Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
381 Ban quản lý vùng nuôi cá bè là tổ chức đại diện cho cộng đồng các cơ sở nuôi cá bè với các hình thức như: câu lạc bộ nuôi bè, chi hội nuôi bè, hợp tác xã nuôi bè ... Ban quản lý có nhiệm vụ điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất của vùng nuôi 02/2004/QĐ-BTS
382 Ban Quản lý vùng nuôi thuỷ sản là tổ chức tự nguyện quản lý cộng đồng do những cá nhân và tổ chức nuôi thuỷ sản trong vùng bầu ra và được Uỷ ban nhân dân cấp xã công nhận 30/2012/QĐ-UBND Tỉnh Bến Tre
383 Ban quản trị (Ban tự quản) nhà chung cư Là người đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu và những người sử dụng trong quá trình sử dụng nhà chung cư 36/2011/QĐ-UBND Tỉnh Kiên Giang
384 Ban quản trị nhà chung cư
Hết hiệu lực
Là Ban được thành lập để thay mặt các chủ sử dụng nhà chung cư thực hiện giám sát các hoạt động liên quan tới việc quản lý sử dụng nhà chung cư (sau đây gọi chung là Ban quản trị) 59/2004/QĐ-UB
385 Bản quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Hết hiệu lực
Là sản phẩm của quá trình lập quy hoạch, thể hiện thực trạng, quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển ngành theo vùng lãnh thổ, xác định các chương trình, dự án ưu tiên, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện 2238/QĐ-BNN-KH
385 Bản quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Hết hiệu lực
Là sản phẩm của quá trình lập quy hoạch, thể hiện thực trạng, quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển ngành theo vùng lãnh thổ, xác định các chương trình, dự án ưu tiên, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện 1564/QĐ-BNN-KH
386 Bản quy hoạch phát triển công nghiệp
Hết hiệu lực
là sản phẩm của quá trình lập quy hoạch, thể hiện thực trạng, quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển và phân bố công nghiệp theo ngành, theo vùng lãnh thổ, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách cũng như việc tổ chức thực hiện. 40/2005/QĐ-BCN
387 Bán rong (buôn bán dạo) Là các hoạt động bán rong không có địa điểm cố định, bao gồm cả việc mua nhận sách báo, tạp chí, văn hoá phẩm của các thương nhân được phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong. 46/2009/QĐ-UBND
388 Bán sản phẩm
Hết hiệu lực
Là sản phẩm chưa qua đầy đủ các công đoạn của quá trình chế biến cá khô 13/2010/QĐ-UBND Tỉnh An Giang
389 Bản sao
Hết hiệu lực
là bản có chứng thực hoặc đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện), bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), bản scan từ bản gốc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng điện tử). 42/2013/TT-BCT
389 Bản sao
Hết hiệu lực
Là bản chụp, bản in, bản đánh máy vi tính hoặc bản viết tay có nội dung đầy đủ, chính xác như sổ gốc hoặc bản chính. Đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT khi nộp “bản sao” cho cơ quan BHXH theo quy định tại văn bản này phải kèm theo bản chính để cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu và trả lại cho đơn vị, người tham gia 1111/QĐ-BHXH
389 Bản sao
Hết hiệu lực
là bản chụp, bản in, bản đánh máy, bản đánh máy vi tính hoặc bản viết tay có nội dung đầy đủ, chính xác như sổ gốc hoặc bản chính. 79/2007/NĐ-CP
389 Bản sao Là: a) Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính); b) Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); c) Bản scan từ bản gốc (nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử).” 120/2011/NĐ-CP
390 Bản sao bản ghi âm, ghi hình
Hết hiệu lực
là bản sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp một phần hoặc toàn bộ bản ghi âm, ghi hình. 100/2006/NĐ-CP
391 Bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ Là bản sao từ tài liệu lưu trữ theo phương pháp, tiêu chuẩn nhất định nhằm lưu giữ bản sao đó dự phòng khi có rủi ro xảy ra đối với tài liệu lưu trữ 01/2011/QH13
392 Bản sao các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh và trong hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh Là bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính) 120/2011/NĐ-CP
392 Bản sao các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh và trong hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) 120/2011/NĐ-CP
392 Bản sao các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh và trong hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh Bản scan từ bản gốc (nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử) 120/2011/NĐ-CP
393 Bản sao hợp lệ Là bản sao được chứng thực theo quy định pháp luật 212/2012/TT-BTC
393 Bản sao hợp lệ
Hết hiệu lực
Là bản sao được cơ quan quản lý có thẩm quyền của Việt Nam công chứng, chứng thực 124/2008/QĐ-BTC
393 Bản sao hợp lệ
Hết hiệu lực
là bản sao được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền 23/2009/TT-BCT
393 Bản sao hợp lệ
Hết hiệu lực
là bản sao được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 213/2012/TT-BTC
393 Bản sao hợp lệ
Hết hiệu lực
là bản sao được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công chứng, chứng thực. 01/2013/TT-BGTVT
393 Bản sao hợp lệ
Hết hiệu lực
là bản sao được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công chứng, chứng thực. 27/2007/QĐ-BTC
393 Bản sao hợp lệ là giấy tờ đã được chứng thực hoặc được sao y bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 36/2013/TT-BCT
393 Bản sao hợp lệ
Hết hiệu lực
là bản sao có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp 25/2010/TT-BKHCN
394 Bản sao hợp pháp
Hết hiệu lực
Là bản sao được cơ quan thẩm quyền nhà nước xác nhận (công chứng nhà nước, đại diện chính quyền các cấp, cơ quan thầm quyền các Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ) 15/2006/QĐ-BTS
395 Bản sao lục
Hết hiệu lực
Là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản, được thực hiện từ bản sao y bản chính và được trình bày theo thể thức quy định 91/2012/TT-BQP
395 Bản sao lục
Hết hiệu lực
là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản, được thực hiện từ bản sao y bản chính và trình bày theo thể thức quy định. 110/2004/NĐ-CP
395 Bản sao lục là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản, được thực hiện từ bản sao y bản chính và trình bày theo thể thức quy định. 04/2013/TT-BNV
396 Bản sao tác phẩm
Hết hiệu lực
là bản sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp một phần hoặc toàn bộ tác phẩm. Bản sao chụp tác phẩm cũng là bản sao tác phẩm. 100/2006/NĐ-CP
397 Bản sao tác phẩm kiến trúc
Hết hiệu lực
là bản sao chép hoặc sao chụp lại một phần hoặc toàn bộ tác phẩm kiến trúc. 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD
398 Bản sao tác phẩm mỹ thuật
Hết hiệu lực
là bản sao chép toàn bộ tác phẩm mỹ thuật, có kích thước lớn hơn hoặc nhỏ hơn tác phẩm mỹ thuật gốc, ghi đầy đủ ở phía sau các thông tin: tên tác giả, tên tác phẩm, chất liệu, năm sáng tác tác phẩm gốc, tên người sao chép; đối với bản sao tác phẩm mỹ thuật về lãnh tụ, danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc phải ghi số giấy phép, ngày cấp giấy phép sao chép. 18/2013/TT-BVHTTDL
399 Bản sao y là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy đinh và phải được đóng dấu sao y của cấp có thẩm quyền 1939/QĐ-BTC
400 Bản sao y bản chính là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy định. Bản sao y bản chính phải được thực hiện từ bản chính. 04/2013/TT-BNV
400 Bản sao y bản chính
Hết hiệu lực
Là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy định. Bản sao y bản chính phải được thực hiện từ bản gốc hoặc bản chính 91/2012/TT-BQP
400 Bản sao y bản chính là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy định. Bản sao y bản chính phải được thực hiện từ bản chính 02/2014/QĐ-UBND Tỉnh Quảng Bình
400 Bản sao y bản chính
Hết hiệu lực
là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy định. Bản sao y bản chính phải được thực hiện từ bản chính; 110/2004/NĐ-CP

« Trước2021222324252627282930313233343536373839Tiếp »

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162