quả tuyển dụng và hồ sơ của người trúng tuyển công chức Tài chính kế toán cấp xã được thực hiện thế nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào