Đến tháng 12/2022, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia?

Tôi có câu hỏi mong được giải đáp thắc mắc rằng việc phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý Nhà nước trong đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia được pháp luật hiện hành quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi. Xin cảm ơn.

Nội dung thực hiện việc phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý Nhà nước

Tại Mục III Phụ lục kế hoạch hành động triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định 905/QĐ-BTTTT năm 2022 hành động triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban quy định:

- Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06

- Nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ; tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

- Kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, làm giàu dữ liệu dân cư

- Tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin giám sát thông minh tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định và tương tác trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương

- Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hoá mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

- Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06

- Đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong thực hiện Đề án 06

- Xây dựng, trình phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai đầy đủ phương án đảm bảo theo cấp độ đối các hệ thống thông tin, nền tảng phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06

Phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý Nhà nước

Phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý Nhà nước

Đơn vị chủ trì việc phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý Nhà nước

Tại Mục III Phụ lục kế hoạch hành động triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định 905/QĐ-BTTTT năm 2022 hành động triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban quy định thì đơn vị chủ trì thực hiện nội dung trên hầu hết các nội dung thực hiện đều do văn phòng Bộ làm đơn vụ chủ trì, trừ một vài trường hợp đặc biệt cụ thể như sau:

- Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 do Cục Tin học hóa làm đơn vị chủ trì

- Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06 do Vụ Kế hoạch và Tài chính làm đơn vị chủ trì

- Đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong thực hiện Đề án 06 do Cục An toàn thông tin làm đơn vị chủ trì

- Xây dựng, trình phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai đầy đủ phương án đảm bảo theo cấp độ đối các hệ thống thông tin, nền tảng phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06 do Đơn vị quản lý, vận hành hệ thống, nền tảng làm đơn vị chủ trì.

Thời gian hoàn thành việc phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý Nhà nước

Theo quy định tại Phụ lục kế hoạch hành động triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định 905/QĐ-BTTTT năm 2022 hành động triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban quy định thời gian hoàn thành việc phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý Nhà nước hầu hết có thời gian hoàn thành vào năm 2022 và những năm tiếp theo, trừ một số trường hợp sau:

- Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06 và nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ; tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có thời gian hoàn thành vào tháng 12/2022

- Kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, làm giàu dữ liệu dân cư có thời gian hoàn thành là không xác định do đó là việc thường xuyên.

- Xây dựng, trình phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai đầy đủ phương án đảm bảo theo cấp độ đối các hệ thống thông tin, nền tảng phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06. Đối với trường hợp này, hồ sơ đề xuất cấp độ được thẩm định, duyệt trước 30/6/2022 và triển khai đầy đủ phương án đảm bảo theo cấp độ trước 15/11/2022.

Trên đây là một số thông tin chúng tôi cung cấp gửi tới bạn. Trân trọng!

Dịch vụ công
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Dịch vụ công được hiểu như thế nào? Danh mục sản phẩm, dịch vụ công sẽ bao gồm những danh mục nào?
Pháp luật
25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 sẽ bắt buộc phải được số hóa kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022?
Pháp luật
Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục online khi đăng ký biến động về sổ đỏ, sổ hồng do thay đổi thông tin người đứng tên?
Pháp luật
Dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch: Tái cấu trúc quy trình đăng ký kết hôn trực tuyến thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia?
Pháp luật
Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý như thế nào?
Pháp luật
Sản phẩm, dịch vụ công ích là gì? Đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cần đảm bảo những điều kiện gì?
Pháp luật
Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?
Pháp luật
Từ ngày 01/7/2023 sắp tới, dịch vụ công sẽ liên thông nhóm thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi?
Pháp luật
Phấn đấu năm 2022 áp dụng 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong các thủ tục hành chính và nâng cao công tác quản lý nhà nước như thế nào?
Pháp luật
Hướng dẫn xử lý số liệu nhóm chỉ số cung cấp dịch vụ trực tuyến; số hóa hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Dịch vụ công
1,957 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Dịch vụ công
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: