Hoạt động huy động vốn, cấp tín dụng của Ngân hàng Hợp tác xã hiện nay ra sao? Cơ cấu tổ chức của ngân hàng hợp tác xã như thế nào?

Quy định về trình tự thủ tục về hoạt động huy động vốn và hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng Hợp tác xã hiện nay như thế nào? Và xin cho tôi biết thêm các quy định xung quanh vấn đề trên nhé. Xin cảm ơn!

Quy định về trình tự thủ tục về hoạt động huy động vốn và hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng Hợp tác xã

Căn cứ Điều 117 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về hoạt động của ngân hàng hợp tác xã như sau:

- Hoạt động chủ yếu của ngân hàng hợp tác xã là điều hòa vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng đối với thành viên là các quỹ tín dụng nhân dân.

- Ngân hàng hợp tác xã được thực hiện một số hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác theo quy định tại mục 2 Chương IV của Luật này sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

Cơ cấu tổ chức của ngân hàng hợp tác xã ra sao?

Căn cứ Điều 75 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017) quy định về cơ cấu tổ chức như sau:

- Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân bao gồm Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).

- Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, am hiểu về hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến việc bầu, bổ nhiệm các chức danh quy định tại khoản này.

- Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải có kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và thực hiện kiểm toán độc lập theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng hợp tác xã

Ngân hàng hợp tác xã

Điều kiện cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã ra sao?

Căn cứ Điều 8 Thông tư 31/2012/TT-NHNN quy định về điều kiện cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã như sau:

- Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ tại thời điểm đề nghị thành lập.

- Các thành viên là quỹ tín dụng nhân dân và pháp nhân khác phải đáp ứng quy định tại Điều 34 Thông tư này.

- Người quản lý, điều hành và thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và các Điều 23, 24 và 25 Thông tư này.

- Có Điều lệ phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Luật Hợp tác xã và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi trong 03 (ba) năm đầu hoạt động.

Hồ sơ đề nghị cấp phép như thế nào?

Căn cứ Điều 9 Thông tư 31/2012/TT-NHNN quy định về hồ sơ đề nghị cấp phép như sau:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép do Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng hợp tác xã dự kiến thành lập ký (Phụ lục số 03 Thông tư này).

- Điều lệ ngân hàng hợp tác xã.

- Đề án thành lập ngân hàng hợp tác xã, trong đó nêu rõ:

+ Sự cần thiết thành lập ngân hàng hợp tác xã;

+ Tên ngân hàng hợp tác xã, địa điểm đặt trụ sở chính, thời hạn hoạt động, vốn điều lệ khi thành lập, nội dung hoạt động phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư này.

+ Cơ cấu vốn góp của các thành viên, trong đó nêu rõ các thành viên góp vốn từ 05% vốn điều lệ trở lên;

+ Cơ cấu tổ chức, nhân sự dự kiến:

- Sơ đồ tổ chức nhân sự;

- Bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành, bao gồm:

+ Hội đồng quản trị: Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị;

+ Ban kiểm soát: Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, chuyên trách;

+ Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ ngân hàng hợp tác xã;

+ Năng lực quản lý rủi ro: Các loại rủi ro dự kiến phát sinh trong quá trình hoạt động (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản...) và biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các loại rủi ro này;

+ Công nghệ thông tin:

- Dự kiến đầu tư tài chính cho công nghệ thông tin;

- Khả năng, áp dụng công nghệ thông tin, trong đó nêu rõ: thời gian thực hiện đầu tư công nghệ; loại hình công nghệ dự kiến áp dụng; cán bộ dự kiến và khả năng của cán bộ trong việc áp dụng công nghệ thông tin; bảo đảm hệ thống thông tin có thể tích hợp và kết nối với hệ thống quản lý của Ngân hàng Nhà nước để cung cấp thông tin theo yêu cầu quản lý của Ngân hàng Nhà nước;

+ Chiến lược phát triển, mở rộng mạng lưới hoạt động, việc cung cấp và phát triển các dịch vụ ngân hàng (phân tích rõ các dịch vụ dự kiến sẽ cung cấp, loại khách hàng...);

+ Hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ:

- Nguyên tắc hoạt động của hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ;

- Các quy định nội bộ theo quy định tại khoản 2 Điều 93 Luật các tổ chức tín dụng.

+ Phương án kinh doanh dự kiến trong 03 năm đầu, tối thiểu phải bao gồm: Dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu an toàn vốn tối thiểu, các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động và thuyết minh khả năng thực hiện phương án trong từng năm.

- Hồ sơ của những người dự kiến tham gia quản lý, kiểm soát và điều hành:

+ Danh sách nhân sự dự kiến tham gia quản lý, kiểm soát và điều hành;

+ Sơ yếu lý lịch (Phụ lục số 01 Thông tư này), lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật;

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

+ Báo cáo công khai lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 118 Luật Doanh nghiệp;

+ Bản sao các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Hồ sơ của thành viên:

+ Danh sách các thành viên tham gia góp vốn vào ngân hàng hợp tác xã, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

- Tên và địa điểm đặt trụ sở chính; Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; số vốn góp, tỷ lệ vốn góp, thời hạn góp vốn;

- Họ và tên; địa chỉ thường trú; quốc tịch; số, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cá nhân là người đại diện vốn góp;

+ Đơn đề nghị tham gia thành viên ngân hàng hợp tác xã;

+ Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản tương đương (đối với pháp nhân không phải là tổ chức tín dụng);

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận cho tổ chức (trừ các quỹ tín dụng nhân dân) được góp vốn thành lập ngân hàng hợp tác xã (nếu có);

+ Điều lệ (đối với pháp nhân không phải là tổ chức tín dụng)

+ Văn bản ủy quyền người đại diện pháp nhân (bao gồm cả đại diện phần vốn góp) tham gia là thành viên tại ngân hàng hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của người được ủy quyền đại diện hợp pháp của pháp nhân không phải là tổ chức tín dụng góp vốn tại ngân hàng hợp tác xã;

+ Bản kê khai người có liên quan của thành viên không phải là quỹ tín dụng nhân dân (Phụ lục số 02 Thông tư này);

+ Báo cáo tài chính năm liền kế năm đề nghị thành lập ngân hàng hợp tác xã và Báo cáo tài chính đến thời điểm gần nhất nhưng không quá 90 ngày trở về trước tính từ thời điểm có văn bản đề nghị tham gia góp vốn (đối với pháp nhân không phải tổ chức tín dụng);

+ Bản kê khai nêu rõ về vốn góp, số cổ phần nắm giữ, tỷ lệ cổ phần của từng thành viên tại tổ chức tín dụng khác.

- Văn bản xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đặt trụ sở chính.

- Nghị quyết Đại hội thành viên đầu tiên về việc thành lập ngân hàng hợp tác xã.

- Nghị quyết của Đại hội thành viên đầu tiên về việc bầu chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát.

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc ngân hàng hợp tác xã.

Tuy nhiên, về trình tự thủ tục về hoạt động huy động vốn và hoạt đọng cấp tín dụng thì hiện Ban Hỗ trợ không rà soát được.

Ngân hàng hợp tác xã
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận thành lập đơn vị sự nghiệp ở trong nước của Ngân hàng hợp tác xã mới nhất hiện nay như thế nào?
Pháp luật
Ngân hàng hợp tác xã có những hoạt động nào theo hướng dẫn mới tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024?
Pháp luật
Ngân hàng hợp tác xã được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất bao nhiêu phần trăm?
Pháp luật
Phương án tăng mức vốn điều lệ của Ngân hàng hợp tác xã gồm những nội dung nào? Hồ sơ đề nghị thay đổi Điều lệ đến cơ quan nào?
Pháp luật
Ngân hàng hợp tác xã không trả hết nợ vay tái cấp vốn đúng hạn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng nhằm hỗ trợ thanh khoản thì xử lý như thế nào?
Pháp luật
Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh của ngân hàng hợp tác xã mới nhất hiện nay được quy định thế nào?
Pháp luật
Mẫu văn bản đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã mới nhất hiện nay được quy định như thế nào?
Pháp luật
Hồ sơ đề nghị thay đổi thời hạn hoạt động của ngân hàng hợp tác xã cần tài liệu gì? Ngân hàng hợp tác xã gửi hồ sơ bằng cách thức nào?
Pháp luật
Hồ sơ đề nghị thay đổi tên của ngân hàng hợp tác xã cần giấy tờ gì? Ai có thẩm quyền chấp thuận thay đổi tên của ngân hàng hợp tác xã?
Pháp luật
Hồ sơ tự nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh ngân hàng hợp tác xã gồm các tài liệu nào? Phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Ngân hàng hợp tác xã
1,517 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Ngân hàng hợp tác xã
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: