Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 905/QĐ-BTTTT 2022 hành động triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg

Số hiệu: 905/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Huy Dũng
Ngày ban hành: 12/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 905/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-BTTTT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch hành động triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Văn bản số 104/KH-TCTTKĐA ngày 09/3/2022 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử về Kế hoạch hoạt động Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 47/QĐ-BTTTT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch hành động triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tin học hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn;
- Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, THH. (240b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Huy Dũng

 

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-BTTTT ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thi gian hoàn thành

Sản phẩm

I

XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH, HƯỚNG DẪN

1

Ban hành hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Cục Tin học hóa

Cục An toàn thông tin, Cục Bưu điện Trung ương, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Tháng 2/2022

Văn bản của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

2

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế - xã hội

Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Năm 2022 và các năm tiếp theo

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan

3

Trình ban hành hướng dẫn các thành phần công nghệ thông tin thiết yếu cần thiết, yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hướng dẫn về áp dụng tiêu chuẩn, định mức triển khai Đề án 06

Cục Tin học hóa

Vụ Pháp chế, Cục An toàn thông tin, Cục Bưu điện Trung ương, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia

Tháng 4/2022

Văn bản của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

4

Đề xuất mô hình kiến trúc dữ liệu tổng hợp của người dân, theo hướng hình thành dữ liệu khai thác dùng chung trong toàn hệ thống cơ quan nhà nước; việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin có sự tham gia và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tránh gây phiền hà cho người dân

Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia

Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin tin, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Tháng 5/2022

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

5

Có giải pháp khuyến khích, thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ ký số từ xa (remote signing) để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia

Vụ pháp chế, Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin tin, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

Việc thường xuyên

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn đăng ký chứng thư số theo phương thức điện tử

II

HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ KẾT NỐI, KHAI THÁC, BỔ SUNG LÀM GIÀU DỮ LIỆU DÂN CƯ

1

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của các doanh nghiệp viễn thông di động

Cục Viễn thông

Cục Tin học hóa, Cục Bưu điện Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Công an, các doanh nghiệp viễn thông di động

Tháng 6/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

2

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm Công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tháng 3/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

3

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Quản lý và đăng ký kinh doanh-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 4/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

4

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Tổng Cục Quản lý đất đai và Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 6/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

5

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Tin học và Thống kê tài chính-Bộ Tài chính

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

6

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm thông tin của Thanh tra Chính phủ

Năm 2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

7

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và công nghệ

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm Công nghệ thông tin-Bộ Khoa học và Công nghệ

Năm 2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

8

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm tin học-Bộ Nội vụ

Tháng 12/2023

Kết nối được đưa vào sử dụng

9

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm Công nghệ thông tin-Bộ Giao thông vận tải

Tháng 5/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

10

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Công nghệ thông tin-Bộ Tư pháp

Tháng 5/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

11

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu an sinh xã hội

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm thông tin-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Tháng 5/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

12

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu công bố bản án, quyết định của Tòa án

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Văn phòng-Tòa án nhân dân tối cao

Tháng 6/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

13

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Công nghệ thông tin-Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

14

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Văn phòng-Tòa án nhân dân tối cao

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

15

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin Quyết định thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với công dân đang trong quá trình điều tra; Cơ sở dữ liệu thống kê tư pháp, thống kê tội phạm; các Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công chức viên chức trong ngành

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục thống kê tội phạm-Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

16

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Văn phòng-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

17

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp như Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng, Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự nói chung

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng-Bộ Quốc phòng, Cục Công nghệ thông tin-Bộ Tư pháp

Tháng 6/2023

Kết nối được đưa vào sử dụng

18

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

19

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

20

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khách hàng vay của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia-Ngân hàng nhà nước

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia-Ngân hàng nhà nước

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

III

PHỤC VỤ XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG, QUẢN TRỊ NỘI BỘ, THỰC THI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06

Cục Tin học hóa

Trung tâm thông tin, Cục An toàn thông tin, Cục Bưu điện Trung ương, Trung tâm Internet Việt Nam và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 12/2022

Hạ tầng công nghệ thông tin hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn, an ninh mạng

2

Nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ; tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Văn phòng Bộ

Cục Tin học hóa, Trung tâm thông tin và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 12/2022

Hoàn thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, theo hướng dẫn tại Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

3

Kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, làm giàu dữ liệu dân cư

Văn phòng Bộ

Cục Tin học hóa, Trung tâm thông tin, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Việc thường xuyên

Năm 2022: Kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử

4

Tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin giám sát thông minh tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định và tương tác trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương

Văn phòng Bộ

Cục Tin học hóa, Trung tâm thông tin, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2022 và các năm tiếp theo

Kết nối được đưa vào sử dụng

5

Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hoá mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2022 và các năm tiếp theo

Danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính được cập nhật, chuẩn hóa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; quy trình được tái cấu trúc, mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được được điện tử hóa

6

Thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, Trung tâm thông tin, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2022 và các năm tiếp theo

Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và tái sử dụng phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông

7

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2022 và các năm tiếp theo

Các Nghị quyết được tổ chức triển khai được hiệu quả

8

Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06

Vụ Kế hoạch và Tài chính

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2022 và các năm tiếp theo

Nguồn lực được bố trí kịp thời, đầy đủ trong phạm vi ngân sách nhà nước cấp để triển khai các nhiệm vụ được hiệu quả

9

Đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong thực hiện Đề án 06

Cục An toàn thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2022 và các năm tiếp theo

Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ triển khai Đề án 06 được bảo đảm an toàn, an ninh mạng

10

Xây dựng, trình phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai đầy đủ phương án đảm bảo theo cấp độ đối các hệ thống thông tin, nền tảng phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06

Đơn vị quản lý, vận hành hệ thống, nền tảng

Cục An toàn thông tin

- Hồ sơ đề xuất cấp độ được thẩm định, duyệt trước 30/6/2022

- Triển khai đầy đủ phương án đảm bảo theo cấp độ trước 15/11/2022

Hồ sơ đề xuất cấp độ được thẩm định, phê duyệt và triển khai đầy đủ phương án đảm bảo theo cấp độ đã được duyệt

IV

TỔ CHỨC ĐIỀU PHỐI, HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU

1

Hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Cục Tin học hóa

Đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị quản lý hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Thường xuyên

Văn bản hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa); các kết nối được đưa vào sử dụng

2

Hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia

Cục Tin học hóa

Đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị quản lý các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin

Thường xuyên

Văn bản hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa); các kết nối được đưa vào sử dụng

3

Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử

Cục Tin học hóa

Đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị quản lý các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin

Thường xuyên

Kết nối được đưa vào sử dụng

4

Tổ chức quản lý, vận hành, duy trì, phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn, an ninh mạng

Cục Tin học hóa

Cục An toàn thông tin, Cục Bưu điện Trung ương

Thường xuyên

Thuê dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn an ninh mạng cho Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ triển khai Đề án 06; các kết nối được đưa vào sử dụng, hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn, an ninh mạng

V

TUYÊN TRUYỀN

1

Tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu, tham gia đăng ký định danh điện tử, phổ cập danh tính điện tử và được xác thực trên VNeID khi công dân có nhu cầu

Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử

Cục Báo chí, Cục Thông tin cơ sở, Cục Tin học hóa, Trung tâm thông tin, Báo Vietnamnet, Tạp chí CNTT&TT

Thường xuyên

Định danh điện tử và việc sử dụng ứng dụng VNeID được phổ cập

2

Phối hợp các doanh nghiệp viễn thông di động hỗ trợ gửi tin nhắn tuyên truyền triển khai Đề án 06, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu theo nội dung đề nghị của Bộ Công an

Cục Viễn thông

Các nhà mạng

Trong năm 2022

Các Doanh nghiệp viễn thông di động nhắn tin tuyên truyền theo đề nghị của Bộ Công an

3

Phối hợp các doanh nghiệp viễn thông di động triển khai nhắn tin mã OTP phục vụ triển khai Đề án 06, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu

Cục Viễn thông

Các nhà mạng

Trong năm 2022

Kết nối kỹ thuật thành công hệ thống của doanh nghiệp viễn thông di động với hệ thống cung cấp, tạo mã OTP của Bộ Công an

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 905/QĐ-BTTTT ngày 12/05/2022 hành động triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.596

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!