Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022?

Tôi có được biết về danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022. Mong sớm nhận được sự hỗ trợ từ ban tư vấn. Xin cảm ơn!

Nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp?

Theo quy định tại Mục I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 953/QĐ-BKHĐT năm 2022 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia quy định về nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp cụ thể như sau:

STT

Tên dịch vụ công/TTHC

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Liên thông nhóm thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học

Quý II/2022: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án, quy trình liên thông điện tử nhóm thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế

2

Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam kết nối, chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp của Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thực hiện các dịch vụ cung cấp điện cho doanh nghiệp

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học

Quý III/2022

Nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã?

Theo quy định tại Mục 2 Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 953/QĐ-BKHĐT năm 2022 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia quy định về nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã cụ thể như sau:

STT

Tên dịch vụ công/TTHC

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Liên thông các thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thuế

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học: Cục Phát triển hợp tác xã

Quý IV/2022: Chuẩn hóa, công bố TTHC liên thông đăng ký thành lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thuế; Xây dựng phương án tái cấu trúc quy trình để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến

Nhóm dịch vụ công/TTHC thuộc lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Nhóm dịch vụ công/TTHC thuộc lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Mục 3 Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 953/QĐ-BKHĐT năm 2022 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cụ thể như sau:

STT

Tên dịch vụ công/TTHC

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên

Cục Phát triển doanh nghiệp

Trung tâm Tin học

Quý III/2022

2

Thông báo thành lập, giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và báo cáo hoạt động quỹ khởi nghiệp sáng tạo trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cục Phát triển doanh nghiệp

Trung tâm Tin học

Quý III/2022

Nhóm dịch vụ công/TTHC thuộc lĩnh vực đấu thầu như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Mục 4 Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 953/QĐ-BKHĐT năm 2022 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia quy định cụ thể:

STT

Tên dịch vụ/TTHC

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý III/2022: Áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến

2

Thay đổi, bổ sung thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý IV/2022

3

Đăng ký dự thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý IV/2022

4

Đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý IV/2022

5

Khôi phục việc tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý IV/2022

6

Chấm dứt hoặc tạm ngừng tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý IV/2022

Nhóm dịch vụ công/TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài?

Tại Mục V Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 953/QĐ-BKHĐT năm 2022 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia quy định cụ thể như sau:

STT

Tên dịch vụ công/TTHC

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, có vốn đầu tư ra nước ngoài dưới 20 tỷ đồng và không thuộc ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Cục Đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin học

Quý III/2022

2

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài có vốn đầu tư ra nước ngoài dưới 20 tỷ đồng và không thuộc ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Cục Đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin học

Quý III/2022

3

Hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Cục Đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin học

Quý III/2022

Trên đây là một số thông tin chúng tôi cung cấp gửi tới bạn về Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022. Trân trọng!

Dịch vụ công trực tuyến
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Có những nguyên tắc cung cấp dịch vụ công trực tuyến về môi trường nào theo quy định của pháp luật?
Pháp luật
Danh mục những dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong Quý I 2024?
Pháp luật
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch đủ điều kiện cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình năm 2023?
Pháp luật
Dịch vụ công trực tuyến về môi trường bao gồm những gì? Trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến về môi trường thuộc về cơ quan nào?
Pháp luật
Đến năm 2025, 100% các thủ tục quá cảnh và nhập cảnh được thực hiện dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4?
Pháp luật
Sẽ có Thông tư giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo hướng ưu đãi cho người dân, doanh nghiệp?
Pháp luật
Đến năm 2025, 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử?
Pháp luật
Thông tư 63/2023/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến thế nào?
Pháp luật
Cá nhân phải sửa thông tin tài khoản truy cập hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã được cấp của Bộ Công thương trong trường hợp nào?
Pháp luật
Bộ Công thương đảm bảo nâng cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ nào? Kế hoạch nâng cấp này được xây dựng khi nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Dịch vụ công trực tuyến
1,489 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Dịch vụ công trực tuyến
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: