Thủ tục cấp lại Giấy phép môi trường bị thu hồi theo quy định pháp luật mới nhất năm 2022?

Tôi có thắc mắc liên quan tới giấy phép thu hồi mong sớm được giải đáp thắc mắc. Gia đình tôi có kinh doanh mua bán phế liệu. Khi mở cơ sở thu gom phế liệu thì bên chính quyền địa phương xuống và yêu cầu kiểm tra giấy phép môi trường của nhà tôi. Sau khi nhà tôi cung cấp được giấy phép môi trường thì bên cơ quan đòi thu hồi giấy phép môi trường của gia đình chúng tôi với lý do giấy phép có nội dung trái quy định của pháp luật. Vậy nên tôi muốn hỏi rằng đối với giấy phép môi trường bị thu hồi trong những trường hợp nào theo quy định mới nhất của pháp luật? Mong sớm nhận được phản hồi. Xin cảm ơn.

Thế nào là giấy phép môi trường?

Căn cứ theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về khái niệm giấy phép môi trường cụ thể như sau:

"Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
8. Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật."

Theo đó, giấy phép môi trường là một văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra ngoài môi trường. Một tổ chức, cá nhân hay doanh nghiệp nào đó khi kinh doanh những ngành nghề, dịch vụ có thải chất thải ra bên ngoài môi trường thì đều phải xin giấy phép môi trường để đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường?

Theo quy định tại Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cụ thể như sau:

(1) Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

- Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

(2) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

(3) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này:

- Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật này;

- Dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;

- Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

(4) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép môi trường đối với đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường

Thủ tục cấp lại Giấy phép môi trường bị thu hồi theo quy định pháp luật mới nhất?

Căn cứ theo quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 30 Nghị định 08/2022/NĐ-CP về thủ tục cấp lại Giấy phép môi trường bị thu hồi như sau:

- Trường hợp phát hiện giấy phép môi trường phải bị thu hồi theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, việc thu hồi giấy phép được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Việc cấp giấy phép môi trường được thực hiện theo quy định sau:

+ Trường hợp giấy phép môi trường được cấp không đúng thẩm quyền, trong thời hạn khắc phục hậu quả vi phạm, chủ dự án đầu tư, cơ sở thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép môi trường quy định tại Điều 29 Nghị định này;

+ Trường hợp giấy phép môi trường có nội dung trái quy định của pháp luật, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép môi trường có nội dung trái quy định của pháp luật do người có thẩm quyền xử phạt chuyển đến, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm xem xét cấp thay thế giấy phép môi trường cho chủ dự án đầu tư, cơ sở, trong đó có điều chỉnh nội dung trái pháp luật.

- Trường hợp phát hiện giấy phép môi trường phải bị thu hồi quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này, việc thu hồi và cấp giấy phép môi trường được thực hiện như sau:

+ Cơ quan nhà nước phát hiện giấy phép môi trường phải bị thu hồi có văn bản gửi cơ quan đã cấp giấy phép môi trường để thông báo việc cấp phép không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung cấp phép trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

+ Cơ quan đã cấp giấy phép môi trường phải bị thu hồi có trách nhiệm xem xét, rà soát lại trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định cấp giấy phép môi trường sau khi nhận được văn bản thông báo quy định tại điểm a khoản này.

Trường hợp giấy phép môi trường được cấp không đúng thẩm quyền theo quy định, cơ quan đã cấp giấy phép môi trường hướng dẫn chủ dự án đầu tư, cơ sở lập hồ đề nghị cấp giấy phép môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép để được cấp mới giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 29 Nghị định này. Cơ quan đã cấp giấy phép môi trường thực hiện việc thu hồi giấy phép môi trường sau khi dự án đầu tư, cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp mới giấy phép môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp giấy phép môi trường được cấp có nội dung trái quy định của pháp luật, cơ quan đã cấp giấy phép môi trường thực hiện cấp thay thế giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở, trong đó có điều chỉnh nội dung trái quy định của pháp luật. Việc thu hồi giấy phép môi trường có nội dung trái quy định của pháp luật được thực hiện đồng thời với thời điểm cấp thay thế giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở.

Như vậy, đối với câu hỏi của bạn thì những trường hợp cần phải thu hồi giấy phép môi trường là giấy phép cấp không đúng thẩm quyền và giấy phép có nội dung trái quy định của pháp luật. Thủ tục cấp lại Giấy phép môi trường bị thu hồi theo quy định pháp luật mới nhất như đã nêu trên.

Trên đây là một số thông tin liên quan tới giấy phép môi trường mà chúng tôi cung cấp gửi tới bạn. Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Cấp lại giấy phép môi trường

Nguyễn Khánh Huyền

Cấp lại giấy phép môi trường
Giấy phép môi trường
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Cấp lại giấy phép môi trường có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Luật Doanh Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Cấp lại giấy phép môi trường Giấy phép môi trường
MỚI NHẤT
Pháp luật
Ngoài giấy phép môi trường thì tổ chức, cá nhân được nhập khẩu phế liệu về làm nguyên liệu sản xuất khi đáp ứng thêm điều kiện nào?
Pháp luật
Cơ sở sản xuất dăm keo thuộc nhóm mấy theo luật môi trường hiện nay? Và cơ sở có thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường hay không?
Pháp luật
Hồ sơ, trình tự, thủ tục để cấp Giấy phép môi trường cần thực hiện những gì? Ai có thẩm quyền cấp?
Pháp luật
Dự án sản xuất phân bón hóa học có thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường không?
Pháp luật
Theo quy định mới nhất, trường hợp đã có giấy phép môi trường thì giữa hai doanh nghiệp có được liên kết, chuyển giao chất thải nguy hại không?
Pháp luật
Cơ sở được cấp giấy phép môi trường có được xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật không?
Pháp luật
Thủ tục cấp giấy phép môi trường cấp huyện cho cơ sở sản xuất kinh doanh được thực hiện thế nào?
Pháp luật
Xưởng đúc nhôm có cần xin giấy phép môi trường không? Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thuộc về cơ quan nào?
Pháp luật
Mức phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu?
Pháp luật
Có cần làm Giấy phép môi trường khi đã được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hay không?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào