Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có thể thực hiện thông qua những phương thức nào?

Tôi nghe mọi người nói quy định hiện nay cho phép mọi người đăng ký doanh nghiệp thông qua mạng thông tin điện tử. Không biết điều này có đúng không? Nếu đúng, vậy có thể đăng ký thông qua những phương thức nào? Trình tự thực hiện ra sao? Vui lòng cung cấp giúp tôi để tôi có thể lựa chọn phương án tốt nhất cho mình. Xin cảm ơn.

Có thể đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử hay không?

Tại khoản 1 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định như sau:

"Điều 26. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:
a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử."

Theo đó, cá nhân là người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy định của pháp luật. Cụ thể, việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao gồm các dữ liệu theo quy định của Luật này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có thể thực hiện thông qua những phương thức nào?

Phương thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Phương thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định như sau;

"Điều 42. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử
1. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử."

Như vậy, doanh nghiệp có thể đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bằng cách đăng ký qua chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc đăng ký qua việc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thực hiện cụ thể như thế nào?

Tại Điều 44 và Điều 45 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử khi sử dụng chữ ký số hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh được quy định cụ thể như sau:

(1) Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng chữ ký số

- Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

- Việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thực hiện theo quy trình quy định tại Điều này.

(2) Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

- Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

- Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

- Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử quy định tại Điều này cũng áp dụng đối với việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, pháp luật hiện hành quy định cụ thể đối với trường hợp doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Theo đó, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo trình tự, thủ tục luật định.

Đăng ký doanh nghiệp Tải về các quy định hiện hành liên quan đến Đăng ký doanh nghiệp
Đăng ký doanh nghiệp online
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Đăng ký doanh nghiệp cần nộp bao nhiêu bộ hồ sơ? Giấy tờ pháp lý trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp gồm những gì?
Pháp luật
Khi nào cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng? Ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp được không?
Pháp luật
Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp online cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp online phải đáp ứng những yêu cầu gì?
Pháp luật
Có thể đăng ký doanh nghiệp online thông qua hình thức nào? Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp online bao gồm những gì?
Pháp luật
Ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đăng ký cần kèm theo giấy tờ gì?
Pháp luật
Quy định về ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp? Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi ủy quyền bao gồm những gì?
Pháp luật
Doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn nào? Các nội dung công bố là gì?
Pháp luật
Căn cước công dân có phải là giấy tờ pháp lý của cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không?
Pháp luật
Có giới hạn số lần sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử không?
Pháp luật
Nội dung công bố doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Đăng ký doanh nghiệp
3,353 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Đăng ký doanh nghiệp Đăng ký doanh nghiệp online
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: