Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có phải đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư hay không?

Tôi đang thực hiện một dự án đầu tư xây dựng kinh doanh và có một số thắc mắc mong được tư vấn. Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có phải đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư hay không? Rất mong nhận được phản hồi. Xin cảm ơn!

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có thuộc nhóm dự án đầu tư theo công năng phục vụ và tính chất chuyên ngành của công trình không?

Theo quy định tại mục VII Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP về phân loại dự án đầu tư theo công năng phục vụ và tính chất chuyên ngành của công trình như sau:

"VII. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÓ CÔNG NĂNG PHỤC VỤ HỖN HỢP

Dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp gồm:

1. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.

a) Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hình thành từ một đơn vị ở trở lên theo quy hoạch phân khu được phê duyệt hoặc dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên đối với trường hợp quy hoạch phân khu không xác định rõ các đơn vị ở;

b) Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị không có nhà ở là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các công trình xây dựng khác có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên.

2. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị; hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao (sau đây gọi chung là hạ tầng kỹ thuật khu chức năng) là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ công trình đường giao thông và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước, chiếu sáng công cộng và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ cho khu đô thị, khu chức năng.

3. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở là dự án đầu tư xây dựng cụm công trình nhà ở tại đô thị hoặc khu nhà ở tại nông thôn, được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được phê duyệt và không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Mục này.

4. Dự án đầu tư xây dựng theo công năng phục vụ và tính chất chuyên ngành gồm nhiều lĩnh vực được quy định tại các Mục I, Mục II, Mục III, Mục IV, Mục V nêu trên.

5. Dự án đầu tư xây dựng công trình có công năng, mục đích hỗn hợp khác."

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có phải đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư hay không?

Các dự án đầu tư nào phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư?

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 25/2020/NĐ-CP, khoản 32 Điều 89 Nghị định 35/2021/NĐ-CPkhoản 1 Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP về các đối tượng dự án đầu tư phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, bao gồm:

b) Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ;

c) Dự án không thuộc quy định tại các điểm a và b khoản này nhưng phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này được chọn áp dụng quy định của Nghị định này. Trường hợp chọn áp dụng, tổ chức, cá nhân phải xác định rõ các điều, khoản sẽ thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định này và pháp luật khác, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế."

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có phải đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư hay không?

Theo hướng dẫn tại tiểu mục 2 mục I Phụ lục ban hành kèm theo Công văn 2541/CV-TCT ngày 18/4/2022 giải đáp về vấn đề có phải đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp như sau:

"I. Những nội dung liên quan đến thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

...

2. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư hay không?

Trả lời:

Theo Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất được phân loại là dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp (không phải công trình dân dụng), do vậy không thuộc phạm vi dự án phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP."

Như vậy, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp không phải đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng Tải về trọn bộ quy định liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng:
Đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Ai có thẩm quyền chấp thuận dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có quy mô sử dụng đất 400ha? Có cần phải thực hiện đánh giá nhu cầu sử dụng đất không?
Pháp luật
Có cần phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình đối với công trình xây dựng có tổng mức vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng không?
Pháp luật
Báo cáo kết quả thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình không chính xác thì cá nhân bị xử phạt thế nào?
Pháp luật
Mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng là bao nhiêu? Xác định tiền phí thẩm định theo quy định nào?
Pháp luật
Hướng dẫn trình tự thủ tục các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng được quy định như thế nào theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định mới nhất?
Pháp luật
Dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng có phải quyết toán vốn đầu tư xây dựng không? Ai có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng?
Pháp luật
Công ty đầu tư dự án sử dụng vốn tư nhân được lựa chọn hình thức tổ chức quản lý dự án như thế nào?
Pháp luật
Chủ đầu tư được thế chấp một phần dự án đầu tư xây dựng nhà ở khi đáp ứng những điều kiện như thế nào?
Pháp luật
Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có được thế chấp vay vốn tại tổ chức tín dụng không? Nếu có thì chủ đầu tư dự án đáp ứng điều kiện nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Dự án đầu tư xây dựng
13,739 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Dự án đầu tư xây dựng Đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: