Nửa đầu năm 2022, người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 500.000 đồng/tháng theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg phải không?

Tôi nghe nói nhà nước sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, không biết như vậy có đúng hay không? Bên cạnh đó, nếu có hỗ trợ thì mong giúp tôi tìm hiểu cách để nhận tiền. Cám ơn vì đã tư vấn!

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp ở khu vực nào sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà?

Theo Điều 1 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu vực sau đây:

- Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

- Khu vực kinh tế trọng điểm bao gồm:

+ Khu kinh tế được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

+ 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch, thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Đương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mẫu, An Giang và Kiên Giang).

Nửa đầu năm 2022, người lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 500.000 đồng mỗi tháng theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

Nửa đầu năm 2022, người lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 500.000 đồng mỗi tháng theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện gì để được hỗ trợ tiền thuê nhà?

Căn cứ Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thì người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả được thực hiện ra sao?

Theo Điều 5 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg có quy định như sau:

- Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng.

- Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.

- Phương thức chi trả: Hằng tháng.

Như vậy, nếu người lao động làm việc trong các khu vực được đề cập và đủ điều kiện nhận hỗ trợ thì mức nhận hỗ trợ cho mỗi tháng tối đa lên đến 500.000 đồng, và việc nhận tiền hỗ trợ này sẽ kéo dài trong ba tháng. Do đó, nửa đầu năm 2022, người lao động đáp ứng đủ điều kiện sẽ nhận được tối đa lên đến 1.500.000 đồng trong đợt hỗ trợ này.

Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ ra sao?

Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ được đề cập tại Điều 2 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, cụ thể:

- Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

- Không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ.

- Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 01 lần trong 01 tháng và không quá 03 tháng.

Hồ sơ, trình tự thủ tục để thực hiện việc nhận hỗ trợ này được quy định ra sao?

Căn cứ Điều 6 và Điều 7 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định như sau:

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (sau đây gọi là Mẫu số 02).

Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trình tự, thủ tục thực hiện

- Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (sau đây gọi là Mẫu số 01) và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này để gửi doanh nghiệp tổng hợp.

- Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong vòng 02 ngày làm việc.

- Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định này. Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Người lao động

Tấn Lộc

Người lao động
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Người lao động có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Người lao động
MỚI NHẤT
Pháp luật
Thông tư 17/2022/TT-BLĐTBXH: Thực hiện giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động theo 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025?
Pháp luật
Người lao động bị tai nạn lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm gì? Có phải trả lương cho họ khi đang điều trị hay không?
Pháp luật
Lôi kéo, dụ dỗ để tuyển dụng người lao động với mục đích lừa gạt hoặc bóc lột sẽ bị phạt đến 75.000.000 đồng?
Pháp luật
Xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc năm 2022: Hướng dẫn Mẫu phiếu thông tin mà người lao động cần biết?
Pháp luật
Cưỡng bức lao động là gì? Công ty có hành vi cưỡng bức lao động bị xử lý như thế nào? Trường hợp nào cưỡng bức lao động bị xử lý hình sự?
Pháp luật
Điều kiện về đơn vị kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được quy định như thế nào? Hồ sơ thủ tục và lệ phí cấp Giấy phép gồm những gì?
Pháp luật
Quỹ phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động bao gồm những khoản nào? Mức chi từ quỹ phúc lợi cho người lao động có bị giới hạn không?
Pháp luật
Người lao động sẽ được công khai những thông tin gì? Người lao động được tham gia ý kiến bằng những hình thức nào?
Pháp luật
Người lao động muốn nâng bậc an toàn điện từ bậc 2 lên bậc 3 thì cần phải làm thế nào? Những công việc nào được phép làm việc theo bậc an toàn điện?
Pháp luật
Chi phí khi điều động người lao động đi công tác có được đưa vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN không?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào