Tiêu chuẩn chức danh kế toán viên chính từ 18/7/2022? Không cần chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 và chứng chỉ tin học cơ bản?

Chào anh/chị, sắp tới tôi đang có dự định thi công chức tại vị trí kế toán viên chính. Tuy nhiên hiện tại tôi không có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. Vậy tôi có đủ điều kiện để trở thành kế toán viên chính hay không?

Chức trách, nhiệm vụ của kế toán viên chính?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về chức trách, nhiệm vụ của kế toán viên chính như sau:

Điều 6, Kế toán viên chính (mã số 06.030)
1. Chức trách
Kế toán viên chính là công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao về kế toán tại các cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở lên, thực hiện chức năng quản lý võ công tác kế toán, giúp lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, điều hành và quản lý nghiệp vụ kế toán ở đơn vị hoặc tổ chức thực hiện công tác kế toán tại đơn vị.
2. Nhiệm vụ
a) Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán; xét duyệt hệ thống kế toán và chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị, ngành hoặc lĩnh vực kế toán nhà nước;
b) Tổ chức tổng hợp, đánh giá, phân tích tài chính, rút kinh nghiệm và đề xuất phương án điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung về quy trình nghiệp vụ, chế độ kế toán áp dụng, tổng hợp báo cáo lên cấp trên;
c) Tổ chức, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra công tác kế toán và đề xuất các biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh, nhằm đảm bảo việc quản lý thống nhất công tác kế toán của đơn vị, ngành, lĩnh vực;
d) Nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện công tác kế toán phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế và yêu cầu quản lý của địa phương, đơn vị, ngành, lĩnh vực;
đ) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng tài liệu, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế toán viên.”

Như vậy, về cơ bản chức trách và nhiệm vụ của kế toán viên chính tại quy định mới không có nhiều thay đổi so với quy định cũ tại Thông tư 77/2019/TT-BTC. Theo đó, kế toán chính là kế toán có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và có nhiệm vụ tham gia xây dựng tài liệu, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế toán viên.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của kế toán viên chính?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 6 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của kế toán viên chính như sau:

Điều 6, Kế toán viên chính (mã số 06.030)
...
3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
a) Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm vững quản lý hành chính, cải cách hành chính và phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực kế toán; công tác kế toán của đơn vị và các quy định của pháp luật về kế toán;
b) Hiểu rõ và tuân thủ Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật khác về kế toán, nguyên lý kế toán, các chế độ tài chính, thống kê và thông tin kinh tế có liên quan;
c) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng hoàn thiện thể chế; chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện trong lĩnh vực kế toán; các chế độ kế toán áp dụng trong ngành, lĩnh vực kế toán nhà nước;
d) Nắm vững hệ thống kế toán ngành, lĩnh vực khác; quy trình tổ chức công tác kế toán; có khả năng quản lý và tổ chức điều hành tốt công tác kế toán
Ở đơn vị, ngành, lĩnh vực; nắm được những vấn đề cơ bản về khoa học quản lý. am hiểu thực tiễn sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, tỉnh hình kinh tế - xã hội, hoạt động quản lý đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán;
đ) Tổ chức triển khai các quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển chứng từ, phương pháp quản lý và điều hành đối với nhiệm vụ kế toán trong đơn vị, ngành, lĩnh vực,
e) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.”

Theo đó, bổ sung tiêu chuẩn về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm so với quy định cũ.

- Đồng thời quy định mới bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học và chứng chỉ ngoại ngữ trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức là kế toán viên chính.

Tiêu chuẩn chức danh kế toán viên chính từ 18/7/2022? Không cần chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 và chứng chỉ tin học cơ bản?

Tiêu chuẩn chức danh kế toán viên chính từ 18/7/2022? Không cần chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 và chứng chỉ tin học cơ bản?

Tiêu chuẩn đối với công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên chính?

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về Tiêu chuẩn đối với công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên chính như sau:

Điều 6, Kế toán viên chính (mã số 06.030)
...
5. Đối với công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên chính thì ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này còn phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Đang giữ ngạch Kế toán viên và có thời gian giữ ngạch Kế toán viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). trong đó phải có tối thiểu đủ 01 năm (12 tháng) liên tục giữ ngạch kế toán viên tỉnh đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;
b) Trong thời gian giữ ngạch kế toán viên hoặc tương đương đã tham gia xây dựng 1 nhất 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên (cơ quan hành chính, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Hội đồng nhân dân cấp huyện, các Ban trực thuộc Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố) liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu. Cụ thể:
Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo, Tổ soạn thảo hoặc Tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoặc có văn ban giao nhiệm vụ của người có thẩm quyền đối với trường hợp không bắt buộc phải thành lập Ban soạn thảo, Tổ soạn thảo hoặc Tổ biên tập theo quy định của I.uật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo hoặc Tổ giúp việc, Tổ biên tập, Tổ biên soạn đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học hoặc có văn bản giao nhiệm vụ của người có thẩm quyền.”

Như vậy, theo quy định mới, không bắt buộc phải có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT mà phải đảm bảo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm. Do đó, nếu bạn đáp ứng được kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu vị trí việc làm đó và các yêu cầu khác thì bạn vấn đủ tiêu chuẩn trở thành kế toán viên chính.

Thông tư 29/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/7/2022.

Kế toán viên
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Chỉ công chức đang giữ ngạch Kế toán viên mới được dự thi nâng ngạch lên kế toán viên chính đúng không?
Pháp luật
Kế toán viên chính có mã số ngạch công chức bao nhiêu? Hướng dẫn xếp lương đối với Kế toán viên chính?
Pháp luật
Lương kế toán viên chính mới nhất là bao nhiêu? Kế toán viên chính thực hiện những nhiệm vụ nào?
Pháp luật
Kế toán viên chính là ai? Kế toán viên chính thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán tại đâu?
Pháp luật
Kế toán viên có thể trở thành thành viên tổ thẩm định đấu thầu khi có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính?
Pháp luật
Có ảnh của kế toán viên hành nghề trên giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hay không?
Pháp luật
Kế toán viên hành nghề có bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán trong trường hợp không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không?
Pháp luật
Hồ sơ đăng ký tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên sẽ gồm những gì? Tính giờ cập nhật kiến thức cho kế toán viên được quy định như thế nào?
Pháp luật
Để được chấp thuận tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề cần đáp ứng những điều kiện nào?
Pháp luật
Kế toán viên trung cấp có được xét nâng ngạch kế toán viên khi có bằng đại học chuyên ngành kế toán không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Kế toán viên
17,028 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Kế toán viên

TÌM KIẾM VĂN BẢN
Văn bản liên quan đến Kế toán viên
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào