Tài khoản 691 phản ánh kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức tài chính vi mô đúng không?

Cho tôi hỏi là tài khoản 691 phản ánh kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập nhập doanh nghiệp của tổ chức tài chính vi mô đúng không? Cách ghi số hiệu tài khoản chi tiết khi hạch toán đối với tài khoản có dưới 10 tiểu khoản thực hiện như thế nào? Câu hỏi của chị B (Hà Nội).

Tài khoản 691 phản ánh kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức tài chính vi mô đúng không?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Thông tư 31/2019/TT-NHNN như sau:

Tài khoản 691- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
1. Nguyên tắc kế toán:
a) Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của TCTCVM;
b) Việc phân chia lợi nhuận hoạt động kinh doanh của TCTCVM phải đảm bảo rõ ràng, rành mạch và theo đúng chính sách tài chính và quy định của pháp luật.
...

Như vậy, kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức tài chính vi mô được phản ánh trong tài khoản 691- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tài khoản 691- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có kết cấu như sau:

Bên Nợ: - Số lỗ thực tế của hoạt động kinh doanh trong kỳ.

- Trích lập các quỹ của tổ chức tài chính vi mô.

- Phân chia lợi nhuận cho chủ sở hữu.

- Bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Bên Có: - Số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh trong kỳ.

- Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh.

Tài khoản 691 có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có gồm:

Số dư bên Nợ: - Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý.

Số dư bên Có: - Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.

Tài khoản 691 phản ánh kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức tài chính vi mô đúng không?

Tài khoản 691 phản ánh kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức tài chính vi mô đúng không? (Hình từ Internet)

Tổ chức tài chính vi mô chỉ được phép mở và sử dụng tài khoản 691- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khi nào?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-NHNN về phương pháp hạch toán, kế toán, cụ thể như sau:

Phương pháp hạch toán, kế toán
1. Phương pháp mở và hạch toán trên các tài khoản:
a) TCTCVM được mở thêm các tài khoản cấp 4 và các tài khoản cấp 5 đối với những tài khoản quy định Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nghiệp vụ của TCTCVM nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.
TCTCVM chỉ được mở và sử dụng các tài khoản quy định tại Thông tư này khi đã có cơ chế nghiệp vụ và theo đúng nội dung được cấp giấy phép hoạt động;
...

Như vậy, tổ chức tài chính vi mô chỉ được phép mở và sử dụng tài khoản 691- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khi đã có cơ chế nghiệp vụ và theo đúng nội dung được cấp giấy phép hoạt động.

Cách ghi số hiệu tài khoản chi tiết khi hạch toán đối với tài khoản 691 có dưới 10 tiểu khoản thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Thông tư 31/2019/TT-NHNN thì tài khoản 691 có 02 tài khoản cấp 2 sau:

+ 6911 - Lợi nhuận năm nay

+ 6912 - Lợi nhuận năm trước

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-NHNN như sau:

Phương pháp hạch toán, kế toán
...
2. Về mở và sử dụng tài khoản chi tiết:
...
c) Trường hợp TCTCVM lựa chọn mở tài khoản chi tiết theo quy định tại Thông tư này, TCTCVM thực hiện như sau:
- Tài khoản chi tiết (tiểu khoản) dùng để theo dõi phản ánh chi tiết các đối tượng hạch toán của tài khoản tổng hợp. Nội dung tài khoản chi tiết thực hiện theo quy định tại phần nội dung hạch toán các tài khoản.
- Cách ghi số hiệu tài khoản chi tiết: Số hiệu tài khoản chi tiết gồm có 2 phần:
+ Phần thứ nhất: Số hiệu tài khoản tổng hợp;
+ Phần thứ hai: Số thứ tự tiểu khoản trong tài khoản tổng hợp.
Nếu một tài khoản tổng hợp có dưới 10 tiểu khoản, số thứ tự tiểu khoản được ký hiệu bằng một chữ số từ 1 đến 9.
Nếu một tài khoản tổng hợp có dưới 100 tiểu khoản, số thứ tự tiểu khoản được ký hiệu bằng hai chữ số từ 01 đến 99.
Nếu một tài khoản tổng hợp có dưới 1000 tiểu khoản, số thứ tự tiểu khoản được ký hiệu bằng ba chữ số từ 001 đến 999.
Số thứ tự tiểu khoản được ghi vào bên phải của số hiệu tài khoản tổng hợp. Giữa số hiệu tài khoản tổng hợp và số thứ tự tiểu khoản, ghi thêm dấu chấm (.) để phân biệt.
Số thứ tự tiểu khoản của đơn vị mở tài khoản đã ngừng giao dịch và tất toán tài khoản ít nhất sau một năm mới được sử dụng lại để mở cho đơn vị khác.
- Việc mở tài khoản chi tiết để hạch toán, theo dõi theo từng đối tượng kế toán cụ thể được quy định tại phần hạch toán chi tiết của từng tài khoản tổng hợp quy định tại Thông tư này.
...

Theo đó, khi hạch toán đối với tài khoản 691- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có dưới 10 tiểu khoản thực hiện ghi số hiệu tài khoản chi tiết gồm 2 phần như sau:

+ Phần thứ nhất: Số hiệu tài khoản tổng hợp "691"

+ Phần thứ hai: Số thứ tự tiểu khoản ghi liền sau số hiệu tài khoản tổng hợp từ chữ số 1 đến 9.

Lưu ý: Tài khoản 691 đã có 02 tài khoản: 6911 và 6912.

Tài khoản 691
Tài khoản kế toán
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Hàng gửi đi bán là gì? Hàng gửi đi bán được hạch toán thông qua tài khoản kế toán nào? Kết cấu tài khoản ra sao?
Pháp luật
Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng bằng ngoại tệ được hạch toán trong tài khoản kế toán nào? Kết cấu tài khoản đó ra sao?
Pháp luật
Các nội dung nào được phản ánh là chi phí trả trước tại Tài khoản 242? Tài khoản 242 - Chi phí trả trước phản ánh nội dung gì?
Pháp luật
Khoản tạm ứng là gì? Tài khoản 141 - Tạm ứng phản ánh nội dung gì? Phương pháp kế toán tài khoản 141 ở một số giao dịch kinh tế chủ yếu?
Pháp luật
Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành chỉ áp dụng ở doanh nghiệp nào? Nguyên tắc kế toán trái phiếu thường (trái phiếu không có quyền chuyển đổi)?
Pháp luật
Tài khoản 156 là gì? Khi mua hàng hóa, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì kế toán ghi nhận Tài khoản 156 thế nào?
Pháp luật
Tài khoản 244 là gì? Khoản cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược thuộc tài khoản này được xếp vào tài sản ngắn hạn hay dài hạn?
Pháp luật
Tài khoản 155 phản ánh thông tin gì? Không được tính vào giá gốc thành phẩm những chi phí nào?
Pháp luật
Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác là gì? Tài khoản kế toán nào thể hiện khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác?
Pháp luật
Công thức tính tài sản thuế thu nhập hoãn lại? Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hạch toán theo tài khoản kế toán nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tài khoản 691
148 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Tài khoản 691 Tài khoản kế toán
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào