Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản dựa trên các tiêu chí nào? Cách đánh giá, chấm điểm các tiêu chí lựa chọn như thế nào?

Tôi cần tiến hành đấu giá tài sản sau khi doanh nghiệp của tôi bị phá sản. Tôi muốn hỏi, việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản dựa trên các tiêu chí nào? Cách đánh giá, chấm điểm các tiêu chí lựa chọn như thế nào?

Nguyên tắc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là gì?

Theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 02/2022/TT-BTP (có hiệu lực từ ngày 25/03/2022) thì việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản dựa trên các nguyên tắc sau:

"Điều 2. Nguyên tắc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1. Tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm theo đúng tiêu chí quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Bảo đảm tính chính xác, độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Tổ chức đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn và phải chịu hậu quả bất lợi do kê khai không đầy đủ, không chính xác thông tin quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư này."

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản dựa trên các tiêu chí nào? Cách đánh giá, chấm điểm các tiêu chí lựa chọn như thế nào?

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản dựa trên các tiêu chí nào? Cách đánh giá, chấm điểm các tiêu chí lựa chọn như thế nào?

Các nhóm tiêu chí khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là gì?

Theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 02/2022/TT-BTP, tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm 6 nhóm tiêu chí sau đây:

"Điều 3. Nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1. Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
2. Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
3. Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
4. Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
6. Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định."

Cách đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như thế nào?

Theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 02/2022/TT-BTP, cách đánh giá, chấm điểm 6 nhóm tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản nêu trên được tiến hành như sau:

"Điều 5. Đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1. Người có tài sản đấu giá tự đánh giá hoặc thành lập tổ đánh giá hoặc lựa chọn hình thức khác để đánh giá các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm về việc đánh giá này.
2. Người có tài sản đấu giá căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản chấm điểm theo tất cả các tiêu chí quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và xử lý các tình huống theo quy định tại các khoản 4, 5, 6, và 7 Điều này.
3. Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.
4. Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản có người đại diện theo pháp luật hoặc đấu giá viên của tổ chức bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản do thực hiện hành vi nhân danh, vì lợi ích hoặc có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của tổ chức đấu giá tài sản đó thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 50% tổng số điểm.
5. Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản thuộc một trong các trường hợp sau thì thực hiện như sau:
a) Có đấu giá viên của tổ chức mình bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản thì cứ mỗi đấu giá viên bị xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 5% tổng số điểm;
b) Tổ chức đấu giá tài sản bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản, trừ hành vi bị xử phạt quy định tại điểm c khoản này thì cứ mỗi hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 5% tổng số điểm;
c) Tổ chức đấu giá tài sản không thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo công bố của cơ quan có thẩm quyền thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 20% tổng số điểm;
d) Có đấu giá viên của tổ chức mình bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 20% tổng số điểm.
6. Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản thuộc trường hợp đã bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ quy định tại khoản 7 Điều này hoặc đã bị hủy bỏ kết quả lựa chọn quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 70% tổng số điểm.
7. Trường hợp có cơ sở xác định tổ chức đấu giá tài sản cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ thì người có tài sản từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ của tổ chức đấu giá tài sản đó.
8. Trường hợp đến hết ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn mà chỉ có một tổ chức đấu giá tài sản đăng ký thì người có tài sản xem xét, quyết định lựa chọn tổ chức đó nếu đáp ứng quy định của Luật Đấu giá tài sản, Thông tư này và pháp luật có liên quan."

Đối với bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTP như sau:

đấu giá tài sản 1

đấu giá tài sản 2

đấu giá tài sản 3

đấu giá tài sản 4

đấu giá tài sản 5

đấu giá tài sản 6

Đấu giá tài sản TẢI TRỌN BỘ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Tổ chức đấu giá tài sản để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá là vi phạm pháp luật?
Pháp luật
Người cản trở hoạt động đấu giá tài sản thì có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền? Thời hiệu xử phạt là bao lâu?
Pháp luật
Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản có bao gồm cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản hay không?
Pháp luật
Có thể tiến hành đấu giá xe máy bị tạm giữ do vi phạm hành chính về nồng độ cồn mà không có người đến nhận hay không?
Pháp luật
Đấu giá tài sản không thành, người được thi hành án có được nhận lại tài sản kê biên để trừ vào số tiền thi hành án hay không?
Pháp luật
Tài sản nhà nước có được mang ra đấu giá không? Nếu có thì tài sản này có được đấu giá khi chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá?
Pháp luật
Khi có thỏa thuận giữa người trúng đấu giá và người có tài sản đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản thì kết quả đấu giá tài sản có bị hủy bỏ không?
Pháp luật
Người vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Pháp luật
Thông báo công khai việc đấu giá tài sản như thế nào? Niêm yết việc đấu giá tài sản theo thủ tục rút gọn trong bao lâu?
Pháp luật
Chế tài khi doanh nghiệp đấu giá tài sản không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của doanh nghiệp mình là gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Đấu giá tài sản
3,447 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Đấu giá tài sản
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: