Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 18/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 113/2013/NĐ-CP hoạt động mỹ thuật

Số hiệu: 18/2013/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 30/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

       BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2013/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2013/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG MỸ THUẬT

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết thi hành các Điều 9, 11, 12, 26, 29, 30, 31 và các quy định có liên quan tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 113/2013/NĐ-CP).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Một số từ ngữ quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP và tại Thông tư này được hiểu như sau:

1. Các hình thức nghệ thuật đương đại khác bao gồm: video art; sắp đặt video; sắp đặt ánh sáng; vẽ trên cơ thể người (body art), nghệ thuật trình diễn (performance art).

2. Tượng đài, tranh hoành tráng bao gồm: tượng đài (bao gồm cả tượng tôn giáo được xây dựng ở ngoài trời nơi công cộng), phù điêu, khối biểu tượng, tranh hoành tráng bằng các chất liệu.

3. Cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật, triển lãm mỹ thuật có quy mô toàn quốc là cuộc thi, triển lãm do bộ, ngành, đoàn thể trung ương chủ trì hoặc đồng chủ trì tổ chức có sự tham gia của trên 50% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

4. Cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật, triển lãm mỹ thuật có quy mô khu vực là cuộc thi, triển lãm do bộ, ngành, đoàn thể trung ương hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì hoặc đồng chủ trì tổ chức có sự tham gia của ít nhất 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

5. Cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật, triển lãm mỹ thuật có quy mô cấp tỉnh là cuộc thi, triển lãm do cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức có sự tham gia của các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

6. Bản sao tác phẩm mỹ thuật là bản sao chép toàn bộ tác phẩm mỹ thuật, có kích thước lớn hơn hoặc nhỏ hơn tác phẩm mỹ thuật gốc, ghi đầy đủ ở phía sau các thông tin: tên tác giả, tên tác phẩm, chất liệu, năm sáng tác tác phẩm gốc, tên người sao chép; đối với bản sao tác phẩm mỹ thuật về lãnh tụ, danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc phải ghi số giấy phép, ngày cấp giấy phép sao chép.

Điều 3. Đối tượng tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

Đối tượng tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP bao gồm:

1. Các bộ (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ), ngành trung ương;

2. Các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp;

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị trực thuộc;

4. Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

5. Doanh nghiệp có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa nghệ thuật;

6. Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

7. Cơ quan báo chí;

8. Tổ chức, cá nhân trưng bày, mua bán tác phẩm mỹ thuật;

9. Các tổ chức, cá nhân khác có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa nghệ thuật theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

1. Việc thông báo bằng văn bản về tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP thực hiện theo quy định sau:

a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam có nhu cầu tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô toàn quốc, khu vực phải gửi thông báo bằng văn bản và hồ sơ thông báo theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm);

b) Cơ quan, tổ chức có nhu cầu tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh, cá nhân, nhóm cá nhân có nhu cầu tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật tại địa phương phải gửi thông báo bằng văn bản và hồ sơ thông báo theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Nội dung thông báo phải nêu rõ: tên cuộc thi, địa điểm, thời gian tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật.

Trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tổ chức sáng tác tác phẩm tại Việt Nam thông báo phải nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế phối hợp tổ chức thi.

2. Đề án tổ chức, thể lệ cuộc thi quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Đề án tổ chức cuộc thi:

- Tên hoặc chủ đề cuộc thi;

- Mục đích, ý nghĩa của cuộc thi;

- Cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng (nếu có giải thưởng);

- Trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi, người dự thi;

- Thành phần Ban Chỉ đạo (nếu có), Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật hoặc Ban giám khảo;

- Nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi;

- Mẫu phiếu đăng ký tham dự cuộc thi.

b) Thể lệ cuộc thi phải quy định rõ đối tượng tham dự, điều kiện, tiêu chí, nội dung, trình tự tổ chức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi.

Điều 5. Trách nhiệm báo cáo kết quả cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

Trách nhiệm báo cáo kết quả cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP thực hiện theo quy định sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật, tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi phải gửi báo cáo kết quả cuộc thi bằng văn bản đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) đối với cuộc thi quy mô toàn quốc, khu vực hoặc cuộc thi có sự phối hợp tổ chức của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế; đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với cuộc thi quy mô cấp tỉnh và cuộc thi do cá nhân, nhóm cá nhân tổ chức tại địa phương.

2. Báo cáo kết quả cuộc thi phải nêu rõ các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức; số lượng người tham gia thi; số lượng tác phẩm dự thi và kết quả giải thưởng (nếu có).

Điều 6. Tổ chức thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài, tranh hoành tráng

1. Đối với dự án công trình tượng đài, tranh hoành tráng quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, dự án công trình tượng đài Bác Hồ phải tổ chức thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài, tranh hoành tráng.

Đối với dự án công trình tượng đài, tranh hoành tráng khác được chỉ định tác giả sáng tác mẫu phác thảo hoặc tổ chức thi sáng tác mẫu phác thảo.

2. Chủ đầu tư công trình tượng đài, tranh hoành tráng tổ chức thi sáng tác mẫu phác thảo có trách nhiệm:

a) Xây dựng đề án tổ chức, thể lệ cuộc thi trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt. Nội dung đề án, thể lệ cuộc thi thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này và các quy định sau:

- Đề án và thể lệ cuộc thi phải quy định rõ nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm tác giả dự thi, kinh phí đầu tư sáng tác bước một và bước hai của tác giả.

- Thể lệ cuộc thi phải nêu rõ:

+ Quy hoạch không gian mặt bằng tổng thể, quy mô, chất liệu;

+ Hình thức nghệ thuật: Bố cục tượng đài, khối phụ trợ, phù điêu, tranh hoành tráng và các thành tố khác;

+ Yêu cầu cụ thể mẫu phác thảo dự thi bước một và bước hai: Số lượng mẫu phác thảo dự thi của mỗi tác giả, nhóm tác giả; kích thước, chất liệu, bản vẽ thiết kế sơ bộ và phối cảnh;

+ Tiêu chí về nội dung, về hình thức nghệ thuật làm căn cứ để tác giả dự thi sáng tác và Hội đồng nghệ thuật chấm chọn.

- Dự kiến thành viên Hội đồng nghệ thuật trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP.

b) Thực hiện thủ tục thông báo tổ chức thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài, tranh hoành tráng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP;

c) Tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài, tranh hoành tráng theo đúng đề án được phê duyệt;

d) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các mẫu phác thảo dự thi;

đ) Tổ chức việc xét chọn mẫu phác thảo của Hội đồng nghệ thuật;

e) Tổ chức việc lấy ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các cơ quan quản lý và nhân dân bằng các hình thức lấy ý kiến trực tiếp thông qua triển lãm, hội thảo khoa học.

Điều 7. Thành lập Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng

Việc lấy ý kiến thỏa thuận trước khi thành lập Hội đồng nghệ thuật quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP thực hiện theo quy định sau:

1. Trước khi quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư phải gửi văn bản lấy ý kiến thỏa thuận về danh sách thành viên Hội đồng nghệ thuật đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm).

2. Văn bản lấy ý kiến thỏa thuận phải nêu rõ về nội dung, quy mô, chất liệu công trình tượng đài, tranh hoành tráng; danh sách thành viên dự kiến của Hội đồng nghệ thuật; trình độ chuyên môn, thành tích hoạt động nghệ thuật trong lĩnh vực mỹ thuật, kiến trúc của các thành viên là nhà điêu khắc, họa sỹ, kiến trúc sư.

3. Căn cứ vào nội dung, quy mô, chất liệu công trình tượng đài, tranh hoành tráng, trình độ chuyên môn, uy tín, thành tích hoạt động nghệ thuật trong lĩnh vực mỹ thuật, kiến trúc của các thành viên trong danh sách dự kiến của Hội đồng nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản về danh sách thành viên Hội đồng nghệ thuật. Trường hợp thành viên dự kiến không đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn, uy tín, thành tích hoạt động nghệ thuật trong lĩnh vực mỹ thuật, kiến trúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ giới thiệu người thay thế.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư phải thực hiện ý kiến bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về danh sách thành viên Hội đồng nghệ thuật.

Điều 8. Lập dự toán và thẩm định dự toán chi phí sáng tác, thi công phần mỹ thuật

Việc lập dự toán và thẩm định dự toán chi phí sáng tác, thi công phần mỹ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP và các quy định sau:

1. Dự toán chi phí sáng tác, thi công phần mỹ thuật công trình tượng đài, tranh hoành tráng được lập theo biểu tổng hợp, định mức ngành mỹ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và theo các quy định, hướng dẫn khác có liên quan.

2. Thẩm định dự toán chi phí sáng tác, thi công phần mỹ thuật công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

a) Căn cứ lập và thẩm định dự toán:

- Theo bố cục mẫu phác thảo được duyệt;

- Theo quy mô và chất liệu của công trình tượng đài, tranh hoành tráng;

- Theo định mức ngành mỹ thuật và các quy định khác có liên quan;

- Những hạng mục chưa có định mức của Nhà nước thì chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng định mức riêng để làm căn cứ thẩm định.

b) Lập và thẩm định dự toán:

- Tổ chức tư vấn hoặc tác giả được chủ đầu tư ủy quyền lập dự toán.

- Chủ đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán; trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực tổ chức thẩm định dự toán thì có quyền thuê tư vấn thẩm định dự toán. Chi phí thẩm định thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

- Chủ đầu tư hoặc tổ chức được thuê thẩm định dự toán thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định dự toán. Hội đồng thẩm định phải có 1/3 số thành viên là nhà điêu khắc, họa sĩ có kinh nghiệm về xây dựng tượng đài, 2/3 số thành viên là các chuyên gia về tài chính, kinh tế, xây dựng có chứng chỉ hành nghề định giá.

- Hồ sơ thẩm định dự toán gồm:

+ Dự toán phần mỹ thuật có xác nhận của chủ đầu tư;

+ Văn bản xác nhận của chủ đầu tư về khối lượng, kích thước của tượng đài, tranh hoành tráng;

+ 04 ảnh mẫu phác thảo bước hai đã được phê duyệt kích thước 18x24 cm chụp bốn chiều (chính diện, bên phải, bên trái, phía sau);

+ Bản sao các văn bản có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng.

- Nội dung thẩm định dự toán:

Thẩm định các chi phí nhân công, chi phí vật liệu theo định mức ngành mỹ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành; chi phí vận chuyển lắp đặt và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước và ngành mỹ thuật.

Đối với các chi phí chưa có định mức thì được áp dụng theo giá phổ biến trên thị trường tại thời điểm thẩm định.

- Thời gian thẩm định, do chủ đầu tư quyết định hoặc do chủ đầu tư thỏa thuận với tổ chức được thuê tư vấn thẩm định nhưng tối đa không quá 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày bắt đầu thẩm định.

- Tổ chức, cá nhân thẩm định dự toán phần mỹ thuật phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về kết quả thẩm định do mình thực hiện.

Điều 9. Giám sát, chỉ đạo nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng

1. Kinh nghiệm xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng của nhà điêu khắc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP là tham gia xây dựng ít nhất 02 công trình tượng đài, tranh hoành tráng đạt chất lượng loại A.

2. Nghệ nhân thực hiện giám sát thi công thực hiện chất liệu quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP là nghệ nhân ngành nghề gốm sứ, chạm khắc đá, gò, đúc, ép kim loại đã được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phong tặng danh hiệu Nghệ nhân.

Điều 10. Thi công và nghiệm thu, bàn giao công trình tượng đài, tranh hoành tráng

1. Việc thi công thể hiện tượng đài, tranh hoành tráng quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP thực hiện theo quy định sau:

a) Đơn vị thi công căn cứ mẫu phác thảo đã được duyệt tiến hành phóng mẫu tỷ lệ 1/1 trên chất liệu đất sét;

b) Mẫu tỷ lệ 1/1 phải đảm bảo khung cốt chịu lực, khung cốt tạo hình và phải thể hiện được đầy đủ chủ đề tư tưởng và tạo hình của mẫu phác thảo;

c) Mẫu tỷ lệ 1/1 phải được Hội đồng nghệ thuật nghiệm thu trước khi quyết định làm khuôn, tạo mẫu, thi công chất liệu;

d) Tác phẩm hoàn chỉnh phải thể hiện đúng mẫu tỷ lệ 1/1 và phải được Hội đồng nghệ thuật nghiệm thu trước khi quyết định dàn dựng, lắp đặt;

đ) Đơn vị thi công thực hiện dàn dựng, lắp đặt tượng đài, tranh hoành tráng tại hiện trường theo đúng thiết kế được duyệt, đảm bảo sự hài hòa giữa bục, bệ, tượng, phù điêu với cảnh quan môi trường của địa điểm xây dựng (ánh sáng, cây xanh, khuôn viên, tường rào).

2. Việc nghiệm thu công trình tượng đài, tranh hoành tráng quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP thực hiện theo quy định sau:

a) Đối tượng tham gia nghiệm thu:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình. Thành phần tham gia Hội đồng nghiệm thu bao gồm:

- Đại diện cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư;

- Đơn vị giám sát thi công;

- Hội đồng nghệ thuật;

- Tác giả hoặc nhóm tác giả.

b) Nội dung nghiệm thu thực hiện theo các căn cứ sau:

- Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Biên bản các phiên họp góp ý của Hội đồng nghệ thuật;

- Phác thảo đã được chủ đầu tư phê duyệt;

- Biên bản nghiệm thu các bước thi công mỹ thuật của Hội đồng nghệ thuật.

c) Quy trình nghiệm thu:

- Hội đồng nghiệm thu đánh giá chất lượng từng hạng mục xây dựng, hạng mục mỹ thuật.

- Hội đồng nghiệm thu họp thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín với 2/3 số phiếu đồng ý trở lên thì được thông qua nghiệm thu. Kết luận nghiệm thu phải lập thành biên bản có chữ kí của các thành viên tham gia cuộc họp nghiệm thu.

d) Các bộ phận, hạng mục công trình tượng đài, tranh hoành tráng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi đã được nghiệm thu theo quy định.

đ) Tiêu chí đánh giá chất lượng nghệ thuật công trình:

- Loại A: là các hạng mục công trình đạt chất lượng nghệ thuật được chủ đầu tư và Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao, có sự hài hòa với cảnh quan về không gian, kiến trúc, môi trường, đáp ứng được yêu cầu nội dung dự án.

- Loại B: Là các hạng mục công trình đạt chất lượng nghệ thuật trung bình.

3. Việc bàn giao tượng đài, tranh hoành tráng quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Điều 11. Bảo hành, bảo quản và quản lý công trình tượng đài, tranh hoành tráng và tác phẩm của trại sáng tác điêu khắc ngoài trời

1. Thời gian bảo hành công trình tượng đài, tranh hoành tráng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP là 18 tháng.

Nhà thầu thi công phần mỹ thuật có trách nhiệm nộp tiền bảo hành vào tài khoản của chủ đầu tư với mức 5% giá trị hợp đồng thi công phần mỹ thuật và được chủ đầu tư hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

2. Thời gian bảo quản, bảo dưỡng định kỳ công trình tượng đài, tranh hoành tráng và tác phẩm của trại sáng tác điêu khắc ngoài trời quy định tại Khoản 2 Điều 31 và Khoản 2 Điều 39 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP là 06 tháng đối với tác phẩm bằng chất liệu đồng hoặc các kim loại khác, 01 năm đối với tác phẩm bằng chất liệu đá, bê tông và các chất liệu khác.

3. Cơ quan, tổ chức sở hữu hoặc được giao quản lý công trình tượng đài, tranh hoành tráng và tác phẩm của trại sáng tác điêu khắc có trách nhiệm tổ chức bảo vệ, khai thác và phát huy hiệu quả giá trị sử dụng, ý nghĩa nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật của công trình tượng đài, tranh hoành tráng và tác phẩm của trại sáng tác điêu khắc.

Điều 12. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2014.

2. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP; Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP và các PCN;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Người phát ngôn của TTCP, Công báo;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra Bộ VHTTDL;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CMTNATL, VP (KSTTHC), MĐ.300.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness  
---------------

No. 18/2013/TT-BVHTTDL

Hanoi, December 30, 2013

 

CIRCULAR

DETAILING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE DECREE No. 113/2013/NĐ-CP DATED OCTOBER 02, 2013 BY THE GOVERNMENT ON FINE ART ACTIVITIES

Pursuant to the Law on promulgation of legislative documents 2008 and the Decree No. 24/2009/NĐ-CP dated March 05, 2009 by the Government Providing guidance and implementation of the Law on promulgation of legislative documents;

Pursuant to the Decree No. 76/2013/NĐ-CP dated July 16, 2013 by the Government defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure the Minister of Culture, Sports and Tourism;

Pursuant to the Decree No. 113/2013/NĐ-CP dated October 02, 2013 by the Government on fine art activities;

At the request of Director of the Department of Fine Arts, Photography and Exhibition

The Minister of Culture, Sports and Tourism promulgates the Circular detailing the implementation of a number of articles of the Decree No. 113/2013/NĐ-CP dated October 02, 1023 by the Government on fine art activities.

Article 1. Scope of regulation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Interpretation of terms

In the Decree No. 113/2013/NĐ-CP and this Circular, these terms can be construed as follows:

1. Other kinds of contemporary art includes: video art; installation video; light installation; body art, performance art.

2. Monuments, mural printings include: monuments (including religious statues in public place), relieves, mural paintings in various kinds of material.

3. Nationwide fine art contests, nationwide fine art exhibitions are contests, exhibitions presided over by Ministries or regulatory bodies with the attendance of at least 50% provinces and of Vietnamese as well as foreign organizations and individuals.

4. Regional fine art contests and regional fine art exhibitions are contests and exhibitions presided over by regulatory bodies or People’s Committees of provinces with the attendance of at least 02 provinces and of Vietnamese as well as foreign organizations and individuals.

5. Provincial fine art contests and provincial fine art exhibitions are contests, exhibitions held by organizations affiliated to People’s Committees of provinces with the attendance of Vietnamese as well as foreign organizations and individuals.

6. Fine art reproduction is an exact copy of a fine art work in proportion to the original work with the information at the rear: name of author, title of the work, material, date of the original work, name of the reproducer; regarding the reproduction of fine art works of a national leader, great man of culture, national hero, the reproduction license number and date of issue shall be included.

Article 3. Entities eligible to organize fine art contests

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Central Ministries (Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies) and regulatory bodies;

2. The socio-political organizations, socio-political-professional, social organizations, socio-professional organizations;

3. People’s Committees of provinces and affiliated organizations;

4. Culture station; Culture and Sport Center;

5. Organization in the field of fine art and culture and arts;

6. Literary Art Association; culture and arts training institution;

7. Press agencies;

8. Organizations and individuals displaying and trading fine art works;

9. Other organizations and individuals in the field of fine art and culture and arts according to the law regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The written announcement about the fine art contests prescribed Clause 1 Article 11 of the Decree No. 113/2013/NĐ-CP shall conformable to the following regulations:

a) Vietnamese organizations and individuals wishing to hold a nationwide or regional fine art contest shall send a written notification and notification documents according to the provisions of Clause 2 Article 11 of the Decree No. 113/2013/NĐ-CP to the Ministry of Culture, Sports and Tourism (via the Department of  Fine Arts, Photography and Exhibition);

b) Organizations wishing to hold a provincial fine art contest; individuals, groups of individuals wishing to hold a local fine art contest shall send a written notification and notification documents according to the provisions of Clause 2 Article 11 of the Decree No. 113/2013/NĐ-CP to the Services of Culture, Sports and Tourism;

c) The notification shall indicate: name, location and date of the contest.

If a Vietnamese organization cooperates with a foreign organization/individual or an international organization in holding a fine art contest in Vietnam, the notification shall include name, address and contact number of such foreign organization/individual or the international organization.

2. The organization projects and the contest rules prescribed in Point a Clause 2 Article 11 of the Decree No. 113/2013/NĐ-CP shall include the following information:

a) The organization project:

- Name or the theme of the contest;

- Target and meaning of the contest;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Responsibilities and interests of organizations and individuals holding the contest;

- Members of the Steering Committee (if any), Organization Board, Art council or the Jury

- Funding for the contest;

- Registration form for the contest.

b) The contest rules shall specify the participants, requirements, criteria, contents, procedures, time and location of the contest.

Article 5. Responsibilities for report on the result of the contest

The responsibilities for report on the fine art contests prescribed Clause 2 Article 12 of the Decree No. 113/2013/NĐ-CP shall conformable to the following regulations:

1. Within 30 days from the day on which the fine art contest finishes, the organizations and individuals holding such contest shall send a written reporting the result of the contest to the Ministry of Culture, Sports and Tourism (via the Department of Fine Arts, Photography and Exhibition), applicable to nationwide or regional contests or contests held by Vietnamese organizations/individuals cooperating with foreign organizations/individuals or international organizations; or to the Services of Culture, Sports and Tourism, applicable to provincial and local contests.

2. The report shall specify the organizers, the number of participants; the number of entries and the awards (if any)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. There shall be contests for the scale model for monument/mural painting, applicable to the project on the monuments/mural paintings prescribed in Clause 4 Article 12 of the Decree No. 113/2013/NĐ-Government or monuments of Uncle Ho.

Scale model for other projects on monument/mural painting may be ordered or selected from the contests.

2. Investors in the construction of monuments/mural paintings holding scale model contest are responsible for:

a) Draw up organization project and contest rules and request the authorities competent to decide the investment to approve. The content of the project, the contest rules shall be conformable with the provisions of Clause 2 Article 4 of this Circular and the following provisions:

- The project and contest rules shall specify the tasks, the rights and responsibilities of the participants, funding for the works in the 2 rounds.

- The contest rules shall include:

+ Planning of site, scale and material;

+ Type of arts: the layout of monument, secondary works, relief, mural painting and others;

+ Specific entry requirements for the scale model in round 1 and round 2 of the contest: the number of copies of scale model for each participant; size, materials, sketch and the perspective;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Submit to the agency competent to decide the investment the list of expected members of the Art council to establish the Art council as prescribed in Article 23 of the Decree No. 113/2013/NĐ-CP.

b) Follow the procedures for the announcement about the contest for a scale model of monument/mural painting according to the provisions of Article 11 of the Decree No. 113/2013/NĐ-CP;

c) Organize the contest for the scale model of monument/mural painting conformable to the approved project;

d) Receive and retain the entries;

dd) Request the Art council to assess and select the scale model;

e) Receive the comments of scientists, researchers, management agencies and residents directly through the exhibitions, scientific seminar.

Article 7. Establishment of Art council for monuments/mural paintings

The collection of comments before the establishment of the Art council prescribed in Point dd Clause 1 Article 23 of the Decree No. 113/2013/NĐ-CP shall be conformable to the following regulations:

1. Before deciding to establish the Art council, the agency competent to decide the investment shall send the collection of opinions about the Art council members to the Ministry of Culture, Sports and Tourism (via the Department of Fine Arts, Photography and Exhibition).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Based on the information provide in the documents, the Ministry of Culture, Sports and Tourism shall make a written response about the list of members of the Art council. Based on the information provide in the documents, the Ministry of Culture, Sports and Tourism shall make a written response about the list of members of the Art council.

Agencies competent to decide the investment shall comply with the opinion of the Ministry of Culture, Sports and Tourism about the list of members of the Art council.

Article 8. Formulation and appraisal of budget estimate for the creation and execution of fine art part.

The estimation and appraisal of budget estimate for the creation and execution of fine art part shall be conformable to the provisions of Article 26 of the Decree No. 113/2013/NĐ-CP and the following regulations:

1. Budget estimate for the creation and execution of fine art parts of monuments/mural paintings shall be performed according to the table and fine art norm promulgated by the Ministry of Culture, Sports and Tourism and conformable with the relevant regulations and guidance.

2.  Appraisal of budget estimate for the creation and execution of fine art part of monuments/mural paintings:

a) Basis for the formulation and appraisal of budget estimate:

- Shall be conformable to the approve scale model;

- Shall be conformable to the scale and material of the work containing monuments/mural paintings;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Regarding the items without norm regulated by the State, the investor shall establish the norm as the basis for the appraisal.

b) Formulation and appraisal of budget estimate:

- Advisory organizations or the author authorized by the investor are in charge of formulating the estimate.

- The investor is in charge of appraising the approving the estimate; if the investor is incapable of appraisal of the estimate, an advisor may be hired to carry out the appraisal. The expenditure of appraisal shall be conformable to the legislation on construction investment.

- The investor or the organizations hired to carry out the appraisal shall establish an appraisal council to appraise the estimate. 1/3 of members of the appraisal council shall be sculptors and painters having experience in monument construction, the others shall be expert in finance, economy or construction with assessment practice certificates.

- Appraisal documents of budget estimate shall include:

+ The estimate of fine art part with confirmation of the investor;

+ A written confirmation of the investor about the volume and size of the monument/mural painting;

+ 4-side photos of the approved scale model selected in round 2 with the size of 18 x 24 cm;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Appraisal of budget estimate:

Appraisal of the expenditure of employees, materials according to the fine art norm promulgated by the Ministry of Culture, Sports and Tourism; expenditure for transportation, installation and other expense according to the regulations of the State and the regulatory bodies in field of fine art.

With regard to the items without norm, the expenditure shall be conformable to the market price at the appraisal time.

- The time limit for the appraisal is decided by the investor or agreed by the investor and the advisor (if any) that not exceeding 20 days from the day on which the appraisal is carried out.

- Organizations and individuals appraising the estimate of fine art part shall be responsible to the investor for their appraising result.

Article 9. Supervision and artistic direction for monuments/mural paintings

1. Experience of construction of monuments/mural painting of the sculptor prescribed in Point a Clause 1 Article 29 of the Decree No. 113/2013/NĐ-CP shall be the contribution in at least 02 projects of monument/mural painting of A level in quality.

2. Artists carrying out the supervision of production and use of materials prescribed in Point b Clause 1 Article 29 of the Decree No. 113/2013/NĐ-CP shall be artists in field of ceramics, stone carving, metal bending, molding and pressing who was awarded People’s Artist, Meritorious Artist or was awarded Artist by a competent agency.

Article 10. Execution, acceptance and transference of the monument/mural painting projects

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The construction contractor shall base on the approved model shall increase in size of 1/1 in clay;

b) The 1/1 model shall satisfy the requirements for bearing framework, formation framework and shall be conformable with the topic and the format of the scale model;

c) The 1/1 model shall be checked and gain acceptance from the Art council before creating moulds, forming framework and producing materials;

d) Final work shall satisfy the requirement of 1/1 model and shall gain the acceptance from the Art council before carrying out the installation;

dd) Monuments/mural paintings shall be installed conformably with the approved design, ensuring the harmoniousness with the landscape and the environmental conditions (the brightness, verdure, precinct and barrier).

2. The acceptance of monuments/mural paintings prescribed in Clause 2 Article 30 of the Decree No. 113/2013/NĐ-CP shall conform to the following regulations:

a) Entities entitled to carry out the acceptance:

Agencies competent to decide the investment or the investor are entitled to decide the establishment of work acceptance Council. Members of acceptance council are:

- The representative of an agency competent to decide the investment or of the investor;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Art council;

- The authors or groups of authors.

b) The acceptance shall be on the basis of:

- The project approved by a competent authority;

- The records of the idea contribution sessions of the Art council;

- The scale model approved by the investor;

- The acceptance records of the construction of fine art part from the Art council

c) Acceptance process:

- The acceptance council carries out the assessment of the construction items and fine art items.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) A completed part, work item of a monument/mural painting shall be in use only when it has gained the acceptance according to the regulations.

dd) Criteria for assessment of artistic quality of the work:

- A level: when the work items reach the artistic quality appreciated by the investor and the Art council, harmonious with the landscape in term of space, architecture, environmental conditions, satisfying the requirements of the project.

- B level: when the work items reach the average artistic quality.

3. The transference of monuments/mural paintings prescribed in Clause 2 Article 30 of the Decree No. 113/2013/NĐ-CP shall be conformable to the legislation on construction investment.

Article 11. Warranty, maintenance and management of monuments and mural paintings and the works of sculpture outdoor camps

1. The duration of the warranty prescribed in Point b Clause 1 Article 31 of the Decree No. 113/2013/NĐ-CP is 18 months.

Fine art construction contractor is responsible for sending the warranty money to the investor’s account equivalent to 5% of the value of the contract on fine art part. Such money will be returned after the warranty period enclosed with the confirmation of the completion of warranty by the investor.

2. The duration of maintenance and management of monuments and mural paintings and the works of sculpture outdoor camps prescribed in Clause 2 Article 31 and Clause 2 Article 39 of the Decree No. 113/2013/NĐ-CP is 06 months (applicable to the works made of brass or other metals) or 01 year (applicable to the works made of stone, concrete or other materials).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Effect and responsibilities

1. This Circular comes into effect from February 18, 2014.

2. The Department of Fine Arts, Photography and Exhibition is responsible for inspecting the implementation of this Circular.

3. The Services of Culture, Sports and Tourism of provinces are responsible for the implementation of this Circular.

4. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Culture, Sports and Tourism for consideration and resolution./.

 

 

THE MINISTER
Hoang Tuan Anh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 hướng dẫn Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.569

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!