Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh Bộ máy hành chính đang có hiệu lực thi hành?

Tôi đang tìm hiểu quy phạm pháp luật về lĩnh vực Bộ máy hành chính. Vì thế công ty có thể cho tôi biết hiện nay đang có những văn bản quy phạm pháp luật nào về lĩnh vực Bộ máy hành chính đang có hiệu lực. Tôi xin cảm ơn!

Tổng hợp văn bản Luật về lĩnh vực Bộ máy hành chính đang có hiệu lực?

(1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 2021.

(2) Luật Thỏa thuận quốc tế 2020.

(3) Luật Biên phòng Việt Nam 2020.

(4) Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020.

(5) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020.

(6) Luật Đầu tư 2020.

(7) Luật Lực lượng dự bị động viên 2019.

(8) Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019.

(9) Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019.

(10) Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019.

(11) Luật Dân quân tự vệ 2019.

(12) Luật Công an nhân dân 2018.

(13) Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018.

(14) Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018.

(15) Luật Quốc phòng 2018.

(16) Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017.

(17) Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017.

(18) Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017.

(19) Luật Cảnh vệ 2017.

(20) Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017.

(21) Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015.

(22) Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015.

(23) Luật tổ chức Chính phủ 2015.

(24) Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015.

(25) Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015.

(26) Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

(27) Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014.

(28) Luật Tổ chức Quốc hội 2014.

(29) Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014.

(30) Luật Công an nhân dân 2014.

Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh Bộ máy hành chính đang có hiệu lực theo quy định hiện hành

Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh Bộ máy hành chính đang có hiệu lực theo quy định hiện hành

Tổng hợp văn bản Nghị định về lĩnh vực Bộ máy hành chính đang có hiệu lực?

(1) Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

(2) Nghị định 26/2022/NĐ-CP về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam.

(3) Nghị định 19/2022/NĐ-CP quy định về biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

(4) Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại.

(5) Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới.

(6) Nghị định 115/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

(7) Nghị định 110/2021/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.

(8) Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

(9) Nghị định 106/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam.

(10) Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

(11) Nghị định 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức.

(12) Nghị định 61/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

(13) Nghị định 39/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.

(14) Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân.

(15) Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Tổng hợp văn bản Thông tư về lĩnh vực Bộ máy hành chính đang có hiệu lực?

(1) Thông tư 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

(2) Thông tư 2/2022/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và Quyết định 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

(3) Thông tư 04/2022/TT-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

(4) Thông tư 04/2022/TT-BCT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

(5) Thông tư 02/2022/TT-BCT quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

(6) Thông tư 01/2022/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

(7) Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên.

(8) Thông tư 26/2021/TT-BTTTT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

(9) Thông tư 7/2021/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

(10) Thông tư 128/2021/TT-BCA quy định về quy trình thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

(11) Thông tư 37/2021/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

(12) Thông tư 11/2021/TT-BTP sửa đổi Thông tư 21/2011/TT-BTP về quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

(13) Thông tư 17/2021/TT-BVHTTDL quy định về chế độ báo cáo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(14) Thông tư 24/2021/TT-BTTTT quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

(15) Thông tư 18/2021/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Trên đây là tổng hợp một số văn bản quy phạm pháp luật nổi bật về lĩnh vực Bộ máy hành chính đang có hiệu lực. Để xem chi tiết và đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật về Bộ máy hành chính đang có hiệu lực xem tại đây.

Bộ máy hành chính
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Đến năm 2025, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương theo ngân sách nhà nước?
Pháp luật
Chính phủ quy định về, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo như thế nào trong bộ máy hành chính?
Pháp luật
Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh Bộ máy hành chính đang có hiệu lực thi hành?
Pháp luật
Bộ Y tế có trách nhiệm gì trong việc phối hợp công tác với Bộ Quốc phòng để xử lý, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Bộ máy hành chính
6,119 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Bộ máy hành chính
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: