Phê duyệt thiết kế xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và xác định cấp đất không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất thì bị phạt bao nhiêu?

Cho anh hỏi việc phê duyệt thiết kế xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và xác định cấp đất không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất thì bị phạt bao nhiêu? Rất mong nhận được lời đáp!

Phê duyệt thiết kế xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì bị phạt bao nhiêu?

Căn cứ khoản 2 Điều 13 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không tổ chức lập hoặc tổ chức lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình không phù hợp với chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc lập không đầy đủ các nội dung chính theo quy định;

- Điều chỉnh thiết kế xây dựng mà không được thẩm định hoặc phê duyệt lại theo quy định khi thay đổi một trong các yếu tố: địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình;

- Phê duyệt thiết kế xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn áp dụng hoặc sử dụng tiêu chuẩn xây dựng hết hiệu lực;

- Phê duyệt thiết kế bước sau không phù hợp với các nội dung, thông số chủ yếu theo quy định của thiết kế bước trước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một bước;

- Phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình xây dựng được phê duyệt và yêu cầu của thiết kế xây dựng;

- Phê duyệt thiết kế an toàn quá tiêu chuẩn quy định gây lãng phí đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì phê duyệt thiết kế xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn áp dụng hoặc sử dụng tiêu chuẩn xây dựng hết hiệu lực bị phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.

Phê duyệt thiết kế xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và xác định cấp đất không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất thì bị phạt bao nhiêu?

Phê duyệt thiết kế xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và xác định cấp đất không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất thì bị phạt bao nhiêu?

Việc xác định cấp đất không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất thì bị phạt bao nhiêu?

Căn cứ khoản 3 Điều 13 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

- Phê duyệt thiết kế xây dựng không đảm bảo yêu cầu kinh tế - kỹ thuật hoặc xác định cấp đất, cấp đá không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất hoặc tính toán cự ly vận chuyển không phù hợp với kết quả khảo sát đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

- Phê duyệt dự toán có nội dung áp dụng, vận dụng định mức không phù hợp với nội dung công việc hoặc số liệu sai lệch so với nội dung định mức áp dụng, vận dụng làm tăng chi phí trong dự toán đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

- Phê duyệt dự toán có khối lượng không phù hợp với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế FEED, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, nhiệm vụ phải thực hiện của dự án, công trình, hạng mục công trình với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế và yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình;

- Phê duyệt dự toán có một trong các nội dung sau: tính sai chi phí vận chuyển vật tư, vật liệu, tính sai chi phí đào đắp đất đá, tính sai khối lượng thi công, xác định giá vật tư, vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng không phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về quản lý giá xây dựng, không phù hợp với quy định tại thời điểm xác định dự toán xây dựng và mặt bằng giá thị trường nơi thực hiện xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;

- Phê duyệt thiết kế, dự toán không tuân thủ quy định về sử dụng vật liệu hoặc vật liệu xây không nung.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì việc xác định cấp đất, cấp đá không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất thì sẽ bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm quy định về thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng

Căn cứ khoản 4 Điều 13 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Buộc phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

- Buộc gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

- Buộc tổ chức nghiệm thu hoặc nghiệm thu lại hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

- Buộc tổ chức lập hoặc tổ chức lập lại nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

- Buộc thẩm định hoặc phê duyệt thiết kế xây dựng điều chỉnh với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

- Buộc phê duyệt lại thiết kế xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

- Buộc phê duyệt lại thiết kế bước sau phù hợp với thiết kế bước trước hoặc nhiệm vụ thiết kế với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công xây dựng;

- Buộc phê duyệt lại chỉ dẫn kỹ thuật với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng;

- Buộc phê duyệt lại dự toán, dự toán gói thầu với hành vi quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 3 Điều này trong trường hợp chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đã tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng kinh tế để làm căn cứ điều chỉnh giá gói thầu;

- Buộc điều chỉnh thiết kế, dự toán theo tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này đối với công trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì đối với hành vi phê duyệt thiết kế xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì buộc phê duyệt lại thiết kế xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Thiết kế xây dựng
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Trình tự, thủ tục thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo lường chất lượng như thế nào? Thành phần hồ sơ thẩm định ra sao?
Pháp luật
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2018/BKHCN đối với thiết bị X quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế như thế nào?
Pháp luật
Bản vẽ nhà gồm những hình biểu diễn nào? Hướng dẫn cách đọc bản vẽ nhà đơn giản nhất như thế nào?
Pháp luật
Mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Pháp luật
Có phải thẩm định, phê duyệt lại dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng đã được phê duyệt trong tổng mức đầu tư xây dựng không?
Pháp luật
Xác định thẩm quyền thẩm định dự toán thiết kế bản vẽ thi công triển khai sau thiết kế cơ sở?
Pháp luật
Người nào đề nghị thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng?
Pháp luật
Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng gồm các nội dung nào?
Pháp luật
Thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở mới nhất được thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Quy định về công tác giám sát thiết kế? Làm sao để kiểm soát được năng lực thực tế của nhà thầu tư vấn thiết kế, bảo đảm đúng người lập, chủ trì công tác thiết kế, dự toán?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
1,718 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Thiết kế xây dựng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: